A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 14

2 Královská 15:1-38
1. V době, kdy v Izraeli už sedmnáct let panoval král Jarobeám, usedl na judský trůn Amasjášův syn Azarjáš.
2. Stal se králem ve svých šestnácti letech a vládl v Jeruzalémě celkem padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jekolja a pocházela z Jeruzaléma.
3. 3-4 Azarjáš respektoval Hospodinovu vůli po vzoru svého otce Amasjáše, ale stejně jako on ani Azarjáš neodstranil z pahorků po celé zemi posvátná místa. Lidé tam tedy i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo.
4. ***
5. Hospodin proto dopustil, aby král Azarjáš až do své smrti trpěl malomocenstvím. Nemocný král přebýval v odděleném domě a péče o královský palác i správy státních záležitostí v celé zemi se ujal jeho syn Jótam.
6. Všechny ostatní události z doby vlády krále Azarjáše i veškeré jeho skutky zachycuje kronika judských králů.
7. Když Azarjáš zemřel, pochovali ho k jeho předkům v části Jeruzaléma nazývané Město Davidovo. Po jeho smrti pak převzal plnou vládu v království jeho syn Jótam.
8. V třicátém osmém roce vlády judského krále Azarjáše nastoupil na izraelský trůn Jarobeámův syn král Zekarjáš, který však vládl pouze šest měsíců.
9. Jeho počínání bylo Hospodinu trnem v oku stejně jako jednání jeho předchůdců. Ani tento panovník nepřestal páchat nepravosti, kterými Nebatův syn Jarobeám přivedl do neštěstí celý Izrael.
10. Jednou se však proti Zekarjášovi postavil Jábešův syn Šalúm a před zraky Izraelců ho napadl a zabil. Potom Šalúm nastoupil namísto Zekarjáše na královský trůn.
11. Ostatní události z doby Zekarjášovy vlády popisuje kronika izraelských králů.
12. Zekarjáš byl posledním panovníkem, který naplňoval proroctví, v němž Hospodin slíbil Jehúovi, že jeho potomci budou v Izraeli vládnout po čtyři generace.
13. Jábešův syn Šalúm se stal králem Izraele v třicátém devátém roce vlády judského krále Uzijáše (jehož druhé jméno bylo Azarjáš). Vládl však v Samaří pouze jeden jediný měsíc,
14. neboť do města přitáhl Gadíův syn Menachém z Tirsy, který Jábešova syna Šalúma napadl a zabil. Po jeho smrti se pak sám prohlásil izraelským králem.
15. Ostatní události z doby Šalúmovy vlády a také spiknutí, které zosnoval, popisuje kronika izraelských králů.
16. Menachém z Tirsy v téže době napadl také obyvatele Tipsachu a celého jeho okolí, protože se mu odmítli dobrovolně podřídit. Vyplenil celé město a zmasakroval dokonce i těhotné ženy.
17. Gadíův syn Menachém se stal králem Izraele v třicátém devátém roce vlády judského krále Azarjáše a panoval v Samaří celkem deset let.
18. Po celou dobu své vlády však nerespektoval Hospodina a jednal stejně zle jako jeho předchůdce Nebatův syn Jarobeám - izraelský král, který svedl všechny Izraelce k páchání nepravostí.
19. Když jednoho dne vtrhl do země asyrský král Púl, Menachém mu dal téměř třicet pět tun stříbra, aby ho získal na svou stranu, a upevnil tak svou moc v celém království.
20. Všechno toto stříbro vymohl Menachém od Izraelců. Každý, kdo měl nějaký majetek, musel odevzdat více než půl kilogramu stříbra do sbírky pro asyrského krále. Když asyrský král obdržel tento dar, stáhl svou armádu a odtáhl ze země.
21. O dalších událostech z období Menachémovy vlády a o všech jeho skutcích hovoří kronika izraelských králů.
22. Po Menachémově smrti nastoupil v Izraeli na královský trůn jeho syn Pekachjáš.
23. Pekachjáš se stal králem Izraele v padesátém roce vlády judského krále Azarjáše a vládl v Samaří dva roky.
24. Ani Pekachjášovo počínání se však Hospodinu nelíbilo, neboť ani on se nepřestal dopouštět nepravostí, kterými jeho předchůdce Nebatův syn Jarobeám už dlouho před ním zamořil celý Izrael.
25. Proti Pekachjášovi se však jednoho dne postavil jeden z jeho velitelů, Remaljášův syn Pekach, a spolu s padesáti muži z Gileádu Pekachjáše zavraždili. Napadli ho v pevnosti královského paláce v Samaří a společně s ním ještě zabili Argóba a Arjéha. Po Pekachjášově smrti se Pekach prohlásil králem a usedl na izraelský trůn.
26. Další události z doby Pekachjášovy vlády a také všechny jeho významné činy zachycuje kronika izraelských králů.
27. Remaljášův syn Pekach nastoupil na izraelský trůn v dvaapadesátém roce vlády judského krále Azarjáše a vládl v Samaří celkem dvacet let.
28. Ani on však nerespektoval Hospodinovu vůli a nepřestal se dopouštět nepravostí, ke kterým Nebatův syn Jarobeám svedl všechny Izraelce.
29. Za vlády izraelského krále Pekacha napadl zemi asyrský král Tiglat-pileser a obsadil města Ijón, Ábel-bét-maaku, Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád a Galileu, ale také celé území Neftalíovců. Obyvatele těchto oblastí zajal a odvlekl do Asýrie.
30. Remaljášův syn Pekach zemřel násilnou smrtí při spiknutí, které proti němu zosnoval Élův syn Hóšea. Hóšea Pekacha zabil a ve dvacátém roce vlády judského krále, Uzijášova syna Jótama, usedl na izraelský trůn jako jeho nástupce.
31. Všechny ostatní události z doby vlády krále Pekacha a také veškeré jeho činy popisuje kronika izraelských králů.
32. V druhém roce vlády Remaljášova syna izraelského krále Pekacha stanul v čele Judska Uzijášův syn, král Jótam.
33. Stal se panovníkem ve dvaceti pěti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Jeho matkou byla Sádokova dcera Jerúša.
34. Hospodin byl s jeho vládou spokojen, neboť Jótam respektoval jeho vůli, stejně jako to dělával jeho otec Uzijáš.
35. Ani Jótam však po vzoru svého otce neodstranil z vrcholků kopců v zemi posvátná návrší, a tak lidé na nich i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo. Za svojí vlády nechal Jótam přestavět Horní bránu Hospodinova chrámu.
36. O ostatních událostech z doby Jótamovy vlády i o všech jeho činech se píše v kronice judských králů.
37. (V té době začaly na Judsko z Hospodinovy vůle útočit oddíly aramejského krále Resína a Remaljášova syna Pekacha.)
38. Když Jótam zemřel, pohřbili ho k jeho předkům v Městě Davidově a následníkem trůnu se stal jeho syn Achaz.

