A A A A A
Bible za jeden rok
Září 14

Izajáš 19:1-24
1. V následujícím poselství hovoří Izajáš o osudu Egypta. Vidím, jak Hospodin na oblaku rychle vjíždí do Egypta. Napodobeniny falešných egyptských bohů se před ním třesou a nitro všech obyvatel Egypta zachvátila nepopsatelná hrůza. Hospodin praví:
2. Nechám Egypťany bojovat jednoho proti druhému a dovolím, aby se postavil dokonce i bratr proti bratru a soused proti sousedovi. V celé zemi se rozpoutá občanská válka a všechna města zachvátí násilí.
3. Zmařím všechny jejich plány a nechám Egypťany dojít až na pokraj zoufalství. Budou pak prostřednictvím astrologů a spiritistů žádat o pomoc své falešné bohy a duchy zemřelých.
4. Já sám, Všemocný Hospodin, je však vydám na milost a nemilost krutému a nelítostnému vládci.
5. Tehdy také vyschnou vody Nilu, pokračuje Izajáš, a jeho dno suchem rozpraská.
6. Egyptské potoky se vypaří a v kanálech zůstane jen páchnoucí rákosí.
7. Zvadne všechna vodní zeleň i rostlinstvo na březích a v ústí Nilu. Osetá pole podél řeky vyschnou a půdu navždy odvane vítr.
8. Rybáři, kteří na Nilu lovili na udice a do sítí, hořce zanaříkají a poznají velkou bídu.
9. Díky neúrodě postihne zoufalství také pěstitele lnu a tkalci lněného plátna ztratí veškerou naději.
10. Výrobci oděvů přijdou o práci a budou propouštět své zaměstnance.
11. Správci Sóanu připomínají spíše blázny než moudré faraónovy rádce. Vždyť radí jen samé nesmysly. Nechápu, jak o sobě mohou před faraónem prohlašovat, že pocházejí z rodu nejmoudřejších rádců bývalých králů.
12. O jaké moudrosti to mluví? Když jsou tak chytří, ať vám tedy sami řeknou, co jako Všemocný Hospodin zamýšlím s Egyptem!
13. Sóanští i memfidští správci jednají zcela pošetile a žijí v naprostém podvodu a klamu. Namísto toho, aby byli Egyptu oporou, svedli celý národ na scestí.
14. Hospodin jim úplně zamotal hlavu, takže ať udělají cokoliv, nic se jim nezdaří. Potácejí se kolem dokola jako opilci.
15. Osud Egypta je zpečetěn a žádný z jeho obyvatel na tom nic nezmění. Bohatý ani chudý.
16. V den, kdy Všemocný Hospodin pozvedne proti Egyptu svou ruku, zeslábnou jeho obyvatelé strachem jako bezbranné ženy.
17. Judsko se stane postrachem nejen pro Egypťany, ale také pro každého, kdo o něm třeba jen uslyší, neboť pochopí, že je nástrojem v rukou samotného Boha.
18. Až ta doba přijde, z egyptských měst se bude ozývat jazyk Izraele. Jejich obyvatelé se obrátí k Hospodinu. Jedním z měst bude i Město zkázy.
19. V srdci Egypta lidé postaví Hospodinu oltář a na hranicích vztyčí na jeho počest památník.
20. Ty pak budou pro Egypťany znamením a připomínkou Hospodinovy moci. Když pod útlakem protivníka zavolají k Hospodinu o pomoc, pošle jim svého Spasitele, který je vysvobodí.
21. Hospodin ukáže Egyptu svou pravou tvář a Egypťané mu radostně odpoví. Předloží mu své oběti a dary a všechno, co Hospodinu slíbí, také dodrží.
22. Hospodin nejprve nechá Egypt nést důsledky jeho vlastní nepravosti, ale pak jeho obyvatele opět uzdraví. Egypťané se v bídě obrátí k němu a Hospodin je vyslyší a pomůže jim.
23. Přijde doba, kdy hranice mezi Egyptem a Asýrií ztratí svůj význam. Obyvatelé obou zemí se budou svobodně navštěvovat a budou uctívat Hospodina.
24. Také Izrael se spolu s Egyptem a Asýrií stane oázou klidu a pokoje, neboť na jejich straně bude stát sám Všemocný Hospodin, který jak obyvatelům Egypta, tak celé asyrské zemi i svému vyvolenému Izraelskému národu požehná.

