A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 22

1 Letopisu 7:1-40
1. Isacharovi synové: Tóla, Púa, Jašúb a Šimrón.
2. Tólovi synové: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel. Všichni tito stateční muži stáli v čele jednotlivých linií Tólova rodu. Za vlády krále Davida dosáhl počet bojeschopných mužů z tohoto rodu dvacet dva tisíce šest set.
3. Uzího syn: Jizrachjáš. Jizrachjášovi synové: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš. Všichni čtyři jeho synové byli stejně jako jejich otec veliteli vojsk.
4. Podle záznamů v rodokmenu byly jejich rody tak velké, že vytvořili armádu třiceti šesti tisíc bojeschopných mužů.
5. V celém Isacharově rodu pak bylo podle rodových záznamů dohromady osmdesát sedm tisíc bojovníků.
6. Benjamín měl tři syny: Belu, Bekera a Jedíaela.
7. Belovi synové: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Irí. Všech pět jich stálo v čele jednotlivých linií rodu svého otce. Podle záznamů v rodokmenu měly jejich rody dvacet dva tisíce třicet čtyři vojáků.
8. Bekerovi synové: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet.
9. Všichni tito Bekerovi synové vystupují v rodových záznamech jako odvážní vůdcové jednotlivých větví otcovského rodu, kteří dohromady veleli dvaceti dvěma tisícům dvěma stům mužů.
10. Jedíaelův syn: Bilhán. Bilhánovi synové: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.
11. Také všichni tito Jedíaelovi synové odvážně veleli vojskům jednotlivých linií otcova rodu. Jejich armáda celkem čítala sedmnáct tisíc dvě stě vojáků připravených k boji.
12. K Benjamínovu rodu patřili také Írovi synové Šupím a Chupím a Achérův syn Chuším.
13. Neftalího synové: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm. Tyto syny mu porodila manželka Bilha.
14. Manasesovi synové: Manasesova právoplatná žena přivedla na svět Asríela. Dalšího syna, Gileádova otce Makíra, pak Manasesovi porodila aramejská družka.
15. Makír měl sestru Maaku a našel nevěsty Chupímovi a Šupímovi. Jako druhý se po něm narodil Selofchad, který měl jen samé dcery.
16. 16-17 Makírova žena Maaka porodila dva chlapce. Jednomu dala jméno Pereš a jeho bratra pojmenovala Šereš. Šereš se stal otcem Úlama a Rekema a Úlam zplodil syna Bedána. Vyjmenovaní muži jsou potomky Makírova syna Gileáda z Manasesova rodu.
17. ***
18. Gileádova sestra Moleket porodila Išhóda, Abíezera a Machlu.
19. A nakonec Šemídovi synové: Achján, Šekem, Likchí a Aníam.
20. 20-21 Efrajimovi potomci (v pořadí otec - syn): Šútelach, Bered, Tachat, Eleada, Tachat, Zábad, Šútelach, Ezer a Elead. Když se Ezer a Elead jednou pokoušeli ukrást dobytek obyvatelům Gatu, majitelé zvířat je chytili a zabili.
21. ***
22. Jejich otce Efrajima tato událost hluboce zarmoutila, a proto k němu přicházeli jeho příbuzní, aby ho utěšili.
23. Za nějaký čas zplodil Efrajim se svou manželkou dalšího syna. Kvůli ráně, která potkala jejich rodinu, mu dali jméno Bería (což znamená "V neštěstí").
24. Kromě toho měl Efrajim dceru Šeeru, která později vystavěla Dolní a Horní Bét-chorón a Uzen-šeeru.
25. 25-27 Další Efrajimova linie obsahuje z generace na generaci tato jména: Refach, Refeš, Telach, Tachan, Laedán, Amíhud, Elíšama, Nón a nakonec Jozue.
26. ***
27. ***
28. Efrajimovi potomci trvale žili v Bét-elu a jeho okolních vesnicích, na východě v Naaránu, na západě v Gezeru a přilehlých vesnicích a dále v celé oblasti od Šekemu až k Aji a ve vesnicích, které k nim patří.
29. Potomci Jákobova syna Josefa žili podél hranic Manasesovu rodu ve městech Bét-šeán, Taenak, Megido, Dór a obývali také všechny vesnice v jejich okolí.
30. Ašer měl čtyři syny jménem Jimma, Jišva, Jišví a Bería a dceru Serach.
31. Beríovi synové: Cheber a Birzavitův otec Malkíel.
32. Cheberovi potomci: Tři synové - Jaflet, Šómer, Chótam a jejich sestra Šúa.
33. Jafletovi synové: Pásak, Bimhál a Ašvát.
34. Šemerovi synové: Achí, Rohga, Jechuba a Arám.
35. Synové Šemerova bratra Helema: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.
36. 36-37 Sófachovi synové: Súach, Charnefer, Šúal, Berí Jimra, Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra.
37. ***
38. Jeterovi synové: Jefune, Pispa a Ara.
39. Ulovi synové: Árach, Chaníel a Risja.
40. Všichni vyjmenovaní muži stáli v čele jednotlivých linií Ašerova rodu, ve kterém bylo podle záznamů v rodokmenu celkem dvacet šest tisíc bojeschopných mužů.