2 Královská 16:1-20
1. V sedmnáctém roce vlády Remaljášova syna Pekacha začal v Judsku kralovat Jótamův syn Achaz.
2. Usedl na trůn ve svých dvaceti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Na rozdíl od svého předchůdce krále Davida však nerespektoval Hospodinovu vůli a
3. namísto toho jednal po vzoru izraelských králů. Provozoval odporné rituály národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal ze země, a dokonce obětoval v plamenech svého vlastního syna.
4. Uctíval falešné bohy ve svatyních na všech pahorcích a pod každým posvátným stromem. Přinášel jim oběti a pálil na jejich počest kadidlo.
5. V té době spojili své síly aramejský král Resín a izraelský král, Remaljášův syn Pekach, zaútočili na Jeruzalém a oblehli ho. Nepodařilo se jim však krále Achaza přemoci.
6. Aramejskému králi Resínovi se tenkrát podařilo pouze vyhnat Judejce z Élatu a získat ho tak zpět pro sebe. V Élatu se pak usadili Edómci, kteří tam žijí až dodnes.
7. Král Achaz vypravil z obležení své posly k asyrskému králi Tiglat-pileserovi a požádal ho: "Jako tvůj oddaný služebník a poddaný tě prosím, abys mi přišel na pomoc a porazil aramejského a izraelského krále, kteří na mě zaútočili."
8. S tímto vzkazem poslal Achaz asyrskému králi jako dar veškeré stříbro a zlato, které nalezl v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce.
9. Asyrský král Achazovi vyhověl, zaútočil proti Damašku a obsadil ho. Nechal vystěhovat všechny jeho obyvatele do Kíru a dal popravit krále Resína.
10. Poté, co asyrský král Tiglat-pileser zvítězil, vypravil se izraelský král Achaz do Damašku, aby se s ním setkal. Když uviděl, jaký oltář v Damašku stojí, poslal knězi Urijášovi nákres s podrobným plánem k jeho zhotovení.
11. Kněz Urijáš tedy nechal vyrobit oltář přesně podle plánů, které mu Achaz poslal z Damašku, a dříve než se král vrátil, byl s prací hotov.
12. Jakmile se král Achaz vrátil z Damašku a spatřil oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm.
13. Vykonal všechny obětní obřady a nakonec pokropil oltář krví obětních zvířat.
14. Potom nechal přenést stranou původní bronzový oltář, aby nestál v cestě mezi Hospodinovým chrámem a novým oltářem.
15. Král Achaz rovněž přikázal knězi Urijášovi: "Všechny obvyklé obětní obřady, oběti zvířat, obilí nebo vína, budeš od této chvíle vykonávat na novém oltáři. Ranní i večerní oběti a také oběti krále a obyčejného lidu. Veškerou krev z obětí a darů vždy vyliješ pouze na tento oltář. U původního bronzového oltáře se pouze budu dotazovat na Hospodinovu vůli."
16. Urijáš krále Achaza uposlechl a dělal všechno tak, jak mu nařídil.
17. Král Achaz dále rozebral přenosné podstavce a nádoby na vodu postavil přímo na kamenné dláždění. Nechal také sejmout velkou nádrž z jejího podstavce v podobě bronzových býků a rovněž ji postavil na kamennou dlažbu.
18. Ze strachu před asyrským králem odstranil z chrámu rovněž sobotní baldachýn a nechal dokonce zrušit i královský vchod do Hospodinova chrámu.
19. Další události z doby Achazovy vlády i veškeré jeho významné činy zachycuje kronika judských králů.
20. Když král Achaz zemřel, pochovali ho k jeho předkům v části Jeruzaléma nazývané Město Davidovo. Na trůn po něm nastoupil jeho syn Chizkijáš.

