A A A A A
Error:
BookNum: 3 Chapter: 15 VerseStart: 33 VerseShouldHave: 32
Bible za jeden rok
Únor 23

3 Mojžíšova 15:1-33
1. 1-3 Jindy Hospodin poveril Mojžíše a Árona, aby oznámili Izraelcum: "Každý muž, kterého postihne výtok z genitálií, bude díky svému onemocnení necistý bez ohledu na to, zda výtok vychází z tela ven nebo zustává uvnitr.
2. ***
3. ***
4. Necisté bude také všechno na cem nemocný ležel nebo sedel.
5. 5-7 Každý, kdo se dotkne lužka nemocného, posadí se na místo, kde nemocný sedel, nebo se prímo dotkne nemocného, si musí vyprat celý odev, omýt se vodou a jako necistý se až do vecera nesmí úcastnit žádné bohoslužby.
6. ***
7. ***
8. Totéž platí i obrácene, když nemocný plivne na nekoho cistého. Potrísnený clovek si musí vyprat šaty, omýt se vodou a zustane až do vecera necistý.
9. 9-10 Rovnež každý, kdo se dotkne sedla, na kterém nemocný jel, nebo cehokoliv jiného, na cem sedel, se poskvrní a bude až do vecera necistý. Clovek, který by takové veci dokonce nekam nesl, si musí vyprat šaty, omýt se vodou a až do vecera jako necistý nesmí navštívit žádnou bohoslužbu.
10. ***
11. Stejnou ocistu musí provést i clovek, kterého se nemocný trpící výtokem dotkl, aniž by si predtím opláchl ruce vodou.
12. Dotkne-li se takto clovek trpící výtokem nádoby z hlíny, musí se nádoba rozbít. Dotkne-li se ale neceho dreveného, stací to jen opláchnout vodou.
13. Jakmile se clovek, který trpel výtokem, uzdraví, vycká ješte sedm dní a pak si vypere odev a omyje se v cisté vode, aby se ocistil.
14. Osmý den pak vezme dve hrdlicky nebo dve holoubata a prinese je do mé prítomnosti pred vchod do svatyne, kde je predá knezi.
15. Knez mi predloží jednoho ptáka jako obet za provinení a druhého jako obetní dal ke spálení na oltárním ohni. Tímto smírcím obradem prede mnou ocistí muže, kterého postihl výtok z genitálií.
16. Když u muže dojde k výronu semene, musí se celý omýt vodou a až do vecera se nesmí úcastnit žádné bohoslužby.
17. Pokud pritom potrísnil nejaký odev nebo neco koženého, musí to vyprat a ta vec zustane až do vecera necistá.
18. Muž a žena, kterí spolu meli pohlavní styk, se oba musí rádne umýt a až do vecera se nemohou úcastnit bohoslužby.
19. Žena se jako necistá nebude moci sedm dní úcastnit bohoslužeb vždy v dobe svého pravidelného mesícního cyklu a každý, kdo se jí dotkne, bude necistý až do vecera.
20. 20-23 Necisté bude rovnež všechno, na cem tato žena v dobe svého krvácení ležela nebo sedela. Jestliže se nekdo cehokoliv takového dotkne, musí si vyprat odev, omýt se vodou a až do vecera se jako necistý nesmí úcastnit bohoslužby.
21. ***
22. ***
23. ***
24. Pokud nejaký muž bude mít s menstruující ženou pohlavní styk, bude necistý celých sedm dní a poskvrní také každé lužko, na které si lehne.
25. Bude-li žena dlouhodobe krvácet nebo trpet výtokem mimo svuj pravidelný mesícní cyklus, bude necistá tak dlouho, dokud její výtok potrvá, podobne jako v období menstruace.
26. Všechno, na cem bude žena postižená výtokem ležet nebo sedet, bude necisté jako pri jejím pravidelném mesícním cyklu.
27. Podobne každý, kdo se techto vecí dotkne, si musí vyprat svuj odev, omýt se vosou a až do vecera se nesmí úcastnit bohoslužby.
28. Jakmile žene výtok ustane, pocká ješte jeden týden a opet bude cistá.
29. Osmý den prinese knezi ke vchodu do svatyne dve hrdlicky nebo holoubata.
30. Knez mi jednoho ptáka predloží jako obet za provinení a druhého jako obetní dar ke spálení na oltári. Jakmile obrad vše potrebné, žena, která trpela výtokem, bude prede mnou opet cistá."
31. Nakonec Hospodin Mojžíšovi a Áronovi zdůraznil: "Varujte Izraelce, ať se vyhýbají věcem, které je poskvrňují, aby pak náhodou neposkvrnili také mou svatyni a nezemřeli.
32. 32-33 Temito pravidly se musí rídit všichni muži, u nich dojde k výronu semene, všechny ženy behem svého pravidelného mesícního cyklu a také ženy i muži kterí trpí výtokem z genitálií nebo meli pohlavní styk v dobe, kdy je žena necistá."
33. Když dva z Áronových synu zemreli, protože svévolne porušili pravidla služby ve svatyni,

