A A A A A
Error:
BookNum: 18 Chapter: 41 VerseStart: 27 VerseShouldHave: 26
Bible za jeden rok
Srpen 25

Jób 41:1-34
1. Pokoušet se o to je opravdu zbytečné, už jen ta představa nahání člověku hrůzu.
2. Ani vyrušit se ho nikdo neodváží, natož ho porazit. A jestli má každý takový respekt před ním, kdo se opováží postavit se mně?
3. Nikomu nejsem nic dlužen, všechno pod nebem patří mně.
4. A co síla v jeho nohách, ta skvělá stavba celého těla?
5. 5-6 Kdo prorazí jeho krunýř, kdo se odváží přiblížit jeho tlamě, plné strašlivých zubů?
6. ***
7. Jeho hřbet je jak řada pancéřových štítů,
8. 8-9 přiléhají neprodyšně jeden k druhému, nenajdeš skulinku.
9. ***
10. Když kýchne, slunce hraje barvami na oblacích páry, oči mu žhnou jako uhlíky.
11. Z tlamy mu plane oheň,
12. z nozder vychází pára jak z vroucího kotle.
13. Funí jak kovářský měch, plameny šlehají z jeho chřtánu.
14. Síla skrytá v jeho krku budí hrůzu, kamkoli se pohne.
15. Nehoupá se na něm sádlo, je jen samý sval.
16. Srdce má z křemene, je jako mlýnský kámen.
17. Když se zvedne, i nejstatečnějšího popadne hrůza.
18. Nezastaví ho meč, kopí se o něj zlomí, šíp se odrazí.
19. Železo je proti němu sláma, bronz jen trouchnivé dřevo.
20. Luku ani praku se neulekne,
21. kyje si všimne asi jako stébla, lechtání oštěpu se směje.
22. Šupiny na břiše má jak skleněné střepy, vyrývá jimi rýhy do bahna.
23. Voda kolem něho víří, jak se převaluje v hlubinách,
24. nechává za sebou zpěněnou brázdu.
25. Na zemi není druhého tak neohroženého tvora!
26. Na všechny shlíží z výšky, je opravdovým králem tvorstva."
27. Na to odpověděl Jób:
28. "Uznávám, že můžeš všechno a nikdo ti v tom nezabrání.
29. Uznávám - blábolil jsem o věcech, o kterých nemám ponětí. Je to všechno nad moje chápání.
30. Řekls, že mám poslouchat a odpovídat na tvé otázky.
31. Až dosud jsem o tobě věděl jenom z doslechu, ale teď jsem tě viděl na vlastní oči.
32. Mrzí mě to. Všechno odvolávám, stydím se za své řeči."
33. Když Bůh skončil řeč k Jóbovi, oslovil Elífaza Témanského: "Ty a tvoji dva přátelé jste mne vyprovokovali k hněvu, protože jste o mně nemluvili správně, jako můj služebník Jób.
34. Vezměte každý sedm býčků a sedm kozlů, přiveďte je k Jóbovi a obětujte je v ohni za své provinění. Můj služebník Jób se za vás bude modlit a já jeho přímluvy vyslyším a nebudu vás trestat za to, jak jste o mně mluvili s mým služebníkem Jóbem.

