A A A A A
Bible za jeden rok
Září 21

Izajáš 33:1-24
1. Běda všem, kdo ničí ostatní, aniž by jim kdokoliv ubližoval. Běda těm, kdo zrazují, přestože je nikdo nezradil. Až dovršíte své dílo zkázy, zkáza se vrátí na vaši hlavu. Nebudete zrazovat, ale jiní zradí vás.
2. Ach, Hospodine, slituj se nad námi, toužíme být s tebou. Dávej nám každý den svou sílu a ve zlých časech nám buď oporou.
3. Burácení tvého hlasu zahání nepřátele na útěk, když se proti nim postavíš, jejich národy se rozpadají.
4. Přijdete o svou kořist, nepřátelé, jako kdyby ji sežraly kobylky, lidé se na ni vrhnou jako hejna nenasytných sarančat.
5. Chvalte Hospodina, vždyť přebývá na nebesích; nastolí v Jeruzalémě právo a spravedlnost.
6. Stane se pevným základem, bohatým zdrojem záchrany, moudrosti a poznání. Klíčem k této pokladnici je zbožnost a úcta k Hospodinu.
7. Podívejte se, jak odvážní jeruzalémští muži hlasitě naříkají na ulicích a vyslanci s poselstvím míru hořce pláčí.
8. Nikde není ani jediný pocestný a cesty zejí prázdnotou. Smlouva se nedodržuje a jednou dané slovo přestává platit, jakoby člověk už neměl žádnou cenu.
9. Izrael truchlí a žalem chřadne a také na Libanón dolehla zkáza. Úrodná šáronská rovina se proměnila v poušť a bášanská krajina i pohoří Karmel jsou vypleněny.
10. Nyní však zakročím já, říká Hospodin, a to, co udělám, mě vyvýší a proslaví.
11. Skutky Asyřanů se obrátí proti nim a zničí je jako oheň stravuje plevy či suchou slámu.
12. Národy budou vřít jako hašené vápno a vznítí se jako vykácené trní.
13. Ať jste blízko či daleko, slyšte, co jsem učinil a uznejte mou sílu!
14. Hříšníci na Sijónu i všichni bezbožní se chvějí strachy. Kdo snese Hospodinovu přítomnost, která je jako spalující oheň?
15. Jedině ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, kdo nenávidí vydírání a dává ruce pryč od úplatků, ten, kdo nenaslouchá plánům ničemníků a se zlem nechce mít nic společného,
16. pouze takový člověk obstojí a nalezne své útočiště v Bohu jako ve skalní pevnosti. Vždy bude mít co jíst a nikdy nepocítí žízeň.
17. Tehdy tvoje oči spatří krále v celé jeho kráse a uzří zemi, která sahá do daleka.
18. V myšlenkách se vrátíš ke svým starým obavám a zeptáš se: Kde je konec veliteli nepřátel? Jak skončil ten, kdo nás okrádal? Kde je ten, který stál v čele protivníků?
19. Již nikdy tyto opovážlivce nespatříš, národy, které mluví zvláštním a nesrozumitelným jazykem.
20. Když pohlédneš na Jeruzalém, město své radosti, tvé oči spatří poklidná obydlí, která již nikdo nikdy nezničí. Budou jako stan, jehož kolíky zůstanou navždy v zemi a jehož lana se nikdy nepřetrhnou.
21. Tam nám bude vládnout náš Hospodin. Jeruzalém bude jako oáza obklopená širokou řekou, kterou nepřepluje žádná veslice ani koráb nepřátel.
22. Vždyť Hospodin bude naším soudcem, zákonodárcem a králem, bude to právě on sám, kdo nás vysvobodí.
23. Nepřátelé jsou jako lodě se svěšenými plachtami, jejichž stěžně se nebezpečně klátí. Jejich kořist připadne Božímu lidu a odnesou ji dokonce i chromí.
24. Žádného z obyvatel Jeruzaléma již nesklátí nemoc a jejich provinění nebude nikdy připomínáno.

