A A A A A
Error:
BookNum: 5 Chapter: 4 VerseStart: 49 VerseShouldHave: 48
Bible za jeden rok
Březen 21

5 Mojžíšova 3:1-29
1. Odsud jsme se vydali smerem k Bášanu. V Edreí se však proti nám postavil bášanský král Og s celou svou armádou.
2. Hospodin mi ale tenkrát rekl, abychom se niceho neobávali, nebot nám opet pomuže porazit celou armádu protivníku a obsadit jejich zemi jako v prípade emorejského krále Síchona, který vládl v Chešbónu.
3. Jak Hospodin rekl, tak také udelal a pomohl nám zvítezit nad bášanským králem Ógem a celým jeho národem. Vyhladili jsme tehdy všechny jeho obyvatele až do posledního a obsadili jsme rovnež veškerá mesta.
4. Z jejich šedesáti mest se pred námi neubránilo ani jediné. Dobyli jsme celé území Argóbu, kterému bášanský král Óg vládl.
5. Všechna tato mesta byla obehnána hradbami s branami na závoru a mela v okolí mnoho neopevnených vesnic.
6. Veškerá dobytá sídla jsme nenávratne znicili podobne jako mesta chešbónského krále Síchona a vyhladili jsme všechny obyvatele vcetne žen a detí.
7. Avšak dobytek a veškeré cennosti jsme si i tentokrát ponechali jako svou korist.
8. Tak jsme tedy získali území dvou emorejských králu na východním brehu Jordánu od Arnónu až k Chermónskému pohorí.
9. Sidónci dali Chermónu název Sirjón a Emorejci ho pojmenovali Senír.
10. Obsadili jsme veškerá mesta náhorní roviny, celé území Gileádu a oblast Bášanu až k mestum Salka a Edreí, která náležela králi Ógovi.
11. Král Óg byl posledním z obrího národa Refájcu. V amónovském meste Raba po nem zustala jeho železná postel, která merila na délku ctyri metry a byla témer dva metry široká.
12. Toto dobyté území jsem rozdelil následujícím zpusobem: Oblast severne od Aróeru podél potoka Arnónu vcetne poloviny hornatého území Gileádu a tamních mest jsem sveril rodu Rúbenovcu a Gádovcu.
13. Zbytek Gileádu a také celý Argób, tedy bášanské území krále Óga, jsem dal polovine rodu Manasesovcu. (Bášanu se bežne ríkalo území Refájcu.)
14. Celou oblast Argóbu až k hranicím území Gešúrovcu a Maakatovcu pak osídlil Manasesovec Jaír a natrvalo ji pojmenoval Jaírovy vesnice.
15. Témer celý Gileád," pokracoval Mojžíš, "jsem pak sveril Makírovi.
16. A konecne zbytek Gileádu smerem k potoku Arnónu (který tvorí hranici) a potoku Jaboku (na hranici s územím Amónovcu) jsem pridelil Rúbenovcum a Gádovcum.
17. Západní hranici jejich území tvorila v poušti reka Jordán od Kineretu k Mrtvému mori na úpatí hory Pisgy.
18. Soucasne jsem však Rúbenovcum, Gádovcum a polovine Manasesovcu rekl: Hospodin vám sveril tuto zemi do vlastnictví. Nyní ale všichni vaši bojeschopní muži musí se zbraní v ruce vytáhnout za Jordán s ostatními izraelskými rody.
19. Ve mestech, která jsem vám dal, mohou zustat pouze ženy a deti a vaše pocetná stáda dobytka.
20. Smíte se vrátit teprve tehdy, až s pomocí Hospodina dobojujete po boku ostatních Izraelcu poslední bitvu a oni obsadí zemi na druhém brehu Jordánu, kterou jim Hospodin pripravil stejne jako vám. Potom se budete moci vrátit na území, které jsem vám dal.
21. Tehdy jsem také oslovil Jozua a rekl mu: Sám jsi videl, jak Hospodin naložil s králem Síchonem a Ógem. Vez, že totéž udelá s obyvateli všech zemí, do kterých vstoupíš.