3 Mojžíšova 16:1-34
1. Hospodin rekl Mojžíšovi: "Upozorni Árona, aby nevstupoval do posvátné místnosti za oponou kdykoliv se mu zachce, jinak zemre.
2. Do tohoto prostoru, kde se nad víkem truhly s deskami zákona zjevuje má prítomnost v podobe oblaku, smí Áron vstoupit jen za techto okolností: Pripraví mladého býcka k obeti za provinení a berana jako obet ke spálení na oltári. Nejprve se ale omyje vodou a oblece si svátecní knežské roucho.
3. Vezme si posvátnou knežskou halenu z lneného plátna a plátené spodní prádlo, opáše se šerpou a nasadí si na hlavu turban.
4. Dále nechá z izraelských stád privést dva kozly jako obeti za provinení a jednoho berana jako obetní dar ke spálení na oltári.
5. Potom pristoupí k obetování a nejprve porazí býcka jako obet smírení za sebe a svuj rod.
6. 7-8 Po skoncení tohoto obradu privede do mé prítomnosti ke vchodu do svatyne dva pripravené kozly a losem urcí, kterého z nich obetuje mne a kterého na znamení zatracení vyžene na poušt.
7. ***
8. Kozla, který pripadl mne, potom Áron usmrtí a predloží mi ho jako obet za provinení.
9. Kozla, který má být symbolem zatracení, ale ponechá naživu, v mé prítomnosti s ním vykoná obrad smírení a vyžene ho na poušt.
10. Do prostoru za oponou smí tedy Áron vstoupit teprve poté, co sám za sebe a svuj rod obetuje býcka jako obet za provinení.
11. Dovnitr s sebou vezme kadidelnici se žhavými uhlíky z obetního oltáre pred mou svatyní a dve hrsti jemne mletého vonného kadidla.
12. V mé prítomnosti nasype kadidlo na horící uhlíky, aby kourem z kadidla zahalil víko mé truhly, jinak na míste zahyne.
13. Potom namocí prst do krve obetovaného býcka, jedenkrát stríkne na víko truhly a sedmkrát do prostoru pred ním.
14. Venku pak zabije kozla privedeného k obeti za provinení, vezme trochu jeho krve do posvátné místnosti za oponu a stejne jako s krví obetovaného býcka stríkne na víko a pred víko truhly.
15. Tímto obradem ocistí nejposvátnejší místo svatyne ode všech nepravostí, kterých se Izraelci dopustili. Totéž pak udelá i pro samotnou svatyni, která leží prímo uprostred tábora, obklopena provinením Izraele.
16. Jakmile Áron vstoupí do posvátné místnosti za oponou, aby za sebe, svuj rod a za celý izraelský národ vykonal smírcí obrady, nikdo jiný do svatyne nesmí.
17. Potom svatyni opustí a krví obetovaného býcka a kozla potre rohy obetního oltáre, aby ho ocistil.
18. Nakonec namocí v krvi obetí svuj prst a sedmkrát oltár postríká. Tím zbaví oltár nepravostí celého Izraele a posvetí ho.
19. Jakmile Áron dokoncí všechny smírcí obrady za posvátnou místnost za oponou, svatyni i za obetní oltár, privede živého kozla.
20. Položí obe ruce na jeho hlavu a uciní vyznání, kterým na kozla symbolicky prenese všechny nepravosti a provinení Izraelcu. Potom kozla sverí vybranému muži, aby ho odvedl na poušt a tam ho opustil.
21. Kozel tak s sebou odnese veškeré provinení lidu do hlubin liduprázdné pustiny.
22. Áron se pak vrátí do svatyne, svlékne si plátený šat, který si odel, než vstoupil do posvátné místnosti za oponou, a ponechá ho uvnitr.
23. Na posveceném míste se omyje vodou a oblece si svuj obvyklý knežský odev.
24. Až bude hotov, vloží do plamenu na oltári obet ke spálení, aby ocistil své viny i nepravosti lidu, a spálí také tuk z obetí za provinení.
25. Muž, který na znamení zatracení odvedl kozla do poušte, se nesmí vrátit do tábora, dokud si nevypere šaty a sám se neomyje vodou.
26. Zbytky býcka a kozla obetovaných za provinení, jejichž krev Áron odnesl k ocistnému obradu do posvátné místnosti za oponou, se musí odnést z tábora a spálit vcetne jejich kuže, masa a vnitrností.
27. Clovek, který bude zbytky pálit, si pak musí vyprat odev a omýt se vodou a teprve potom se smí vrátit do tábora.
28. Jednou pro vždy vám narizuji, abyste se každorocne vždy desátý den v sedmém mesíci postili a s uprímnou lítostí si uvedomili svá provinení. Nikdo z vás ani z cizincu, kterí žijí s vámi, nesmí pracovat,
29. protože tento den bude dnem smírení, kdy vám jako váš Hospodin odpustím vaše nepravosti a zbavím vás provinení.
30. Ode dneška budete v tento den vždy jen odpocívat a pokorne rozjímat sami nad sebou.
31. Po všechny generace bude smírcí obrady v tento den vykonávat pouze rádne vysvecený veleknez odený v posvátném pláteném šatu.
32. Vykoná ocistné obrady za posvátnou místnost za oponou, svatyni a obetní oltár ale také za kneží a celý izraelský národ.
33. Jednou pro vždy si pamatujte, že každý rok musíte vykonat smírcí obrad na ocištení všech nepravostí Izraele." Mojžíš to vzal na vedomí a ve stanovený cas vykonal všechno tak, jak mu Hospodin narídil.
34. Chtěl bych mít před tebou vždy čisté ruce, do tvého chrámu tak přicházet často,

