A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 8

Jób 7:1-21
1. Co se člověk na zemi nalopotí! Dře se jak otrok a nemá to konce.
2. Jak se už těší na večer, na konec týdne a na odpočinek!
3. Zrovna tak se mi vlečou ty poslední krušné měsíce, ty nekonečné noci.
4. Když ulehnu, říkám si: "Kéž by už bylo ráno!" A pak se zas nemohu dočkat večera.
5. Má kůže je plná červů a strupů, rozpraskaná až do masa.
6. Tak se vleče den za dnem, beze smyslu a bez užitku.
7. Život mi uplynul jak pára nad hrncem, co dobrého mě může čekat?
8. Dnes jsem ještě tady, ale už brzo vám zmizím z očí navždy.
9. Jako se rozplyne oblak, tak ani z mrtvého nic nezůstane,
10. nevrátí se ke svým, už nikdy nevstoupí do dveří.
11. Ach, nedokážu mlčet, musí to ven, všechna má úzkost a hořkost.
12. Ó Bože, copak jsem netvor, že mě tak pronásleduješ?
13. 13-14 Ani ve spánku mi nedáš zapomenout na mou bídu, jen zamhouřím oko, děsíš mě sny a noční můrou.
14. ***
15. Než takhle žít dál, to už je lepší se oběsit.
16. K čemu je takový život? Pohrdám jím. Je to zbytečné. Proč mě nenecháš na pokoji?
17. To ti stojím za to, abys mě takhle trápil?
18. Musíš mě každý den znova mučit a zkoušet, co ještě vydržím?
19. Nemůžeš mě nechat ani na chvilku vydechnout?
20. Jestli jsem zhřešil, řekni mi to! Řekni, co zlého jsem udělal! Proč sis mě vzal tak na mušku, že se mi život stal nesnesitelný?
21. Nemohl bys mi odpustit, aby všechno bylo jako dřív?

Jób 8:1-22
1. Nato Jóba přerušil Bildad Šúchský:
2. "To už by stačilo, Jóbe, nemyslíš? Zastav konečně proud své výmluvnosti!
3. Myslíš, že Bůh křiví právo, obrací naruby spravedlnost?
4. Jestli tvoje děti proti němu zhřešily, musel je potrestat.
5. Ale ty jsi naživu, můžeš ještě hledat Boha a prosit o odpuštění.
6. Když budeš ryzí a přímý, vyslyší tě a odpoví, obnoví tvůj dům i důstojnost.
7. I když jsi začal s málem, skončíš v nadbytku.
8. Jen se začti do historie a pouč se od minulých generací.
9. Jsme tu teprve od včerejška, všechno naše poznání je tak nicotné a prchavé jak stín.
10. Ale naši předkové nashromáždili moudrost mnoha věků, vyplatí se jí naslouchat. Co zjistili?
11. Rákosí roste jen tam, kde je voda, papyrus najdeš jen na mokřinách.
12. Vyschne-li bažina, uschne i rákos, mnohem rychleji než tráva, ani nedoroste k posekání.
13. Tak dopadne každý, kdo zapomněl na Boha: jeho naděje vyschne, a to je jeho konec.
14. Všechno, nač spoléhá, ukáže se pouhou pavučinou. Opře se o ni - neudrží ho.
15. Hledá bezpečí ve svém domě - i ten se mu zhroutí.
16. Za svítání se zdá svěží a plný života, jako strom, který rozkládá větve nad celou zahradou.
17. Jeho kořeny prorůstají i kamennými valy.
18. Ale jak je jednou poražen, sotva někdo vzpomene, že tu kdysi stával,
19. vzápětí jiné rostliny vyraší na jeho místě.
20. Ale Bůh nezavrhne přece dobrého člověka, ani nepožehná zlosynovi.
21. Uvidíš, zase se budeš smát a jásat radostí.
22. Tvoji protivníci budou zahanbeni a po zlomyslnících se slehne země!"

Žalmy 92:8-15
8. I když jako tráva rostou lidé zlí a rozkvétají ti, kdo páchají nepravosti, jako plevel přijdou vniveč.
9. Ty však, Nejvyšší, jsi Bůh navěky.
10. Tvoji nepřátelé, Hospodine, zahynou. Běda těm, kdo páchají ničemnosti, budou rozprášeni.
11. Dáš mi sílu jakou má jednorožec, vyvolil sis mne a požehnal.
12. Pohledím na ty, kdo mě osočují a uslyším o pádu vzbouřenců.
13. Spravedlivý poroste jako palma, rozroste se jako cedr libanónský.
14. Spravedliví jsou jako stromy zasazené do Božího domu, kvetou v Božím chrámu.
15. Ještě i ve stáří ponesou ovoce, zůstanou statní a svěží,

Přísloví 22:17-21
17. Dobře poslouchej slova moudrých a dávej na ně pozor, jsou důležitá!
18. Uložíš-li je ve svém srdci, přinesou ti radost a budeš z nich čerpat pro svá slova.
19. A tak ti dnes kladu na srdce, abys vždy spoléhal na Hospodina a důvěřoval mu.
20. Vždyť jsem ti ji dříve dával rady a ponaučení,
21. abys je mohl spolehlivě a pravdivě předávat těm, kteří přijdou, aby jim poradil.

Římanům 9:1-15
1. 1-2 Ach, Izraeli! Ach, můj národe! Kéž bys i ty našel cestu ke Kristu! Trápím se a naříkám pro tebe dnem i nocí.
2. ***
3. Život bych za tebe dal, kdyby tě to mohlo zachránit. Kristus ví, že nepřeháním, Božímu Duchu nelze nic předstírat. Tolik jsi toho od Boha dostal, a přesto nechceš poslouchat!
4. Za vlastní děti vás přijal, slavně vás vedl dějinami k ještě slavnější budoucnosti, dal vám své zákony, abyste v životě nemuseli tápat, naučil vás, jak ho máte uctívat, dal vám úžasné sliby,
5. slavné vůdce jste měli mezi praotci a nejslavnější - Kristus, věčný Bůh a Vládce - se jako člověk také narodil z vaší krve. A toho jste se zřekli!
6. 6-9 Boží slovo však platit nepřestalo: Izraelci nejsou všichni, kdo odvozují svůj rodokmen od Abrahama nebo Jákoba - Izraele. I když jsou to potomci Abrahamovi, měl Bůh na mysli pouze Izáka, když Sáře sliboval syna. To znamená, že ne všichni z Abrahama jsou Božími dětmi, ale jenom ti, kteří se narodili na základě Božího slibu.
7. ***
8. ***
9. ***
10. Také o synech, které měl Izák se svou ženou Rebekou,
11. rozhodl Bůh ještě před jejich narozením. Oznámil, že starší z nich bude sloužit mladšímu. Když tak Bůh určil jejich vzájemné postavení ještě před tím, než se o to mohli osobně nějak zasloužit, zdůraznil tím, že má právo rozhodovat o lidech naprosto svobodně,
12. 12-13 bez ohledu na jejich záslužné skutky. Proto mohl také říci, jak stojí jinde v Bibli: "Dal jsem přednost Jákobovi před Ezauem."
13. ***
14. Můžeme z toho usuzovat, že je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!
15. Mojžíšovi přece řekl: "Projevím svou přízeň komu chci a slituji se nad kým chci."