A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 29

Nehemjáš 10:1-39
1. 1-8 Podepsán Nehemjáš, místodržitel, dále kněží Sidkijáš, Serajáš, Azarjáš, Jirmejáš, Pašchúr, Amarjáš, Malkijáš, Chatúš, Šebanjáš, Malúk, Charim, Meremót, Óbadjáš, Daniel, Gintón, Barúk, Mešulam, Abijáš, Mijamín, Maazjáš, Bilgaj, Šemajáš.
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. 9-13 Za levity podepsali: Jéšua Azanjášův, Binúj Chénadadův, Kadmíel, Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan, Míka, Rechób, Chašabjáš, Zakúr, Šerebjáš, Šebanjáš, Hódijáš, Baní, Benínu.
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. 14-27 Za ostatní lid: Pareóš, Pachatmoáb, Élam, Zatú, Baní, Buní, Azgád, Bebaj, Adonijáš, Bigvaj, Adín, Ater, Chizkijáš, Azúr, Hódijáš, Chašum, Besaj, Charíf, Anatót, Nébaj, Magpíaš, Mešulam, Chezír, Mešézabel, Sádok, Jadúa, Pelatjáš, Chanan, Anajáš, Hóšea, Chananjáš, Chašúb, Lócheš, Pilcha, Šobek, Rechúm, Chašabna, Maasejáš, Achijáš, Chanan, Anan, Malúk, Charim, Baana.
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. Tito všichni podepsali jménem celého národa, za prostý lid, za kněží, levity, vrátné, zpěváky, chrámové služebníky a za všechny muže i ženy, syny a dcery, pokud byli dost staří, aby chápali, o co jde, a kteří se oddělili od pohanů té země ke službě Bohu.
29. Všichni přicházeli za svými představiteli a přísahali, že se budou podřizovat Božím zákonům, jak je vydal jeho služebník Mojžíš.
30. Dále se každý zavázal neprovdávat své dcery za nežidovské muže a synům nevybírat nežidovské manželky.
31. Také jsme slíbili, že nebudeme od pohanských venkovanů kupovat obilí ani jiné plodiny, které by přinesli na trh v den odpočinku nebo ve svátek. Každé sedmé léto necháme pole ležet ladem a odpustíme všechny dluhy svým židovským spoluobčanům.
32. Zavázali jsme se odvádět pravidelně chrámovou daň, aby bylo dostatek prostředků na chrámový provoz.
33. Bylo potřeba zajistit obětní chleby, obilí a maso na sobotní zápalné oběti a na oběti při měsíčním novu, na výroční svátky a mnoho dalších věcí pro chrámovou službu a očištění Izraele.
34. Potom jsme rozlosovali pořadí, v jakém budou rodiny kněží, levitů a městského představenstva dodávat dříví pro zápalné oběti, jak je vyžaduje Mojžíšův zákon.
35. Také první úrodu z pole i ze sadu jsme se zavázali obětovat Bohu.
36. Chrámu bude podle zákona náležet i každý prvorozený syn a každé prvorozené dobytče.
37. Kněžím budeme odvádět první semleté obilí, první ovoce, víno a olivový olej, a lévitům odvedeme desetinu všech výnosů.
38. Při vybírání desátků ve všech městech bude přítomen kněz Áronova rodu a desetinu všeho, co se shromáždí, odvede k uskladnění do chrámových komor.
39. Tam se budou podle zákona shromažďovat od izraelců i levitů zásoby obilí, vína a oleje pro kněze, vrátné a zpěváky, kteří konají službu ve chrámě. Tak jsme se společně dohodli, aby chrám netrpěl nedostatkem.

