A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 26

1 Letopisu 15:1-29
1. Když si David vybudoval v Jeruzalémě palác, postavil také stanovou svatyni pro Hospodinovu truhlu.
2. Jakmile byl s dílem hotov, prohlásil: "Truhlu s deskami Hospodinova Zákona nesmí nosit nikdo jiný než lévijci, protože sám Hospodin je povolal, aby přenášeli jeho truhlu a navždy zůstali v jeho službách."
3. Potom David nechal shromáždit do Jeruzaléma všechny Izraelce, aby společně doprovodili Hospodinovu truhlu na místo, které pro ni připravil.
4. Truhlu měli nést tito vybraní vůdci z rodu Áronovců a lévijců:
5. Uríel a sto dvacet jeho příbuzných z rodu Kehatovců,
6. Asajáš a dvě stě dvacet jeho příbuzných z rodu Meraríovců,
7. Jóel a sto třicet jeho příbuzných z rodu Geršómovců,
8. Šemajáš a dvě stě jeho příbuzných z rodu Elísáfanovců,
9. Elíel a osmdesát jeho příbuzných z rodu Chebrónovců
10. a poslední Amínadab a sto dvanáct jeho příbuzných z rodu Uzíelovců.
11. Současně s nimi David povolal kněze Sádoka a Ebjátara a lévijce Uríela, Asajáše, Jóela, Šemajáše, Elíela a Amínadaba.
12. Když se shromáždili, oznámil jim: "Stojíte v čele lévijských rodů. Proto nyní vy i vaši příbuzní uveďte do naprostého pořádku svůj vztah s Hospodinem, abyste mohli přinést truhlu Boha Izraele do svatyně, kterou jsem pro ni připravil.
13. Když jsme se poprvé pokoušeli přenést jeho truhlu do Jeruzaléma, dal nám Hospodin pocítit své rozhořčení právě proto, že jste truhlu nenesli vy, lévijci, jak nařizují předpisy."
14. Kněží a lévijci tedy Davida uposlechli a vykonali vše, co bylo nutné, aby mohli přinést do Jeruzaléma truhlu s deskami Hospodinova Zákona.
15. Když se s ní později vydali na cestu, lévijci nesli na svých ramenou Boží truhlu zavěšenou na tyčích, jak kdysi na Hospodinův pokyn nařídil Mojžíš.
16. Současně David vyzval vůdce lévijců, aby ze svých rodů vybrali zpěváky, kteří by radostně zpívali za doprovodu harf, citar a zvučných činelů.
17. Lévijci tedy pověřili Jóelova syna Hémana, Berekjášova syna Asafa, a Kúšajášova syna Étana z rodu Meraríovců.
18. Střídat je měli jejich soukmenovci Zakarjáš, Ben, Jaazíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Benajáš, Maasejáš, Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm a Jeíel - chrámoví strážci
19. Zpěváci Héman, Asaf a Étan zvučně hráli na měděné činely.
20. Zekarjáš, Azíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Maasejáš a Benajáš hráli na harfy.
21. Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm, Jeíel a Azazjáš doprovázeli zpěv hrou na citary
22. Všechny hudebníky pak vedl zkušený a vynikající hudebník, lévijec Kenanjáš.
23. 23-24 Čtyři další muži, Berekjáš, Elkána, Obéd-edóm a Jechijáš se jako strážci starali o bezpečnost truhly. Kněží Šebanjáš, Jóšafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjáš, Benajáš a Elíezer pak dostali za úkol kráčet v průvodu před truhlou a vytrubovat na pozouny.
24. ***
25. Když David s ostatními představiteli Izraele a oblastními veliteli dokončili všechny přípravy, vydali se radostně na cestu pro Hospodinovu truhlu do Obéd-edómova domu.
26. Protože Bůh prokazoval svou přízeň lévijcům, kteří nesli jeho truhlu, obětovali mu nyní sedm býčků a sedm beranů.
27. David si oblékl roucho z jemného plátna a stejný šat jako on si na sebe vzali také všichni lévijci, kteří nesli Hospodinovu truhlu, hudebníci a jejich vedoucí Kenanjáš. Kromě roucha měl David na sobě také lněnou vestu, jakou nosívali kněží.
28. Na cestě do Jeruzaléma doprovázeli Izraelci Hospodinovu truhlu s radostným jásotem za hlasitého troubení na polnice a pozouny doprovázeného hrou na činely, harfy a citary.
29. V okamžiku, kdy průvod s truhlou vstupoval do města, Saulova dcera Míkal právě vyhlížela z okna. Sotva však uviděla, jak její manžel, král Davida, radostně tančí a jásá, pocítila k němu opovržení.