Izajáš 20:1-6
1. 1-4 V roce, kdy nejvyšší velitel na rozkaz asyrského krále Sargóna zaútočil na Ašdód a dobyl jej, oznámil Hospodin Amósovu synu Izajášovi: Svlékni si žíněnou sukni a zuj si boty. Jakmile ho Izajáš uposlechl a začal chodit nahý a bosý, Hospodin řekl: Na znamení a pro výstrahu Egyptu a zemi Kúš bude můj služebník Izajáš chodit nahý a bosý, protože právě tak odvede asyrský král zajaté Egypťany a Kúšijce nahé a bosé od vyhnanství. Odhalí nahotu starců i mladíků a zostudí tak celý Egypt.
2. ***
3. ***
4. ***
5. Hanba a strach však zachvátí také ty, kdo se spoléhali na pomoc Kúšijců a chlubili se mocí Egypta.
6. Když Pelištejci uvidí, co postihlo Egypt, s hrůzou zvolají: "Jestliže asyrský král přemohl ty, v jejichž pomoc a ochranu jsme doufali, jak bychom se mohli zachránit my?

Žalmy 106:40-48
40. Bůh se na tento lid rozhněval, byl jím znechucen.
41. Vydal je do rukou pohanů a jejich nepřátelé nad nimi panovali,
42. utiskovali je a museli se jim zcela podrobit.
43. Mnohokrát je Hospodin zachránil, oni ho však vždy znova popouzeli. Na svoje hříchy sami dopláceli.
44. Odpovídal na jejich úzkostné modlitby, kdykoliv se dostali do těžkostí.
45. Dodržoval smlouvu, kterou s nimi uzavřel, a ze své velké lásky se nad nimi vždy znovu slitovával.
46. I jejich nepřátele, kteří je odvlekli do zajetí, obměkčil.
47. Hospodine, Bože náš, zachraň nás a přiveď nás ze všech národů zpět do naší země, abychom ti tam mohli vzdát díky a zpívat ke tvé chvále.
48. Hospodine, Bože Izraele, zasloužíš si chválu od věků až navěky! Ať každý řekne: „Amen, staň se! Oslavujte Hospodina!

Přísloví 25:13-13
13. Spolehlivý posel s dobrou zprávou je jako chladivý sníh v žáru žní; tak osvěží duši svého pána.

2 Korintským 6:1-18
1. Jakožto Boží spolupracovník vás snažně prosím: nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo!
2. Bůh říká: "V čas milosti jsem vyslyšel tvou modlitbu, v den záchrany jsem ti pomohl." Ten čas je tu právě teď - nezmeškejte ho! Den záchrany je dnes - nezaspěte ho!
3. Nikomu nechci svým jednáním zavdat příčinu k urážce, aby nevznikly nějaké pochybnosti o mém poslání.
4. 4-5 Z celého mého způsobu života má každý poznat, že stojím ve službách Božích. Proto si nestěžuji na starosti, nouzi nebo potíže, bezesné noci, dřinu a hlad, útoky nepřátel, bití a vězení. Jako Boží spolupracovník to všechno snáším bez reptání.
5. ***
6. Mou legitimací je bezúhonný život, trpělivost a přívětivost za všech okolností a pravdivé poznání. Všechny tyto schopnosti mi dává Duch Boží, k tomu upřímnou lásku a Boží sílu k hlásání pravdy.
7. Mou zbraní pro útok i pro obranu je mi dobré svědomí před Bohem i před lidmi.
8. 8-10 Stojím při Bohu věrně, ať mě za to oslavují nebo mi nadávají, ať mi věří nebo mě prohlašují za podvodníka. Pro jedny mé jméno nic neznamená, jiní nahlédli až na dno mého srdce. Denně se nade mnou vznáší smrt, ale nikdy jsem nežil plněji. Bili mě, div jsem ducha nevypustil, ale přece mě nezabili. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic - a přece mi patří celý svět! Moji drazí přátelé, musel jsem vám to napsat tak, jak to cítím.
9. ***
10. ***
11. Nic neskrývám, ani nepřikrašluji. Nikdo vás přece nemá raději než já!
12. Jestli mezi námi ještě stojí nějaká překážka, není to nedostatek mé lásky k vám, ale vaše výhrady ke mně.
13. Říkám vám to jako svým vlastním dětem: opětujte moji lásku stejnou měrou!
14. Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím?
15. Je snad možné nějaké dorozumění mezi Kristem a ďáblem?
16. Dovedete si představit pohanské bůžky v křesťanském chrámu? A co jiného jsme, ne-li chrám živého Boha? Bůh řekl: "Budu žít uprostřed nich a mezi nimi bydlet, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem."
17. Proto také řekl: "Oddělte se a odejděte od nich, pryč od všeho nečistého. Jen tak vás přijmu za své,
18. abych byl vaším Otcem a vy mými syny a dcerami - praví všemocný Bůh."