A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 6

2 Mojžíšova 23:1-33
1. Nešiřte kolem sebe falešné zprávy a neověřené informace ani se nesnažte pomáhat ničemníkům záměrným lhaním.
2. 2-3 Nepodílejte se na špatnostech jenom proto, že to tak dělá většina. Když svědčíte u soudu nepřekrucujte spravedlnost podle toho, čím se řídí davy, a nikoho nezvýhodňujte jen proto, že je chudý.
3. ***
4. Najdete-li zatoulaného býka nebo osla vašeho nepřítele, vraťte mu ho.
5. Stejně tak, když uvidíte, že osel někoho, kdo vás nenávidí, nemůže unést svůj náklad, nezůstaňte lhostejní a i takovému člověku pomozte.
6. Neupírejte nemajetným jejich právo na spravedlivý soud.
7. Nikoho křivě neobviňujte a nedopusťte, aby kdokoliv nevinný byl neprávem odsouzen nebo byl popraven, neboť takovou nespravedlnost nenechám jen tak.
8. Nedejte se uplácet, protože úplatky vedou člověka k tomu, aby neviděl a upravoval si spravedlnost, jak se mu to hodí.
9. Neutiskujte cizince, neboť z Egypta sami dobře víte, jaké to je být někde cizí.
10. 10-11 Šest let obdělávejte svá pole a sklízejte jejich úrodu, ale sedmý rok ponechejte půdu ležet ladem a nic na ní nepěstujte. To, co na ní vyroste, nechejte za potravu chudým a zbytek ať spasou zvířata. Stejným způsobem nakládejte i se svými vinohrady a olivovými sady.
11. ***
12. Pracujte pouze šest dní, ale sedmý den se ničím nezaměstnávejte, aby si mohla odpočinout a načerpat nových sil i vaše zvířata, domácí služebnictvo a také cizinci.
13. Pečlivě dodržujte všechno, co jsem vám řekl, a nedopusťte, aby se vaše ústa někdy dovolávala pomoci od jiných falešných bohů.
14. Třikrát do roka uspořádejte na mou počest slavnost.
15. Ve stejnou dobu, v měsíci ábíbu, jako jste před časem opustili Egypt, slavte svátek nekynutých chlebů a celý týden jezte pouze chléb bez kvasnic, jak jsem vám přikázal. Ať se o těchto slavnostech přede mnou nikdo neukáže s prázdnýma rukama.
16. Jakmile sklidíte první úrodu obilí, které jste zaseli na vašich polích, uspořádejte dožínkovou slavnost. Na konci roku, až sklidíte plodiny ze sadů a zahrad, zase uspořádejte slavnost sklizně.
17. Každý izraelský muž mi jako svému Panovníku a Hospodinu třikrát za rok předloží své oběti a dary.
18. Při obětování nedopustíte, aby krev vašich obětí přišla do styku s čímkoliv kvašeným. Rovněž nenechávejte žádný tuk ze slavnostních obětí do druhého dne.
19. Jakmile sklidíte první úrodu, vyberte z ní tu nejlepší část a přineste ji do mé svatyně. Nikdy nevařte kůzle v mléku jeho vlastní matky.
20. Posílám před vámi svého posla, který vás bude chránit po cestě a přivede vás do míst, jež jsem pro vás připravil.
21. Věnujte mu pozornost a poslouchejte ho ve všem, co řekne. Nestavějte se mu na odpor, neboť on vám žádný vzdor nebude tolerovat. Vždyť zastupuje mne samotného.
22. Jestliže mu budete pozorně naslouchat a uděláte všechno, co vám jeho prostřednictvím sdělím, stanu se protivníkem vašich nepřátel a postavím se proti těm, kdo se stavějí proti vám.
23. Můj posel vám pak bude ukazovat cestu a přivede vás do země, kde nyní sídlí národy Emorejců, Chetejců, Perizejců, Kenaanců, Chivejců a Jebúsejců, a já všechny jejich obyvatele vyženu.
