A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 24

5 Mojžíšova 9:1-29
1. Dobre mne poslouchejte, Izraelci," pokracoval Mojžíš. "Zanedlouho prekrocíte Jordán a vydáte se obsadit zemi dosud osídlenou národy, které jsou vetší a silnejší než vy a bydlí ve mestech s hradbami, jež se tycí vysoko k nebi.
2. Jejich obyvatelé pocházejí z národa Anákovcu - lidí obrího vzrustu a jsou mocní a velcí. Sami dobre víte, s kým máte tu cest, a slyšeli jste, že snad není cloveka, který by dokázal proti Anákovcum obstát.
3. Chci vás ale dnes ujistit, že Hospodin, váš Buh, pujde pred vámi a otevre vám cestu podobne jako ohen, který spálí vše, co mu prekáží. Hospodin dodrží slib, který vám dal, a podlomí moc techto národu, abyste je dokázali rychle vyhnat a vyhubit.
4. 4-5 Až vám Hospodin pomuže odstranit puvodní obyvatele, nedomnívejte se, že vás nechal obsadit tuto zemi díky vaší spravedlnosti. Hospodin tyto národy vyhladí kvuli jejich vlastnímu provinení. Vyhostí je pred vámi, aby naplnil prísahu, kterou se zavázal vašim predkum - Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
5. ***
6. Budte si tedy vedomi toho, že Hospodin vám tuto zemi jako Buh nesveril proto, že jste jako národ lepší, nebot ve skutecnosti jste velmi zatvrzelí.
7. Mejte to na pameti a nikdy nezapomínejte, jak jste svým jednáním v poušti privolávali Hospodinovo rozhorcení. Po celou dobu vaší cesty z Egypta až sem jste se mu staveli na odpor.
8. Už na hore Chorébu jste se tak provinili, že jste za to málem zaplatili životem.
9. Tenkrát jsem vystoupil na horu, kde mi Hospodin dal kamenné desky s ustanoveními smlouvy, kterou s vámi uzavrel. Zustal jsem na vrcholu ctyricet dní a nocí a po celou dobu jsem nic nejedl ani nepil.
10. Hospodin mi dal dve kamenné desky a vlastním prstem na ne zapsal všechny príkazy, které vám oznámil z hory zahalené plamenem v den, kdy se kolem ní shromáždil celý váš národ.
11. 11-12 Jakmile uplynulo ctyricet dní a nocí, Hospodin mi predal obe kamenné desky jako symbol smlouvy a rekl: "Ihned se vydej na cestu zpet, protože národ, který jsi vyvedl z Egypta se dopouští nepravostí. Nedbají na to, co jsem jim prikázal, a zhotovili si napodobeninu falešného boha.
12. ***
13. Opet vidím, jak jsou tito lidé tvrdohlaví.
14. Nyní proto odejdi, abych je mohl vyhladit a navždy uvrhnout v zapomnení. Z tebe pak nechám vzejít mnohem silnejší a pocetnejší národ, než jsou Izraelci."
15. Když Hospodin domluvil, obrátil jsem se a s obema deskami smlouvy v rukou jsem sestoupil z hory, kterou stále halil ohen.
16. Když jsem konecne prišel na dohled, spatril jsem, jak jste se proti Hospodinu, svému Bohu, provinili. Zhotovili jste si sochu býcka a uctívali ji, jako by to byl váš buh. Tak rychle jste dokázali opustit narízení, které vám dal Hospodin.
17. Proto jsem tenkrát odhodil obe kamenné desky se zákonem a pred vašimi zraky je roztríštil.
18. Vzápetí jsem se sklonil pred Hospodinem k zemi a ctyricet dní a nocí jsem opet nic nejedl a nepil. A to vše jen kvuli vašemu provinení a zvrhlému jednání, kterým jste probudili Hospodinovo rozhorcení.
19. Mel jsem tehdy skutecne strach, nebot Hospodin by vás všechny mohl nechat zahynout. Ale i tentokrát mi Hospodin vyšel vstríc a ponechal vás naživu.
20. Nejvetší vinu kladl Hospodin knezi Áronovi, a proto jsem se modlil i za nej, aby ho Hospodin nezahubil.
21. Toho odporného býcka, kterého jste si zhotovili jako falešného boha, jsem nakonec vhodil do ohne a spálil. Jeho popel jsem pak rozdrtil na prach a vysypal do potoka na úbocí hory.
22. Krome toho jste však vyprovokovali Hospodinuv hnev také v Tabére, v Masse a v Kibrót-taave.
23. Nebylo tomu jinak ani v Kádeš-barneji, kde vám Hospodin prikázal, abyste obsadili zemi, kterou vám venoval. Vy jste mu ale neduverovali a postavili jste se proti jeho narízení.
24. Vlastne se proti Hospodinu bouríte po celou dobu, co vás znám.
25. Na znamení zoufalství jsem ležel na zemi pred Hospodinem ctyricet dní a nocí, nebot prohlásil, že vás zahubí.
26. 26-27 Volal jsem k nemu a prosil: "Ach, muj Bože, neusmrcuj prosím tento lid, své vyvolené, které jsi svou vlastní mocí vysvobodil z Egypta. Nehled na provinení a zatvrzelost tohoto národa a rozpomen se na své verné služebníky Abrahama, Izáka a Jákoba.
27. ***
28. Jestliže Izraelce vyhladíš, Egyptané si zacnou navzájem ríkat: "Hospodin je nedokázal privést do zeme, kterou jim slíbil, a protože je ve skutecnosti nenávidel, odvedl je na poušt, aby tam zahynuli."
29. Vždyt Izraelci jsou tvuj vyvolený národ, který jsi ty sám svou mocí vysvobodil.

