A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 10

2 Letopisu 15:1-19
1. 1-2 Jednoho dne oslovil Boží duch Ódedova syna Azarjáše a poslal ho ke králi Ásovi s tímto vzkazem: "Slyš, králi Áso, i vy, Judejci a Benjamínovci! Zůstanete-li Hospodinu věrni, bude také on stát při vás. Dá vám poznat svoji vůli, když o to budete opravdu stát. Obrátíte-li se však k němu zády, také on vás opustí.
2. ***
3. Izraelci dlouho žili bez pravého Boha, bez věrného kněze, který by je učil, a bez zákona.
4. Kdykoliv však ve svém utrpení žádali Hospodina, Boha Izraele, o pomoc, vždy jim byl nablízku.
5. V těch dobách bylo nebezpečné i cestovat, neboť v celé zemi vládl neobyčejný zmatek.
6. Obyvatelé jednotlivých měst, dokonce i celé národy spolu neustále válčili, protože Bůh na ně dopouštěl různé pohromy.
7. Proto se vzchopte a neztrácejte odvahu! Bůh vás za vaše jednání a věrnost štědře odmění."
8. Slova tohoto proroctví z úst Ódedova syna, proroka Azarjáše, krále Ásu natolik zasáhla, že nechal bez váhání z celého Judska i z území Benjamínovců a také ze všech měst, která kdysi obsadil v Efrajimském pohoří, odstranit odporné napodobeniny falešných bohů. Kromě toho nechal Ása opravit oltář před vchodem do Hospodinova chrámu.
9. Když byl hotov, svolal všechny Judejce a Benjamínovce a také Efrajimovce, Manasesovce a Šimeónovce, kteří se ve velkém počtu přistěhovali ze severu Izraele a usadili se mezi nimi, neboť viděli, že Ásovo království se těší Hospodinově přízni.
10. Přišli do Jeruzaléma ve třetím měsíci patnáctého roku vlády krále Ásy.
11. Téhož dne, kdy dorazili, obětovali Hospodinu ze stád, která v boji ukořistili: sedm set kusů skotu a sedm tisíc ovcí a koz.
12. 12-13 Učinili také závazný slib, že budou upřímně a cele následovat Hospodina, Boha svých předků. Zavázali se, že každého, kdo tento slib poruší a odvrátí se od Hospodina, Boha Izraele, potrestají na životě bez ohledu na věk, postavení či pohlaví provinilce.
13. ***
14. Nakonec všechna svá rozhodnutí nahlas a za zvuku trubek a polnic slavnostně odpřísáhli.
15. Všichni obyvatelé Judska se ze svého slibu radovali, neboť přísahali skutečně upřímně a vážně. S novým nadšením hledali Boží vůli a Bůh jim odpovídal. Byl jim nablízku a dopřál jejich zemi pokoj ode všech nepřátel.
16. Král Ása také zbavil postavení a výsad královny matky Maaku, protože kdysi nechala zhotovit odporný posvátný sloup pro bohyni Ašéru. Ása dal tento sloup strhnout, rozštípat a spálit v Kidrónském údolí.
17. Ačkoliv Ása neodstranil všechna posvátná místa na vrcholcích kopců, zůstal po celý svůj život plně oddaný Hospodinu.
18. Uložil do Božího chrámu také veškeré zlaté a stříbrné poklady, které Hospodinu zasvětil jeho otec i on sám.
19. Země žila v klidu a míru až do třicátého pátého roku Ásovy vlády.

2 Letopisu 16:1-14
1. V třicátém šestém roce Ásovy vlády vtrhl do Judska izraelský král Baeša. Při jednom ze svých útoků obsadil Rámu a začal z ní budovat pevnost, aby judskému králi Ásovi odřízl spojení a znemožnil jakýkoliv pohyb.
2. Ása tehdy vzal stříbro a zlato z pokladu Hospodinova chrámu i svého královského paláce a poslal je do Damašku aramejskému králi Ben-hadadovi s tímto vzkazem:
3. "Smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli naši otcové, se vztahuje i na nás, jejich následníky. Posílám ti proto darem stříbro a zlato a chci tě požádat, abys na oplátku zrušil svou smlouvu s izraelským králem Baešou. Pak mě jistě přestane obléhat a odtáhne."
4. Ben-hadad s návrhem krále Ásy souhlasil a poručil velitelům svých vojsk, aby zaútočili na izraelská města. Ti ho uposlechli a dobyli Ijón, Dan, Ábel-majim a také veškerá města se zásobami na území Neftalího rodu.
5. Jakmile se tato zpráva donesla izraelskému králi Baešovi zastavil veškeré práce a přestavbu Rámy ukončil.
6. Nato král Ása shromáždil všechny obyvatele Judska, aby odnosili z Rámy kameny a dřevo, které Baeša používal na stavbu, a nechal z nich opevnit Gebu a Mispu.
7. Ve stejnou dobu navštívil judského krále Ásu prorok Chananí a napomenul ho: "Protože ses namísto na Hospodina, svého Boha, spoléhal na pomoc aramejského krále, nepomůže ti z problémů ani sebevětší vojenská síla.
8. Vzpomeň si na dobu, kdy proti tobě vytáhla obrovská armáda Kúšijců a Lúbijců. Protože ses tenkrát spoléhal na Hospodina, pomohl ti nad nimi zvítězit.
9. Hospodin pozorně sleduje celý svět a upevňuje postavení těch, kdo mu zůstávají věrní. Ty ses však zachoval, jako kdybys přišel o rozum, a proto nyní tvé království bude stíhat válka za válkou."
10. Toto proroctví krále Ásu natolik rozhněvalo, že dal proroka bez váhání vsadit do vězení a navíc krutě potrestal ještě mnoho dalších lidí.
11. Události z doby vlády krále Ásy od začátku do konce popisuje kronika judských a izraelských králů.
12. Když stál Ása v čele země třicátý devátý rok, postihla ho těžká choroba nohou. Ačkoliv jeho nemoc byla skutečně závažná, ani tentokrát neprosil o pomoc Hospodina, ale dal si jen zavolat lékaře.
13. Za dva roky, v jedenačtyřicátém roce své vlády, král Ása zemřel.
14. Pohřbili ho do skalního hrobu, který si dal pro sebe vytesat v části Jeruzaléma, které se říkalo Davidovo město. Na smrtelném loži ošetřili jeho ostatky rozličnými balzámy a vonnými mastmi a na jeho počest zapálili obrovskou hranici.

Žalmy 81:6-10
6. Povýšil Bůh tehdy Josefa v Egyptě nepřátelském, nad lidmi cizího jazyka.
7. Potomky jeho otroctví zbavil, zednické nádoby odložili.
8. Volal jsi ke mně na poušti v nouzi já jsem tě znovu vysvobodil. Jako hrom zazněl můj hlas u vody, kde jsi se rouhal.
9. Slyš slovo Zákona mého, naslouchej dobře, Izraeli.
10. Nesmíš ctít cizího boha, neklaň se modlám cizozemců!

Přísloví 20:24-25
24. Kroky člověka řídí Hospodin. Jak bychom mohli pochopit cesty, kterými nás vede?
25. Je pastí pro člověka něco unáhleně slíbit a teprve potom o správnosti slibu uvažovat.

Skutky Apoštolské 16:1-21
1. Dorazili do Derbe a pak do Lystry. Tam žil mladý věřící muž jménem Timoteus, syn křesťanské Židovky a pohanského otce.
2. Křesťané v Lystře a Ikoniu si ho velice pochvalovali.
3. Také Pavel si ho oblíbil a vybral za svého dalšího průvodce. Protože v těchto oblastech měli stále co činit s židovskými usedlíky, kteří Timotea znali a považovali ho podle otce za pohana, Pavel mu raději doporučil obřízku.
4. Putovali pak společně do dalších měst a seznamovali je s dopisem apoštolů a vedoucích jeruzalémské církve.
5. Maloasijské sbory se upevňovaly ve víře a také tam stále přibývali noví křesťané.
6. 6-7 Tak procestovali Frygii a obrátili se nazpět do Galacie, protože neměli vnitřní jistotu, že mají pokračovat dále na západ do provincie Asie. Pak chtěli na pobřeží Černého moře do Bytinie, ale cítili, že ani tam je Kristus neposílá.
7. ***
8. Obrátili se tedy znovu k západu, bez zdržování prošli Mysií, až dorazili do Troady.
9. V noci měl Pavel sen. Stál před ním muž v makedonském kroji a prosil ho: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!"
10. My všichni jsme uvěřili, že tento sen byl Božím příkazem, abychom šířili zvěst o spáse také v Evropě, a hned jsme se začali připravovat na cestu.
11. Z troadského přístavu jsme se plavili na ostrov Samotraké a na evropskou pevninu jsme vystoupili v makedonské Neapoli.
12. Po souši jsme pokračovali do Filip, nejvýznamnějšího města severní Makedonie, obydleného hlavně římskými kolonisty. Tam jsme se usadili na několik dní.
13. Protože ve městě nebyla synagoga, vyšli jsme v sobotu za bránu na břeh řeky. Předpokládali jsme totiž, že by se tam mohli scházet místní židé a bohabojní pohané k modlitbám. Byla tam opravdu skupina žen, a tak jsme se posadili a mluvili k nim.
14. Mezi posluchačkami byla také Lydie, obchodnice s purpurovými sukny, pohanka, která uvěřila v Boha. Kristovo slovo ji zaujalo a ona dychtivě naslouchala Pavlovu kázání.
15. Přijala s celou svou rodinou křest a přiměla nás, abychom se stali hosty v jejich domě.
16. Když jsme zase jednou šli na místo modliteb, potkala nás mladá otrokyně, která měla věštecké nadání. Její majitelé na tom pořádně vydělávali.
17. Připojila se hned k nám a hlasitě vyvolávala: "Vidíte ty lidi? To jsou sluhové nejvyššího Boha a říkají nám, jak najít záchranu!"
18. Tak to dělala den za dnem. Pavel to těžce nesl a jednoho dne jí přikázal: "Ve jménu Ježíše Krista, okamžitě přestaň!" Dívka se probrala ze svého vytržení a úplně tu schopnost ztratila.
19. To ovšem rozzlobilo její pány, kteří přišli o zdroj značných příjmů.
20. 20-21 Přivlekli Pavla a Silase na radnici před soudce a vznesli proti nim vážné obvinění: "To jsou židé, kteří pobuřují v našem římském městě a snaží se tu šířit svoje náboženství."
21. ***