Nehemjáš 11:1-36
1. Až dosud bydleli v Jeruzalémě převážně Židé vyššího postavení. Nyní měla být losem určena desetina obyvatel okolních měst a vesnic, která přesídlí do Jeruzaléma.
2. Někteří se k tomu odhodlali dobrovolně a všichni si jich proto považovali.
3. Následující řádky obsahují soupis provinčních úředníků, kteří se přestěhovali do Jeruzaléma, ačkoli většina čelných osobností, kněží, levitů, chrámových zaměstnanců a potomků Šalomounových úředníků zůstala i nadále v okolních judských osadách. (Jména v závorkách jsou rodokmeny).
4. 4-6 Z pokolení Judova: Atajáš (Uzijáš, Zekarjáš, Amarjáš, Šefatjáš, Mahalalel, Peres) Maasejáš (Báruk, Kol-choz, Chazajáš, Adajáš, Jójaríb, Zekarjáš) Celkem 486 bojeschopných mužů z Peresových potomků.
5. ***
6. ***
7. 7-9 Z pokolení Benjamínova: Salu (Mešulam, Jóed, Pedajáš, Kólajáš, Maasejáš, Ítíel, Ješajáš) Celkem 928 lidí z rodu Gabajsalajova pod vedením Zikrího Joelova a Judy Senúova.
8. ***
9. ***
10. 10-14 Z kněží: Jedajáš Jójaríbův Jakín Serajáš (Chilkijáš, Mešulam, Sádok, Merajót, Achitúb velekněz) S nimi celkem 822 kněží kvalifikovaných pro službu v chrámě. Adajáš (Jerocham, Pelaljáš, Amsí, Zekarjáš, Pašchúr, Malkijáš) a s ním celkem 242 mužů. Amašsaj (Azarel, Achazaj, Mešilemót, Imer) a 128 bojovníků pod velením knížete Zabdíela.
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. 15-18 Z levitů: Šemajáš (Chašúb, Azríkam, Chašabjáš, Buní); Šabetaj; Józabad. Ti měli na starosti provoz a údržbu chrámového nádvoří. Matanjáš (Míka, Zabdí, Asaf), předzpěvák při chvalozpěvech spolu s Bakbukjášem. Abda (Šamúa, Galal, Jedútún) Celkem všech levitů 284.
16. ***
17. ***
18. ***
19. Z vrátných: Akúb, Talmón a jejich rodiny, celkem 172 strážných.
20. Ostatní Iz-raelci, kněží a levité zůstali na svých venkovských pozemcích.
21. Chrámoví sluhové se usadili na Ófelu. Dohled nad nimi byl svěřen Síchovi a Gišpovi.
22. 22-23 Vrchním levitou byl ustanoven Uzí (rodokmen: Baní, Chašabjáš, Matanjáš, Míka) z asafovců, kteří obstarávali chrámový zpěv. Podle příkazu krále Davida to byla jejich každodenní povinnost.
23. ***
24. Petachjáš (Mešézabel, Zerach, Juda) byl ustanoven pro styk s veřejností.
25. 25-30 Sídla, kde se judejci usadili, byla tato: Kirjat-arba, Díbon, Jekabseel a okolní vesnice, Ješúa, Mólada, Bét-pelet, Chasar-šúal, Bee-ršeba a okolí, Siklág, Mekóna a okolí, Énrimon, Sorea a Jarmút, dále Zanóach, Adulám a okolí, Lakíš, Azek a okolní statky. Celé jejich území se rozkládalo od Bee-ršeby až po Hinómské údolí.
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. 31-35 Benjamínovci se usídlili v Gebě, Mikmáši, Aji, Bét-elu a okolí, v Anatótu, Nóbu, Ananje, Chasóru, Rámě, Gitajích, Chadídu, Seboích, Nebalatu, Lódu a Ónu (v údolí řemeslníků).
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. Někteří z judských levitů byli přestěhováni mezi Benjamí-novce.

Žalmy 89:19-29
19. Ochrana naše je v Boží jen ruce, král také poslouchá Hospodina.
20. Poslal jsi proroka, dal jsi mu pokyn, kterému z hrdinů pomáhat budeš, koho chceš postavit do čela lidu.
21. Zvolil jsi Davida za svého muže, olejem svatým jsi povýšil ho.
22. Slíbil jsi: „Ruka má bude vždy při něm, udatným činí ho síla mých paží,
23. nepřítel v záloze nepřekvapí ho, nebude bídákům na pospas vydán.
24. Bude se dívat, jak nepřítel padne, porazím ty, kdo ho nenávidí.
25. Milost a věrnost má zůstanou při něm, já sám ho vystrojím velikou mocí.
26. Království jeho se dotkne i moře, od řeky k řece si upevní vládu.
27. V modlitbě bude mě oslavovat: ´Otče můj, Bože, má záchranná Skálo!´
28. Učiním synem ho prvorozeným, králem všech králů na celé zemi.
29. Milosrdenství mu zachovám věčně, věrně mu dodržím svoji smlouvu.

Přísloví 22:1-2
1. Dobré jméno je nad všechno bohatství a uctivý respekt je víc než zlato a stříbro.
2. Před Hospodinem jsou si rovni bohatý i chudý, oba vzešli z jeho ruky.

