A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 2

5 Mojžíšova 27:1-26
1. Mojžíš spolu s váženými predstaviteli Izraele narídil: Venujte náležitou pozornost každému dnešnímu príkazu.
2. 2-8 Jakmile prejdete Jordán a vstoupíte do zeme, kterou vám dává váš Buh Hospodin a která je mimorádne úrodná, vybudujete památník z rícních kamenu, které obílíte. Pak na nej napíšete nezkrácené znení všech dnešních narízení. Text všech techto narízení musí být naprosto citelný. Památník vztycíte na hore Ébalu za Jordánem. Vedle nej postavíte z neopracovaných kamenu oltár vašemu Bohu Hospodinovi. Na tomto oltári z kamenu, kterých se nedotkl železný nástroj, budete prinášet obeti ke spálení a obeti na výraz prátelství a vdecnosti. Bude to zároven místo, kde se budete pred Hospodinem radovat.
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. Pak Mojžíš spolecne s lévijskými knezi oslovil celou izraelskou pospolitost: Izraelci, ted dobre poslouchejte a nenechte se nicím vyrušovat. Dnes jste se stali lidem Boha Hospodina.
10. Proto ho respektujte a plnte jeho príkazy a narízení, jež vám dnes slavnostne predkládám.
11. Téhož dne Mojžíš zavázal lid temito príkazy:
12. Když prekrocíte Jordán, rody Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín se shromáždí pod horou Gerazímem, aby vyslechli slova požehnání,
13. a rody Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí se postaví proti nim pod horou Ébalem, aby vyslechli slova prokletí.
14. V údolí mezi nimi zaujmou místo lévijci a silným hlasem budou pronášet slova:
15. “Bud prokletý každý, kdo zhotoví drevenou nebo kovovou modlu a ukrývá ji. Tento lidský výrobek je pred Bohem ohavností.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
16. “Bud prokletý každý, kdo jedná neuctive se svými rodici.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
17. “Bud prokletý každý, kdo posouvá územní mezníky.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
18. “Bud prokletý každý, kdo ztežuje slepci život.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
19. "Bud prokletý každý, kdo odpírá právo na spravedlnost cizincum, osirelým a vdovám.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
20. “Bud prokletý každý, kdo ponižuje svého otce tím, že se pohlavne stýká s jeho ženou.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
21. “Bud prokletý každý, kdo se pohlavne stýká se zvíretem.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
22. “Bud prokletý každý, kdo se pohlavne stýká se svou vlastní ci nevlastní sestrou.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
23. “Bud prokletý každý, kdo se pohlavne stýká s matkou své manželky.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
24. “Bud prokletý každý, kdo využil neprítomnosti svedku a zavraždil cloveka.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
25. “Bud prokletý každý, kdo se stane nájemným vrahem.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“
26. “Bud prokletý každý, kdo neplní tato narízení a príkazy.“ Pak to lid jednemi ústy potvrdí a rekne: “Amen.“

5 Mojžíšova 28:1-68
1. 1-2 Jestliže bez výhrad uposlechnete svého Boha Hospodina a budete ve všem respektovat jeho zákon, který vám dnes predkládám, získáte zvláštní postavení mezi všemi národy a mnoho dalších jiných požehnání:
2. ***
3. Jeho požehnání vás bude provázet všude — ve meste i na poli.
4. 4-5 Požehnané budou vaše deti, úroda polí i veškeré zvírectvo. Nebudete strádat hladem, protože vždy budete mít ovoce a chléb.
5. ***
6. Budete požehnaní na pocátku i na konci cesty, doma i mimo domov.
7. Když potáhnou na vás neprátelé, Hospodin je zažene pred vámi na prekotný útek.
8. Požehná vašim sýpkám. Na co sáhnete, bude se vám darit. Jeho požehnání vás bude provázet v zemi, do které vás uvádí.
9. Jestliže budete respektovat Hospodinovy príkazy a podle nich se v živote rídit, stanete se jeho zvláštním lidem.
10. Národy sveta pochopí, že náležíte Hospodinu, a vy získáte v jejich ocích vážnost a ony se vás zacnou bát.
11. Hospodin vás zahrne množstvím dobrých vecí v zemi, kterou prísežne slíbil vašim praotcum: detmi, zvíraty a úrodou.
12. Ve vhodný cas vám bude dávat bohatý déšt z nebe, aby zpusobil zdar práci vašich rukou. Budete mít tolik, že budete moci pujcovat mnoha okolním národum a sami si nebudete muset nic pujcovat.
