A A A A A
Error:
BookNum: 40 Chapter: 24 VerseStart: 51 VerseShouldHave: 50
Bible za jeden rok
Únor 8

2 Mojžíšova 27:1-21
1. Z akáciového dřeva dále vyrobíte metr a půl vysoký obětní oltář ve tvaru čtverce o straně dva a půl metru.
2. Každý z jeho čtyř úhlů ozdobíte napodobeninou rohu. Všechno ale musíte zhotovit z jednoho kusu a nakonec oltář potáhněte bronzem.
3. Všechny nástroje a oltářní nádoby zhotovíte rovněž z bronzu - misky na popel, lopatky, kropenky, vidličky na maso i pánve na oharky.
4. Vyrobíte také bronzový mřížovaný rošt a ke všem jeho čtyřem rohům připevníte bronzové kruhy.
5. Tento rošt potom připevněte do poloviny výšky oltáře.
6. Dále zhotovte akáciové tyče a potáhněte je bronzem.
7. Když potom budete oltář přenášet, zavěsíte tyče do čtyř kruhů po obou jeho stranách.
8. Oltář bude dutý, vyrobený z desek přesně tak, jak jsem ti, Mojžíši, ukázal na hoře.
9. Kolem svatyně nakonec vytvoříte nádvoří. Na jižní straně bude ohraničeno zástěnou z jemně tkaného plátna v délce padesáti metrů.
10. Zástěnu pověsíte pomocí stříbrných tyčí s háčky mezi dvacet kůlů. Všechny kůly přitom musí stát ve dvaceti bronzových patkách.
11. Severní stranu bude obepínat zástěna téhož rozměru, kterou stříbrnými háčky rovněž zavěsíte na stříbrné tyče upevněné na dvaceti kůlech s bronzovými patkami.
12. Na západní straně uděláte zástěnu polovičního rozměru a pověsíte ji jen na deset kůlů s bronzovými patkami.
13. 13-15 Také šířka východní strany nádvoří bude jen dvacet pět metrů, ale navíc zde ponecháte uprostřed volný prostor pro vstup a oba okraje ohraničíte sedm a půl metrovou zástěnou vždy na třech kůlech s patkami.
14. ***
15. ***
16. Na vstupní prostor do nádvoří pak použijte deset metrů výšivkami zdobené modré, fialové a červené látky z jemného plátna a zavěste ji na čtyři kůly usazené v bronzových patkách.
17. Všechny kůly kolem nádvoří musí mít bronzové patky, stříbrné háčky a budou spojeny stříbrnými tyčemi.
18. Nádvoří tedy bude mít délku padesát metrů a šířku dvacet pět metrů a bude kolem dokola ohraničeno pruhem jemného plátna vysokým dva a půl metru, který bude viset na kůlech s bronzovými patkami.
19. Veškeré zbývající předměty, které se budou jakkoliv používat při obřadu ve svatyni, včetně kolíků ke stanovým houním svatyně i k ohradě okolo nádvoří, zhotovte z bronzu.
20. Dále, Mojžíši, přikaž Izraelcům, aby ti přinášeli čistý olivový olej, který pak budete přilévat do kahánků, aby v nich neustále hořel plamínek.
21. V místnosti před oponou, za níž bude stát truhla s deskami Zákona, budou Áron a jeho potomci sloužit Hospodinu a od večera do rána udržovat hořící kahánky. Toto nařízení pak bude platit také pro všechny následující generace Izraelců.