Skutky Apoštolské 28:1-31
1. Od lidí, kteří se seběhli k místu naší záchrany, jsme se dozvěděli, že jsme na ostrově Malta.
2. Byli k nám neobyčejně laskaví. Pršelo a bylo zima, a tak nám rozdělali velký oheň a vůbec se o nás starali.
3. Pavel také pomáhal sbírat chrastí. Jak je však přikládal na oheň, vylezla z jeho otýpky zmije vypuzená horkem a zakousla se mu do ruky.
4. Mezi domorodci se ozvalo: "Ten člověk je jistě vrah! Zachránil se z moře, ale božské spravedlnosti neutekl."
5. Pavel však klidně hada setřásl do ohně a nic zlého se s ním nedělo.
6. Lidé čekali, že opuchne a zemře. Když však byl Pavel i po hodné době v pořádku, začali si lidé šeptat, že je to asi nějaký vtělený bůh.
7. Zachránili jsme se na pomezí statků Publia, římského správce ostrova. Přijal nás a tři dny přátelsky hostil.
8. Publiův otec stonal - byl postižen horečnatou úplavicí. Pavel ho navštívil, modlil se nad ním a pak ho dotekem rukou uzdravil.
9. Rozkřiklo se to po ostrově, a tak ze všech stran přicházeli za Pavlem nemocní a on je uzdravoval.
10. Za to si nás ohromně vážili a před odjezdem nás zahrnuli všemi potřebnými věcmi.
11. Trvalo to však tři měsíce, než jsme mohli pokračovat v cestě. Vzala nás loď, která měla domovský přístav v Alexandrii a jejímž znamením byla dvojčata Kastor a Pollux, ochránci námořníků.
12. Přistála nejprve v Syrakusách na Sicílii, kde jsme se zdrželi tři dny.
13. Pak jsme přepluli úžinu do Regia a s jižním větrem v zádech jsme se po dalších dvou dnech dostali do přístavu Puteoli.
14. Tam tedy skončila naše pohnutá plavba do Itálie. Na prosby tamních křesťanů jsme zůstali v Puteolech celý týden.
15. Odtud jsme se pěšky vydali do Říma. Mezitím se o nás dozvěděli bratři v Římě a někteří nám přišli naproti sedmdesát kilometrů, až na Appiovo tržiště, jiní alespoň ke Třem hospodám. Když se s nimi Pavel setkal, děkoval Bohu a šel dál s novou odvahou.
16. V Římě byl potom umístěn v soukromém bytě - vždy s jedním vojenským strážcem.
17. Tři dny po příchodu do Říma si Pavel k sobě pozval tamní významné židy. Když přišli, řekl jim: "Bratři, nijak jsem se neprovinil proti našemu národu, ani proti našim tradicím. Přesto jsem byl v Jeruzalémě uvězněn a předán Římanům.
18. Ti mě vyslýchali a byli by mě propustili, protože jsem neudělal nic, zač bych zasluhoval smrt.
19. Jeruzalémští židé však proti mně byli zaujatí, a tak jsem nakonec nucen odvolat se k císaři. Nehodlám tu však žalovat na svůj národ.
20. Proto jsem si přál setkat se s vámi a vysvětlit vám to. Pro naši společnou víru v Mesiáše mám tato pouta!"
21. Odpověděli mu: "My jsme o tobě z Judska nedostali žádnou zprávu nebo žalobu, ani písemně, ani ústně.
22. Chtěli bychom však slyšet tvoje názory. Víme totiž, že vaše sekta se všude setkává s odporem."
23. Dohodli se tedy na dalším setkání a pak se jich u něho sešlo mnohem více. Pavel jim celý den vykládal o tom, že Boží království přišlo mezi lidi v osobě Ježíše Krista. Snažil se je o tom přesvědčit důkazy a předpověďmi ze Starého zákona.
24. Některé získal, jiní však odmítali uvěřit.
25. Odcházeli takto rozdvojeni a Pavel těm zatvrzelým řekl: "Přesně tak to Duch svatý předpověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše:
26. ‚Jdi k tomu lidu a řekni mu:Budete naslouchat a naslouchat,a přece neporozumíte.Budete se dívat a dívat,ale nic neuvidíte.
27. Máte totiž otupělé srdce,zacpané uši a zavřené oči,aby se vám snad nestalo,že byste viděli, slyšeli a srdcem pochopili;to byste se totiž ke mně obrátili a já bych vás uzdravil.'"
28. 28-29 "Proto se nedivte," dodal Pavel,"že zprávu o Boží záchraně hlásáme pohanům. Ti ji dychtivě přijímají."
29. ***
30. Celé dva roky byl Pavel ve svém soukromém římském vězení a směl přijímat všechny návštěvy.
31. A tak svobodně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.