13. 13-14 Jestliže budete respektovat Hospodinovy príkazy, které vám dnes predkládám, a budete se podle nich v živote cele a bezvýhradne rídit, zvlášte abyste nikdy neuctívali jiné bohy a nesloužili jim, Hospodin vás uciní významnými jako je hlava a nikoli nicotnými jako je chvost, vždy budete hrát prim.
14. ***
15. Jestliže nebudete respektovat Hospodinovy príkazy a narízení, které vám dnes predkládám, a nebudete se podle nich v živote cele a bezvýhradne rídit, postihnou vás všechny tyto kletby:
16. Prokletí vás bude provázet všude — ve meste i na poli.
17. Budete mít hlad, bude se vám nedostávat ovoce a chleba.
18. Prokletí stihne vaše deti, úrodu pole i veškeré zvírectvo.
19. Budete prokletí na pocátku i na konci cesty, doma i mimo domov.
20. Hospodin nezabrání nicemu takovému. Na co sáhnete, to se vám nebude darit. Hruza vás bude provázet až do vaší smrti a ta prijde rychle, protože jste se provinili tím, že jste me opustili.
21. 21-22 Stihnou vás choroby, dokud nevymrete: úbyte, zimnice a palcivá horecka. Zaplaví vás hruzy války. Vaše obilí postihnou všelijaké nemoci. To vše na vás dolehne dokud nezaniknete.
22. ***
23. 23-24 Bude vám pripadat, že nebe nad vašimi hlavami je medené a zeme pod vámi je železná. Místo dešte jenom sucho, písek a prach.
24. ***
25. Když potáhnou na vás neprátelé, Hospodin dovolí, že se pred nimi dáte na prekotný útek. Mezi národy se bude o vás hovorit s hruzou,
26. protože vaše mrtvá tela budou žrát ptáci a šelmy a nikdo je neodežene.
27. Postihnou vás nevylécitelné nemoci: egyptské vredy a nádory, svrab a prašivina.
28. 28-29 Budete raneni slepotou i duševními chorobami, takže v poledne budete jednat, jako by byla hluboká noc. Pri svém konání budete sklízet jen samý nezdar. Stále budete utlacovaní a odíraní a nikdo vás nebude chtít niceho ušetrit.
29. ***
30. Zamilujete se a jiný se zmocní vaší snoubenky. Postavíte si dum a jiný v nem bude bydlet. Založíte vinici a jiný bude jíst její plody.
31. Uvidíte porážet svého býka, avšak nebudete z neho nic jíst. Spatríte odvádet svoje zvírata a nebudete mít žádnou nadeji na jejich vrácení.
32. Budete se marne topit po celé dny v slzách, když vaše deti budou odvádet do otroctví. Nic nezmužete.
33. Veškerou vaši úrodu uchvátí neznámý národ. Neujdete útisku a týrání.
34. Budete se muset dívat na veci, ze kterých zešílíte.
35. Postihnou vás údesné nevylécitelné nemoci, takže budete raneni na celém tele; od hlavy k pate budete obsypáni zlými vredy.
36. Váš král bude odvlecen do zajetí do národa, který neznali vaši predci, ani vy. Tam budete nuceni uctívat drevené a kamenné bohy.
37. Mezi národy vašeho zajetí se o vás bude hovorit s údesem i jízlivostí. Stanete se predmetem jejich vyprávení.
38. Zasejete do pudy mnoho semen, ale dockáte se malé sklizne, protože vaši úrodu napadnou kobylky.
39. Budete pestovat a ošetrovat vinice, ale nebudete pít víno a sklízet hrozny, protože je sežerou cervi.
40. Budete mít po celé své zemi olivové háje, ale nedockáte se oleje, protože olivy opadají.
41. Privedete na svet syny a dcery, ale nezustanou s vámi, protože upadnou do zajetí.
42. Roje kobylek napadnou všechny vaše stromy a celou úrodu.
43. Cizinci, kterí žijí mezi vámi, se nad vás budou povyšovat, zatímco vy sami budete klesat hloubeji a hloubeji.
44. Budou vám pujcovat, ale vy jim nebudete moci cokoliv nabídnout. Budou vám vládnout a vy se dostanete až na samý okraj spolecnosti.