2 Mojžíšova 28:1-43
1. Nechej si, Mojžíši, předvést svého bratra Árona a jeho syny Nádaba, Abíhúa, Eleazara a Ítamara. Vybral jsem je ze všech Izraelců, aby mi sloužili jako kněží.
2. Aby představoval důstojnost a vážnost, dej pro Árona zhotovit posvátné roucho.
3. Přikaž všem zručným mužům, které jsem obdařil dovedností pro tuto práci, ať pro Árona zhotoví posvátné roucho, aby se mohl stát mým knězem.
4. Šat, který pro něj zhotoví, bude vypadat takto: Kněz bude nosit tkanou halenu a dlouhé roucho, na němž bude mít zvlášť zhotovený nárameník a náprsník. Na hlavě pak bude mít turban a přes sebe přehozenou šerpu. Aby mi Áron a jeho synové mohli sloužit jako kněží, musíte pro ně ušít tato posvátná roucha.
5. Ať na ně krejčí použijí zlato, modrou, fialovou a červenou přízi a jemné plátno.
6. Z téhož materiálu bude také nárameník.
7. Budou jej tvořit dva díly, které budou na ramenou spojeny.
8. Součástí oděvu též bude bederní pás ušitý z jednoho kusu téhož materiálu.
9. 9-10 Dále vezmete dva karneoly a vyryjete do nich jména izraelských rodů podle pořadí jejich narození. Šest jmen do každého z kamenů.
10. ***
11. 11-12 Tak jako rytec vyrývá znaky do pečeti, vyryje do kamenů těchto dvanáct jmen. Nakonec je nechej zasadit do zlaté obruby a připevnit k horní části nárameníku, jako památné kameny izraelského národa. Áron je pak bude i s vyrytými jmény nosit na ramenou jako upomínku vždy, když bude ve svatyni sloužit Hospodinu.
12. ***
13. 13-14 Kromě dvou kroužků dejte rovněž z ryzího zlata udělat dva řetízky a připevněte je ke kroužkům.
14. ***
15. Dejte si také záležet na náprsníku, jehož prostřednictvím vám budu dávat najevo svá rozhodnutí. Stejně jako nárameník jej zhotovte ze zlata, modré, fialové a červené příze a jemně tkaného plátna.
16. Náprsník bude mít tvar čtverce o velikosti strany dvacet dva centimetrů a ušijete jej ze dvou vrstev látky, takže vytvoří kapsu.
17. Náprsník pak osázejte čtyřmi řadami drahokamů. Do první řady umístěte rubín, topas a smaragd,
18. druhou řadu vytvořte z malachitu, safíru a jaspisu,
19. do třetí řady dejte opál achát a ametyst
20. a nakonec čtvrtou řadu osázejte chrysolitem, karneolem a onyxem. Všechny kameny však nejprve vsaďte do zlatých pouzder.
21. Na náprsníku tedy bude celkem dvanáct drahokamů, z nichž každý bude představovat jeden z izraelských rodů a jejichž dvanáct jmen bude vyryto do drahokamů jako do pečeti.
22. 22-24 K náprsníku také zhotovte dva řetízky z ryzího zlata a připevněte je pomocí dvou zlatých kroužků k jeho dvěma cípům.
23. ***
24. ***
25. Druhým koncem připevníte řetízky zepředu ke dvěma zlatým kroužkům v horní části nárameníku.
26. Další dva zlaté kroužky pak přišijete na vnitřní okraj náprsníku k lemu, kterým doléhá k nárameníku.
27. Jiné dva zlaté kroužky zase přišijete zepředu ke spodnímu okraji horní části nárameníku, nad bederním pásem naproti spodnímu okraji náprsníku.
28. Kroužky na náprsníku a nárameníku svažte modrou stužkou a spojte je s bederním pásem, aby náprsník od nárameníku neodstával.
29. Kdykoliv pak Áron vstoupí do svatyně, ponese na tomto náprsníku, v místě, kde mu v hrudi bije srdce, drahokamy se jmény izraelských rodů, aby mi je jako svému Hospodinu neustále připomínal.
30. Do kapsy náprsníku vložíte posvátné kameny urím a tumím, aby je měl Áron na srdci vždy, když bude vstupovat do mé přítomnosti. Áron tak u sebe neustále ponese losy, jejichž prostřednictvím budu Izraelcům sdělovat rozhodnutí, která jako jejich Hospodin učiním.
31. 31-32 Dlouhé roucho k nárameníku zhotovte celé z modré látky s otvorem pro hlavu uprostřed. Okraje otvoru olemujte, aby se netřepily.
32. ***
33. 33-34 Na spodní lem kněžského roucha zavěste řadu granátových jablíček z modré, fialové a červené látky a mezi ně připevněte zlaté zvonečky tak, aby se navzájem střídaly podél celého spodního okraje.
34. ***
35. Toto roucho bude Áron nosit při každé bohoslužbě. Vždy, když kněz bude vstupovat ke mně, ke svému Hospodinu, do svatyně nebo z ní bude vycházet, budou zvonky zvonit, aby nezemřel.
36. Dále nechej, Mojžíši, zhotovit květ z čistého zlata a stejným způsobem jako do pečeti do něj nechej vyrýt slova: "zasvěcen Hospodinu".
37. Tento květ pak pomocí modré stužky přivaž zepředu k turbanu.
38. Áron ho bude nosit na čele a ponese tak veškeré viny, které Izraelci vyznají při předkládání a posvěcování jakýchkoliv darů a obětí. Bude ho mít neustále na čele, abych mohl dary Izraelců přijmout.
39. Z jemného plátna dále zhotovte kněžskou halenu a turban. Ušijte také šerpu na oděv a ozdobte ji výšivkami.
40. Aby lidé respektovali a ctili také Áronovy syny ušijte pro ně haleny, šerpy a vysoké turbany.
41. Jakmile si Áron a jeho synové tato kněžská roucha oblečou, uveď je, Mojžíši, do úřadu a vysvěť je, aby mohli zastávat úřad mých kněží.
42. Ke kněžskému oděvu nechej také zhotovit plátěné spodní prádlo. Musí začínat u pasu a zakrývat stehna.
43. Áron a jeho synové je na sobě musí mít, kdykoliv vstoupí do svatyně, aby se se mnou setkali, nebo když přistoupí k oltáři, aby mi sloužili. Neponesou tak zodpovědnost za provinění a nezemřou. Toto nařízení platí pro Árona i jeho potomky a platí natrvalo.

Žalmy 20:1-5
1. (Davidova píseň pro sólový zpěv)
2. Až bude ti moc zle, Pán Bůh ti odpoví, zachránil Jákoba, chce zachránit i tebe.
3. Svou pomoc hledej u něj, mysli na Jeruzalém,
4. ne nadarmo jsi chodíval tam Bohu obětovat.
5. Kéž naplní tvá přání, přizná se ke tvým radám, tvé vroucí prosby Hospodin z milosti naplní.

Přísloví 7:1-5
1. Můj synu, dbej na moje rady a uchovej si ve své mysli mé příkazy.
2. Chraň mé rady jako zřítelnici svého oka a budeš žít.
3. Jako prsteny je navlékni na své prsty a napiš je na tabulku svého srdce.
4. Moudrosti řekni: „Ty jsi moje sestra,“ a rozumnost přijmi jako svou příbuznou,
5. aby tě chránily před cizoložnicí, před úlisně tlachající cizí ženou.

Matouš 24:29-51
29. A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles.
30. Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou.
31. Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.
32. Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto.
33. Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích.
34. Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí.
35. Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.
36. Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví.
37. Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho.
38. Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu.
39. Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.
40. Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán.
41. Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.
42. A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde.
43. Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání.
44. Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.
45. Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva?
46. Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti.
47. Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku.
48. Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,'
49. začal by týrat své druhy a hodovat s opilci.
50. Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství."