A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 15

4 Mojžíšova 27:1-23
1. 1-2 Jednoho dne přišlo za Mojžíšem pět dcer zesnulého Selofchada z Manasesova rodu. (Jeho předky v rodové linii byli Chefer, Gileád, Makír a Manases, zakladatel rodu.) Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa - tak se dívky jmenovaly - se před zraky Mojžíše, kněze Eleazara a všech shromážděných Izraelců včetně velitelů postavily ke vchodu do svatyně a prohlásily:
2. ***
3. "Náš otec zahynul v poušti a nezanechal po sobě žádného syna. Nezemřel se zrádci při Kórachově vzpouře, ale zcela přirozeně, jako jednou musí zemřít každý obyčejný smrtelník.
4. Protože nezplodil žádného mužského potomka, nemá nikoho, kdo by se stal pokračovatelem jeho rodu. Dej nám tedy trvalý podíl, jaký obdrží ostatní jeho příbuzní, abychom zabránily zániku jeho rodové linie."
5. 5-6 Mojžíš požádal o radu Hospodina a ten mu sdělil:
6. ***
7. Selofchadovy dcery mají pravdu a jako právoplatné dědičky musí dostat trvalý podíl z majetku jako všichni ostatní příbuzní jejich otce.
8. Oznam všem Izraelcům, že v případě úmrtí kohokoliv, kdo po sobě nezanechal syna, náleží dědictví dceři zesnulého.
9. 9-10 Pokud nemá dceru, převeďte majetek na jeho bratry, a jestliže nemá ani bratry, získají dědictví jeho strýcové z otcovy strany.
10. ***
11. A kdyby snad neměl ani strýce, propadne jeho majetek nejbližšímu příbuznému z jeho rodu. Oznam Izraelcům, že toto nařízení, které jsem ti já sám dal, pro ně bude platit jako zákon."
12. Později Hospodin Mojžíšovi oznámil: "Vystup na horu v pohoří Abárím a prohlédni si zemi, kterou jsem svěřil Izraelcům.
13. 13-14 Až ji spatříš, zemřeš jako tvůj bratr Áron, neboť když se proti mně Izraelci bouřili na poušti Sinu, neuposlechli jste mé nařízení a neukázali lidem, jak jsem laskavý." (Hospodin měl na mysli událost, která se odehrála na místě nazvaném Vody sváru v Kádeši.)
14. ***
15. Nato Mojžíš odvětil:
16. 16-17 "Jsi Panovníkem a Bohem všech lidí, a proto urči Izraelcům nového vůdce, který stane v jejich čele jako vzor a vojevůdce, aby nezůstali jako stádo bez pastýře."
17. ***
18. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Takové schopnosti má Núnův syn Jozue.
19. Proto společně přijďte ke knězi Eleazarovi a před zraky celého shromáždění na Jozua vložíš ruce a pověříš ho vedením národa.
20. Veřejně mu předáš část svých pravomocí, aby ho všichni Izraelci poslouchali.
21. Na mou vůli se Jozue bude dotazovat kněze Eleazara, kterému svá rozhodnutí oznámím prostřednictvím posvátných losů. Jozue a s ním všichni ostatní lidé budou jednat pouze podle Eleazarova nařízení."
22. Na Hospodinův příkaz tedy Mojžíš povolal Jozua a před zraky celého Izraele s ním předstoupil před kněze Eleazara.
23. Potom na něj vložil ruce a předal mu své pověření, jak rozhodl Hospodin.

