A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 2

1 Samuelova 6:1-21
1. 1-2 Když byla Hospodinova truhla na nepřátelském území už sedmý měsíc, svolali Pelištejci kněze a věštce a zeptali se jich: "Co máme s Hospodinovou truhlou udělat? Poraďte nám, jak ji máme poslat zpět, tam kam patří."
2. ***
3. "Chcete-li truhlu Boha Izraelců vrátit, neposílejte ji samotnou. Přiložte k ní obětní dar Bohu za vaše provinění. Uzdravíte-li se, potom poznáte, že vás potrestal za její krádež. Jestliže však nádory nezmizí, alespoň budete vědět, že on je na vás neseslal."
4. 4-5 Pelištejci se však ptali dále: "Jakou oběť za naši vinu bychom tedy měli s truhlou poslat?" "Protože máte pět vůdců, které pohroma zasáhla stejně jako všechny ostatní, vytvořte ze zlata pět napodobenin nádorů, kterými trpíte, a k tomu pět modelů myší, které ničí celou vaši zemi. Všechny je pošlete jako poctu Bohu Izraelců a doufejte, že snad potom přestane pronásledovat a hubit vás i vaši zemi.
5. ***
6. Nebuďme neoblomní jako faraón a tvrdohlaví jako Egypťané, kteří nenechali Izraelce odejít, dokud je Bůh svými pohromami téměř nezničil.
7. Postavte k odvezení truhly nový vůz a zapřáhněte do něj dvě krávy, které právě porodily telata, avšak ještě nikdy předtím nebyly zapřaženy. Jejich telata však od nich odveďte.
8. Potom naložte na vůz Hospodinovu truhlu a vedle ní dejte vak se zlatými předměty, které mu posíláte jako oběť za svou vinu. Jakmile budete hotovi, nechte krávy, ať táhnou vůz, kam samy chtějí.
9. Nespouštějte je však z očí, abyste viděli, kudy se vydají. Pojedou-li směrem do Bét-šemeše, bude to důkazem, že veškeré pohromy a strasti na nás seslal Hospodin. Jestliže však zamíří jinam, pak poznáme, že příčinou našeho utrpení není on, ale náhoda."
10. Pelištejci tedy udělali všechno tak, jak jim kněží poradili. Zapřáhli do nového vozu dvě krávy, které právě porodily, ale jejich telata od nich odvedli.
11. Na vůz pak naložili Hospodinovu truhlu a vedle ní položili vak se zlatými modely myší a napodobeninami svých morových nádorů.
12. Když všechno připravili, krávy zapřažené ve voze se vydaly nejkratší cestou do Bét-šemeše a celou dobu bučely. Pětice Pelištejských vůdců šla za nimi a sledovala je až hranicím Bét-šemeše.
13. Obyvatelé Bét-šemeše právě sklízeli v údolí pšenici. Když spatřili Hospodinovu truhlu, nesmírně se zaradovali.
14. Vůz dojel až na pole Jóšuy Bétšemešského a zastavil se vedle velikého kamene.
15. Lidé ihned poslali pro příslušníky kněžského rodu Lévijců a ti vzali truhlu i vak se zlatými předměty a složili je na ten veliký kámen. Ostatní bétšemešští muži potom rozštípali dřevěný vůz na kusy, dřevo pak podpálili a v jeho ohni obětovali Hospodinu obě krávy.
16. Když to vůdcové Pelištejců viděli, ještě téhož dne se vrátili do Ekrónu. (
17. Pět zlatých napodobenin nádorů, které Pelištejci přinesli Hospodinu jako oběť za své provinění, představovalo pět hlavních měst pelištejského území: Ašdód, Gázu, Aškalón, Gat a Ekrón.
18. Pět zlatých myší pak bylo darem za veškerá ostatní sídla - od opevněných měst až po nejmenší vesnice - které spravovali pelištejští vůdcové na všech pěti částech svého území.) Velký kámen na poli Jóšuy Bétšemešského, na který kněží položili Hospodinovu truhlu, ještě dlouhou dobu připomínal, co se tam tenkrát odehrálo.
19. Několik desítek bétšemešských mužů neovládlo svou zvědavost, odklopili víko truhly a nahlédli dovnitř. Hospodin však sedmdesát z nich za jejich opovážlivost na místě zahubil. Ostatní občané Bét-šemeše byli touto hroznou událostí otřeseni a nad ztrátou mužů žalostně truchlili.
20. Ptali se jeden druhého: "Kdo může v přítomnosti Hospodina, tohoto svatého Boha, přežít? Komu máme jeho truhlu poslat?"
21. Nakonec se rozhodli vypravit posly k obyvatelům Kirjat-jearímu a oznámili jim: "Pelištejci vrátili Hospodinovu truhlu, přijďte si pro ni a odneste ji do svého města."