22. Nemusíš se jich tedy bát, protože po tvém boku bude bojovat sám Hospodin.
23. Nato jsem se obrátil k Hospodinu a požádal jsem ho:
24. Panovníku Hospodine, dáváš mi poznat svou velikost a moc. Na nebi ani na zemi neexistuje žádný jiný buh, který by dokázal to, co ty.
25. Dovol mi tedy prejít pres Jordán a spatrit nádhernou a úrodnou pahorkatinu libanónské zeme.
26. Protože se ale Hospodin kvuli vám na me hneval, nevyhovel mi a rekl: "Jednou jsem rozhodl, a už o tom nechci slyšet.
27. Jestli chceš zemi videt, vystup na vrchol hory Pisgy a rozhlédni se všemi smery, kam dohlédneš. Uvidíš, jak zeme vypadá, ale pres Jordán ti prejít nedovolím.
28. Predej vedení izraelského národa Jozuovi a dodej mu odvahy a elánu, aby prevedl muj lid pres Jordán a rozdelil jim zemi do vlastnictví."
29. Zustali jsme tedy v údolí naproti Bét-peóru."

5 Mojžíšova 4:1-49
1. Mojžíš promluvil k národu a rekl: "Izraelci, chcete-li zustat naživu a obsadit zemi, kterou vám venoval Hospodin, Buh vašich predku, vyslechnete a respektujte narízení, která vám oznámím.
2. K temto prikázáním nic nepridávejte ani z nich nic nevyjímejte. Zachovávejte je tak, jak mi je pro vás sveril Hospodin, váš Buh.
3. Sami jste videli, jak Hospodin naložil se všemi, kdo uctívali falešného boha Baal-peóra.
4. Všechny až do posledního zahubil, zatímco vás ostatní, kterí jste Hospodinu, svému Bohu, zustali verní, ponechal naživu.
5. Predal jsem vám zákony, které mi pro vás sveril Hospodin. Máte se jimi rídit ve své nové vlasti, do které vstupujete.
6. Budete-li je peclive respektovat, podáte ostatním národum dukaz o své moudrosti a vyspelosti a každý, kdo o techto zákonech uslyší, to sám otevrene uzná.
7. Vždyt který jiný národ je tak výjimecný a má tak blízko ke svým bohum jako my k Hospodinu, který je nám nablízku kdykoliv se k nemu modlíme?
8. A který další národ má tak spravedlivé zákony a predpisy jako jsou ty, které vám dnes predkládám?
9. Nikdy poroto nezapomente na to, co jste sami videli a prožili, a uchovejte si tyto vzpomínky ve svém nitru po celý život. Vyprávejte je svým detem a ucte je, aby totéž predávaly, až samy dospejí.
10. Pamatujte na den, kdy mi Hospodin prikázal, abych vás shromáždil, a vy jste pred ním stanuli na úpatí hory Chorébu jako pred svým Bohem. Promluvil k vám, aby vás naucil, jak mu máte po celý svuj život vy i vaši potomci prokazovat svou úctu.
11. Stáli jste kolem hory Chorébu, z níž šlehaly plameny a zahalovala ji temná oblaka a dým.
12. Tehdy z toho ohne promluvil Hospodin. Nikoho jste nevideli, ale slyšeli jste jeho hlas.
13. Uzavrel s vámi smlouvu v podobe deseti prikázání, která vám narídil zachovávat, a vyryl je do dvou kamenných desek.
14. Tenkrát mi Hospodin narídil, abych vás s temito zákony seznámil, nebot se jimi máte rídit ve své nové vlasti, do které vstupujete.
15. Když k vám Hospodin promlouval z hory Chorébu zahalené ohnem, nevideli jste, jak vypadá.
16. 16-19 Proto vás nesmí ani napadnout, abyste si pro sebe vytvorili nejakou jeho napodobeninu nebo sochu. Nesmíte mu prisoudit podobu muže ani ženy nebo jakéhokoliv zvírete, ptáka, plaza ci ryby. Rovnež se pri pohledu na nebe nesmíte uchýlit k uctívání slunce, mesíce a hvezd nebo jiných nebeských teles. Jsou to pouhé Boží výtvory, které Hospodin ponechal všem ostatním národum na celé zemi.