24. Ne aby vás napadlo uctívat jejich falešná božstva nebo provozovat jejich obřady a rituály. Všechny napodobeniny jejich bohů i posvátné sloupy rozbijte a zničte.
25. Uctívejte pouze mne, svého Hospodina a Boha, a já vám dám hojnost jídla i pití. Ochráním vaše zdraví před nemocemi a postarám se o to,
26. aby žádná žena ve vaší zemi nepotratila či zůstala neplodná. Každý z vás se ve zdraví dožije vysokého věku.
27. Váš národ budou předcházet úžasné zprávy o mé moci a způsobí zmatek v každém z národů, které vám přijdou do cesty. Donutím vaše nepřátele, aby se před vámi dali na útěk.
28. Pošlu před vámi roje sršňů, aby vypudili národy Chivejců, Kenaanců a Chetejců z míst, kudy půjdete.
29. Nevyženu je však v průběhu jednoho roku, protože jejich země by mezitím zpustla a přemnožila by se v ní divoká zvěř.
30. Budu je z jejich země vypuzovat postupně tak dlouho, dokud se váš národ nerozroste natolik, abyste mohli převzít zemi do vlastnictví.
31. Hranice vaší země bude tvořit Rudé moře, Středozemní moře, poušť a řeka Eufrat. Dám vám moc vyhnat všechny národy, které dnes žijí na tomto území.
32. V žádném případě neuzavírejte z žádným z nich jakoukoliv smlouvu ani nepřijímejte nic z jejich náboženství.
33. Nedovolte jim zůstat ve vaší zemi, jinak vás svedou k tomu, abyste se mi postavili na odpor. Uctívání jejich falešných bohů by vás zaručeně přivedlo do záhuby."

2 Mojžíšova 24:1-18
1. Když Hospodin domluvil, opět řekl Mojžíšovi: "Vystup společně s Áronem, Nádabem, Abíhúem a sedmdesáti váženými staršími Izraele ke mně na horu. Ať se pak všichni, kdo tě budou doprovázet, v bezpečné vzdálenosti klaní
2. a pouze ty sám přistup až ke mně. Ostatní ať se nepřibližují a nikdo z Izraelců se nesmí opovážit vystoupit na horu s vámi."
3. Když Mojžíš předložil lidu všechna Hospodinova slova a nařízení, Izraelci jednohlasně zvolali: "Budeme respektovat všechno, co Hospodin řekl."
4. Mojžíš potom celou Hospodinovu řeč zachytil také písemně. Na druhý den časně z rána Mojžíš vstal a na úpatí hory postavil oltář a dvanáct kamennými pilířů, které představovaly dvanáct izraelských kmenů.
5. Potom vybral několik izraelských mladíků, aby na výraz pokoje obětovali Hospodinu mladé býčky.
6. Mojžíš pak polovinu obětní krve nalil do obřadních mís a druhou polovinou pokropil obětní oltář.
7. Když to udělal, vzal Knihu smlouvy a přečetl ji všem Izraelcům. Lid ho vyslechl a odpověděl: "Budeme poslouchat a dělat všechno, co nám Hospodin nařídil."
8. Nato vzal Mojžíš zbytek krve, pokropil s ní Izraelce a zvolal: "Prostřednictvím této krve Hospodin potvrdil svou smlouvu, kterou jsem vám právě jeho slovy předložil."
9. 9-10 Potom se Mojžíš spolu s Áronem, Nádabem, Abíhúem a sedmdesáti izraelskými staršími vypravili na horu a tam spatřili Boha Izraele. Hospodin stál na něčem, co připomínalo safír průzračný jako samotné nebe.
10. ***
11. Přestože vůdcové Izraele takto spatřili Boha, Bůh je nezničil a oni uspořádali hostinu.
12. Hospodin opět vyzval Mojžíše: "Vystup na nějakou dobu ke mně na horu a já ti svěřím kamenné desky Zákona s přikázáními, podle kterých budeš vyučovat můj lid."