1 Letopisu 8:1-40
1. 1-2 Nejstarší syn, kterého Benjamín přivedl na svět, se jmenoval Bela. Druhý byl Ašbel, třetí Achracha, čtvrtý Nócha a pátý Ráfa.
2. ***
3. 3-5 Belovi synové: Adár, Géra, Abíhúd, Abíšúa, Naamán, Achóach, Géra, Šefúfan a Chúram.
4. ***
5. ***
6. 6-7 Echúdovi synové: Naamán, Achijáš a Géra. Tito tři stáli v čele obyvatel Geby a přestěhovali je do Manachatu. Odvedl je tam Géra, který zplodil Uzu a Achíchuda.
7. ***
8. 8-10 Když Šacharajim zapudil své ženy Chúšimu a Baaru, vzal si Chodeší a zplodil s ní Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma, Jeúsa, Sakejáše a Mirmu. Všichni tito synové se stali vůdci jednotlivých linií otcova rodu.
9. ***
10. ***
11. Dříve než Šacharajim zapudil Chúšimu, měl s ní dva syny: Abítúba a Elpaala.
12. Elpaalovi synové: Eber, Mišeám a Šemed, který vystavěl města Óno a Lód a také jejich okolní vesnice.
13. Dalšími Elpaalovými syny byli Bería a Šema. Oba stanuli v čele Ajalónu, jehož občané vyhnali obyvatele Gatu.
14. 14-16 Beríovi synové: Achjó, Šášak, Jeremót, Zebadjáš, Arad, Eder, Míkael, Jišpa a Jócha.
15. ***
16. ***
17. 17-18 Další Elpaalovi synové: Zebadjáš, Mešulám, Chizkí, Cheber, Jišmeraj, Jizlía a Jóbab.
18. ***
19. 19-21 Synové Šimeího: Jakím, Zikrí, Zabdí, Elíenaj, Siletaj, Elíel, Adajáš, Berajáš a Šimrat.
20. ***
21. ***
22. 22-25 Šášakovi synové: Jišpán, Eber, Elíel, Abdón, Zikrí, Chánan, Chananjáš, Élam, Antótijáš, Jifdejáš a Penúel.
23. ***
24. ***
25. ***
26. 26-27 Jerochámovi synové: Šamšeraj, Šecharjáš, Ataljáš, Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí.
27. ***
28. Tito muži jsou v rodokmenu uvedení jako vůdci jednotlivých rodových linií, které sídlily v Jeruzalémě.
29. 29-32 V čele Gibeónu stál Jeíel. Měl ženu Maaku a zplodil s ní syny Abdóna (ten byl nejstarší), Súra, Kíše, Baala, Nádaba, Gedóra, Achjóa, Zekera a Miklóta, který se stal otcem Šimey. Někteří z nich odešli z Gibeónu a usadili se nedaleko svých příbuzných v Jeruzalémě.
30. ***
31. ***
32. ***
33. Nér pak zplodil Kíše a ten přivedl na svět Saula. Saul měl tyto syny: Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala.
34. Jónatan se pak stal otcem Meríb-baala a Meríb-baal zplodil Míku.
35. Míkovi synové: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz.
36. Achaz měl syna Jóadu, který přivedl na svět Alemeta, Azmáveta a Zimrího.
37. V dalších generacích po Zimrím uvádí rodokmen tato jména: Mósa, Binea, Ráfa, Eleása a Ásel.
38. Ásel zplodil šest synů: Azríkama, Bokrúa, Jišmáela, Šearjáše, Obadjáše a Chánana.
39. Áselovu bratru Ešekovi se narodili tito synové: nejstarší Úlam, druhý Jeúš a třetí Elífelet.
40. Úlamovi potomci byli zdatní válečníci, kteří mistrně stříleli z luku. Dohromady měli sto padesát synů a vnuků a všichni patřili do Benjamínova rodu.

