A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 23

Ezdráš 7:1-28
1. 1-5 Za panování perského krále Artaxerxe přišel se zpožděním z Babylona do Jeruzaléma kněz Ezdráš. Toto je seznam jeho předků: otec Serajáš, děd Azarjáš, dále Chilkijáš, Šalúm, Sádok, Achítúb, Amarjáš, Azarjáš, Merajót, Zerachijáš, Uzí, Bukí, Abíšua, Pinchas, Eleazar, Áron, nejvyšší kněz.
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. Jako duchovní vůdce Židů byl Ezdráš dobrým znalcem Božího zákona, který dal národu Mojžíš. Požádal krále, aby se směl vrátit do Jeruzaléma, a bylo mu to dovoleno, protože Bůh byl s ním.
7. 7-9 Připojili se k němu někteří kněží, levité, zpěváci, vrátní, chrámoví sluhové i mnoho prostého lidu. Babylon opustili prvního dne prvního měsíce sedmého roku Artaxerxovy vlády a do Jeruzaléma dorazili prvního dne pátého měsíce. Bůh je na cestě provázel
8. ***
9. ***
10. neboť Ezdráš byl odhodlán studovat Hospodinovy pokyny a řídit se jimi a vyučovat jim celý izraelský národ.
11. Toto je znění průvodního dopisu, který dal král Artaxerxes pro národ izraelský Ezdrášovi, písmákovi a znalci Božího zákona:
12. "Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, učiteli zákona Boha nebes.
13. Rozhodl jsem, že každý ze Židů v mé zemi, včetně kněží a levitů, se smí s tebou vrátit do Jeruzaléma.
14. Rozhodnutím mým i sedmi mých rádců se ti ukládá vzít s sebou do Judeje a Jeruzaléma opis Božího zákona a dohlédnout na jeho plnění.
15. Pověřujeme tě zároveň předáním stříbra a zlata, které věnujeme jako obětní dary pro izraelského Boha v Jeruzalémě,
16. i všeho stříbra a zlata, které ze všech krajin Babylona cestou shromáždíte od Židů a kněží jako dobrovolnou sbírku na jeruzalémský chrám.
17. Nakoupíte za ně býky, berany a jehňata, obětní obilí a víno, abyste je obětovali na oltáři vašeho chrámu v Jeruzalémě.
18. Zbytek použijte podle svého uvážení a svědomí, jak vám Bůh ukáže.
19. Zlaté mísy a ostatní náčiní, které ti bylo předáno, odevzdej v chrámu svého Boha.
20. Nebude-li se dostávat peněz na stavbu a potřeby chrámu, požádej o jejich vyplacení z královské pokladny.
21. Vydal jsem královský rozkaz všem svým pokladníkům v Zaeufratí: o cokoli požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, má mu být okamžitě poskytnuto
22. až do sta centů stříbra, sta žoků pšenice, sta sudů vína, sta sudů oleje a soli bez omezení.
23. Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať je okamžitě vyplněno, aby se nerozhněval na království, krále a jeho syny.
24. Dále osvobozuji všechny kněze, levity, zpěváky, vrátné a ostatní chrámový personál od všech daní a poplatků.
25. Ty, Ezdráši, s moudrostí danou Bohem vyber a ustanov soudce a správní úředníky pro Židy na západ od Eufratu, kteří uctívají tvého Boha. Ty, kdo ho neznají, budeš vyučovat jeho zákonům.
26. Kdokoli by se jim protivil nebo přestupoval královská nařízení, bude odsouzen k smrti nebo vyhnanství, peněžité pokutě nebo vězení."
27. Sláva Bohu našich předků, že vnukl králi myšlenku obnovit nádheru Hospodinova chrámu v Jeruzalémě
28. a že mi příznivě naklonil krále i jeho rádce a knížata! Tento důkaz Boží přízně mě velice posílil, a tak se rozhodli i další z předních izraelských mužů, aby šli se mnou.

