A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 13

4 Mojžíšova 23:1-30
1. Jakmile vyšli pod vrchol, Bileám nařídil Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a dal připravit sedm býků a sedm beranů.
2. Balák udělal, co mu Bileám řekl, a když byl hotov, společně obětovali na každém z oltářů jednoho býka a berana.
3. Zatímco oběti stravoval oheň, Bileám řekl Balákovi: "Zůstaň zde u oltářů a já sám vystoupím na vrchol a požádám Hospodina, aby se mi zjevil. Jestliže mne vyslyší, oznámím ti, co mi řekl."
4. Bůh se skutečně ukázal a Bileám řekl: "Na sedmi oltářích jsem pro tebe obětoval sedm býků a sedm beranů."
5. Nato Hospodin předal Bileámovi své poselství a poslal ho zpět ke králi Balákovi."
6. Bileám tedy sešel dolů a nalezl krále se všemi ostatními představiteli Moábu u obětních oltářů.
7. Potom Bileám zvolal: "Moábský král Balák mne povolal z východního pohoří Aramu, abych odsoudil a proklel izraelský národ.
8. Jak ale mohu někoho proklínat, když ho Bůh nezatratil?
9. Z vrcholků skal vidím, že Izraelci se nepodobají ostatním národům. Jsou jiní a žijí odděleně.
10. Podobně jako zrnka prachu nikdo nespočítá ani čtvrtinu jejich národa. Kéž bych jednoho dne zesnul jako oni pokojným spánkem smrti spravedlivých."
11. Sotva to král Balák uslyšel, obořil se na Bileáma: "Co to děláš? Přivedl jsem tě, abys proklel mé nepřátele a ty jim naopak předpovídáš to nejlepší!"
12. Nato však Bileám odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit pouze to, co mi přikáže Hospodin?"
13. Balák tedy řekl: "Pojď se mnou na jiné místo, odkud je vidět tábor Izraelců. Z celého národa uvidíš jen část, ale přesto na něj odsud můžeš uvrhnout prokletí."
14. Nato odešel s Bileámem na pole hlídek na vrcholu hory Pisgy. Na místě postavil sedm oltářů a na každém z nich obětoval jednoho býka a berana.
15. Když byl Balák hotov, Bileám ho požádal: "Zůstaň zde u svých obětí a já se opodál setkám s Hospodinem."
16. Hospodin se Bileámovi skutečně zjevil a oznámil mu, s jakou odpovědí se má vrátit ke králi Balákovi.
17. Když se Bileám vrátil, král Balák stál se všemi představiteli Moábu u obětních oltářů a ihned se Bileáma zeptal: "Tak co ti řekl Hospodin?"
18. Nato Bileám zvolal: "Dobře poslouchej, králi Baláku! Nečekej od Boha, že bude lhát nebo náhle měnit svá rozhodnutí.
19. Vždyť Bůh není člověk a nejedná jako on. Což nepotvrzuje svá slova činy a neplní, co slíbil?
20. Nařídil mi, abych Izraelcům požehnal. Mohu snad vzdorovat, když on jim projevil svou přízeň?
21. Izraelský národ nežije v bídě a nemá se čeho obávat. Vždyť Hospodin je s nimi a všichni ho oslavují jako svého krále.
22. Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka.
23. Izraeli neublíží žádná kouzla a prokletí. Ostatní mohou jen obdivovat, co Bůh pro svůj národ udělal.
24. Izraelci jsou jako mocní lvi, kteří neustoupí, dokud nezvítězí a nenasytí se masem a krví svých obětí."
25. Sotva Bileám domluvil, král Balák se na něj osopil: "Když nedokážeš Izraelce proklít, tak jim alespoň neustále nežehnej."
26. Bileám však znovu odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit jen to, co mi přikáže Hospodin?"
27. 27-28 Král Balák se ale nepoučil a opět řekl Bileámovi: "Půjdeme jinam, kde ti snad Bůh dovolí, abys Izraelce proklel," a odvedl Bileáma na vrchol hory Peóru, která se zvedá z pouště.
28. ***
29. I tentokrát Bileám poručil králi Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a obětoval sedm býků a sedm beranů.
30. Balák uposlechl a obětoval na každém z oltářů jednoho býka a berana.

