A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 26

5 Mojžíšova 13:1-18
1. Je možné, že se mezi vámi vyskytne clovek, který se nazve prorokem a na základe snu bude predpovídat budoucnost, zázraky a neobvyklá znamení.
2. Když se pak nekterá z jeho predpovedí splní, bude se vás snažit zlákat k uctívání jiných bohu, které jste dosud neznali.
3. Vy se však za žádných okolností nedejte slovy tohoto samozvaného proroka a veštce zmást. Sám Hospodin, váš Buh, dovolí, aby na vás pricházely takové zkoušky. Tak vyjde najevo, zda ho skutecne z celého srdce i mysli milujete.
4. Jako svého Boha smíte následovat a ctít výhradne Hospodina. Dodržujte jeho prikázání, poslouchejte ho a primknete se k nemu.
5. Falešného proroka nebo vykladace snu musíte usmrtit, nebot vás vybízel ke vzpoure proti Hospodinu, vašemu jedinému Bohu, který vás vysvobodil z Egypta, kde jste žili jako otroci. Hospodin vám prikázal, jak máte jednat, a tento samozvanec se vás pokusil od Božích rad odvrátit. Proto se puvodce tohoto zla musíte zbavit.
6. 6-7 Muže se ale také stát, že za vámi prijde váš bratr nebo dokonce vlastní syn, dcera, manželka ci nejbližší prítel a rekne: „Pojd, budeme spolecne uctívat jiné bohy.“ Bohy, které neznal nikdo z vašich predku - falešná božstva, kterým slouží ostatní blízké i vzdálené národy na celé zemi.
7. ***
8. Ani tentokrát však neposlouchejte a nepodlehnete temto svodum.
9. Naopak žádného svudce nešetrete a bez milosti ho usmrtte.
10. Práve vy jako první hodíte kamenem a všichni ostatní se k vám pridají. Pripravíte viníka o život ukamenováním, nebot se vás pokoušel odvrátit od Hospodina, vašeho jediného pravého Boha, který vás vysvobodil z Egypta, kde jste sloužili jako otroci.
11. Smrt takového svudce bude pro všechny ostatní Izraelce výstrahou a nikdo jiný už se neopováží jednat jako on.
12. 12-14 Jestliže se doslechnete, že v jednom z mest, která vám Buh sveril, se nekterí z Izraelcu odvrátili od Hospodina a svedli ostatní obyvatele mesta k uctívání jiných bohu, které jste dríve neznali, musíte celou záležitost dukladne proverit a prešetrit.
13. ***
14. ***
15. Pokud se celá vec ukáže jako pravdivá a potvrdí se, že mezi vámi došlo k takovému provinení, musíte všechny obyvatele i zvírata tohoto mesta až do posledního navždy vyhladit.
16. Veškerou korist pak shromáždíte uprostred na námestí a celé mesto vcetne koristi znicíte ohnem jako obeti, které pro mne spalujete na oltári. Takové mesto již navždy zustane v troskách a nikdy nebude obnoveno.
17. Neponecháte si žádnou korist, aby Hospodin odvrátil své rozhorcení.
18. Jen tehdy, uposlechnete-li všechna Boží narízení, která vám dnes dávám, a budete-li jednat v souladu s jeho vulí, vám Hospodin prokáže svou laskavost a slitování a rozmnoží váš národ, jak kdysi prísahal vašim predkum.

5 Mojžíšova 14:1-29
1. Jste Boží deti, a proto se v zármutku nad smrtí blízkých neuchylujte k jejich rituálnímu uctívání po vzoru pohanu.
2. Vždyt Hospodin, samotný váš Buh, si vás vyvolil ze všech národu zeme, jako svuj vlastní zvláštní lid.
3. Nejezte nic z toho, co Hospodin oznacil za necisté.
4. 4-6 Ze zvírat smíte jíst býka, ovci a kozu, jelena, gazelu, danka, kozorožce, antilopu, tura stepního a divokou kozu — tedy pouze zvírata, která mají cele rozdelená kopyta na polovinu a soucasne prežvýkávají potravu.
5. ***
6. ***
7. Je také nekolik zvírat, jako napríklad velbloud, jezevec a králík, která sice potravu prežvykují, ale nemají rozdelená kopyta.
8. Naopak jiná zvírata s rozdelenými kopyty, jako je napríklad vepr, zase neprežvykují potravu. Proto budete všechna tato zvírata považovat za necistá a nesmíte konzumovat jejich maso ani se dotýkat jejich uhynulých tel.
9. Z vodních živocichu smíte jíst pouze maso ryb, které mají ploutve a šupiny.
10. Zakazuji vám však jíst všechny ostatní vodní živocichy, kterí nemají ploutve ani šupiny. Takové živocichy považujte za necisté.
11. Mužete jíst všechny ptáky až na nekteré výjimky.
12. 12-18 Nejezte orly, supy, lunáky ani žádný druh jestrábu a havranu, pštrosy, sovy, racky a ruzné druhy sokolu, kulichy, kormorány, výry, sovy pálené, pelikány, cápy a ruzné druhy volavek ani dudky a netopýry.
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. Neprijatelný pro vás bude rovnež veškerý okrídlený hmyz.
20. Ostatní cisté okrídlené živocichy ale jíst smíte.
21. Rovnež nejezte jakákoliv uhynulá zvírata. Mužete je dát nekterému z pristehovalcu, kterí žijí mezi vámi, nebo je smíte prodat cizincum. Vy však zustante svatým lidem svého Hospodina. Nikdy také nevarte kuzle v mléce jeho matky.
22. Každý rok peclive oddelujte desetinu veškeré úrody ze svých polí.
23. V prítomnosti Hospodina na míste, které on sám urcí a naplní svou prítomností, pak z techto desátku pripravíte pokrmy a budete je jíst — obilí, cerstvé víno a olej a také maso prvorozených zvírat z vašich stád. To proto, abyste se naucili neustále ctít a vážit si svého Boha.
24. Muže se ale stát, že posvátné místo, které Hospodin urcí k tomuto úcelu, bude pro vás natolik vzdálené, že nebudete moci odnést desetinu všeho, cím vás Hospodin štedre obdaril.
25. V tomto prípade smente své zboží za stríbro a s ním se vydejte na místo, které Hospodin vyvolí.
26. Za stríbro pak nakoupíte, cokoliv budete chtít — dobytek, ovce, víno ci alkohol nebo jiné veci, které vás napadnou, a s celou svou rodinou usporádáte v Hospodinove prítomnosti radostnou hostinu.
27. Neopomíjejte ani lévijce, kterí žijí ve vašich mestech, nebot nedostali žádný majetek ani trvalé vlastnictví.
28. Na konci každého tretího roku shromáždíte veškeré desátky z poslední rocní úrody a uskladníte je ve meste.
29. Z techto zásob pak budou moci brát a jíst lévijci, kterým nepatrí žádný majetek, pristehovalci, osirelí a vdovy, aby se meli cím nasytit. Tehdy vám Hospodin, váš Buh, projeví svou prízen v každém vašem pocínání.

