A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 5

4 Mojžíšova 7:1-89
1. Když Izraelci dostavěli svatyni, Mojžíš vzal posvátný olej a posvětil ji včetně veškerého vybavení, obětního oltáře a všeho, co k němu patří.
2. 2-3 Jakmile skončil, přišlo dvanáct představitelů jednotlivých izraelských rodů, kteří organizovali a vedli sčítání lidu, a jako dar pro svatyni přivezli Hospodinu šest krytých vozů a k nim dvanáct tažných býků. Tedy jeden vůz za dvojici a jednoho býka za každého z představitelů.
3. ***
4. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a řekl mu:
5. "Přijmi tyto dary a rozděl je mezi jednotlivé linie lévijců podle toho, jakou práci vykonávají pro svatyni."
6. Mojžíš tedy převzal darované býky a vozy a dal je lévijcům.
7. 7-8 Geršónovci dostali ke své práci dva vozy a čtyři býky a zbylé čtyři vozy a osm býků přidělil Mojžíš Meraríovcům.
8. ***
9. Kehatovci nedostali nic, protože měli za úkol přenášet posvátné předměty ze svatyně na ramenou.
10. 10-11 Kromě darů pro svatyni přinesli předáci izraelských rodů dary na počest vysvěcení oltáře. Předkládali je postupně, neboť Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby každý den přinesl své dary pouze jeden z představitelů.
11. ***
12. 12-83 Každý z nich přinesl stejné dary: Mísu zhotovenou z jednoho a půl kilogramu stříbra a kropenku z necelého kilogramu stříbra podle oficiální váhy určené svatyní. V obou nádobách byla navíc obilná oběť z mouky smíšené s olejem. Dále jeden tácek s vonným kadidlem zhotovený ze sto deseti gramů zlata, jednoho býčka, jednoho dospělého a jednoho ročního berana jako oběť určenou ke spálení na oltáři, jednoho kozla jako oběť za provinění a dva býky, pět beranů, pět kozlů a pět jednoletých beránků jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti. Jednotlivé izraelské rody přinášely své dary prostřednictvím svých představitelů v tomto pořadí: Den: první den, Rod: Judovci, Představitel: Amínadabův syn Nachšón; Den: druhý den, Rod: Isacharovci, Představitel: Súarův syn Netaneel; Den: třetí den, Rod: Zabulónovci, Představitel: Chelónův syn Elíab; Den: čtvrtý den, Rod: Rúbenovci, Představitel: Šedeúrův syn Elísůr; Den: pátý den, Rod: Šimeónovci, Představitel: Suríšadajův syn Šelumíel; Den: šestý den, Rod: Gádovci, Představitel: Deúelův syn Eljásaf; Den: sedmý den, Rod: Efrajimovci, Představitel: Amíhudův syn Elíšama; Den: osmý den, Rod: Manasesovci, Představitel: Pedásurův syn Gamlíel; Den: devátý den, Rod: Benjamínovci, Představitel: Gideóního syn Abídan; Den: desátý den, Rod: Danovci, Představitel: Amíšadajův syn Achíezer; Den: jedenáctý den, Rod: Ašerovci, Představitel: Okranův syn Pagíel; Den: dvanáctý den, Rod: Neftalíovci, Představitel: Énanův syn Achíra.
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. ***
48. ***
49. ***
50. ***
51. ***
52. ***
53. ***
54. ***
55. ***
56. ***
57. ***
58. ***
59. ***
60. ***
61. ***
62. ***
63. ***
64. ***
65. ***
66. ***
67. ***
68. ***
69. ***
70. ***
71. ***
72. ***
73. ***
74. ***
75. ***
76. ***
77. ***
78. ***
79. ***
80. ***
81. ***
82. ***
83. ***
84. 84-88 Celkem tedy dvanáct představitelů izraelských rodů přineslo na počest vysvěcení oltáře tyto dary: Dvanáct stříbrných mís a dvanáct stříbrných kropenek. Každá mísa vážila jeden a půl a každá kropenka téměř jeden kilogram, takže celková hmotnost stříbra byla téměř třicet kilogramů podle oficiální váhy určené svatyní. Dále dvanáct zlatých tácků s vonným kadidlem, které dohromady vážily téměř jeden a půl kilogramu. Dvanáct býčků, dvanáct dospělých a dvanáct ročních beranů jako oběti určené ke spálení na oltáři a ke každému z nich příslušnou obilnou oběť. Dále dvanáct kozlů jako oběti za provinění a dvacet čtyři býků, šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát jednoletých beránků jako oběti na výraz přátelství a vděčnosti.
85. ***
86. ***
87. ***
88. ***
89. Kdykoliv Mojžíš přišel do svatyně, aby hovořil s Hospodinem, slýchával jeho hlas z prostoru mezi dvěma cheruby na víku truhly s deskami Zákona.

4 Mojžíšova 8:1-26
1. Jindy Hospodin pověřil Mojžíše:
2. "Promluv s Áronem a poruč mu, ať vždy nastaví kahánky na svícnu ve svatyni tak, aby svítily do prostoru před svícnem."
3. Áron uposlechl a stavěl kahánky na svícnu tak, aby svítily dopředu, jak mu prostřednictvím Mojžíše poručil Hospodin.
4. Celý svícen byl z ryzího zlata od podstavce až po kalichy v podobě rozkvetlých poupat. Mojžíš ho zhotovil přesně podle vzoru, který mu ukázal Hospodin.
5. Později Hospodin řekl Mojžíšovi:
6. "Odděl všechny lévijce od ostatních Izraelců a očisti je prostřednictvím následujícího obřadu ke službě pro svatyni.
7. Nejprve je postříkej očistnou vodou a potom jim přikaž, ať si oholí celé tělo a vyperou svůj oděv, aby dostáli požadavkům obřadní čistoty.
8. Dále musí přivést mladého býčka a k němu příslušnou obilnou oběť z mouky smíšené s olejem a také jednoho býčka jako oběť za provinění.
9. Když budou mít vše pohromadě, přiveď je ke vchodu do svatyně a shromáždi celý izraelský národ.
10. Zatímco lévijci budou stát v mé přítomnosti, ostatní Izraelci na ně postupně vloží své ruce.
11. 11-13 Potom přistoupí Áron a jeho synové a symbolicky mi před oltářem zasvětí všechny lévijce jako obětní dar izraelského národa, aby se lévijci mohli věnovat mé službě. Nakonec lévijci vloží ruce na hlavu dvou přivedených býků, které mi vzápětí při smírčím obřadu věnujete jako oběť za provinění a oběť určenou ke spálení na oltáři.
12. ***
13. ***
14. Takto oddělíte lévijce od ostatních Izraelců, aby patřili jen mně.
15. Teprve po tomto očistném obřadu a zasvěcení mohou lévijci začít pracovat pro svatyni.
16. 16-18 Budou mi cele náležet namísto všech prvorozených Izraelců, kteří mi včetně nejdříve narozených samců dobytka patří už od té doby, kdy jsem zahubil všechno prvorozené Egyptě.
17. ***
18. ***
19. Já pak věnuji a podřídím lévijce Áronovi a jeho synům jako podíl z daru Izraelského národa. Lévijci budou sloužit Izraelcům ve svatyni a konat za ně smírčí obřady, aby se Izraelci nedostali příliš blízko ke svatyni a nezahynuli."
20. Když Hospodin domluvil, Mojžíš s Áronem a ostatními Izraelci mu zasvětli lévijce, jak jim přikázal.
21. Jakmile lévijci podstoupili očistný obřad a vyprali si oděv, Áron za ně vykonal smírčí obřad a symbolicky je věnoval Hospodinu.
22. Teprve, když Izraelci splnili všechno, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, směli lévijci pod dozorem Árona a jeho synů začít pracovat pro svatyni.
23. Nakonec Hospodin oslovil Mojžíše a dodal:
24. 24-25 "Lévijci mohou sloužit ve svatyni teprve po dovršení dvaceti pěti let a budou vykonávat svou práci nejdéle do padesáti let, kdy musí z aktivní služby pro svatyni odejít.
25. ***
26. Ačkoliv pak ještě budou moci pomáhat ostatním lévijcům nesmějí už sami za sebe vykonávat žádnou službu. Tímto způsobem budete řídit povinnosti lévijců."

Žalmy 31:1-5
1. (Davidova píseň pro sólový zpěv)
2. Bože, v tebe doufám, dej ať nejsem ponížen navěky; zastaň se mne, vždyť jsi spravedlivý!
3. Skloň se ke mně, slyš moje volání a rychle mne vysvoboď! Buď mi jako neotřesitelná skála, a jako dům dobře střežený, pro mé bezpečí.
4. Ty jsi má skála i pevnost. Pro slávu svého jména veď i doveď mne.
5. Otevři past, kterou mi nepřátelé nastražili, ty jsi moje záchrana.

Přísloví 11:4-6
4. V den Božího soudu nebude majetek k ničemu, ale spravedlnost zachrání před smrtí.
5. Spravedlnost vyrovnává bezúhonnému cestu, kdežto ničemu skolí vlastní podlost.
6. Upřímné vede spravedlnost k záchraně, kdežto zrádci doplatí na svoji vášeň.

Marek 9:1-29
1. Někteří z vás, jak tu stojíte, se ještě dočkají mocných projevů Božího království."
2. Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vystoupili na vršek hory.Tam, daleko od lidí, se před očima učedníků stala s Ježíšem zvláštní proměna.
3. Jeho tvář ozářila nadpozemská sláva a oděv se skvěl oslnivou bělostí, nedosažitelnou lidskými prostředky. Tu uviděli dva muže, jak s Ježíšem rozmlouvají;
4. byli to Elijáš a Mojžíš.
5. Petr zvolal: "Mistře, jak je dobře, žes nás vzal s sebou! Hned vám třem postavíme přístřeší."
6. Ani si vzrušením neuvědomoval, co říká; tak byli tím viděním vyvedeni z míry.
7. Vtom je všechny zahalil oblak a z něho se ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!"
8. Když se mrak rozplynul, učedníci se rozhlédli, ale kromě Ježíše už nikoho neviděli.
9. Cestou dolů jim Ježíš přikázal, aby o té události nikomu nevyprávěli dříve, než vstane z mrtvých.
10. Slíbili, že o tom zatím budou mlčet, ale vůbec nechápali, co myslel tím, že"vstane z mrtvých".
11. "Proč učitelé zákona říkají, že dříve než Kristus musí znovu přijít prorok Elijáš?" otázali se Ježíše.
12. 12-13 "Ano, nejprve měl přijít Elijáš, aby dal vše do pořádku. A on také přišel a připravil mi cestu. Ovšem, jak je v Bibli předpověděno, naložili s ním, jak se jim zlíbilo. Ale všimněte si, že Písmo hovoří také o Synu člověka, jak musí velmi trpět a upadnout do opovržení."
13. ***
14. Když sestoupili k ostatním učedníkům, našli je obklopené množstvím lidí; mezi nimi byli i učitelé zákona, kteří se s učedníky o něčem dohadovali.
15. Když však uviděli Ježíše, uctivě ztichli a šli mu naproti, aby ho uvítali.
16. "O čem se dohadujete?" zeptal se jich.
17. Z davu vystoupil jeden muž: "Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna; je posedlý démonem, který ho připravuje o řeč i sluch.
18. Kdykoliv se ho ten duch zmocní, svíjí se v křeči, skřípe zuby, z úst mu jde pěna a upadá do bezvědomí. Žádal jsem tvé učedníky, aby ho od toho osvobodili, ale nedokázali to."
19. "Ach, vy lidé," zvolal Ježíš,"jak dlouho bude trvat, než uvěříte? Jak dlouho vás budu ještě snášet a mít s vámi trpělivost? Přiveďte toho hocha ke mně!"
20. Šli pro něj. Sotva se s však přiblížil k Ježíšovi, chlapec se svalil na zem a svíjel se s pěnou u úst.
21. "Jak dlouho tím trpí?" otázal se Ježíš otce."Už od malička.
22. Často byl ve smrtelném nebezpečí, protože ten démon jím smýkal do ohně i do vody. Jestliže je to možné, slituj se a pomoz!"
23. "Jestli je to možné?" podivil se Ježíš."Všechno je možné pro toho, kdo věří."
24. "Věřím, Pane, ale pomoz mi věřit víc!" zvolal otec se slzami v očích:
25. Ježíš si všiml, že se sbíhají další lidé, a tak přikázal: "Duchu, který ovládáš jeho smysly, vyjdi z něho - jednou provždy!"
26. Mladík vykřikl, ještě jednou se zkroutil křečí a pak ztichl. Démon ho opustil. Hoch však zůstal ležet bez známek života. Davem proběhl šepot, že je mrtvý.
27. 27-28 Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl jej a on se postavil.28Když pak Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho: "Proč jsme toho démona nemohli vyhnat my?"
28. ***
29. "Zde pomůže jen modlitba a půst," odpověděl jim.