A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 7

2 Mojžíšova 25:1-40
1. Hospodin vydal Mojžíšovi následující pokyny:
2. Vyzvi Izraelce, aby mi přinesli své dary. Přijmi pro mě oběť od každého, kdo ji s upřímným srdcem sám odevzdá.
3. 3-7 Řekni jim, ať přinášejí zlato, stříbro a měď, jemnou přízi a látky modré, fialové a červené barvy, kozí srst, beraní rouna obarvená načerveno, kůže mořských zvířat, akáciové dřevo, olivový olej na svícení, koření do posvátného oleje k pomazávání, aromatické byliny na přípravu vonného kadidla a také různé drahokamy a klenoty k ozdobení kněžského nárameníku a náprsníku.
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. Potom jim přikaž, aby pro mě vystavěli svatyni, a já budu přebývat mezi nimi.
9. Ať postaví a zařídí můj svatostánek přesně podle vzoru, který ti předložím.
10. Z akáciového dřeva nechej udělat truhlu v délce sto dvacet pět centimetrů, o šířce i výšce sedmdesát pět centimetrů.
11. Celou ji zevnitř i zvenčí pokryjte ryzím zlatem a kolem dokola opatřete zlatou lištou.
12. Odlijte k truhle také čtyři zlaté kruhy a připevněte je k jejím hranám, vždy dva kruhy na každou stranu.
13. Dále zhotovte dvě tyče z akáciového dřeva a rovněž je potáhněte zlatem.
14. Tyče pak protáhněte kruhy po stranách truhly, aby ji bylo možné přenášet.
15. Tyče vždy nechávejte viset v kruzích a nevytahujte je.
16. Do této truhly pak vložíš desky Zákona, který ti svěřím.
17. Víko truhly dej vyrobit z čistého zlata. Jeho délka i šířka zůstane shodná s rozměry truhly, tedy sto dvacet pět centimetrů krát sedmdesát pět centimetrů.
18. Na oba konce víka dej umístit cheruby vytepané z ryzího zlata.
19. Připevněte je na oba okraje tak, aby tvořili s víkem jeden kus.
20. Cherubové musí mít rozepjatá křídla, aby jimi zastiňovali víko. Budou stát tváří obráceni k sobě a jejich pohled bude směřovat dolů na víko.
21. Až pak do truhly uložíš desky Zákona, přikryješ truhlu tímto víkem.
22. Právě tam, nad víkem, v prostoru mezi dvěma cheruby stojícími nad truhlou smlouvy se s tebou budu setkávat a vydávat svá nařízení pro Izraelce.
23. Ze stejného akáciového dřeva dále zhotovte stůl o rozměrech sto krát padesát centimetrů a výšce sedmdesát pět centimetrů.
24. Také tento stůl pokryjte celý zlatem a po obvodu ho opatřete zlatou lištou.
25. Kolem dokola ho navíc ozdobte osmicentimetrovou obrubou se zlatým lemem.
26. Také ke stolu odlijte čtyři zlaté kruhy a připevněte je ke čtyřem jeho rohům v místě, kde má stůl nohy.
27. Umístěte je až nahoru pod obrubu, abyste mohli stůl přenášet na tyčích.
28. Tyče udělejte stejné, jaké jste zhotovili pro přenášení truhly, z akáciového dřeva, potažené zlatem. Tak budete moci stůl přenášet.
29. Ke stolu vyrobíte talíře, mísy, džbánky a také obřadní nádoby z ryzího zlata.
30. Po celou dobu pak musí na stole ležet předkladné chleby.
31. Dále nechej vytepat z ryzího zlata svícen. Podstavec, jednotlivá ramena i jeho kalichy v podobě rozkvetlých poupat budou vyrobeny z jednoho kusu.
32. Ze svislého svícnu uprostřed bude vycházet do stran dalších šest ramen - tři na jednu a tři na druhou stranu.
33. Na každém ze šesti ramen vycházejících ze svícnu budou tři kalichy ve tvaru rozkvetlých mandlových poupat.
34. 34-35 Ve středu svícnu budou navíc další čtyři kalichy stejné jako ty ostatní a budou umístěny vždy mezi dvěmi protilehlými rameny a také nad horním a pod dolním párem ramen.
35. ***
36. Všechny součásti svícnu, kalichy i ramena musí být vytepány z jednoho kusu ryzího zlata.
37. Na svícen potom nasaďte sedm kahánků, aby osvětlovaly prostor před svícnem.
38. Nůžky na zastřihování knotů i misky na ohořelé zbytky zhotovte rovněž z ryzího zlata.
39. Na výrobu svícnu a všech jeho doplňků použijte třicet čtyři kilogramů zlata.
40. Ty, Mojžíši, pak dohlédni na to, aby vše vypadlo tak, jak jsem ti popsal na hoře.