4 Mojžíšova 28:1-31
1. 1-2 Jindy Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby Izraelcům zopakoval: "Nezapomínejte mi ve stanovenou dobu přinášet své oběti a dary a předkládejte mi je na oltářní oheň tak, abych je mohl ochotně a rád přijmout.
2. ***
3. Každý den mi jako svému Hospodinu obětujte dva jednoleté beránky bez jakékoliv tělesné vady.
4. 4-8 Jednoho mi předložíte ráno a druhého stejným způsobem vždy večer. Ke každému z nich navíc přidáte obilnou oběť ze dvou litrů jemně mleté mouky a jednoho litru vylisovaného olivového oleje. Nakonec mi ještě ve svatyni předložíte jeden litr vína jako tekutou oběť. Tyto oběti jsem ustanovil už na hoře Sínaji. Budete-li mi je pravidelně takto přinášet ke spálení na oltáři, ochotně a rád je od vás přijmu.
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. 9-10 V sobotu mi však kromě pravidelné ranní a večerní oběti předložte ještě další dva jednoleté beránky a s nimi dvojnásobnou tekutou oběť a obilnou oběť ze čtyř litrů jemně mleté mouky a olivového oleje.
10. ***
11. Na začátku každého měsíce mi jako oběť určenou ke spálení na oltáři přineste dva mladé býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků. Všechna zvířata musí být samozřejmě zcela zdravá.
12. 12-13 Ke každému z býků přidejte obilnou oběť ze šesti litrů jemně mleté mouky a olivového oleje. K oběti berana stačí k oleji na přípravu obilné oběti přidat jen čtyři litry mouky a k obětem beránků pouze dva litry jemně mleté mouky. Když všechny tyto oběti spálíte tak, jak jsem vám řekl, ochotně a rád je od vás přijmu.
13. ***
14. K obětovanému býčkovi nakonec přidejte dva litry vína, k beranovi jeden a půl litru vína a k beránkům jeden litr vína jako tekutou oběť.
15. Tyto oběti určené ke spálení na oltáři mi přinášejte po celý rok vždy první den v měsíci a přidejte k nim ještě jednoho kozla jako oběť za provinění.
16. Čtrnáctý den v prvním měsíci si připomenete výročí velké noci, kdy jsem váš národ vysvobodil z Egypta.
17. Den nato, patnáctého v měsíci, začne svátek, při kterém budete celý týden jíst pouze nekynutý chléb.
18. První den oslav nebudete pracovat a uspořádáte slavnostní bohoslužebné shromáždění.
19. Při této příležitosti mi jako svému Hospodinu předložíte na oltář dva mladé býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků. Všechny tyto oběti určené ke spálení na oltáři musí být zcela zdravé.
20. 20-21 Ke každému z obětních zvířat navíc přidáte obilnou oběť z jemně mleté mouky s olivovým olejem. K býčkům vezměte na přípravu obilné oběti šest litrů mouky, k beranovi čtyři litry a ke každému z beránků dva litry mouky.
21. ***
22. 22-24 Vedle pravidelných každodenních obětí mi všechny tyto obětní dary přinášejte po celých sedm dní oslav a přidávejte k nim navíc vždy jednoho kozla jako oběť za svá provinění, abych vám odpustil. Když všechno připravíte, jak jsem vám přikázal, ochotně a rád vaše oběti přijmu.
23. ***
24. ***
25. Poslední sedmý den pak uspořádejte bohoslužebné shromáždění a nevěnujte se žádné práci.
26. Stejně tak nebudete pracovat ani v den, kdy mi jako svému Hospodinu předložíte obilnou oběť z první sklizně nového obilí na zahájení oslav sedmitýdenního svátku žní.
27. Jako oběť určenou ke spálení na oltáři mi přivedete dva býčky, jednoho berana a sedm jednoletých beránků.
28. 28-29 Ke každému z obětních zvířat přidáte příslušnou obilnou oběť. K býčkům ji připravíte z šesti litrů jemně mleté mouky s olejem, k beranovi ze čtyř litrů a k beránkům ze dvou litrů mouky s olivovým olejem.
29. ***
30. Navíc mi ještě obětujete jednoho kozla, abych vám odpustil vaše provinění. Všechna zvířata musí být samozřejmě zcela zdravá.
31. Kromě pravidelných každodenních obětí určených ke spálení na oltáři s příslušnou obilnou obětí navíc všechny sváteční oběti doplníte vínem pro tekutou oběť.