Jób 42:1-17
1. A tak Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský udělali, co jim Pán nařídil, a Bůh vyslyšel Jóbovy přímluvy.
2. A když se Jób modlil za své přátele, Hospodin ho uzdravil a ztracený majetek mu nahradil dvojnásobně.
3. Jóbovi sourozenci, přátelé a známí se u něho sešli a hodovali s ním v jeho domě a utěšovali ho pro to, co z Božího dopuštění musel přetrpět. Každý mu přinesl nějaký dárek.
4. A Hospodin požehnal Jóbovi víc než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc ovcí, šest tisíc velbloudů, tisíc volských spřežení a tisíc oslic.
5. 13-14 Měl taky sedm synů a tři dcery, Jemímu, Kesíu a Kerenu.
6. ***
7. Po celé zemi nebylo krásnějších dívek nad Jóbovy dcery. Otec na ně pamatoval v závěti stejně jako na své syny.
8. Jób žil potom ještě sto čtyřicet let a dočkal se vnuků a pravnuků.
9. Dožil se vysokého věku, než zesnul po dlouhém a spokojeném životě.
10. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. pyšné a nadutce nestrpím.
11. Pravdomluvné si vyhlédnu, aby v mém domě přebývali. Jen ten, kdo žije bezúhonně, mi může sloužit
12. V mém domě nebudou mít místa podvodníci, žádný lhář přede mnou neobstojí.
13. Každého rána se zbavím darebáků, abych vyčistil město od všech, kdo rozsévají zlo.
14. Nehleď na víno, jak se červená, jak se perlí v poháru, jak lehce sklouzne hrdlem.
15. Nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.
16. Tvé oči budou vidět ztřeštěné věci a budeš mluvit nesmysly.
17. Budeš jako ten, co usíná na vzdutím moři, jako ten, co se drží na vrcholu stožáru.

Žalmy 101:5-8
5. Řekneš si: ‚Bili mne, ale nebolelo to, mlátili mne, ale necítil jsem to. Až se probudím, zkusím to znovu.’
6. Teď ještě k dalším otázkám vašeho dopisu. Dokáže-li si muž odepřít ženu, prospěje mu to.
7. 2-3 Než však své síly přecenit a podlehnout pak pokušení s cizí ženou, je lépe, aby muž měl svou manželku a žena svého manžela. Pohlavní touha je přirozená a její naplnění by si manželé neměli vzájemně odepírat.
8. ***

Přísloví 23:31-35
31. V manželství nemá ani muž ani žena právo nakládat se svým tělem bez ohledu na toho druhého.
32. Proto se jeden druhému neodpírejte, leda po vzájemné dohodě a jen na čas, kvůli modlitbám; pak se zase jeden druhému odevzdejte, jinak byste se vystavovali nebezpečným pokušením.
33. Tím samozřejmě manželství nikomu nenařizuji, jenom k němu vyslovuji souhlas.
34. Pochopitelně bych byl rád, kdyby měl každý takovou svobodu zříci se ho, jako mám já. Ale Bůh nedává všem stejný dar: jednomu dá to, jinému ono.
35. Osamělým a zejména vdovám doporučuji, aby do manželství už nevstupovali.

1 Korintským 7:1-19
1. Jestliže jim však zdrženlivost dělá potíže, ať se raději ožení či vdají. Je lepší se vdát a oženit, než se trápit neukojenou touhou.
2. Pro manžele však platí jednoznačně - a to není příkaz můj, nýbrž Kristův: žena ať od svého muže neodchází;
3. pokud už odešla a nechce se k němu vrátit, musí zůstat neprovdána. Stejně ani muž se nesmí se ženou rozvést.
4. 12-13 O dalších problémech se Kristus sám nevyjádřil. Já bych však radil toto: když se stal křesťanem jen jeden z manželů, ale ten druhý s ním chce žít dál, ať se nerozcházejí. Nemusíte mít strach, že by vaše děti byly nečisté.
5. ***
6. Víra i jen jednoho z manželů má v tomto případě očistný účinek i na druhého nevěřícího.
7. 15-16 Ale chce-li nevěřící z manželů odejít, nechte ho odejít. Nejste přece povinni držet se ho za každou cenu, jako byste byli jeho otrokem. Nebo máte nějakou záruku, že ho zachráníte, když rozchod odmítnete?
8. ***
9. Každý by měl zůstat v tom postavení, v jakém ho zastihlo Boží povolání. Tak to vykládám ve všech křesťanských obcích.
10. Kdo se například nechal po židovském způsobu obřezat, nemusí si z toho dělat těžkou hlavu, když se stal křesťanem. A kdo nebyl obřezán, nemusí ten obřad podstupovat ani nyní.
11. Pro křesťana není důležité, zda podstoupil obřad obřízky či nikoliv. Důležité je, aby vyplnil Boží příkazy.