2 Mojžíšova 26:1-37
1. Vlastní příbytek vytvořte z deseti pruhů jemně utkaného plátna a modré, fialové a červené látky, do které zruční krejčí vetkají siluety cherubů.
2. Všechny pruhy budou stejně velké - čtrnáct metrů dlouhé a dva metry široké.
3. 3-5 Spojte pak vždy pět pruhů látky za sebou dohromady a na okrajích obou vzniklých dlouhých dílců našijte naproti sobě padesát poutek z modré látky.
4. ***
5. ***
6. K nim pak zhotovte padesát zlatých spon, kterými sepnete oba vzniklé pruhy dohromady tak, aby uzavřely budovu svatyně jako jeden celek.
7. Příbytek také přikryjte houněmi utkanými z kozí srsti.
8. Zhotovíte jedenáct pruhů látky stejné velikosti o délce patnácti metrů a šířce dvou metrů.
9. Spojte je do dvou kusů o pěti a šesti pruzích. Šestý pruh pak na přední straně stanu přeložte.
10. Na okraje koncových dílů přišijte naproti sobě padesát poutek.
11. Do nich pak navlečte padesát bronzových sponek a sepněte oba stanové dílce do jednoho kusu.
12. 12-13 Protože celkový sepnutý dílec bude o něco větší, nechejte jej o jeden metr přesahovat přes zadní stěnu svatyně. Na obou stranách pak pak bude přesahovat o půl metru tak, aby zakrýval celou svatyni.
13. ***
14. Nakonec dílec přikryjte načerveno obarvenými beraními rouny a přes ně ještě přetáhněte kůže z mořských zvířat.
15. Nosnou konstrukci svatyně zhotovte z akáciového dřeva.
16. 16-17 Udělejte z něho desky v délce pěti metrů a šířce sedmdesát pět centimetrů se dvěma čepy.
17. ***
18. 18-19 Tímto způsobem zhotovte dvacet desek na jižní stranu svatyně a každou z nich usaďte pomocí čepů na dvě stříbrné patky.
19. ***
20. 20-21 Tentýž počet, dvacet desek a čtyřicet stříbrných patek, udělejte také na severní stranu svatyně.
21. ***
22. 22-23 Západní neboli zadní stranu svatyně pak bude tvořit šest obyčejných a dvě rohové desky.
23. ***
24. V obou těchto rozích musí desky po celé délce k sobě přiléhat a být spojené jedním kruhem.
25. Celkem tedy bude zadní stranu tvořit osm desek a šestnáct stříbrných patek - dvě pod každou desku.
26. 26-27 Dále vyrobíte z akáciového dřeva patnáct příčných trámů a umístíte je po pěti na oba boky i zadní stěnu svatyně.
27. ***
28. Středový trám bude umístěn v polovině desek, aby zpevňoval stěnu od jednoho konce k druhému.
29. Hotové desky nakonec pokryjte zlatem a odlijte zlaté kruhy ve kterých budou viset rovněž pozlacené příčné trámy.
30. Postavte svatyni přesně tak, jak jsem ti nyní ukázal tady na hoře.
31. Dále zhotovte oponu z modré, fialové a červené látky a jemně tkaného plátna, do níž zruční krejčí vyšijí siluety cherubů,
32. a pověste ji zlatými háčky na čtyři sloupy z akáciového dřeva potaženého zlatem, které postavíte na čtyři stříbrné patky.
33. Tuto oponu pak připevněte sponami uvnitř svatyně a přeneste za ni moji truhlu s deskami Zákona. Opona tak bude oddělovat svatyni od prostoru velesvatyně
34. Truhlu ve velesvatyni přiklopte víkem.
35. Před oponu pak na severní stranu svatyně postavte stůl a naproti němu, na jižní stranu svatyně umístěte svícen.
36. Závěs ke vchodu do svatyně zhotovte opět z modré, fialové a červené látky v kombinaci s jemně tkaným plátnem a opatřete jej výšivkami.
37. Také pro tento závěs zhotovte z pozlaceného akáciového dřeva pět sloupů na pěti bronzových patkách a pověste jej na ně zlatými háčky.

Žalmy 19:7-14
7. Od východu na západ vždycky běží, nic neunikne jeho mocné záři.
8. To Hospodin dal všemu pevný zákon, přemýšlej o tom, občerstvíš svou duši. Vše svědčí o tom jak je Bůh náš moudrý, jak nepřidal by rozumu i lidem.
9. Co ustanovil Pán, to dává radost, a jeho příkazy nám pročišťují zrak.
10. Máš před Bohem upřímnou, čistou úctu? Ta povede tě stále jenom přímo. Bůh všecko dobře řídí, spravedlivě.
11. To stojí za mnoho, za všecko zlato, a je to sladší než med z včelí plástve.
12. 12 Kdo přijímá to, dobře vždycky vidí, kdo řídí se tím, nebude mít škodu.
13. A přece je tak snadné dát se klamat, nepřiznat viny, na omyl je svádět. Odpusť mně, Bože, i to, o čem nevím,
14. a před vědomým hříchem zastav, prosím, mé kroky, ať ničemu neotročím. Umyj mne dokonale od vší špíny!

Přísloví 6:32-35
32. Kdo však cizoloží, jedná jako rozumu zbavený, protože ničí sám sebe.
33. Sklidí rány a ostudu, a svého potupení se už nezbaví.
34. Vždyť žárlivý muž se dokáže rozběsnit, a když se mstí, nezná slitování.
35. Nepřijme žádný úplatek, i kdyby byl sebevětší.

Matouš 24:1-28
1. Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu.
2. Ale on jim řekl: "Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni."
3. "Kdy se to stane?" vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře."Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?"
4. Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat.
5. Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.'
6. Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec.
7. Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy.
8. Ale to bude jen počátek hrůz.
9. Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni.
10. Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět.
11. Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.
12. Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých.
13. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
14. Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.
15. Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel,
16. pak utečte z Judska do hor;
17. 17-18 kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací.
18. ***
19. Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy.
20. Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.
21. 21-22 Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.
22. ***
23. Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,' nevěřte.
24. Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.
25. Pamatujte na tato má varování.
26. A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit.
27. Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.
28. Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.