1 Samuelova 7:1-17
1. Obyvatelé Kirjat-jearímu jejich výzvu přijali a Hospodinovu truhlu si skutečně odnesli. Dopravili ji na jeden kopec do domu, který patřil muži jménem Abínádab, a pověřili jeho syna Eleazara, aby u ní držel stráž.
2. Hospodinova truhla zůstala v Kirjat-jearímu ještě dvacet dlouhých let, než si Izraelci konečně uvědomili, že veškeré jejich strasti a trápení pramení z toho, že zapomněli na svého Boha.
3. Samuel proto vyzval všechny izraelské kmeny: "Jestliže jste se skutečně z celého srdce rozhodli vrátit se zpět k Hospodinu, zbavte se veškerých cizích falešných bůžků a posvátných kůlů, které mezi sebou máte. Odevzdejte se cele Hospodinu a uctívejte pouze jeho. Potom vás jistě vysvobodí z područí Pelištejců."
4. Izraelci tenkrát Samuela poslechli, skutečně ze svých domovů odstranili všechny napodobeniny falešných bohů a uctívali výhradně Hospodina.
5. Když to Samuel viděl, dal po celém Izraeli vyhlásit: "Shromážděte se všichni do Mispy a já tam za vás budu prosit Hospodina."
6. Izraelci Samuelovu výzvu přijali a až do posledního se v Mispě sešli. Na znamení lítosti nad svými nepravostmi potom nabírali ze studny vodu a vylévali ji před Hospodinem. Celý ten den nic nejedli a společně přiznávali, že se proti Hospodinu hanebně provinili. Toho dne také ustanovili Samuela svým vůdcem.
7. Jakmile se o shromáždění Izraelců v Mispě doslechli velitelé Pelištejců, bez váhání zmobilizovali celou svou armádu a vytáhli proti nim. Když se Izraelci o blížícím se pelištejském vojsku dozvěděli, přepadl je strach.
8. Obrátili se proto na Samuela a naléhali na něj: "Pros Hospodina, našeho Boha, aby nás před Pelištejci zachránil!"
9. Samuel tedy vzal jehňátko, které ještě pilo mléko své matky, a obětoval je v ohni Hospodinu. Přitom ho naléhavě prosil za celý Izrael a Hospodin na jeho volání odpověděl.
10. Zatímco Samuel přinášel v ohni svou oběť, Pelištejci přitáhli až k Izraelcům a zaútočili na ně. Hospodin však proti Pelištejcům mohutně zaburácel svým hlasem a uvedl tak celou jejich armádu do totálního zmatku a chaosu.
11. Izraelci je pak už snadno porazili a bojovníky, kteří se před nimi ve strachu dali na útěk, pronásledovali a pobíjeli až pod Bét-kar.
12. Potom vzal Samuel kámen, postavil ho jako památník mezi Mispu a Šén a prohlásil: "Tento kámen ponese jméno Eben-ezer (to znamená Kámen pomoci), neboť až k tomuto místu nám Hospodin pomáhal."
13. Pelištejci tedy byli poraženi a po celý zbytek Samuelova života a vůdcovství se na izraelské území neodvážili vstoupit, neboť Hospodin stál proti nim.
14. Izraelci také získali od Pelištejců zpět všechna svá města a jejich okolí od Ekrónu až po Gat a mezi oběma národy zavládl mír.
15. Samuel zůstal vůdcem Izraele až do své smrti.
16. Každým rokem navštěvoval Bét--el, Gilgál a Mispu a ve všech těchto městech řešil spory a jiné záležitosti, které se mezi Izraelci vyskytly.
17. Potom se ale vždy vrátil a spravoval Izrael ze svého domu v Rámě, kde dal také vystavět Hospodinu oltář.

Žalmy 55:1-8
1. (Davidova modlitebná píseň, pro sólového zpěváka s doprovodem harfy)
2. Vyslyš, ó Bože, modlitbu moji, prosby mé nepřeslechni.
3. Všimni si, prosím a odpověz mi, bezradný pláču, naříkám.
4. Bezbožný nepřítel nadává, tísní, vzteklé lži na mne vymýšlí.
5. Srdce mé tluče a přepadá mne strach, že smrt moje přichází.
6. Bojím se, chvěji, děsím se konce, hrůza mne zcela ochromí.
7. Kdybych tak létal jak holubice, uletěl bych a našel klid.
8. Daleko ulét´ bych ve svém strachu, v pustinách bych se ukrýval.

Přísloví 15:14-14
14. Mysl rozumného dychtí po poznání, ale ústa hlupáků se sytí pošetilostmi.

Lukáš 21:20-38
20. Až uvidíte, že se kolem Jeruzaléma stahují vojska, pak přišla chvíle, kdy bude zpustošen.
21. Koho to zastihne v Judsku, ať uprchne do hor. Kdo bude v Jeruzalémě, ať se pokusí rychle z něho utéci, a kdo bude mimo, ať se do něho nevrací.
22. To budou dny trestu a splní se vše, co o tom napsali proroci.
23. Zle bude v těch dnech těhotným ženám a kojícím matkám. Velké strádání čeká tento národ, protože Boží hněv je namířen proti němu.
24. Mnozí budou zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví po celé říši; v Jeruzalémě se budou roztahovat pohané, ale i na ně nakonec dojde.
25. Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy.
26. Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena.
27. A tehdy uvidí přicházet Syna člověka v oblaku s královskou mocí a slávou.
28. Až se to všechno začne dít, vzmužte se a hleďte vzhůru, protože vaše konečné vysvobození bude již blízko."
29. Ještě jim to zdůraznil přirovnáním: "Všimněte si fíkovníku nebo kteréhokoliv jiného stromu.
30. Když vyraší listí, sami dobře víte, že se blíží léto.
31. Zrovna tak, až uvidíte všechna znamení, o kterých jsem s vámi mluvil, poznáte, že se blíží Boží království ve své plné moci.
32. Říkám vám, že ještě tato generace uvidí, jak se má slova začínají plnit.
33. Nebe i země jednou skončí, ale má slova nikdy neztratí svou platnost.
34. 34-35 Dejte si na sebe pozor! Nedopusťte, aby vaše mysl byla otupena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. Pak by vás ten den zastihl jako past, ze které nikdo nepřipravený neunikne.
35. ***
36. Buďte proto na stráži, modlete se, abyste unikli hrůzám, které mají přijít, a mohli nakonec obstát před Synem člověka."
37. Ve dne učil Ježíš v chrámu a večer odcházel na Olivovou horu a zůstával tam přes noc.
38. Už časně ráno přicházeli lidé do chrámu, aby mu naslouchali.