A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 29

1 Letopisu 21:1-30
1. Při jednom ze svých pokusů o podlomení Izraele satan podnítil Davida, aby provedl sčítání lidu.
2. Král si dal předvolat Jóaba a ostatní velitele a nařídil jim: "Projděte celou zemi od Beer-šeby až k Danu a sečtěte všechny obyvatele Izraele. Chci vědět, kolik je v mé zemi bojeschopných mužů."
3. Jóab králův rozkaz vyslechl, ale vznesl námitku: "Upřímně si přeji, aby Hospodin rozmnožil národ Izraelců třeba stokrát. Ale proč tolik toužíš znát jejich počet? Cožpak ti všichni věrně neslouží? Proč chceš projevit Bohu svou nedůvěru a přivést do neštěstí celý Izrael?"
4. 4-5 Královo přání však bylo i přes veškeré námitky závazné, a tak se Jóab vydal na cestu a postupně prošel celou zemi. Když se za nějaký čas Jóab vrátil do Jeruzaléma, oznámil Davidovi, že v zemi je celkem jeden milión sto tisíc izraelských a čtyři sta sedmdesát tisíc judských mužů, kteří umí zacházet se zbraní a jsou schopni boje.
5. ***
6. Nezahrnul však mezi ně nikoho z rodu Lévijovců ani Benjamínovců, protože se mu králův rozkaz příčil.
7. Bohu se Davidovo počínání vůbec nelíbilo, a proto dal Izraelcům pocítit své rozhořčení.
8. Když si David uvědomil, čeho se dopustil, vyznával Hospodinu: "Vím, že jsem se svým činem hluboce provinil. Nyní tě však, Pane, naléhavě prosím, abys mi mé pošetilé jednání odpustil."
9. 9-10 Davidův prorok Gád zakrátko obdržel od Hospodina poselství: "Jdi a vyřiď Davidovi mou vůli. Řekni mu, aby si zvolil jednu ze tří možností, jak s ním mám naložit."
10. ***
11. Gád se tedy vypravil k Davidovi a oznámil mu: "Hospodin ti vzkazuje, aby sis zvolil, jak chceš, aby s tebou naložil.
12. Buď tvoji zemi postihnou tři roky hladomoru nebo vás po tři měsíce budou hubit vaši nepřátelé nebo se proti vám na tři dny obrátí sám Hospodin a nechá v zemi řádit morovou nákazu. Anděl zhoubce v jeho službách odplatí celému Izraeli. Nyní se tedy rozhodni, jak mu mám odpovědět."
13. Nato David Gádovi odpověděl: "Všechny možnosti mi nahánějí hrůzu, ale raději chci, aby země přijala následky svého jednání od milosrdného Hospodina než z rukou nelítostných nepřátel."
14. Hospodin tedy postihl celou zemi morem, při němž zahynulo celkem sedmdesát tisíc izraelských mužů.
15. Avšak když byl šiřitel zkázy u mlatu Ornána Jebúsejského a chystal se rozsévat smrt v Jeruzalémě, Hospodin se nad zbídačeným Izraelem slitoval a přikázal andělovi, aby přestal.
16. Když David viděl, jak anděl moru stojí mezi nebem a zemí s mečem napřaženým k Jeruzalému, oblékl si spolu s ostatními představiteli lidu smuteční šaty a na výraz lítosti padl tváří k zemi.
17. Potom volal k Bohu a řekl: "Vždyť tito lidé za nic nemohou. Jsou jako ovce, které dělají, co se jim nařídí. To jen já jsem se provinil a udělal chybu. Já jsem přikázal sečíst všechny bojeschopné muže v zemi. Potrestej tedy mne a moji rodinu, ale ušetři, prosím, svého hněvu ostatní Izraelce."
18. Hospodinův anděl tedy přikázal proroku Gádovi: "Vyřiď Davidovi, ať na mlatu Ornána Jebúsejského vybuduje Hospodinu oltář."
19. David Gáda uposlechl a vykonal vše, co mu jeho prostřednictvím Hospodin nařídil.
20. Hospodinův anděl se zjevil také Ornánovi, který právě společně se svými syny mlátil pšenici. Jakmile se objevil anděl, všichni synové se před ním schovali.
21. Krátce nato přišel k Ornánovi David. Když Ornán viděl, kdo přichází, vyšel Davidovi vstříc a hluboce se před ním poklonil.
22. "Přišel jsem koupit místo, na němž leží tvůj mlat," řekl David. "Chci na něm postavit Hospodinu oltář, aby se zastavilo šíření morové nákazy mezi lidem. Prodej mi ho. Dobře ti zaplatím."
23. Ornán Davidovi odpověděl: "Můj králi. Požadované místo ti sám daruji, můžeš s ním naložit, jak uznáš za vhodné! Přidám k němu rovněž i dobytek k obětování a také dřevěné nástroje, abys měl z čeho rozdělat oheň. To všechno ti věnuji zdarma a ještě přidám pšenici jako dar pro Hospodina."
24. Král David však Ornánovu nabídku odmítl: "Ne, trvám na tom, že ti řádně a v plné výši vše zaplatím. Nepředložím Hospodinu nic tvého ani nespálím oběť, která mě nic nestála."
25. David pak vyplnil, co slíbil, a vyplatil Ornánovi přibližně sedm kilogramů zlata.
26. Pak vybudoval Hospodinu oltář, a vložil na něj své oběti a dary. Modlil se k Hospodinu a Hospodin na znamení přijetí jeho proseb seslal z nebe oheň, který spálil dary na oltáři.
27. Nato Hospodin nařídil andělu zhoubci, aby přestal kolem sebe šířit zkázu.
28. 28-29 Hospodinova stanová svatyně, kterou v době putování na poušti zhotovil Mojžíš, se v té době i s oltářem ke spalování obětí nacházela na posvátném pahorku v Gibeónu. Když ale David viděl, že Hospodin ho na mlatu Ornána Jebúsejského vyslyšel, obětoval na tomto místě i později.
29. ***
30. Strach z pohromy, kterou způsobil anděl, mu totiž nedovolil chodit uctívat Hospodina až do Gibeónu.