Žalmy 34:8-14
8. Vojensky obstupuje anděl Boží ty, kdo se k Bohu modlí a zastává se jich.
9. Přesvědčte se sami, jak dobrý je Bůh. Blaze každému, kdo se k němu utíká.
10. Vy, kdo v Boha věříte, chovejte se k němu s posvátnou úctou, protože takoví nemívají nedostatek v ničem dobrém.
11. Lvíčata strádají a hladovějí, ale ti, kdo mají Boha v úctě, nepostrádají nic dobrého.
12. Pojďte děti, dejte na mne, chci vás naučit mít úctu k Bohu.
13. Jak si má počínat člověk, který má rád život a jeho dary?
14. Ať si dá pozor na svůj jazyk, aby mluvil pravdu a nerozséval zlo.

Přísloví 11:29-29
29. Kdo rozvrací svou rodinu, sklidí vítr a hlupák bude sloužit moudrému.

Marek 14:1-26
1. 1-9 Dva dny před židovskými Velikonocemi byl Ježíš v Betanii hostem u Šimona, zvaného Malomocný. Právě byli u stolu, když do domu přišla žena s alabastrovou nádobkou drahocenného vonného oleje z pravého nardu. Otevřela ji a olej vylila na Ježíšovu hlavu.Některým se to zdálo přehnané a říkali si mezi sebou: "K čemu takové plýtvání? Vždyť ten olej měl cenu přes tři sta denárů. Mohli jsme ho prodat a výtěžek rozdat chudým." Vyčetli to i té ženě.Ale Ježíš se jí ujal: "Nechte ji. Proč jí kazíte radost? Vždyť ona to myslí dobře. Chudých bude vždycky dost a budete mít příležitost jim pomáhat, ale já od vás odejdu. Udělala, co mohla. Vlastně předem ošetřila moje tělo, jako se to dělá před pohřbem. Poslyšte, co vám teď řeknu: Kdekoliv po světě se bude mluvit o mně, tam se také bude připomínat tento její čin."Mezitím se radili velekněží a učitelé zákona, jak by Ježíše nenápadně zatkli a odstranili. Usnesli se: "Nesmíme to udělat o svátcích, aby nevznikly nepokoje, když je v Jeruzalémě mnoho poutníků."
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti Ježíšových učedníků, nabídl vedoucím židovským kněžím, že jim Ježíše vydá, až bude na nějakém opuštěném místě.
11. To právě potřebovali, a tak mu za to slíbili peněžitou odměnu. Od té chvíle čekal Jidáš na svou příležitost.
12. První den svátků, kdy se zabíjel a jedl velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kde máme připravit velikonoční večeři?"
13. Ježíš poslal dva z nich do města; měli potkat člověka se džbánem vody
14. a sledovat ho až do domu. Majiteli toho domu měli říci: "Mistr prosí, abys nám ukázal místnost, kde máme jíst velikonoční večeři."
15. A on jim měl ukázat velikou jídelnu v patře, zařízenou a připravenou. Tam měli prostřít k jídlu.
16. Dva z učedníků šli tedy do města, podle Ježíšova návodu našli dům a připravili velikonočního beránka.
17. Večer tam přišel Ježíš s ostatními.
18. Při večeři se na ně obrátil: "Poslyšte, co vám řeknu: Jeden z vás, kteří jste se mnou u stolu, mě zradí."
19. Zaraženě na sebe pohlédli: "Koho tím míní? Snad ne mne?"
20. Opakoval jim: "Je to jeden z vás dvanácti, který si nabírá ze stejné mísy se mnou.
21. Jdu cestou, která je mi určena, ale běda tomu člověku, který se propůjčil ke zradě. Bylo by pro něho lépe, kdyby se byl nenarodil."
22. Na závěr večeře vzdal Ježíš díky Bohu za chléb, lámal ho a podával kousky stolovníkům se slovy: "Jezte, to je moje tělo!"
23. Pak se pomodlil nad kalichem vína a podával jim ho všem se slovy:
24. "To je moje krev, prolitá za mnohé jako pečeť nové smlouvy mezi Bohem a člověkem.
25. A já vám říkám, že už neokusím jiného vína až do té doby, než s vámi zasednu k hostině v Božím království."
26. Nakonec zazpívali píseň a vyšli ven na Olivovou horu.