45. Postihnout vás všechna prokletí a budou vám v patách, dokud vás až do posledního neznicí, protože jste neposlechli Hospodina, svého Boha, a nerespektovali prikázání, která vám dal.
46. Budou vás i vaše potomky navždy pronásledovat jako výstraha a znamení vyšší moci.
47. Protože jste v dobách blahobytu radostne a ochotne nesloužili Hospodinu, svému Bohu,
48. budete o hladu a žízni, v chudobe a nahote sloužit neprátelum, které proti vám Hospodin obrátí. Sám Buh vám vloží na krk železné jho a znicí vás.
49. 49-50 Hospodin proti vám pošle národ ze vzdálených koncin zeme. Vrhne se na vás jako se orel vrhá z výšky na svou obet. Bude to národ, jehož jazyku nebudete rozumet, krutý národ bez úcty ke starým lidem a bez soucitu k mladým.
50. ***
51. Neprátelé vás pripraví o dobytek a budou vám brát veškerou vaši úrodu, až vás zcela znicí. Nenechají vám žádné obilí, víno ani olej, žádná telata ani jehnata, až váš národ navždy vymre.
52. Budou obléhat všechna mesta ve vaší zemi tak dlouho, až padnou vysoké opevnené zdi, na které jste se tolik spoléhali. Dobudou veškerá mesta po celé zemi, kterou vám dal Hospodin, váš Buh.
53. Kvuli utrpení, do kterého vás uvrhne váš neprítel behem obléhání, budete pojídat maso svých synu a dcer, které vám dal Hospodin, váš Buh.
54. 54-55 I ten nejlaskavejší a nejcitlivejší mezi vámi nebude mít soucit s vlastním bratrem ci dokonce s manželkou nebo s detmi, které prežily, a s žádným z nich se nerozdelí o maso svých detí, které pojídá. Tak daleko ho dožene strach, že v obležení neprátel by mu nezbylo již žádné jídlo.
55. ***
56. I ta nejvlídnejší a nejcitlivejší žena mezi vámi? tak citlivá a jemná, že se nikdy neodvážila dotknout se chodidlem zeme? bude neprátelsky hledet na svého muže,
57. na své syny a dcery, na své novorozené deti i na ty, které ješte neporodila, protože je bude chtít tajne sníst. Tak strašlive na vás dolehne strádání, když vaše mesta budou obléhat vaši neprátelé.
58. Pokud se nebudete rídit slovy zákona, který je zapsán v této knize, a nebudete ctít slavné a hrozné jméno vašeho Boha Hospodina,
59. sešle na vás a na vaše potomstvo strašné morové rány, težké a vleklé choroby, kruté a vytrvalé nemoci.
60. Sešle na vás všechny obávané choroby, které znáte z Egypta, a tyto nemoci vás neopustí.
61. Hospodin vás navíc postihne mnoha chorobami, které vubec nejsou zaznamenány v této knize zákona, a až do posledního vás znicí.
62. Z národa pocetného jako zástupy hvezd na nebi, zustane jen hrstka, protože jste neposlechli Hospodina, svého Boha.
63. Práve tak, jako se Hospodin radoval, když vás rozmnožil a prinesl vám blahobyt, práve tak vás Hospodin s úlevou zahubí a znicí. Vyhladí vás ze zeme, kterou pricházíte obsadit jako svou vlast.
64. Hospodin vás rozpráší mezi cizí národy do všech koutu sveta. Budete uctívat drevené a kamenné napodobeniny falešných bohu, které jste dríve neznali vy ani vaši otcové.
65. Mezi temi národy nenajdete klid ani místo k odpocinku. Hospodin vám vloží do mysli úzkost, do ocí beznadej a do srdce zoufalství.
66. Dnem i nocí budete žít v neustálém napetí a strachu a nikdy si nebudete jisti životem.
67. Ráno si reknete: „Kéž by už byl vecer!“ a vecer si pomyslíte: „Kéž by bylo ráno!“. Tak nesmírná bude hruza, která naplní vaše srdce a kterou uvidí vaše oci.