5 Mojžíšova 10:1-22
1. 1-2 Tehdy mi Hospodin odpovedel: "Vytesej z kamene dve desky, jako byly ty první, a znovu vystup za mnou na vrchol hory. Dále nechej zhotovit drevenou truhlu, a jakmile ti na desky napíši stejná slova, která byla na deskách, jež jsi rozbil, uložíš je práve do té truhly."
2. ***
3. Podle Hospodinova prání jsem tedy zhotovil truhlu z akáciového dreva a vytesal z kamene dve desky podobné tem prvním. Když sem byl hotov, vystoupil jsem s deskami na vrchol hory.
4. Stejne jako poprvé Hospodin napsal na desky deset prikázání, která predtím oznámil celému izraelskému národu z hory zahalené ohnem.
5. Jakmile mi desky opet vrátil sestoupil jsem z hory a uložil je do truhly, kterou jsem zhotovil podle Hospodinova narízení. Tam také zustaly dodnes.
6. V té dobe jsme se presunuli z tábora u studní Jaakanovcu do Mósery, kde zemrel a byl pochován knez Áron. Do úradu kneze po nem nastoupil jeho syn Eleazar.
7. Pozdeji jsme putovali dále a postupne táborili v Gudgódu a v Jotbe, protkané mnoha ríckami a potoky.
8. Tenkrát Hospodin sveril rodu Léviovcu zvláštní poslání, které jim zustalo dodnes - prenášet truhlu s deskami zákona, vykonávat práce spojené se službou v Hospodinove svatyni a predávat ostatním Izraelcum poselství Hospodinovy prízne.
9. Proto Léviovci nedostali do vlastnictví žádný podíl jako ostatní izraelské rody. Hospodin jim oznámil, že se o jejich potreby postará on sám.
10. Také podruhé jsem zustal na hore ctyricet dní a nocí. Hospodin vyslyšel mou modlitbu a rozhodl se, že vás nevyhladí.
11. Nakonec mne poslal, abych vás opet vedl a pripravil národ na vstup do zeme, kterou slíbil již vašim predkum."
12. 12-13 Co od vás tedy, Izraelci, Hospodin jako váš Buh ocekává? Pro vaše vlastní dobro chce jen to, abyste ho respektovali, jednali podle jeho zásad, milovali ho, sloužili mu z celého srdce i mysli a dodržovali jeho prikázání a zákony, s nimiž jsem vás dnes seznámil.
13. ***
14. Hospodin je Buh a patrí mu celé nebe i zeme se vším, co je na ní.
15. A presto si Hospodin oblíbil a zamiloval vaše predky a vyvolil si vás, jejich potomky, za svuj zvláštní národ, kterým jste zustali až dodnes.
16. Proto nebudte zatvrzelí a celým srdcem se primknete k nemu.
17. Vždyt Hospodin je jediným pravým Bohem a nejvyšším ze všech panovníku. Jeho nekonecná moc vzbuzuje úžas a bázen. Je vždy nestranný a nedá se podplatit.
18. Zastává se sirotku a vdov a ujímá se také cizincu, které sytí a obléká.
19. Také vy je máte milovat, nebot jste sami byli v Egypte cizí.
20. Prokazujte svému Bohu úctu a budte jeho vernými služebníky, pro které je Hospodin jedinou a nejvyšší autoritou.
21. Vždyt kdo jiný než on je hoden vaší chvály? Je to váš Buh, který pred vašimi zraky vykonal tolik úžasných zázraku.
22. Do Egypta kdysi prišlo jen sedmdesát vašich predku a dnes z vás Hospodin ucinil národ tak pocetný, jako hvezdy na nebi.