Izajáš 34:1-17
1. Přistupte blíže, národy, a pozorně poslouchejte! Ať celá země a všichni její obyvatelé ze všech koutů světa slyší!
2. Hospodin se hněvá na všechny národy a nechá jejich obyvatele nést důsledky vlastních vin. Zcela je zničí a nechá je navždy zahynout.
3. Z jejich pohozených mrtvých těl se bude šířit zápach a země nasákne jejich krví.
4. Rozplynou se také hvězdy na nebi a obloha se stočí jako svitek papíru. Tehdy padnou všechny nebeské zástupy jako zvadlé listí vinné révy či uschlý fík z fíkovníku.
5. Jakmile Hospodin vykoná své dílo v nebi, vynese rozsudek nad Edómem a zcela tento národ zničí.
6. Zbraně nepřátel, které on sám, jejich Hospodin, proti nim pošle, se pokryjí krví a tukem jako při porážce obětních zvířat. V Bosře přinese Hospodin velkou oběť, Edóm postihne strašlivé krveprolití
7. a spolu s lidmi padne také množství skotu. Celá jejich země bude zmáčena krví a prach nasákne tukem.
8. Hospodin připravil den zúčtování, rok odplaty, kdy rozsoudí případ Jeruzaléma.
9. Vody v potocích Edómu se promění v tekoucí asfalt a prach se vznítí jako síra. Celé jeho území zachvátí plameny jako hořící smůlu!
10. Bude hořet celé dny a noci a ještě dlouho z něj bude vystupovat hustý dým. Po mnoho generací zůstane opuštěný a nikdo na jeho půdu raději ani nevstoupí.
11. Nad zpustošenou a prázdnou zemí budou poletovat jen draví ptáci, havrani a sovy. Bůh vyměří Edómu osud zmatku a zatracení.
12. Jeho šlechticům nezůstane nic z toho, co se kdysi nazývalo královstvím a všichni jeho urození zaniknou.
13. Paláce zarostou trním, kopřivami a ostružiním a stanou se vyhledávaným útočištěm šakalů a divokých ptáků.
14. Budou se v něm potkávat pouštní nestvůry s hyenami a všude se budou rozléhat děsivé skřeky. Usídlí se v něm také mnoho nočních tvorů a společně tam naleznou odpočinek.
15. Zahnízdí se tam sovy a snesou vajíčka. Vysedí je a ukryjí svá mláďata ve stínu svých křídel a zavítají tam také páry sokolů a jestřábů.
16. V knize Hospodinova svědectví je pravdivě uvedeno vše, co se má stát: Žádné z těchto zvířat tam nebude chybět, všechny ty nestvůry tam budou žít. Vždyť to byl právě Hospodin, kdo o tom všem rozhodl, a jeho duch je shromáždí.
17. Každému přidělí jeho díl a rozdělí je podle velikosti. získají tu zemi navždy a budou v ní žít všechny další generace.

Žalmy 109:1-5
1. (Davidova píseň pro sólového zpěváka.)
2. Bože, chválím tě, neodmlčuj se! Ústa nešlechetníků a lhářů se otevřela proti mně, pomlouvají mě.
3. Mluví o mně nenávistně a bojují proti mně bez příčiny.
4. Staví se proti mně, i když jsem je miloval a modlil se za ně.
5. Odplácejí mi zlým za dobré a nenávistí za lásku.

Přísloví 25:25-26
25. Dobrá zpráva z daleké země je jako studená voda pro utrmáceného člověka.
26. Spravedlivý, který se chová vrtkavě před svévolníkem, je jako zkalený pramen a zkažená studánka.