13. Mojžíš a jeho pomocník Jozue se tedy vydali na cestu a Mojžíš vystoupil na Boží horu.
14. Než odešli, Mojžíš přikázal představitelům lidu: "Počkejte na nás tady dole, dokud se k vám nevrátíme. Zůstanou tady s vámi Áron a Chúr a budete-li potřebovat vyřešit nějaké spory, obraťte se na ně."
15. 15-16 Když po těchto slovech Mojžíš vystoupil na horu, přikryl ji hustý oblak a obklopila ji Boží sláva. Tato oblaková přikrývka zůstala na Sínaji šest dní, sedmý den oslovil Hospodin Mojžíše z prostředku oblaku.
16. ***
17. Izraelcům se tenkrát Hospodinova sláva jevila jako žhnoucí oheň na vrcholu hory.
18. Mojžíš tedy na Hospodinovu výzvu vystoupil do oblaku a zůstal na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Žalmy 19:1-6
1. (Davidova píseň ke sborovému zpěvu)
2. Mně vesmír ukazuje slávu Tvůrce a na obloze vidím práci Božích rukou.
3. Den za dnem o tom hovoří, noc za nocí je umělecké dílo.
4. Není to stejné jako lidská řeč, slova a hlas tu neuslyšíš,
5. a přece rozumí jim všude po celé zemi všechny národy. Na obloze se zabydlelo slunce.
6. Radostně ráno z lože vyskočí, jak ženich ve své svatby den, jak posel na cestu když vybíhá.

Přísloví 6:30-31
30. Lidé nepohrdají zlodějem, který krade proto, aby ve své nouzi ukojil hlad.
31. Je-li ovšem přistižen, musí škodu sedmeronásobně nahradit, i kdyby měl přijít o všechno, co má.

Matouš 23:23-39
23. Běda vám, vykladači zákona a farizejové, pokrytci. Do chrámu dáváte desetinu i z úrody máty, kopru a kmínu, ale nedbáte na to, co Bůh považuje za důležité: abyste jednali podle jeho práva, milosrdně a s vírou. Odvádějte desátky, ale nezanedbávejte to nejdůležitější!
24. Slepí vůdcové! Dáváte si pozor, abyste nespolkli komára, ale zhltnete velblouda!
25. Běda vám, pokrytci! Omýváte nádobí na povrchu a vnitřek plníte tím, co jste ve své chamtivosti nahrabali.
26. Slepý farizeji, vyčisti nejdříve vnitřek nádoby, jedině tak bude opravdu čistá.
27. Běda vám, vy pokrytci! Podobáte se ozdobeným hrobům: zevnějšek je pěkný, ale uvnitř jsou jen kosti mrtvých a práchnivina.
28. Zdáte se být svatí, ale v nitru jste samá přetvářka.
29. Běda vám, vy neviňátka! Stavíte náhrobky prorokům, které zabili vaši předkové, zdobíte hroby mučedníků
30. a říkáte: ‚Kdybychom my žili v době našich otců, nejednali bychom tak!'
31. Nic si nenamlouvejte, jste pravými potomky těch, kteří zabíjeli proroky.
32. Jděte v jejich šlépějích a dovršte jejich dílo!
33. 33-34 Vy si myslíte, že ujdete ohni Božího soudu? Jako jedovatí hadi číháte na proroky, pravé učitele a vykladače Písma, kteří k vám přicházejí z mého pověření. Budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, některé z nich zavraždíte, jiné ukřižujete.
34. ***
35. Na vás padne vina za všechnu prolitou krev nevinných, počínaje od Ábela až po posledního mučedníka pro Boží věc, kterého připravíte o život.
36. Skutečně vám říkám, že to všechno padne na hlavu této generace.
37. Jeruzaléme, Jeruzaléme, město, které zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni! Jak často jsem toužil shromáždit vás, jako kvočna ukrývá svá kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.
38. Proto nyní odcházím z vašeho chrámu
39. a se mnou odchází vaše naděje. Teprve až se vrátím, pochopíte a vyznáte: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Božím!'"