1 Letopisu 16:1-43
1. Když byla truhla s deskami Božího Zákona v Jeruzalémě, postavili ji Izraelci doprostřed stanu, který pro ni král David připravil, a na důkaz své vděčnosti přinášeli Bohu na oltáři své oběti a dary.
2. Jakmile David ukončil obětní obřady, v Hospodinově jménu udělil všem přítomným Izraelcům požehnání.
3. Nakonec všem shromážděným mužům i ženám rozdal chléb, sušené datle a hrozinky.
4. Potom pověřil lévijce, aby ve svatyni s Hospodinovou truhlou pořádali bohoslužby, modlili se a vzdávali Bohu Izraele díky a chválu.
5. Vedl je Asaf, který hrál na hlasité činely, a zastupoval ho Zekarjáš. Lévijci Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citary.
6. Kněží Benajáš a Jachazíel každodenně troubili před Boží truhlou na pozouny.
7. Téhož dne David poprvé pověřil Asafa, aby společně se svými soukmenovci zpívali Hospodinu tuto oslavou píseň:
8. Děkujte Hospodinu a zvěstujte jeho slávu; oznamujte všem národům, jaké zázraky vykonal.
9. Chvalte ho písněmi a vypravujte o jeho úžasných činech.
10. Jásejte, že patříte právě jemu, a z celého srdce se radujte, že se vám Hospodin dává poznat.
11. Důvěřujte Hospodinu a jeho moci a vždy se spoléhejte jen na něj.
12. Nezapomínejte na zázraky, které vykonal, na divy a rozhodnutí, která učinil.
13. Ano, potomci Jákobovi, synové jeho služebníka Izraele.
14. Jedině on je naším Hospodinem a Bohem a jeho slovo platí po celé zemi.
15. Mějte na paměti jeho věčnou smlouvu, vůli, kterou předložil tisícům generací.
16. Smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem a přísahou potvrdil Izákovi.
17. Předal ji také Jákobovi jako navěky platné zaslíbení.
18. Zaslíbil svému lidu, že mu trvale svěří kenaanskou zemi.
19. Když Izraelci přišli do Kenaanu, bylo jich pár a byli v zemi cizí.
20. Ačkoliv bloudili od národu k národu a od království ke království,
21. Bůh nikomu nedovolil, aby jim ublížil, a sám varoval krále všech zemí,
22. aby dali ruce pryč od jeho lidu a neopovážili se sáhnout na jeho proroky.
23. Proto ať Hospodinu zpívá celá země a den za dnem svědčte o jeho záchraně.
24. Rozhlaste všem národům světa, jak úžasné věci již učinil.
25. Vždyť Hospodin je úžasný a vždy je hoden nejvyšší chvály. Jedině jeho má člověk uctívat jako Boha.
26. Zatímco bohové ostatních národů jsou pouhé modly, Hospodin rozepjal nebesa.
27. Provází ho krása a důstojnost a jeho příbytek naplňuje radost a moc.
28. Prohlédněte, národy země, a poznejte Hospodinovu slávu a sílu,
29. Chvalte ho, neboť je neskonale dobrý. Přistupte k Hospodinu se svými dary a pokloňte se mu v jeho svatyni.
30. Třeste se, všichni obyvatelé země, neboť Hospodinovo dílo je věčné.
31. Raduj se, nebe, i ty, země, a oznamte svým obyvatelům, že vaším pánem je Hospodin.
32. Ať se raduje moře i všechna jeho stvoření, ať jásá celá příroda a každá rostlina i tvor!
33. Jednou Hospodinu radostně zapějí i stromy v lesích, neboť Hospodin přichází, aby rozhodl o osudu země.
34. Děkujte Hospodinu, protože je dobrý a jeho láska nikdy neochabne.
35. Proste Boha, aby vás zachránil a vysvobodil z rukou nepřátel. Aby vám ukázal, jak je dobrý, a odhalil před vámi svou slávu.
36. Vždyť Hospodin, Bůh Izraele, je hoden věčné chvály. Na konci tohoto chvalozpěvu ať všichni připojí své: "Amen" a provolávají Hospodinu slávu.
37. David pověřil Asafa a jeho příbuzné, aby i nadále pravidelně vykonávali předepsané bohoslužebné úkony ve svatyni s Hospodinovou truhlou.
38. Za pomocníky jim určil Obéd-edóma a jeho šedesát osm příbuzných. Jedítúnův syn Obéd-edóm navíc s Chósou sloužili jako strážci.
39. Kněze Sádoka i ostatní kněze jeho rodu David pověřil službou v Hospodinově svatyni v Gibeónu.
40. Měli tam každé ráno i večer přesně podle nařízení zákona, který dal Hospodin pro Izraelce zapsat, přinášet Hospodinu na oltář pravidelné oběti a dary.
41. Byli tam s nimi také Héman a Jedútún a všichni ostatní, které David jmenovitě určil k tomu, aby Hospodina chválili za jeho nekonečnou milost.
42. Héman a Jedútún měli za úkol troubit na pozouny a zajišťovat hudební doprovod zpěvu hrou na zvučné činely a jiné chrámové nástroje. Ostatní Jedútúnovci pak střežili bránu.
43. Když oslava na počest Hospodinovy truhly skončila, všichni Izraelci se rozešli do svých domovů a také David se vrátil do svého paláce, aby udělil požehnání svojí rodině.