Ezdráš 8:1-36
1. Toto jsou jména předáků a jejich rodů, kteří se mnou odešli z Babylona za krále Artaxerxe:
2. 2-14 Jméno Rod mužů Geršóm Pinchasův Daniel Itámarův Chatúš Davidův? Šekanjášův Zekarjáš Pareóšův 150 Eljóenaj Zerachijášův Pachat-moábův 200 Jachazíelův syn Šekanjášův 300 Ebed Jónatanův Adínův 50 Ješajáš Ataljášův Élamův 70 Zebadjáš Mikaelův Šefatjášův 80 Óbadjáš Jechielův Jóabův 218 Jósifjáš Šelómítův 160 Zekarjáš Bébajův Bébajův 28 Jóchanan Azgádův 110 Elípelet, Jeíjel a Šemajáš Adoníkamův 60 Útaj, Zabúd Bigvajův 70
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. Shromáždili jsme se u řeky Ahavy a tábořili tam tři dny. Prohlížel jsem seznamy lidu a kněží, ale nenašel jsem mezi nimi nikoho z levitů.
16. Poslal jsem tedy pro Elíezera, Aríela, Šemajáše, Elnatana, Jaríba, Elnatana, Nátana, Zekarjáše a Mešu-lama, i pro učeného Jojaríba a Elnatana.
17. Vyslal jsem je k Idovi, starostovi Kasifje, se žádostí o uvolnění kněží a chrámových sluhů pro Boží chrám v Jeruzalémě.
18. Bůh k nám byl laskavý a poslal nám vynikajícího lévijce Šerebjáše z rodu Machlíova; přišel i se svými bratry a syny, celkem osmnáct mužů.
19. S ním přišli ještě Chašabjáš a Ješajáš z rodu Merariova se svými rodinami, celkem dalších dvacet,
20. a k tomu dvěstědvacet chrámových sluhů. Všichni byli jmenovitě zapsáni do seznamu.
21. Pak jsem vyhlásil půst, abychom se pokořili před Bohem a vyprosili si jeho ochranu na cestu pro poutníky i majetek.
22. styděl jsem se totiž žádat ozbrojený doprovod od krále, i když bylo možno počítat z loupežnými nájezdy. Řekl jsem mu už dříve, že Bůh ochraňuje ty, kdo jej hledají, a Božímu hněvu se vystavuje jen ten, kdo ho opouští.
23. Tak jsme se tam postili a modlili, aby nás Bůh ochránil, a on nás vy-slyšel.
24. Z kněží jsem ustanovil dvanáct předáků - Šerebjáše, Chašabjáše a deset jiných,
25. a svěřil jim odpovědnost za stříbro, zlato, nádoby a další obětní dary, které věnoval král a jeho knížata i prostí Židé pro jeruzalémský chrám.
26. Rozdělil jsem jim 22.750 kg stříbra, 3.500 kg stříbrných nádob, 3.500 kg zlata,
27. dvacet zlatých pohárů po ti-síci dukátů a dvě nádherné bronzové mísy v ceně zlata.
28. Řekl jsem jim: "Tyto věci jsou odděleny pro službu Bohu stejně jako vy. Byly darovány jako dobrovolná oběť Hospodinu, Bohu našich otců.
29. Dobře je opatrujte, dokud je svědomitě nepředáte kněžím, levitům a představitelům města v Jeruzalémském chrámu.
30. Kněží a levité převzali poklad, aby ho dopravili do chrámu v Jeruzalémě.
31. Pak jsme strhli tábor u řeky Ahavy a koncem března se karavana vydala na dlouhou cestu. Bůh nás chránil před loupežnými bandity,
32. takže jsme nakonec bez nehody dora-zili do Jeruzaléma.
33. Čtvrtý den nato jsme všechno zlato a stříbro i veškeré nádoby určené pro chrám přinesli do chrámu a předali knězi Meremótovi, synu Uriášovu, za přítomnosti těchto levitů: Eleazara Pinchasova, Józabada Ješuova a Noadjáše Binújova,
34. přesně podle seznamu a zaznamenané váhy.
35. Potom každý z nás obětoval ohnivou oběť izraelskému Bohu: dvanáct býků za izraelský národ, devadesát šest beranů, sedmdesát sedm jehňat, dvanáct kozlů za hřích.
36. Odevzdali jsme také královské dekrety všem jeho správcům na území západně od Eufratu, a tak měl chrám i jejich podporu.