2 Korintským 12:1-21
1. A když jsem v tom chlubení (i když to k ničemu není), povím vám ještě o viděních a zjeveních od Pána.
2. Před čtrnácti lety jsem byl ve vytržení vzat do nebe. Zdali to bylo vidění nebo skutečnost, to se mě neptejte. Jen Bůh by na to mohl odpovědět.
3. Ale tak či onak byl jsem v ráji
4. a slyšel jsem věci tak ohromující, že se to nedá vylíčit slovy, ani jinak vykreslit.
5. Takový zážitek, to už by byl nějaký důvod k vychloubání, ale raději o tom pomlčím a budu poukazovat spíš na svou slabost.
6. Mohl bych se chlubit ještě jinými věcmi a nebyla by to chlouba neoprávněná, ale ať mě každý posuzuje jen podle toho, co v mém životě vidí a v mém poselství slyší.
7. Bůh mi toho ukázal tolik, že mi musel přidat i jedno trápení, abych nezpyšněl: je to bolest, která mi jako satanův posel má stále připomínat, že jsem jen smrtelný lidský červíček.
8. Třikrát jsem Boha prosil, aby mě toho zbavil,
9. ale on odmítl."Jsem s tebou, víc nepotřebuješ," odpověděl."Moje moc vynikne tím víc, čím ty sám budeš slabší."
10. Nesu tedy svou nemoc rád a jsem hrdý na to, že právě na jejím pozadí se ve mně tak zřetelně prokazuje Kristova síla. Nevadí mi ani ta nemoc, ani příkoří, ani bída, pronásledování a jiné těžkosti, protože vším sloužím Kristově věci. A největší sílu dostávám tehdy, když jsem s vlastními silami u konce.
11. Teď jsem se tedy představil opravdu jako dokonalý blázen. Ale sami jste mě k tomu přinutili. Vždyť to mělo být spíše vaší věcí, abyste se mě zastali! I když nic neznamenám, nejsem přece za těmi"veleapoštoly" nijak pozadu.
12. Když jsem byl mezi vámi, poskytl jsem vám dostatek důkazů, že mě poslal Bůh; trpělivě jsem mezi vámi konal to, co mi uložil, a nebyla to maličkost, nýbrž divy a zázraky.
13. Jen v jedné věci jsem vás proti křesťanům na jiných místech"zkrátil": nežádal jsem vás o hmotnou podporu. Tuhle nespravedlnost mi tedy promiňte.
14. Chystám se k vám už po třetí. Ani tentokrát od vás nic nežádám. Bez vašich peněz se mohu obejít - ale vás samých se vzdát nemohu. Ostatně rodiče mají živit děti a ne se od dětí nechat vydržovat - a vy jste moje děti.
15. 15-16 Rád se pro vás zřeknu všeho, i sám sebe, jestli vám to prospěje; ale jak se zdá, projevy mé lásky nacházejí u vás odezvu spíše opačnou. I toto se prý u vás dá slyšet: "Ten Pavel se ale vyzná. Chytře to zařídí tak, aby se zdálo, že nás jeho návštěva nic nestojí, ale můžete si být jisti, že je to jen trik a že z nás peníze dostane jinak."
16. ***
17. Jak tedy, ptám se? Chtěl snad od vás něco některý z lidí, které jsem k vám poslal?
18. Těžil z vaší pohostinnosti Titus nebo někdo z jeho doprovodu? Neřídili se snad stejnými zásadami jako já? Tak vidíte! Jednáme v témž duchu, který řídí každý náš čin - ne k našemu, nýbrž k vašemu prospěchu.
19. Nemyslete si, že se tím snažím znovu se vemluvit do vaší přízně. Bůh je mi svědkem, že mi opravdu jde o vaše dobro, o váš duchovní růst - a ne o získávání výhod.
20. Obávám se, až k vám zase přijdu, abych u vás nenašel věci, které nerad vidím. Vám by se pak nelíbilo, jaké důsledky bych z toho musel vyvodit. Nerad bych se shledal s hádkami a závistí, s urážlivostí a pomluvami, vzájemným osočováním, nadutostí a rozkolnictvím.
21. Nechtěl bych zažít, aby mě Bůh před vámi tak pokořil, že bych musel plakat a naříkat nad některými, kteří místo toho, aby se v pokání odvrátili od svých poklesků, hřeší klidně dál a stále se oddávají nemravnosti a nezřízeným vášním.