A A A A A
Error:
BookNum: 13 Chapter: 1 VerseStart: 52 VerseShouldHave: 51
Error:
BookNum: 13 Chapter: 2 VerseStart: 55 VerseShouldHave: 54
Bible za jeden rok
Červen 19

1 Letopisu 1:1-54
1. 1-4 Zde je uvedena část rodokmenu prvních obyvatel tohoto světa (v pořadí otec - syn): Adam, Šét, Enóš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metúšelach, Lámech, Noe, Šém, Chám a Jefet.
2. ***
3. ***
4. ***
5. Jefetovi synové: Gomer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.
6. Gomerovi synové: Aškenaz, Dífat a Togarma.
7. Jávanovi synové: Elíša, Taršíš, Kitejce a Ródanci.
8. Chámovi synové: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan.
9. Kúšovi synové: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Raemovi synové: Šeba a Dedán.
10. Jedním z Kúšových potomků byl rovněž Nimrod, hrdinský bojovník a vůdce, který si začal podrobovat rozsáhlá území.
11. 11-12 Jeho bratr Misrajim se stal prapředkem těchto národů: Lúďanů, Anámců, Lehábanů, Naftúchanů, Patrúsanů, Kaftórců a Kaslúchanů, kteří byli předky Pelištejců.
12. ***
13. 13-16 Kenaan zplodil Sidóna a Chéta a stal se rovněž předkem těchto národů: Jebúsejců, Emorejců, Girgašejců, Chivejců, Arkejců, Síňanů, Arváďanů, Semárců a Chamáťanů.
14. ***
15. ***
16. ***
17. Šémovi synové: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram. Šémovi vnukové: Ús, Chúl, Geter a Mešek.
18. Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19. Heberovi se narodili dva synové: Peleg (což znamená Rozčlenění, neboť za jeho života se národy rozdělily a rozptýlily po zemi) a jeho bratr Joktán.
20. 20-23 Joktán se stal otcem Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, Hadórama, Úzala, Dikly, Ébala, Abímaela, Šeby, Ofíra, Chavíly a posledním z Joktánových synů byl Jóbab.
21. ***
22. ***
23. ***
24. 24-27 Šémova rodová linie tedy z generace na generaci uvádí tato jména: Arpakšád, Šelach, Heber, Peleg, Reú, Serúg, Náchor, Terach a Abram, který později dostal jméno Abraham.
25. ***
26. ***
27. ***
28. 28-31 Abraham zplodil dva syny, Izáka a Izmaela, kteří měli následující potomky: Nejstarší Izmaelův syn se jmenoval Nebajót a po něm se narodili Kédar, Abdeel, Mibsám, Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a posledním z Izmaelových synů byl Kedma.
29. ***
30. ***
31. ***
32. Jedna z Abrahamových manželek jménem Ketúra přivedla na svět Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Jokšán pak zplodil Šebu a Dedána.
33. Midján měl syny Éfu, Éfera, Chanóka, Abída a Eldáa. Všichni tito vyjmenovaní byli potomky Abrahamovy druhé ženy Ketúry.
34. Dále Abraham zplodil Izáka, který se stal otcem Ezaua a Izraele.
35. Ezauovi synové: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelam a Kórach.
36. Elífazovi synové: Téman, Ómar, Sefí, Gátam, Kenaz, Timna a Amálek.
37. Reúelovi synové: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38. Seírovi synové: Lótan, Šóbal, Sibeón, Ana, Dišón, Eser a Díšan.
39. Lótanovi synové: Chorí a Hómam; (Lótan měl také sestru Timnu.)
40. Šóbalovi synové: Alján, Manachat, Ébal, Šefí a Ónam. Sibeónovi synové: Aja a Ana.
41. Anův syn: Dišón. Dišónovi synové: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Keran.
42. Eserovi synové: Bilhán, Zaavan a Jaakan. Díšanovi synové: Ús a Aran.
43. Další seznam obsahuje jména králů, kteří vládli v edómské zemi dříve, než měli Izraelci svého prvního krále: Jako první nastoupil na trůn Beórův syn, král Bela, který panoval v Dinhabě.
44. Po jeho smrti nastoupil na trůn Zerachův syn Jóbab z Bosry.
45. Když zemřel, králem se stal Chušam z témanské země.
46. Jeho následníkem pak byl Bedadův syn Hadad, který vládl v Avítu a který na Moábském poli porazil Midjánce.
47. 47-48 Po Hadadově smrti se stal králem Samla z Masreky a po něm Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
48. ***
49. Jeho nástupcem pak byl Akbórův syn Baal-chanan.
50. Když zemřel, nastoupil po něm Hadad, který měl za ženu Mehetabel, dceru Matredy (Mé-zahabovu vnučku), a vládl ve městě Paí.
51. Po Hadadově smrti stanula v čele Edómu tato knížata: Timna, Alja, Jetet, Oholíbama, Ela, Pínon, Kenaz, Téman, Mibsár, Magdíel a Iram. Všichni tito muži vládli Edómu.
52. 1-2 Rodokmen pokračuje výčtem Jákobových synů a jejich potomků. Jákobovi synové: Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Zabulón, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer.
53. ***
54. Judovi synové: První tři syny přivedla Judovi na svět Šúova dcera z Kenaanu. Byli to Ér, Ónan a Šela. Nejstarší Ér však jednal velmi zle, a proto jej Hospodin nechal zemřít.