Žalmy 88:1-5
1. (Žalmová píseň pro Kórachovy syny za doprovodu na michalat. K vyučování složil Héman Ezrachejský.)
2. Bože, má spáso, před tebou úpím, ve dne i v noci, Hospodine.
3. Modlitbo, stoupej vzhůru až k Bohu, uslyší snad on mé bědování.
4. Zlé věci duši mou zahltily, já jenom temné smrti jdu vstříc.
5. Pokládají mne už za mrtvého, člověka zcela na konci sil.

Přísloví 21:21-22
21. Kdo usiluje o spravedlnost a milosrdenství, ten získá život, Boží ospravedlnění a čest.
22. Moudrý se zmocní města se silnou posádkou a zboří pevnost, na kterou spoléhali.

Skutky Apoštolské 23:16-35
16. O tomto spiknutí se však dověděl syn Pavlovy sestry. Podařilo se mu strýce v pevnosti navštívit a varovat.
17. Pavel požádal sloužícího důstojníka: "Prosím, zaveď toho mládence k veliteli, má pro něho důležité sdělení."
18. 18-21 Důstojník jeho přání vyhověl. Velitel hovořil s Pavlovým synovcem mezi čtyřma očima. Ten mu řekl: "Židé chystají léčku; zítra tě požádají, abys jim vězně znovu přivedl do velerady, že ho musí ještě důkladněji vyslechnout. Cestou však bude na Pavla číhat víc než čtyřicet mužů ke všemu odhodlaných; zavázali se slavnostní přísahou, že ho zabijí. Jeho život, pane, je ve tvých rukou!"
19. ***
20. ***
21. ***
22. Velitel mladíka propustil a varoval ho: "Nikomu ani slovo, že o tom vím!" Rozhodl se, že raději Pavla odešle pod bezpečným doprovodem k římskému místodržiteli Felixovi do Césareje.
23. Dvěma důstojníkům vydal rozkaz, aby v devět hodin večer nastoupilo dvě stě pěšáků, sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců.
24. Pro vězně měli připravit nosítka mezi dvěma mezky.
25. Po důstojníkovi eskorty poslal dopis tohoto znění:
26. "Klaudius Lysias ctěnému místodržiteli Felixovi.
27. Muže, kterého ti posílám, jsem se svým oddílem zachránil z rukou židů. Ti ho málem zabili. Zjistil jsem totiž, že je to římský občan.
28. Abych se dozvěděl, co vlastně proti němu mají, dal jsem ho předvést jejich veleradě.
29. Ukázalo se, že nejde o žádný vážný nebo dokonce hrdelní zločin, ale pouze o jejich náboženské spory.
30. Dostal jsem však zprávu, že ho chtějí úkladně zavraždit, a tak ho rychle posílám pod tvoji ochranu. Zároveň dávám na vědomí veleradě, že žalobu na něho mohou podat u tebe. Srdečně tě zdravím!"
31. Pěší oddíly provázely vězně v noci na hranice Judska, do Antipatridy, odkud se vrátily do kasáren.
32. Za dne doprovodila Pavla již jen jízda.
33. V Césareji jej předali místodržiteli a odevzdali mu i velitelův dopis.
34. Felix vzkaz přečetl a hned se zajímal, ze které římské provincie Pavel pochází, zda totiž vůbec spadá pod jeho pravomoc. Když se dověděl, že je z Kilikie,
35. řekl: "Vyslechnu tě, až se dostaví tvoji žalobci." A dal Pavla střežit ve vládní budově, kterou kdysi postavil Herodes Veliký.