A A A A A
Error:
BookNum: 47 Chapter: 13 VerseStart: 14 VerseShouldHave: 13
Bible za jeden rok
Září 22

Izajáš 35:1-10
1. Potom se však poušť i suchem vyprahlá země zazelená, stane se zahradou plnou květin.
2. Všechno rozkvete a v zemi zavládne radost a veselí. Vrátí se sláva Libanónu a také nádhera Šáronu i Karmelu. Lidé spatří slávu a nádheru svého Boha a Hospodina.
3. Posilněte malomyslné, jejichž ruce slábnou, podepřete kolena, jež se podlamují.
4. Řekněte všem, kdo se bojí: 'Vzchopte se a nemějte strach, vždyť váš Pán přijde! Vrátí se s odplatou a Božím soudem. Přijde, aby vás zachránil!'
5. Tehdy se slepým navrátí zrak a hluší opět uslyší.
6. Chromí budou poskakovat jako srnci a němí hlasitě jásat radostí. Na poušti vytrysknou prameny a celou ji protkají potoky a říčky.
7. Žhavý písek se promění v jezero a z vyprahlé země vyrazí bublající zřídlo. Tam, kde dříve měli svůj brloh jen šakali, vyraší tráva a bohaté rákosí.
8. Povede tudy cesta, jež ponese jméno Svatá. Bezbožní lidé a pošetilci na ni nikdy nevkročí, neboť bude pouze pro ty, kdo následují Boha, a ti na ní nikdy nezabloudí.
9. Neohrozí je žádný lev či jiná krvelačná šelma, protože nic takového na ni nevstoupí.
10. Půjdou po ní ti, kteří dovolili Bohu, aby za ně zaplatil. Ze svého zajetí se vrátí domů. Vstoupí do Jeruzaléma s písní na rtech a jejich radost již nic nekalí. Bude je provázet jen radost a blaho, zatímco smutek a nářek je opustí.