68. Hospodin vás pošle v lodích zpet do Egypta, ackoliv sám dríve rekl, že již nikdy se tam váš národ nevrátí. Tam se budete svým neprátelum nabízet na prodej jako otroci, ale nikdo vás nekoupí.

Žalmy 39:12-13
12. Když někoho napomínáš tresty, vše, na čem si kdy zakládal, se zdá jako šaty prožrané moly. Člověk je jen vánek.
13. Hospodine, vyslyš modlitbu mou, kéž tě dostihne mé volání o pomoc. Popatři na mé slzy a slituj se nade mnou, však jsem u tebe jen host a přistěhovalec, jako všichni moji předkové.

Přísloví 13:7-8
7. Někdo nic nemá, avšak vydává se za bohatého, jiný je zámožný, ale sobecky předstírá chudobu.
8. Bohatstvím se lze vykoupit z otročení, kdežto chudý žádnou možnost nemá.

Lukáš 6:27-49
27. Vám pak, moji posluchači, radím: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí.
28. Přejte dobré věci těm, kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám činí bezpráví.
29. Tomu, kdo tě uhodí do tváře, nastav i druhou. Tomu, kdo ti bere kabát, přidej i košili.
30. Každému, kdo tě o něco prosí, dej, a jestliže tě někdo okradl, nevymáhej to zpátky.
31. Jak chcete, aby s vámi lidé jednali, tak s nimi jednejte vy.
32. Jakou čekáte od Boha pochvalu, když milujete jen ty, kteří milují vás? To umějí lidé, kteří se na Boha neptají.
33. Jestliže jednáte dobře jen s těmi, kteří se k vám chovají slušně, jaké uznání od Boha čekáte?
34. A myslíte, že Bůh ocení, když půjčujete jenom těm, kteří vám to vždycky vrátí? Tak to přece na světě chodí, že si lidé půjčují, jenom když mají jistotu, že o nic nepřijdou. Ale vy jednejte jinak.
35. Milujte své nepřátele, konejte dobro, půjčujte a nevymáhejte zpět. Vždyť vás čeká bohatá odměna. Budete jednat jako Boží děti.
36. Vždyť Bůh je dobrý i k lidem nevděčným a zlým. Buďte tedy velkorysí jako váš Otec.
37. Nesuďte nikoho a Bůh vás také nebude soudit. Nezavrhujte nikoho a ani Bůh vás nezavrhne, odpouštějte a Bůh vám také odpustí.
38. Dávejte ochotně a Bůh vás zahrne svými dary. Bůh neskrblí, ale dává vrchovatou míru. Jak tedy odměříte lidem, tak bude odměřeno i vám."
39. Ježíš použil také několika přirovnání: "Slepec přece nepovede slepého, vždyť by oba spadli do jámy.
40. Učedník nezná tolik jako mistr; teprve když se vyučí, může se mu podobat.
41. Proč se staráš o pilinu v oku svého bližního a polena ve svém oku si nevšímáš?
42. Jak můžeš říkat svému bratrovi: ‚Dovol, odstraním ti pilinu z oka,' a přehlížet poleno ve svém vlastním oku? Pokrytče, nejprve si vyčisti své vlastní oko a teprve potom jasně uvidíš, co potřebuje tvůj bratr.
43. Štěpovaný strom nerodí plané ovoce a žádný planý strom nenese ušlechtilé ovoce.
44. Jakost stromu se pozná podle ovoce, které dává. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláků hrozny.
45. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím srdce naplněno, tím ústa přetékají.
46. Proč mi stále říkáte: Pane, Pane, a neděláte, co vám říkám?
47. 47-48 Každý, kdo ke mně přichází a naslouchá tomu, co říkám, a řídí se podle toho, podobá se člověku, který začal stavět dům a vykopal základy hluboko ve skále. Když se přihnala povodeň, dům se ani nepohnul, protože měl dobré základy.
48. ***
49. Každý, kdo mě slyší, ale neřídí se podle toho, podobá se člověku, který si vystavěl dům bez základů: dům smetla povodeň."