A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 13

Jób 17:1-16
1. Jsem vyřízen, smrt mám na jazyku, hrob už na mě čeká.
2. Kolem není než samý posměvač, nikdo se mě nezastane. Už ani spát nemohu.
3. 3-4 Copak se za mě nikdo nepostaví? Ani ty, Bože? Tys je, Bože, ranil slepotou, nenech je tedy nade mnou triumfovat.
4. ***
5. Kdo ale ostouzí své přátele, sklidí odplatu od vlastních dětí.
6. Ach, Bože, všem jsem tady pro posměch, každý po mně plive.
7. Oči jsem si vyplakal, zbyl ze mně už sotva stín.
8. Čestní lidé jsou otřeseni mým osudem, přičítají ho mé bezbožnosti.
9. Ale kdo je spravedlivý, nemusí se stydět za své činy, a kdo je upřímný, nemá se čeho bát.
10. Ale vy tady, raději se seberte a běžte. Moudrého mezi vámi nevidím ani jednoho.
11. Moje dny vypršely, mé naděje se rozplynuly, mé srdce je zlomeno.
12. Noc nazývají dnem a den nocí - není s nimi rozumná řeč.
13. 13-14 I kdybych snad nějakou naději i měl, až zavřu oči, temnota mě pohltí, hrob bude mým otcem, červi mou matkou a sourozenci.
14. ***
15. Kde je jaká naděje? Mám snad nějakou lepší vyhlídku? Řekněte!
16. Ne, má naděje sestoupí do hrobu se mnou, spolu se proměníme v prach."

Jób 18:1-21
1. Bildad Šúchský na to řekl:
2. "Komu tady chceš co namluvit? Vezmi rozum do hrsti, jinak se nikam nedostaneme.
3. Máš nás snad za němá, hloupá hovádka?
4. Myslíš, že kvůli tvému sebedrásání vypukne snad zemětřesení?
5. Faktem je, že to jde s tebou z kopce, a to nemůže být samo sebou. Tvoje svíčka dohořívá.
6. Ano, temnota je konečný úděl každého bezbožníka.
7. Přestane si pyšně vykračovat, všechna síla se s věkem vytratí.
8. 8-9 Směřuje do pasti, svými hříchy si sám upletl smyčku. Do té se chytí a ven se nedostane, padne za oběť lupičům.
9. ***
10. Ať se pustí kamkoli, všude šlápne na nástrahu.
11. Strach se mu usadí v týle, nepřítel je mu v patách.
12. Jeho svěžest povadne, pohroma mu visí nad hlavou.
13. Kůži mu rozežírá choroba, smrt ho nakonec pozře.
14. Z domu, kde se cítil bezpečně, bude vyvlečen a předveden před Strašlivého krále.
15. Jeho příbytek bude srovnán se zemí, stane se pastvou pro oheň.
16. Větve mu uschnou seshora, kořeny vyschnou zespodu.
17. Zanedlouho na něj už nikdo ani nevzpomene, jako by nikdy nebyl.
18. Z říše světla bude vyhnán do temnot, ze světa navždy vypovězen.
19. Nezůstane po něm syn ani vnuk, nezanechá jediného potomka.
20. Staří i mladí se budou děsit nad jeho koncem.
21. Tak dopadne každý, kdo odmítl Boha."

Žalmy 95:1-5
1. Pojďte, zpívejme Hospodinu, vzdávejme díky skále naší spásy.
2. Předstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, radostně mu vyzpívejme chválu.
3. Vždyť Bůh, náš mocný Pán, je velký Král nad všemi bohy.
4. Ve svých rukou drží hlubiny země, i temena nejvyšších hor mu náležejí.
5. Patří mu moře, protože je učinil, i pevnina, kterou vytvořil.

Přísloví 23:1-3
1. Usedneš-li ke stolu s vysoce postaveným, chovej se podle toho.
2. Nasadíš si nůž na vlastní hrdlo, když budeš nestřídmý.
3. Nedej se svést jeho pochoutkami, ty nepatří mezi pokrm ke zdravému nasycení.

Římanům 12:1-21
1. Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít.
2. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé.
3. Jako Boží vyslanec vám kladu na srdce: nikdo ať si o sobě nemyslí víc, než odpovídá jeho víře.
4. Tělo se skládá z mnoha orgánů a každý v něm má jinou funkci.
5. Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval.
6. Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou.
7. Kdo je nadán k službě, ať slouží.
8. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí.
9. V lásce nemá místo přetvářka. Ke zlu mějte odpor, dobro milujte.
10. Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě.
11. V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu.
12. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
13. Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní.
14. Svým nepřátelům přejte jen dobré a neživte v sobě nenávist.
15. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
16. Žijte spolu v souladu. Nechtějte dosáhnout závratných úspěchů, spíš buďte svědomití v drobných úkolech. Nepokládejte sami sebe za nejmoudřejší a nejchytřejší.
17. Zlo nikdy neoplácejte zlem, ale usilujte o dobro pro všechny.
18. Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi.
19. Nezjednávejte si spravedlnost sami, moji drazí, přenechte odplatu Bohu, neboť v Bibli čteme: "Mně patří odveta, já odplatím, praví Pán."
20. Pro vás však platí: když má nepřítel hlad, dejte mu najíst, když má žízeň, dejte mu napít. Tím dosáhnete toho, že se za své jednání zastydí.
21. Nenechte se strhnout ke zlému, ale přemáhejte zlo dobrem.