Žalmy 37:23-29
23. Bůh zpevňuje kroky spravedlivého a rád hledí na cestu, kterou se ubírá.
24. I kdyby všelijak klopýtal, neupadne, protože ho Boží ruka drží.
25. Býval jsem mladý a zestárnul jsem, ale po celý svůj život jsem neviděl, že by spravedlivého opustil Bůh, ani jeho potomky žebrat o chléb.
26. Spravedlivý bývá velkorysý a půjčuje potřebným. I jeho potomci bývají požehnáním.
27. Odstup od zlého a čiň dobré a navěky budeš mít podíl na zemi,
28. protože Bůh miluje právo a své věrné neopustí. Pod jeho ochranou budou navždy, ale potomci bezbožných vymizí.
29. Spravedliví obdrží zemi a sídlit v ní budou navěky.

Přísloví 12:15-16
15. Pošetilec se domnívá, že jen jeho cesta je správná, kdo však přijme radu, ten je moudrý.
16. Hlupák dá bez rozpaků najevo svou zlobu, kdežto moudrý se nenechá unést hněvem.

Lukáš 2:25-52
25. V Jeruzalémě žil zbožný stařec jménem Simeon. Řídil se Božími přikázáními a očekával Mesiáše.
26. Byl veden Duchem svatým, který ho také ujistil, že nezemře dříve, dokud Mesiáše na vlastní oči neuzří.
27. Na pokyn Ducha přišel do chrámu právě ve chvíli, kdy rodiče zasvěcovali Ježíše Bohu.
28. Simeon vzal dítě do náruče a modlil se:
29. "Pane, děkuji ti, že jsi splnil svůj slib.Nyní mohu klidně zemřít,
30. protože jsem na vlastní oči viděl Spasitele,
31. kterého dáváš celému světu.
32. Pohanům bude světlem a Izraeli slávou."
33. Josef a Marie se podivili tomu, co Simeon pověděl o dítěti.
34. Potom jim požehnal a Marii ještě řekl: "Toto dítě bude příčinou pádu jedněch a vyvýšení druhých v Izraeli. On je znamení z nebe, proti kterému se mnozí postaví a tak prozradí svoje nejvnitřnější smýšlení.
35. Tvé vlastní srdce pronikne bolest jako meč."
36. 36-37 Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z rodu Ašerova. Po sedmiletém manželství ovdověla a nyní jí bylo čtyřiaosmdesát let. Nevycházela už vůbec z chrámu a její dny i noci byly naplněny službou Bohu, modlitbami a častými posty.
37. ***
38. V tu chvíli k nim přistoupila i ona a děkovala za to dítě. Všem, kteří v Jeruzalémě vyhlíželi Spasitele, oznamovala, že očekávaný Mesiáš je již zde.
39. A tak Josef s Marií splnili, co přikazoval zákon. Později se vrátili do Nazaretu v Galileji.
40. Dítě rostlo, sílilo a bylo velice moudré. Všichni mohli poznat, že ho Bůh miluje.
41. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky.
42. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, vzali ho poprvé s sebou.
43. Po slavnosti se všichni vydali na cestu domů, ale Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě.
44. Ti ho zpočátku ani nepohřešovali. Domnívali se, že zůstal někde vzadu mezi poutníky, kteří s nimi měli stejnou cestu. Protože se však celý den neukázal, sháněli ho mezi příbuznými a známými.
45. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho tam.
46. Po třech dnech ho objevili v chrámu, jak sedí mezi učiteli zákona, naslouchá jim a hovoří k nim.
47. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad moudrostí, se kterou odpovídal na otázky.
48. Rodiče tím byli překvapeni a matka mu vyčítala: "Chlapče, proč nám děláš takové starosti? Otec a já jsme tě hledali celí zoufalí."
49. Ježíš jim odpověděl: "Proč jste mne hledali? Cožpak nevíte, že musím být tam, kde se jedná o záležitosti mého Otce?"
50. Ale oni nepochopili, co tím mínil.
51. Ježíš se pak s rodiči vrátil do Nazaretu a poslouchal je. Jeho matka si všechny takové události dobře zapamatovala.
52. S Ježíšovým věkem rostla i jeho moudrost a byl milý Bohu i lidem.