Izajáš 36:1-22
1. Ve čtrnáctém roce vlády krále Chizkijáše zaútočil asyrský král Sancheríb proti všem opevněným judským městům a obsadil je.
2. Potom vyslal svého polního velitele s rozsáhlou armádou z Lakíše ke králi Chizkijášovi do Jeruzaléma. Když velitel došel až k přívodnímu kanálu Horní nádrže na cestě k valchářovu poli, kam lidé chodí bělit prádlo, vyšli mu vstříc správce paláce,
3. Chilkijášův syn Eljakím, písař Šebna a kancléř, Asafův syn Jóach.
4. Když se setkali, polní velitel asyrské armády jim řekl: "Vyřiďte Chizkijášovi, co mu vzkazuje mocný panovník a král Asýrie: "Na čem vlastně zakládáš svou jistotu?
5. Říkáš, že máš strategický plán a disponuješ vojenskou silou, ale všechno jsou to jen plané řeči. Na koho se vlastně spoléháš, že se mi opovažuješ vzdorovat?
6. Spoléháš se na Egypt? Jen se podívej, vždyť ta země je jako roztřepená rákosová hůl, která propíchne ruku každému, kdo se o ni opře! Tak egyptský faraón jedná s každým, kdo na něj spoléhá.
7. Nebo snad chcete říci, že se spoléháte na Hospodina, svého Boha? Cožpak nedal král Chizkijáš odstranit všechny Hospodinovy oltáře a nezrušil všechna jeho posvátná místa? Nenařídil snad obyvatelům Judska a Jeruzaléma, aby uctívali Boha pouze v jeruzalémském chrámu?
8. Uzavřete s mým pánem dobrý obchod: Jestliže seženete dostatek jezdců, dáme vám dva tisíce koní. Vy ale nemáte vůbec nic!
9. Jak tedy potom chcete odrazit útok třeba i toho nejslabšího z velitelů mého pána? Jak, když i vaše naděje na pomoc jezdců a válečných vozů z Egypta je marná?
10. A navíc, přitáhl jsem snad, abych tuto zemi napadl a zničil bez Hospodina? Vždyť on sám, Hospodin, mi poručil, abych vytáhl proti této zemi a zničil ji.
11. Nato Eljakím, Šebna a Jóach požádali polního velitele: Hovoř s námi, prosím, raději aramejsky. Budeme ti rozumět i v této řeči. Jen nemluv hebrejsky, ať lidé na hradbách nevědí, co se děje.
12. Velitel jim však odpověděl: Můj pán mne neposlal proto, abych toto poselství předal jen vašemu panovníku a vám. Mají ho slyšet také všichni ostatní obyvatelé města, neboť vás všechny postihne taková nouze, že stejně jako vy budou také oni muset jíst své vlastní výkaly a pít svou moč.
13. 13-14 Nato se velitel postavil a hebrejsky zvolal: Poslouchejte, co vám vzkazuje mocný panovník a král Asýrie! Nenechávejte se Chizkijášem klamat. Není schopen vás zachránit!
14. ***
15. Nedovolte, aby vás Chizkijáš svými slovy přesvědčil k falešné víře v Hospodina. Snaží se vám namluvit, že Hospodin vás zcela jistě vysvobodí a že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále.
16. Neposlouchejte Chizkijáše! Král Asýrie vám navrhuje, abyste s ním uzavřeli mír a připojili se k němu. Potom bude každý z vás i nadále jíst plody své vlastní úrody a pít víno ze svého vinohradu a vodu z vlastní studny,
17. dokud vás král neodvede do země, která je podobná té vaší. Do země plné obilí a vinné révy, země chleba a jiskrného vína.
18. Nedejte se Chizkijášem ošálit, když vám říká, že Hospodin vás zachrání. Cožpak již někdy nějaký Bůh kteréhokoliv z národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále?
19. Kde skončili bohové Chamátu a Arpádu? Kam se poděli bohové Sefarvajimu? Zachránili snad před jeho mocí Samaří?
20. Který ze všech bohů těchto zemí dokázal zachránit svůj národ před králem Asýrie? Jak by potom mohl Hospodin před ním uchránit Jeruzalém?
21. Když ale velitel domluvil, lidé zůstali potichu a nikdo z nich vůbec nic neodpověděl, neboť král jim nařídil, aby nijak neodpovídali.
22. Pouze správce paláce, Chilkijášův syn Eljakím, písař Šebna a kancléř, Asafův syn Jóach, na znamení smutku roztrhli svůj oděv a zamířili ke králi Chizkijášovi, aby mu oznámili vše, co jim polní velitel řekl.

Žalmy 109:6-13
6. Postav mého nepřítele před soud a dej mu za soudce člověka, který převrací právo.
7. Nechť je souzen a uznán vinným. Ať je mu i modlitba počítána za hřích, ať pozná, jak jednal s druhými.
8. Nechť jeho život brzy skončí a jiný převezme jeho úřad.
9. Nechť jeho děti osiří a manželka ovdoví.
10. Nechť se z jeho dětí stanou žebráci bez domova.
11. Nechť se lichvář zmocní všeho, co má a čeho nabyl prací, ať mu uloupí cizáci.
12. Nechť s ním nikdo nemá slitování a o siroty po něm, ať se nikdo nestará.
13. Ať vyhyne jeho rod, již ve druhém pokolení.

Přísloví 25:27-28
27. Sníst mnoho medu není zdravé, proto šetři slova chvály a uznání.
28. Muž, který nedovede ovládnout je jako město s rozbořenými hradbami.

2 Korintským 13:1-14
1. Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím.
2. Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit.
3. Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce.
4. Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.
5. Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli.
6. Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme.
7. Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili.
8. 8-9 Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu.
9. ***
10. Tento dopis píši s jediným záměrem - abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autority, kterou mi propůjčil Pán k tomu, abych církev budoval a ne bořil.
11. Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi. Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce.
12. Celá zdejší církev vás pozdravuje.
13. Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista. Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.Váš Pavel