Žalmy 73:21-28
21. Když jsem jim záviděl, počítal křivdy, srovnával majetek, srovnával úspěch,
22. byl jsem jen hlupák, co nechápe Boha, splašené dobytče, které se vzpírá.
23. Já přece ti patřím a chci zůstat s tebou, protože pevně držíš mou ruku.
24. Jak sám chceš, vedeš mne, rady mi dáváš, dovedeš k cíli, přijmeš do mě k sobě.
25. Bez tebe, Bože, je nebe prázdné, bez tebe mě k zemi nic nepoutá.
26. Mé tělo chřadne a slábne mé srdce, Bůh však je navěky mou pevnou skálou, má pro mne místo na věčnosti.
27. Kdo žijí po svém a kdo se ti vzdálí, ty nakonec umlčíš a zahynou navždy.
28. Mně však je nejlépe v blízkosti Boží, v Pánu mám naději, bezpečnou skrýši. O něm vám zpívám a o jeho činech!

Přísloví 18:20-21
20. Pronesená slova jsou plody, které později sklidí a bude se jimi sytit.
21. V moci jazyka je život i smrt, kdo ho moudře používá, nasytí se jeho plody.

Jan 21:1-25
1. Později se Ježíš zjevil učedníkům na břehu Genezaretského jezera.
2. 2-3 Šimon Petr tehdy totiž řekl ostatním: "Jdu lovit ryby." Někteří se přidali: "Půjdeme s tebou." Byli to: Tomáš Dvojče, Natanael z galilejské Káně, Jakub a Jan a ještě další dva.Vypluli na jezero, ale celou noc se namáhali zbytečně.
3. ***
4. Za svítání si všimli, že někdo stojí na břehu.
5. Zavolal na ně: "Přátelé, máte něco k jídlu?""Nemáme. Nic jsme neulovili," odpověděli.
6. "Já vám poradím: Hoďte síť na pravou stranu a ulovíte!"Uposlechli a nemohli přeplněnou síť ani utáhnout.
7. Jan řekl Petrovi: "To je Pán!"Jakmile to Petr uslyšel, přioblékl se a brodil se ke břehu.
8. Ostatním učedníkům ještě chvíli trvalo, než se člunem a sítí plnou ryb překonali tu nevelkou vzdálenost.
9. Když vystoupili na břeh, uviděli ohniště, na kterém se pekla ryba a chléb.
10. "Přineste několik ryb ze svého úlovku," řekl jim Ježíš.
11. Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Napočítal jich sto padesát tři, a přesto se síť nepotrhala.
12. "A teď se pojďte nasnídat," pozval je Ježíš.Nevyptávali se ho, kdo je; věděli že je to Pán.
13. Ježíš jim rozdělil chléb i ryby.
14. To bylo Ježíšovo třetí setkání s učedníky po vzkříšení.
15. Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: "Šimone, miluješ mne více než ostatní?""Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.""Pas mé beránky!"
16. Podruhé se zeptal: "Miluješ mne, Šimone?""Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.""Pečuj o mé ovce!"
17. Zeptal se ho ještě potřetí: "Šimone, máš mne rád?"Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, zda ho má rád a odpověděl: "Pane, ty víš všechno, i to, že tě mám rád.""Starej se o mé ovečky! -
18. Na jedno však nezapomeň: Donedávna jsi chodil, kam jsi chtěl. Jako stařec rozpřáhneš ruce, přivážou tě a povedou vstříc smrti."
19. Tím mu chtěl naznačit, že bude ukřižován a touto smrtí oslaví Boha.A pak ještě dodal: "Následuj mne!"
20. Petr si všiml, že za nimi jde učedník, který byl Ježíšovi tak blízký. (Ten se při poslední večeři ptal, kdo Ježíše zradí.)
21. Petr se zeptal: "Pane, co bude s ním?"
22. Ježíš odpověděl: "Kdybych ho tu ponechal až do svého příchodu, je to moje věc. Nestarej se o to, ale pojď mojí cestou!"
23. O tom učedníkovi se rozhlásilo, že nezemře, ale Ježíš nic takového neřekl.
24. Je to učedník, který to všechno zaznamenal, a jeho svědectví je spolehlivé.
25. Ježíš učinil ještě mnoho jiného, co tu není zaznamenáno. Kdyby se to všechno mělo vypsat, svět by to nemohl pochopit. To, co je zapsáno, stačí, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a aby se vám v něm otevřel věčný život.