17. ***
18. ***
19. ***
20. Vás ale Hospodin vysvobodil z výhne pohanského Egypta, abyste se stali jeho národem, jako jste nyní.
21. Díky vaší nespokojenosti jsem probudil Hospodinovo rozhorcení, takže mi nedovolí, abych prekrocil reku Jordán a vstoupil do nové vlasti, kterou vám sveril trvale do vlastnictví.
22. Já tedy zemru zde, ale vy pujdete dále a obsadíte zemi za Jordánem.
23. Mejte vždy na pameti smlouvu, kterou s vámi uzavrel váš Buh. Dbejte na jeho zákaz a nezhotovujte si žádné posvátné predmety k uctívání.
24. Vždyt Hospodin, váš Buh, dokáže žárlit jako planoucí ohen.
25. Brzy prekrocíte Jordán a usadíte se v nové zemi. Privedete na svet deti, které vás pozdeji obdarí vnoucaty. Stane-li se, že casem zacnete uctívat nejaké falešné napodobeniny a delat veci, s nimiž Hospodin nesouhlasí, vzbudíte jeho rozhorcení a on vás nechá vyhynout.
26. Celé nebe i zeme je mi pred vámi svedkem, že pak nebude trvat dlouho a váš národ nadobro zanikne.
27. Hospodin vás rozptýlí mezi ostatní národy, které ponechají naživu jen zlomek z celého vašeho lidu.
28. Budete v jejich zemích uctívat mrtvé a bezmocné napodobeniny falešných bohu, které zhotovili lidé.
29. 29-30 Pokud se pak po všem trápení, které v zajetí prožijete, opet obrátíte k Hospodinu a zacnete ho uprímne hledat, znovu se k vám prizná a bude vaším Bohem.
30. ***
31. Vždyt Hospodin je Bohem slitování a nikdy se vás nezrekne ani vás nevyhladí, nebot nezapomíná na smlouvu, kterou uzavrel s vašimi predky a stvrdil svou prísahou.
32. I kdybyste propátrali celou minulost ode dne, kdy Buh stvoril cloveka na zemi, nebo se vyptávali od jednoho konce nebe k druhému, zjistíte, že to, co prožil náš národ, se ješte nikdy nikomu nestalo, ba ani o tom neslyšel.
33. Cožpak nekdo jiný slyšel promluvit Boha z plamenu tak jako vy a zustal pritom naživu?
34. Pokusil se snad nekdy nejaký buh vysvobodit jeden národ z moci jiného prostrednictvím zkoušek, divu a zázraku, bojem a mocí nebo tak úžasnými ciny, jaké pro vás pred vašimi zraky vykonal Hospodin, váš Buh, v Egypte?
35. To všechno vám ukázal, abyste poznali, že Hospodin je jediný pravý Buh a že mimo nej žádný jiný neexistuje.
36. Promluvil k vám z nebe, abyste zpozorneli. Ukázal se vám na zemi v podobe planoucího ohne, z nehož jste slyšeli jeho hlas.
37. Protože miloval vaše predky a vyvolil si je i s jejich potomky za své, osobne náš národ vysvobodil svou mocí z Egypta.
38. Odklidil vám z cesty mnohem vetší a silnejší národy, než je Izrael, a privedl vás do jejich zeme, aby vám ji navždy venoval do vlastnictví, jak je tomu dnes.
39. Proto dnes uprímne a z hloubi srdce vyznejte, že Hospodin je Bohem nebe i zeme a krome neho, žádný jiný buh není.
40. Jednejte v souladu s jeho výnosy a príkazy, které jsem vám dnes zopakoval, aby se vám i vašim detem dobre darilo a mohli jste naveky žít v zemi, kterou vám Hospodin jako váš Buh daroval."
41. 41-42 Mojžíš tenkrát urcil na východním brehu Jordánu tri mesta, v nichž smel najít útocište každý, kdo nechtene a bez zákerného úmyslu zabil cloveka. Viník zde nalezl azyl a zachránil si život pred pomstou.
42. ***
43. V rovinaté poušti na území Rúbenovcu vybral mesto Beser, z územního podílu Gádovcu mesto Rámot v Gileádu a konecne pro rod Manasesovcu oddelil Gólan v Bášanu.
