A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 28

5 Mojžíšova 17:1-20
1. Neprinášejte Hospodinu, svému Bohu, obeti ze zvírat, která mají jakoukoliv telesnou vadu ci postižení, nebot taková obet je pro Hospodina neprijatelná.
2. 2-4 Jestliže se vám donese, že kterýkoliv muž nebo žena žijící v nekterém z vašich mest, jež vám daroval Hospodin, porušuje Hospodinova narízení a navzdory mému varování uctívá falešné bohy ci slunce, mesíc nebo hvezdy, musíte celou záležitost dukladne prešetrit. Pokud vyjde najevo, že obvinení bylo pravdivé a mezi Izraelci skutecne dochází k tak neslýchaným vecem,
3. ***
4. ***
5. odvedte provinilého muže nebo ženu za mestskou bránu a ukamenujte je k smrti.
6. K vykonání rozsudku smrti je treba výpovedi dvou nebo trí svedku. Nikdo nesmí být usmrcen pouze na základe obvinení jednoho cloveka.
7. Svedkové se ujmou výkonu rozsudku jako první a potom se k nim pridají všichni ostatní lidé. Každý takový nešvar je treba tímto zpusobem vymýtit.
8. Setkáte-li se s natolik obtížným prípadem, který nedokážete rozsoudit — at už pujde o vraždu, rozepri nebo napadení — odeberte se na místo, které vám jako váš Buh urcí sám Hospodin.
9. Predstupte pred kneze z rodu lévijcu a pred soudce, který v té dobe bude zastávat tento úrad, a požádejte je o vynesení rozsudku.
10. Rozhodnutí, které vynesou na míste urceném Hospodinem, pak musíte respektovat. Peclive udelejte vše tak, jak vám narídí.
11. Jednejte v souladu se zákony, které vám predstaví, a ridte se jejich rozhodnutím. Od toho, co vám reknou, se nesnažte jakkoliv odchýlit.
12. Každý, kdo by se opovážil pohrdat soudcem nebo knezem, který zastupuje Hospodina, samotného vašeho Boha, musí zemrít. Takový zlorád musíte z Izraele odstranit.
13. Ostatní lidé, kterí se o tom doslechnou, se zaleknou a nic takového si již nedovolí.
14. Jakmile vstoupíte do zeme, kterou vám Hospodin dal, obsadíte ji a usadíte se, budete si chtít zvolit nad sebou krále, jako mají všechny národy kolem vás.
15. Zvolte si však za krále výhradne cloveka, kterého vám doporucí Hospodin. Musí to být také jeden z vás a nikoliv cizinec.
16. Král nesmí vlastnit príliš mnoho koní a nesmí nutit Izraelce, aby se vrátili do Egypta a získali tam ješte více koní. Vždyt Hospodin vám výslovne rekl, že se do Egypta již nikdy nesmíte vrátit.
17. Král se také nesmí obklopit mnoha ženami, protože by ho mohly odvrátit od Boha. A nesmí ani shromaždovat príliš mnoho stríbra a zlata.
18. Jakmile stane v cele království, nechá si na svitek vyhotovit opis tohoto zákona, který obdrželi lévijští kneží.
19. Kopii zákona si ponechá a bude ho studovat po celý svuj život, aby se naucil ctít Boha a peclive zachovávat každé slovo jeho zákona a všech narízení.
20. To proto, aby se nepovyšoval nad ostatní Izraelce a nesnažil se obcházet zákon. Jedine za techto okolností pak bude on sám i jeho potomci dlouhá léta vládnout v království Izraele.

5 Mojžíšova 18:1-22
1. Kneží i všichni ostatní príslušníci Léviova rodu nedostanou žádné trvalé vlastnictví jako ostatní Izraelci. Za obživu jim bude sloužit maso prinášené Hospodinu jako obet na oltár.
2. Nedostanou mezi Izraelci žádný dedicný podíl, protože jejich trvalým podílem bude sám Hospodin, jak jim slíbil.
3. Z každého býcka nebo berana, kterého Izraelci obetují, dostanou vždy lévijci svuj právoplatný podíl — plece, celisti a vnitrnosti.
4. Budete jim také dávat první úrodu obilí, první víno a olej a také první vlnu z ovcí stríže.
5. Vždyt Hospodin, váš Buh, si vybral lévijce a jejich potomky ze všech izraelských rodu, aby ho jednou provždy zastupovali a vykonávali jeho službu.
6. 6-7 Jestliže lévijec odejde ze svého bydlište kdekoliv v Izraeli a ve vší vážnosti prijde na místo, které si Hospodin vyvolil, smí zde Hospodinu, svému Bohu, sloužit stejne jako ostatní lévijci, kterí zde slouží v Hospodinove prítomnosti.
7. ***
8. Ackoliv získal peníze prodejem rodinného vlastnictví, má nárok na stejný podíl stravy a podpory jako ostatní lévijci.
9. Až osídlíte zemi, kterou vám Hospodin dává, nedejte se zlákat k napodobování odporného jednání puvodních obyvatel.
10. Nikoho z vás at ani nenapadne, aby obetoval svého vlastního syna nebo dceru, zabýval se veštením, magií, vykládáním znamení nebo si zahrával s carodejnictvím.
11. Nesmí se uchýlit k zaklínání nebo jako médium komunikovat s falešným svetem mrtvých.
12. Každý, kdo takto jedná, je Hospodinu trnem v oku. Vždyt práve kvuli stejným ohavnostem Hospodin vyhnal národy, které tuto zemi obývaly pred vámi.
13. Zustante proto vždy zcela verní Hospodinu, abyste se neprovinili.
14. Pohanské národy, které si podrobíte, se nechají ovládat veštci a carodeji. Vám však Hospodin takové jednání výslovne zakázal.
15. Nechá mezi vámi povstat proroka, jako jsem já, kterého budete poslouchat.
16. Vždyt práve o to jste Hospodina, svého Boha, sami žádali, když vás shromáždil na úpatí hory Chorébu. Nechteli jste na vlastní uši slyšet Hospodinuv hlas ani spatrit jeho prítomnost v podobe spalujícího ohne, abyste nezemreli.
17. Hospodin mi tenkrát rekl: „Návrh lidu se mi líbí.
18. Privedu z jejich stredu proroka, jako jsi ty, a budu promlouvat prostrednictvím jeho úst. Oznámí jim všechno, co mu narídím.
19. Každého, kdo neuposlechne slova, která mým jménem vyrkl prorok, budu já sám volat k odpovednosti.
20. Pokud se však najde nejaký samozvanec, který bude tvrdit, že ode mne obdržel poselství, ackoliv jsem s ním nikdy nehovoril, nebo prorok, který bude veštit ve jménu falešných bohu, musíte ho potrestat smrtí.
21. Jiste se zeptáte, jak poznáte, že urcité poselství nepochází ode mne.
22. Pokud se to, co prorok tvrdil v mém jménu, nestane, poselství nebylo ode mne, ale prorok si ho vymyslel. Takového cloveka není treba se bát.