Žalmy 37:12-17
12. Bezbožník jedná se spravedlivým záludně a mívá na něho vztek.
13. Bohu je však k smíchu, on totiž ví, že se jeho konec blíží.
14. Bezbožníci tasí meč a napínají luk, aby srazili chudého a nuzného a ubili toho, kdo jde cestou pravdy.
15. Meč však pronikne jejich vlastní srdce a luk se jim poláme.
16. Lepší je málo, co má spravedlivý, než velké bohatství ničemníka.
17. Paže ukrutníka bude zlomena, ale paži spravedlivého podepře Bůh.

Přísloví 12:11-11
11. Kdo obdělává své pole, bude mít dostatek chleba, kdo se honí za marnými věcmi, je blázen.

Lukáš 1:57-80
57. Přišel Alžbětin čas a narodil se jí syn.
58. Všichni sousedé a příbuzní se radovali, že ji Bůh tak obšťastnil.
59. Sešli se osmého dne, kdy podle zákona bývali chlapci obřezáváni. Všichni předpokládali, že dítě se bude jmenovat po otci Zachariáš.
60. Alžběta však chtěla, aby se jmenoval Jan.
61. Namítali: "Ale vždyť se tak ve vaší rodině nikdo nejmenoval."
62. Žádali, aby se k tomu vyjádřil otec.
63. Ten vzal tabulku a k překvapení všech napsal: "Jeho jméno je Jan."
64. A tehdy se jeho ústa zase otevřela a prvními slovy děkoval Bohu.
65. Užaslí sousedé pochopili, že se tu děje něco mimořádného, a zpráva o tom se roznesla po judských horách.
66. Kdo ji slyšel, uvažoval, co s tím dítětem Bůh zamýšlí. Všichni viděli, že ho provází Boží moc.
67. Duch svatý vnukl Zachariášovi tato prorocká slova:
68. "Chvála Pánu, Bohu Izraele,že přichází svému lidu na pomoc a vysvobozuje ho.
69. Posílá nám mocného Zachránce z rodu krále Davida,
70. kterého již dávno ústy svých proroků ohlašoval.
71. Ten nás vytrhne z rukou nepřátela všech, kteří nás nenávidí.
72. Dnes se Bůh láskyplně přiznává k našim otcůma ke své smlouvě s nimi.
73. 73-78 Vždyť se zavázal Abrahamovi,že jednou budeme sloužit Bohu po celý život,zbaveni útlaku a strachu, očištěni a poslušni.A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího.Připravíš cestu Božímu Synu:Lidem budeš ohlašovat, že je přichází zachránita odpustit jim všechna provinění.V něm k nám přichází Bůh plný slitovné lásky.Slunce spásy již vychází,
74. ***
75. ***
76. ***
77. ***
78. ***
79. aby zazářilo všem, kdo žijí ve tmách a ve stínu smrti,a osvítilo nám cestu ke smíření s Bohem!"
80. Chlapec Jan se dobře rozvíjel tělesně i duševně. Později odešel na poušť, kde žil v ústraní až do chvíle, kdy vystoupil se svým poselstvím před veřejností.