1 Letopisu 2:1-55
1. Další dva syny Judovi porodila jeho snacha Támar. Jmenovali se Peres a Zerach. Celkem se tedy Juda stal otcem pěti synů.
2. Peresovi synové: Chesrón a Chámul.
3. Zerachovi synové: Zimrí, Étan, Héman, Kalkol a Dára.
4. Karmí měl syna Akána (což v překladu znamená Zkáza). Akán uvedl Izrael do neštěstí, neboť vztáhl ruku na nepřátelskou kořist, která měla být na Hospodinův příkaz nenávratně zničena.
5. Étanův syn: Azarjáš.
6. Chesrónovi se narodili tito synové: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.
7. Rám pak zplodil Amínadaba a ten se stal otcem Nachšóna, který stanul v čele Judovců.
8. 11-12 Nachšón pak zplodil Salmu, Salma přivedl na svět Bóaza, Bóaz zplodil Obéda a Obéd se stal otcem Jišaje.
9. ***
10. 13-15 Jišajův první syn se jmenoval Elíab, druhý Abínadab, třetí Šimea, čtvrtý Netaneel, pátý Radaj, šestý Osema a sedmý David.
11. ***
12. ***
13. Navíc měli dvě sestry Serúju a Abígajilu. Serúja porodila tři syny: Abíšaje, Jóaba a Asáela.
14. Abígajil pak společně s Izmaelcem Jeterem přivedla na svět Amasu.
15. Chesrónův syn Káleb se oženil s Azúbou a Jeriótou a zplodil s nimi tyto syny: Ješera, Šóbaba a Ardóna.
16. Po smrti Azúby si Káleb vzal za ženu Efratu a ta mu porodila Chúra.
17. Chúr pak zplodil Urího a Urí se stal otcem Besaleela.
18. Když bylo Chesrónovi šedesát let, oženil se s dcerou Makíra, který měl syna Gileáda, a měli spolu syna Segúba.
19. Segúb pak zplodil Jaíra, který stál v čele třiadvaceti měst v Gileádu.
20. Později však Jaírovy vesnice obsadili Gešúr a Aram a přivlastnili si také Kenat a jeho okolí - celkem šedesát měst. Tak vypadala rodová linie Makíra, otce Gileádova.
21. Po Chesrónově smrti v Kálebově Efratě, přivedla jeho žena Abíja na svět syna Ašchúra, který byl otcem Tekóje.
22. Nejstarší Chesrónův syn Jerachmeel měl tyto syny: Ráma (jeho prvorozený), Búnu, Orena, Osena a Achijáše.
23. S druhou manželkou Atárou pak Jerachmeel zplodil Ónama.
24. Synové nejstaršího Jerachmeelova syna Ráma se jmenovali Maas, Jamín a Eker.
25. Ónamovi synové: Šamaj a Jáda. Šamajovi synové: Nádab a Abíšur.
26. Abíšur měl ženu jménem Abíchajil, která mu porodila Achbána a Molída.
27. 30-31 Nádabovi synové: Seled a Apajim. Seled nezplodil žádného mužského potomka a Apajim měl jediného syna Jišího. Jiší přivedl na svět Šešana a ten se stal otcem Achlaje.
28. ***
29. 32-33 Šamajův bratr Jáda měl tyto syny: Jetera a Jónatana. Jeter neměl žádného syna a Jónatan zplodil Peleta a Zázu. Tak vypadá výčet Jerachmeelovy rodové linie.
30. ***
31. Šešan zplodil několik dcer ale žádného syna.
32. Proto dal jednu ze svých dcer za manželku svému otroku Jarchovi a ta mu konečně porodila mužského potomka Ataje.
33. 36-41 Výčet Atajovy rodové linie obsahuje tato jména (v pořadí otec - syn): Nátan, Zábad, Eflál, Obéd, Jehú, Azarjáš, Cheles, Eleása, Sismaj, Šalúm, Jekamjáš a Elíšama.
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. Synové Jerachmeelova bratra Káleba: Starší byl Méša (otec Zífa) a mladší se jmenoval Maréša, který zplodil Chebróna.
40. Chebrónovi synové: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.
41. 44-45 Šema se stal otcem Rachama a ten zplodil Jorkoama. Rekem přivedl na svět Šamaje, který měl syna Maóna a Maón zplodil Bét-suru.
42. ***
43. Kálebova družka Éfa přivedla na svět Chárana, Mósu, Gázeza. Cháran zplodil Gázeza.
44. Johdajovi synové: Regem, Jótam, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.
45. 48-50 Další Kálebova družka Maaka svému muži porodila Šebera, Tirchanu, Madmanova otce Šaafa a nakonec Ševu, který se stal otcem Makbeny a Gibeje. Kromě těchto synů měl Káleb také dceru Aksu. Nejstarší Efratin syn Chúra měl tyto syny: Šóbala, který založil Kirjat-jearím,
46. ***
47. ***
48. Salmu, který stál u zrodu Betléma a Chárefa, jenž založil Bét-gáder.
49. 52-53 Potomky Šóbala, zakladatele Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů a následující rody obyvatel Kirjat-jearímu: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, předkové Soreatejců a Eštaólců.
50. ***
51. Salmovi potomci: Betlémané, Netófané, Atróťané, Bét-joábané, polovina Manachaťanů a Sorejci. Jaebes obývaly tyto sóferské rody: Tireaťané, Šimeaťané a Súkaťané - Kinejci, jejichž prapředkem byl Bét-rekabův otec Chamata.
52. (Asafova píseň pro sólový zpěv za doprovodu harfy.)
53. V Judeji znají Hospodina, má velké jméno v Izraeli.
54. Jeruzalém je jeho město a chrám mu patří na Sijónu.
55. Tam zlomil sílu nepřítele, zničil mu zbraně, skončil válku.