Žalmy 37:37-40
37. Drž se spravedlivého, pozoruj upřímného a uvidíš, že nakonec jemu bude patřit útěšná budoucnost.
38. Bezbožní i jejich potomci do jednoho zmizí z povrchu země.
39. Bůh je spása spravedlivých, záštitou v čase soužení.
40. Bůh jim pomáhá a dává jim vyváznout z moci bezbožného a zachraňuje je, protože se k němu utíkají.

Přísloví 12:20-22
20. Kdo jedná lstivě, má v srdci zlo, radostí jsou odměněni ti, co vedou k pokoji.
21. Spravedlivého nepostihne neštěstí, ničemové vrchovatě sklidí, co rozsévali.
22. Hospodin nenávidí lživé rty, ale líbí se mu ti, co upřímně jednají.

Lukáš 4:1-30
1. Ježíš se vrátil od Jordánu naplněn Duchem svatým a ten ho nyní vedl do ústraní na poušť.
2. Pobyl tam čtyřicet dní a po celou tu dobu nic nejedl. Když už byl vyčerpán hladem, přišel k němu ďábel
3. a pokoušel ho: "Jsi-li opravdu Boží Syn, nadělej si chleba z těchto kamenů."
4. Ježíš odpověděl: "Je psáno v zákoně: ‚Člověku nestačí k životu jen chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky.'"
5. Potom ďábel v jediném okamžiku odkryl moc a bohatství všech království světa
6. a řekl: "To všechno mi patří a mohu to rozdávat, komu se mi zlíbí.
7. Vzdej mi poctu a všechno to bude tvé."
8. Ježíš řekl: "Je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět."
9. Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ochoz chrámu a řekl: "Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů.
10. Vždyť je přece psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě ochránili,
11. a že tě ponesou na rukou, aby ses nezranil."
12. Ježíš na to odpověděl: "Ale je také psáno, že nemáme Boží sliby zneužívat, ani Boha pokoušet."
13. Po těchto slovech ho ďábel opustil a čekal na svou další příležitost.
14. Vyzbrojen mocí Ducha, vrátil se Ježíš do Galileje. Pověst o něm se brzy rozšířila po celém okolí.
15. Učil v synagogách, lidé se mu obdivovali a pozorně mu naslouchali.
16. Přišel i do Nazaretu, kde vyrůstal. I tam šel podle svého zvyku v sobotu do synagogy. Povstal, aby dal najevo, že chce číst z Písma.
17. Podali mu svitek z knihy proroka Izajáše. Rozvinul ho a nalezl místo, kde je psáno:
18. "Duch Boží mě vede,protože mne Bůh určil,abych chudým přinesl radostnou zprávu,uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni,sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni,slepým abych vrátil zrak,utlačené osvobodil a ohlásil,
19. že teď přichází čas,kdy se Bůh chce nad každým slitovata zachránit ho."
20. Pak Ježíš stočil svitek, podal ho sluhovi a posadil se. Lidé napjatě čekali na výklad přečteného oddílu.
21. Obsahem Ježíšova kázání bylo: "Dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl."
22. Všichni souhlasně přikyvovali a divili se, jak pěkně Ježíš hovořil. Říkali: "A to je syn tesaře Josefa!"
23. Ježíš ale pokračoval: "Asi byste mi rádi připomněli přísloví: Lékaři, uzdrav se sám! Proč neuděláš doma stejné zázraky, o jakých slyšíme třeba z Kafarnaum? -
24. Víte proč? Protože jako každý prorok nacházím nejméně víry u vás doma.
25. Jen si vzpomeňte, jak to bylo v době proroka Elijáše, kdy tři a půl roku nepršelo.
26. V Izraeli bylo mnoho vdov, ale Elijáš byl poslán jen k jediné, a to ještě pohanské vdově ze Sarepty v Sidónsku.
27. Anebo v době proroka Elíši bylo v Izraeli mnoho malomocných, a nakonec byl uzdraven jen Naamán, pohan ze Sýrie."
28. Po těchto slovech se lidé v synagoze rozzuřili,
29. popadli Ježíše a vlekli ho za město na sráz hory, odkud ho chtěli svrhnout dolů.
30. On se jim však ztratil v davu a odešel odtud.