Žalmy 78:12-16
12. Jako by nebyla svědkem egyptská krajina Sóan,
13. že Bůh sám rozpoltil moře, Izrael provedl středem, vody chránily je z boků.
14. Ve dne je oblakem vodil, za noci jim svítil ohněm.
15. Pukaly vyprahlé skály, z hlubiny tryskaly vody,
16. ze suchých hor tekly řeky, vody nabrali, co chtěli.

Přísloví 19:22-24
22. Člověk touží po nechřadnoucí lásce, proto je mu čestný chudák bližší než lhář
23. Bohabojný člověk jde cestou k životu, je nasycen, bezpečně bydlí a unikne zlu.
24. Lenoch může vztahovat ruku k míse, ale jídlo do úst nedonese.

Skutky Apoštolské 7:44-60
44. Bůh však nařídil Mojžíšovi, aby vybudoval Stan Smlouvy, přesnou svatyni, a dal mu pokyn, jak má vypadat.
45. Tento stan přenášeli naši otcové při svém kočování pouští a pod Jozuovým vedením ho vnesli až do zaslíbené země. Ta byla tehdy domovem pohanů, ale Bůh je vytlačil, aby našim otcům udělal místo. Stan Smlouvy sloužil až do dnů krále Davida, kterého Bůh miloval.
46. Ten velice stál o to, aby mohl Jákobovu Bohu vystavět chrám,
47. ale uskutečnit to směl až jeho syn Šalomoun.
48. Ovšem Nejvyšší nebydlí v chrámech, které postavili lidé. U proroka Izajáše Pán říká:
49. ‚Vesmír je můj trůna země koberec pod mýma nohama.Jaký mi chcete postavit důma kam mě chcete vtěsnat?
50. Což jsem všechno nestvořil?'
51. A tak se to zase opakuje. Jste právě tak tvrdošíjní jako vaši otcové, zacpáváte si uši, zavíráte srdce a stavíte se proti svatému Duchu.
52. Byl nějaký prorok, aby ho vaši předkové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého, a vy jste se ho teď úplně zřekli a zavraždili jste ho!
53. Dostali jste zákon přímo od Boha, ale stejně se jím neřídíte."
54. Tato slova působila jako píchnutí do vosího hnízda.
55. Ale Štěpán byl v té chvíli uchvácen Boží slávou, kterou mu dal svatý Duch zahlédnout. Díval se vzhůru
56. a volal: "Vidím otevřené nebe a Ježíše Krista, jak stojí po Boží pravici!"
57. Tu přehlušili Štěpána křikem a zacpávali si uši, aby už nic neslyšeli. Vrhli se na něj,
58. odvlekli ho za hradby města a tam ho ukamenovali. Ti, kdo házeli na Štěpána kameny, odložili své pláště k nohám mladého farizeje Saula, který souhlasil se Štěpánovou smrtí.
59. Štěpán nejprve stál, vzýval Boha a modlil se: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"
60. Pak sražen na kolena se ještě modlil: "Pane, nepočítej jim to za vinu!" a zemřel.