Žalmy 77:4-9
4. K Bohu volám, přece pláču, i když volám, je mi smutno.
5. Nemohu spát, neklidný jsem, chci se modlit, nemám slova.
6. Vzpomínky se zatoulaly do doby před mnoha lety.
7. Tehdy moje harfa zněla. Přemýšlím a napadá mě:
8. Už mě nechceš, Pane Bože, už mně lásku neukážeš?
9. Skončilo tvé smilování, nebude znít tvoje slovo těm, kdo přicházejí po nás?

Přísloví 19:13-14
13. Neštěstím pro muže je nerozumný syn a hašteřivá žena je jako zatékající střecha.
14. Majetek a dům lze zdědit po rodičích, ale moudrá žena — to je dar od Hospodina.

Skutky Apoštolské 5:22-42
22. Chrámoví strážci však našli vězení prázdné, vrátili se a podali hlášení:
23. "Věznice je v naprostém pořádku, dveře zamčené, strážní u nich drželi řádně hlídku, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl."
24. Velekněz, velitel a jeho chrámová stráž vyslechli tu zprávu a byli zmateni. Nevěděli, co si o tom mají myslet.
25. Vtom někdo přiběhl a hlásil: "Ti muži, které jste včera uvěznili, jsou zase v chrámu a klidně mluví k lidem!"
26. Velitel tam spěchal se stráží, ale neodvážili se žádného násilí, protože lid by je ukamenoval.
27. Apoštolové však s nimi šli dobrovolně před veleradu.Velekněz je obvinil:
28. "Copak jsme vám nezakázali Ježíšovo jméno veřejně vyslovit? Jak to, že jste naplnili celý Jeruzalém svými výklady o něm a nás označujete za jeho vrahy?"
29. Petr promluvil jménem ostatních apoštolů: "Boha přece musíme poslechnout víc než lidi.
30. To Bůh našich praotců vzkřísil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy zabili potupným způsobem na římském kříži.
31. Bůh mu však svěřil veliký úkol Mesiáše a Vysvoboditele. Jenom on může Izraeli odpustit jeho hříchy, když se mu ovšem pokoříte.
32. My jsme svědkové všeho, co říkáme. Jasným dokladem vám může být moc svatého Ducha, kterou Bůh dal těm, kdo si už dali říct a učinili pokání."
33. To ovšem veleradu rozzuřilo a ozvalo se volání, aby byli apoštolové popraveni.
34. O slovo se však přihlásil známý farizejský učitel zákona Gamaliel, muž značné autority, a dal pokyn, aby na chvíli obžalované odvedli.
35. Pak oslovil veleradu: "Izraelci, dobře si rozmyslete, co chcete udělat s těmito lidmi.
36. Vzpomínáte na rozruch kolem Teuda? Ten ze sebe dělal velkou osobnost a shromáždil na čtyři sta přívrženců. Když však zemřel, jeho lidé se rozprchli a všechno utichlo.
37. Nebo vzpomeňte na povstání Judy z Galileje za sčítání lidu. Měl hodně následovníků, ale i on zahynul a jeho tlupa se rozptýlila.
38. A tak vám radím, nechte ty lidi prostě na pokoji. Jestli je to zase nějaké lidské hnutí, brzo se rozpadne.
39. Stojí-li však za tím Bůh, nic proti tomu nezmůžete a vlastně byste se snažili bojovat s Bohem." Dali na jeho radu.
40. Opět předvedli apoštoly, vyměřili jim obvyklý trest bičování a znovu jim přísně zakázali hlásat cokoliv o Ježíšovi a šířit jeho učení. Pak je propustili.
41. Apoštolové šli ze soudu a radovali se, že byli vyznamenáni těžkostmi a utrpením pro jméno Pána Ježíše.
42. Učili i nadále každý den o Ježíšovi a jak v soukromí, tak na veřejnosti ho prohlašovali za Božího Syna.