Žalmy 76:1-6
1. Vzešel jak slunce nad bojištěm, kde leží těla protivníků.
2. Porazil jsi je, usnuli navždy, a zbraně vypadly jim z rukou.
3. Urozenému se mnozí vtírají do přízně, se štědrým se kdekdo přátelí.
4. Jestliže se chudáka straní i jeho nejbližší, oč více ho opouštějí přátelé
5. Zatímco Petr a Jan mluvili, přivedli na ně kněží a saducejové velitele chrámové stráže.
6. 2-3 Ten je zatkl, a protože byl už večer, vzal je do druhého dne do vazby. Kněze totiž popudilo, že Petr a Jan učili lidi v chrámu a hlásali, že Ježíš vstal z mrtvých.

Přísloví 19:6-7
6. ***
7. Ale mnozí z posluchačů jim uvěřili, takže počet věřících už dosáhl asi pěti tisíc mužů.

Skutky Apoštolské 4:1-22
1. 5-6 Příštího dne právě zasedala v Jeruzalémě židovská velerada - shromáždění politických i náboženských předáků a učitelů zákona, kterému předsedal úřadující velekněz Kaifáš. Byl tam také jeho předchůdce Annáš a dále Jan, Alexandr a ostatní příslušníci velekněžského rodu.
2. ***
3. Dali si předvést Petra a Jana, Ježíšovy apoštoly, a začali je vyslýchat. Chtěli vědět, jaká to je moc, kterou uzdravili chromého, a kdo jim ji svěřil.
4. Na to Petr odpověděl z popudu svatého Ducha: "Vůdcové a představitelé národa!
5. Vyslýcháte nás pro dobrý skutek a chcete vědět jak to, že postižený mohl být uzdraven.
6. Prohlašujeme tedy jasně před vámi a před celým Izraelem, že jsme to udělali ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Je to jeho moc, která postavila na nohy úplně chromého člověka.
7. Na Ježíše se vztahuje Izajášovo proroctví:,To je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odložili, ale který se stal hlavním kamenem celé klenby.'
8. Jenom on je Spasitel a nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo záchranu."
9. Členové velerady se podivili, jak odvážně a jasně Petr promluvil. Věděli totiž, že on i Jan jsou jen prostí, nevzdělaní lidé, a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem.
10. Předvolali uzdraveného a ten teď stál vedle apoštolů jako živý doklad jejich slov. Nikdo z velerady nevěděl jak dál,
11. a tak dali zase apoštoly odvést a radili se, co s nimi.
12. "Nemůžeme zakrýt, že udělali nesporný zázrak," přiznávali."Už to ví celý Jeruzalém.
13. Musíme však zabránit tomu, aby se ty jejich zvěsti šířily dál. Postrašíme je, aby už o Ježíšovi nikomu nevyprávěli."
14. Zavolali je zpátky a důrazně jim přikázali, že už o Ježíšovi nesmí mluvit.
15. Petr s Janem odpověděli: "Myslíte, že je správné, abychom dali víc na vás než na Boha?
16. Nemůžeme přece zamlčet, co jsme viděli a slyšeli."
17. Velerada jim ještě vyhrožovala, ale pak je propustila. Neodvažovali se apoštoly potrestat, protože se báli, že by se lid bouřil. Všichni totiž děkovali Bohu za tento zázrak.
18. Vždyť tomu uzdravenému člověku bylo už přes čtyřicet let.