4 Mojžíšova 24:1-25
1. 1-3 Bileámovi bylo nad slunce jasné, že Hospodin bude opět chtít, aby Izraelcům požehnal. Proto se ani nesnažil o nějaká kouzla a zaklínadla jako předtím a rovnou se obrátil směrem k poušti, kde vedle sebe tábořily všechny izraelské rody. V tu chvíli Bileáma ovládl Boží Duch a jeho ústy zvolal: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
2. ***
3. ***
4. Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
5. Jak nádherné jsou zástupy stanů Izraele.
6. Vinou se jako zelená údolí či jako zahrady podél řeky. Izraelci připomínají ušlechtilé stromy vysazené Hospodinem, rozložité cedry poblíž vody.
7. Vždy budou mít dostatek vláhy, aby mohli růst a sílit. Jejich království nabude slávy a králi Izraelců se nevyrovná ani panovník Agag.
8. Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka. Drtí a lámou kosti svých protivníků a svými zbraněmi je připravují o život.
9. I když odpočívají, jsou jako spící lev. Kdo by se opovážil je probudit? Každý, kdo přeje Izraeli blaho, bude sám požehnán a všichni, kdo ho proklínají, dojdou zatracení."
10. Tentokrát se král Balák na Bileáma skutečně rozhněval, zalomil rukama a zvolal: "Pozval jsem tě, abys přivolal na mé nepřátele pohromu, a ty jim už potřetí předpovídáš jen to nejlepší.
11. Kliď se mi z očí a vrať se, odkud jsi přišel! Slíbil jsem ti hojnou odměnu, ale nedostaneš nic a poděkuj za to Hospodinu."
12. Bileám se však ohradil: "Jen si vzpomeň, co jsem říkal už tvým poslům, které jsi za mnou vypravil:
13. I kdyby mi Balák dal svůj palác a všechno své stříbro a zlato, nemohu se ani v nejmenším protivit nařízení Hospodina, svého Boha, a dělat si, co se mi zachce. Řeknu jen to, co mi sám nařídí.
14. Vrátím se tedy do své vlasti, ale dříve ti oznámím, co jednoho dne udělají Izraelci s tvým národem."
15. Vzápětí Bileám pronesl tuto věštbu: "Slyšte slova Beórova syna, proroka Bileáma, která mu zjevil a vyložil všemocný Bůh.
16. Oznámí, co sám spatřil, neboť prorok, k němuž promlouvá Hospodin, má vždy oči otevřené.
17. 17-18 Vidím v daleké budoucnosti panovníka, jenž vzejde v Izraeli jako hvězda na obloze. Rozdrtí Moábce i všechny Šétovce a neohrožení porazí také Edóm a Seír i všechny ostatní protivníky Izraele.
18. ***
19. Panovník Izraele se ujme vlády a vyhladí všechny nepřátele, až do posledního."
20. Nato Bileám obdržel vidění o osudu Amálekovců a řekl: "Národu Amálekovců se nikdo nevyrovnal, ale jednoho dne navždy zaniknou."
21. V dalším vidění spatřil Bileám budoucnost Kénijců a prohlásil: "Ačkoliv Kénijci sídlí vysoko ve skalách a domnívají se, že jsou v bezpečí,
22. Ašúrovci jejich zemi zničí a odvlečou obyvatele do zajetí."
23. Nakonec Bileám dodal: "Kdo přežije, až Hospodin zakročí?
24. Válečníci, jež přivezou lodě od kyperských břehů, rozpráší i Ašúrovce a Eberovce, ale nakonec také oni sami zahynou."
25. Když Bileám domluvil, opustil krále Baláka a oba zamířili k domovu.

Žalmy 33:18-22
18. Bůh hledí na ty, kdo ho mají v úctě a čekají na jeho slitování,
19. aby je vysvobodil od smrti a živil je v čas hladu.
20. Jen na Boha spoléhá naše duše, on je naše pomoc, náš štít.
21. V něm se rozveselí naše srdce, jeho svaté jméno je naše naděje.
22. Bože, tvé slitování buď nad námi, tebe s důvěrou vyhlížíme.

Přísloví 11:27-27
27. Kdo hledá dobro, hledá Boží přízeň, kdo se pídí po zlu, toho zlo potká.

Marek 13:1-20
1. Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Podívej, Mistře, z jakých mohutných kvádrů je chrám vystavěn. Není to krása?"
2. "Z téhle krásy," zachmuřil se Ježíš,"nezbude nic než rozvaliny. Vše bude rozbořeno."
3. Vyhledal tiché místo na svahu Olivové hory, odkud byl výhled na chrám. Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho ptali,
4. kdy ta pohroma nastane a jaké varování ji bude předcházet.
5. Ježíš začal hovořit: "Dejte si pozor, aby vás někdo neoklamal.
6. Mnozí přijdou a budou tvrdit, že oni spasí svět. A řadu lidí zmatou.
7. Na mnohých místech vzplanou války a nepokoje. Neděste se, to bude znamení konce, ale ještě ne konec světa.
8. Znepřátelí se národ s národem, stát se státem. Na různých místech budou zemětřesení, nastane hlad. Ale to bude jen počátek porodních bolestí nového věku.
9. Nedejte se překvapit. Budou vás vláčet před soudy, bičovat v synagogách, předvedou vás před vlády a krále, protože jste moji následovníci. A to bude vaše příležitost, abyste jim svědčili, že já jsem přišel zachránit svět.
10. Dříve, než nastane konec světa, musí se o mně dozvědět lidé všech národů.
11. Až vás budou vyslýchat, nestarejte se předem, jak budete odpovídat. Duch svatý vám dá pravá slova.
12. Bude to těžká doba; bratr vydá na smrt svého bratra, otec syna. Děti se postaví proti rodičům a zničí je.
13. A vy? Vás budou všichni nenávidět, protože jste mi oddáni. Ale kdo se mne přes všechno nezřekne, bude spasen.
14. To, co se odehraje zde v Jeruzalémě, bude obrazem událostí na konci světa. Až bude chrám znesvěcen, nečekejte na nic a utečte do hor.
15. Budete-li na schodišti, už se nevracejte do domu, abyste si něco vzali s sebou.
16. Budete-li pracovat na poli, nechoďte se domů převléknout.
17. Zle bude v těchto dnech těhotným ženám a kojícím matkám.
18. Proste Boha, abyste nemuseli utíkat v zimě.
19. Také na konci věků budou strašné doby, jaké tu od stvoření světa nebyly.
20. Kdyby Bůh ty dny nezkrátil, žádný člověk by nebyl zachráněn. Ale zkrátí je pro záchranu svých vyvolených.