44. 44-46 Když Izraelci odešli z Egypta, porazili v cele s Mojžíšem emorejského krále Síchona, který vládl v Chešbónu, a utáborili se v údolí nedaleko Bét-peóru. A práve na tomto míste Mojžíš prednesl Izraelcum všechny tyto zákony a ustanovení.
45. ***
46. ***
47. Po vítezství nad emorejskými králi Síchonem a Ógem Izraelci obsadili jejich zeme na východním brehu Jordánu.
48. 48-49 Jejich území se táhla od Aróeru na brehu potoka Arnónu až k hore Síonu (nazývané také Chermón) a zahrnovala celou zajordánskou poušt až k mrtvému mori a na úpatí hory Pisgy.
49. Tvoje spravedlnost jako nejvyšší hory, soudy tvé jako největší hlubiny. Na zřeteli máš lidi i zvířata.

Žalmy 36:7-12
7. Jak úžasná je tvá slitovná láska, Bože. Lidé se k ní utíkají jako do stínu tvých křídel.
8. Ty je sytíš svým požehnáním, dáváš jim pít z potoka svého potěšení,
9. protože,ty, Bože, jsi pramenem života a v tvém světle vidíme světlo.
10. Rozprostři svoji neměnnou lásku na ty, kdo tě znají a pravdu svou na upřímné srdcem.
11. Nechť na mne nedotírá noha zpupných a kéž ze mne ruka ukrutníka nedělá štvance.
12. Bezbožní budou poraženi a zmizí, ale dům spravedlivých bude uchován.

Přísloví 12:7-7
7. 1-2 Vážený Teofile! Mnozí přede mnou se snažili pravdivě vylíčit život a dílo Ježíše Krista na základě spolehlivých zpráv jeho žáků a jiných očitých svědků.

Lukáš 1:1-20
1. ***
2. Nyní jsem se tedy rozhodl i já důkladně přezkoumat, utřídit a sepsat veškeré dostupné zprávy. Vznikl tento spisek, který ti věnuji,
3. abys nabyl jistoty, že to, o čem ses již leccos dověděl, je pravda.
4. Začnu tím, co se přihodilo židovskému knězi Zachariášovi, který žil v době vlády judského krále Heroda. Zachariáš byl členem jedné ze čtyřiadvaceti kněžských skupin, jejichž povinností bylo dvakrát do roka, vždy po celý týden, přisluhovat při bohoslužbách v jeruzalémském chrámu. Jeho manželka Alžběta pocházela z kněžského rodu Árónova.
5. Oba byli upřímně zbožní a řídili se svědomitě všemi Božími příkazy a předpisy.
6. Byli to již starší lidé a zůstali bezdětní, protože Alžběta byla neplodná.
7. Jednoho dne šel Zachariáš do chrámu, aby tam splnil svoji kněžskou povinnost.
8. Tentokrát byl vylosován, aby vstoupil do svatyně a tam na oltáři pálil kadidlo.
9. Zatím se venku shromáždění lidé modlili, jak bylo v té hodině zvykem.
10. Tu se knězi po pravé straně oltáře ukázala postava.
11. Zachariáš se vyděsil.
12. Boží posel ho však uklidňoval: "Neboj se, Zachariáši! Přišel jsem ti oznámit, že Bůh vyslyšel tvé modlitby. Tvoje manželka porodí syna, kterému dáte jméno Jan (Bůh je milostivý).
13. Přinese ti mnoho radostia mnozí budou vděčni, že se narodil.
14. Stane se jedním z velkých Božích mužů.Nedotkne se nikdy vína ani opojného nápoje.Duch svatý ho naplní hned od narození.
15. Mnohé z židů přivede zpět k Bohu, jejich skutečnému Pánu.
16. Svou duchovní mocí a horlivostí bude připomínat proroka Elijáše.Smíří otce se syny a vzpurným otevře oči pro pravdu.Jako královský posel připraví lidi na příchod Božího vládce."
17. Zachariáš namítl: "Jak tomu mohu věřit? Vždyť jsem už starý a moje žena také není mladá."
18. Anděl ho pokáral: "Já jsem Gabriel a přijímám rozkazy přímo od Boha. On sám mě poslal, abych ti vyřídil tyto radostné zprávy.
19. Protože jsi však neuvěřil, budeš němý, dokud se má slova ve svůj čas nesplní."