1 Letopisu 22:1-19
1. David tenkrát prohlásil: "Na tomto místě postavíme Hospodinův chrám s oltářem, na němž budou všichni Izraelci předkládat Hospodinu své oběti a dary."
2. David nechal shromáždit všechny cizince žijící v Izraeli a vybral z nich kameníky, kterým dal za úkol připravit a opracovat kameny pro stavbu Hospodinova chrámu.
3. Připravil také ohromné množství železa ke zhotovení kovových součástí bran a celé stavby a nashromáždil tolik bronzu, že se ani všechen nedal zvážit.
4. Také cedrových trámů, které Davidovi přivezli Sidóňané a Týřané bylo tolik, že se je nikdo ani nepokoušel sečíst.
5. Všechny tyto přípravy David zdůvodnil slovy: "Můj syn Šalomoun je ještě mladý a nezkušený. Hospodinův chrám však musí být skutečně nádherný, aby jeho sláva obletěla všechny národy světa. Proto začnu s jeho přípravami už dnes." A opravdu, za svého života David uskutečnil rozsáhlé přípravy.
6. Potom si zavolal svého syna Šalomouna a pověřil ho, aby Hospodinu, Bohu Izraele, postavil chrám.
7. Řekl mu: "Synu, vždy jsem toužil vybudovat svému Hospodinu a Bohu důstojný chrám.
8. Hospodin mi však vzkázal: ‚Vedl ji mnoho válek a připravil tak o život příliš mnoho lidí, než abys to mohl učinit. Nedovolím ti postavit pro mne chrám, protože jsi mužem mnoha bojů.
9. Zplodíš ale syna, který bude panovat v klidu a míru, neboť já sám usmířím všechny jeho protivníky. Už jeho jméno - Šalomoun (to znamená Pokojný) - bude znamením pokoje a já se postarám, aby za jeho panování zavládl v Izraeli mír.
10. Teprve on mi postaví chrám, který bude rozhlašovat velikost mého jména. Bude pro mě jako můj vlastní syn a já ho přijmu jako jeho vlastní otec. On a jeho potomci budou v Izraeli vládnout navěky.'"
11. "Přeji ti, můj synu," dodal David, "aby ti Hospodin zachoval svou přízeň a pomohl ti vybudovat svůj chrám, jak slíbil.
12. Kéž tě Hospodin obdaruje moudrostí a rozumem, abys dokázal vládnout Izraelcům v souladu s jeho zákony.
13. Vždyť uspět můžeš jedině tehdy, budeš-li dbát na jeho nařízení a výnosy, které kdysi pro celý Izrael svěřil praotci Mojžíšovi. Buď pevný a odhodlaný a ničím se nedej zastrašit nebo zmalomyslnět.
14. Vynaložil jsem velké úsilí na přípravu stavby Hospodinova chrámu a shromáždil jsem přes tři tisíce tun zlata a třicet tisíc tun stříbra. Bronzu a železa je tolik, že se nedají zvážit. Zajistil jsem rovněž dostatek dřeva a kamene. Bude-li třeba, můžeš ještě materiál doplnit.
15. 15-16 Najal jsem pro budování chrámu také mnoho řemeslníků. Máš k dispozici bezpočet kameníků, zedníků i tesařů a také mnoho těch, kdo rozumí práci se zlatem, stříbrem, bronzem a železem. Pusť se tedy do díla a nechť Hospodin dopřeje tvému úsilí zdar."
16. ***
17. Potom David nařídil všem vůdcům Izraele, aby jeho synu Šalomounovi pomáhali, a
18. připomněl jim: "Hospodin, náš Bůh, stojí na naší straně, vždyť nás zbavil všech našich protivníků. Pomohl nám nad nimi zvítězit a podřídil celé národy sobě a Izraelcům.
19. Nyní se tedy celým srdcem i myslí odevzdejte Hospodinu a začněte stavět jeho chrám, aby truhla s deskami Hospodinova Zákona i ostatní bohoslužebné předměty konečně nalezly své místo v chrámu, který ponese jeho jméno."

Žalmy 78:34-39
34. strach z toho, že je tak hubí. Ptali se po Boží vůli, po noci vzdoru hned ráno hledali opět Boha.
35. Říkali: „Byl naše skála, Hospodin, náš vykupitel.“
36. Často to byly jen řeči, slovíčka prázdná a lživá,
37. ve svém srdci nestáli při něm, smlouvě nezůstali věrní.
38. Bůh přesto znovu a znovu odpouštěl, nezahubil je, odvracel hněv svůj a svoje zklamání potlačoval.
39. Na mysli měl, že jsou tělo, vítr, co na chvíli vane.

Přísloví 20:1-2
1. Víno dodává klamnou odvahu a opojný nápoj vede k výtržnostem; vedou k vrávorání a zbavují moudrosti.
2. Oprávněný hněv panovníka budí hrůzu jako řev mladého lva; kdo ho vydráždí, zahrává si s životem.

Skutky Apoštolské 9:1-21
1. Saul se však snažil Ježíšovy následovníky zastrašit a zlikvidovat.
2. Vyžádal si od velekněze pověřující listiny pro židovské synagogy v Damašku. Chtěl tam pátrat po křesťanech, mužích i ženách, zatknout je a přivést do Jeruzaléma před soud.
3. Vydal se tam se svým doprovodem a byl již před branami Damašku, když ho obklopilo zvláštní světlo z nebe.
4. V úleku padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"
5. Zeptal se: "Ale kdo jsi, pane?" Pán mu odpověděl: "Já jsem Ježíš a ty mne pronásleduješ v mých učednících. Je to stejné, jako bys chtěl hlavou rozbít zeď." Saul zlomený hrůzou řekl: "Pane, čekám na tvoje rozkazy."
6. A Pán k němu: "Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš další."
7. Muži ze Saulova doprovodu stáli v úžasu; něco slyšeli, ale nevěděli, s kým jejich velitel mluví.
8. Saul se zvedl ze země, protíral si oči, ale neviděl nic; oslepl. Uchopili ho za ruce, a tak ho odvedli do Damašku.
9. Tři dny trvala jeho slepota a po celou tu dobu nic nejedl ani nepil.
10. V Damašku žil věřící muž jménem Ananiáš. Tomu se zjevil Pán Ježíš a oslovil ho jménem. Ananiáš se zeptal: "Pane, co si přeješ?"
11. Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do Přímé ulice. Tam v Judově domě najdeš Saula, který pochází z Tarsu.
12. Při modlitbě tě uviděl, jak k němu jdeš, kladeš na něj ruce a on znovu dostává zrak. Zjevil jsem mu i tvoje jméno."
13. Ale Ananiáš namítl: "Pane, o tom muži kdekdo vypráví, jak mnoho zla způsobil mezi tvými věrnými v Jeruzalémě.
14. I sem prý přišel s pověřením předních kněží, aby pozatýkal všechny, kdo vyznávají tvoje jméno."
15. Pán mu však řekl: "Přesto jdi. Já jsem si ho vybral za svůj zvláštní nástroj, který bude šířit zvuk mého jména nejen mezi židy, ale i mezi pohany a donese ho až před panovníky.
16. A ukáži mu, že pro moje jméno hodně vytrpí."
17. Ananiáš šel a v určeném domě nalezl Saula. Položil na něj ruce a řekl: "Saule, bratře, posílá mě k tobě Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě k nám. Máš zase prohlédnout a být naplněn svatým Duchem."
18. A tu jako by se protrhla tma a Saul okamžitě prohlédl. Povstal a dal se pokřtít.
19. Potom se posilnil jídlem.Připojil se k damašským následovníkům Krista a byl s nimi několik dní.
20. Brzy však začal chodit také do synagog a veřejně hlásal, že Ježíš je Boží Syn.
21. Všichni posluchači se divili a říkali: "Cožpak to není ten, kdo tak tvrdě v Jeruzalémě pronásledoval Ježíšovy vyznavače? I sem přece přišel, aby je pochytal a předvedl před veleradu."