Žalmy 26:6-12
6. abych ti hlasité vzdával tam chvály a lidem o činech tvé lásky svědčil.
7. Miluji, Bože, ta místa, kde bydlíš a kde se věrným tvá zjevuje sláva.
8. Nepatřím, Pane můj, k bezbožným lidem, kteří si neváží života druhých,
9. podvody, úplatky plní si kapsy.
10. Snažím se upřímně vyhýbat hříchu, přece však záchranu a smilování hledám před soudem tvým, Hospodine.
11. Bezpečný základ jsem nalezl v tobě, se sborem lidí tvých budu tě chválit.
12. Kdo je ve svém srdci moudrý, nechá si poradit, kdežto hloupý žvanil si natluče.

Přísloví 10:8-8
8. Jednou Ježíš opět učil na břehu jezera. A protože se kolem něho znovu shromáždily davy lidí, nastoupil do člunu a odtud mluvil k těm, kteří byli na břehu.

Marek 4:1-20
1. Ježíš své učení často vkládal do zvláštních obrazů - podobenství. Toto je jedno z nich:
2. "Poslouchejte! Jeden rolník se vydal na pole, aby zasel obilí.
3. Ne každé zrno však padlo na vhodnou půdu. Některá se dostala na okraj cesty, kde je sezobali ptáci.
4. Jiná padla na skálu, kde bylo jen málo půdy.
5. Tam sice zrna brzy vyklíčila, ale ve slunečním žáru osení uschlo, protože kořínky v mělké vrstvě země neměly dost vláhy.
6. Jiná zrna zapadla mezi bodláčí, které záhy mladé rostlinky udusilo, takže ani nenasadily klasy.
7. Ovšem to zrní, které padlo do úrodné půdy, přineslo třicetinásobný, jiné dokonce šedesáti- až stonásobný užitek."
8. "Kdo má uši k naslouchání, ten ať poslouchá a přemýšlí," uzavřel Ježíš.
9. Později, když byl sám se svými dvanácti učedníky, ptali se ho: "Jak máme tvým podobenstvím rozumět?"
10. "Vy, kteří mi býváte nablízku," odpověděl,"jste už pochopili mnohé z tajemství Božího království. Ale těm, co jsou ještě opodál, se to snažím vysvětlovat v podobenstvích.
11. Je však o nich psáno v proroctví:Dívají se a nevidí,poslouchají, a přece nerozumějí,a tak nejsou ochotni obrátit se k Bohu,aby jim odpustil jejich viny.
12. Jestliže ovšem ani vy nechápete tento jednoduchý obraz, jak potom porozumíte všem dalším, které vám chci vyprávět?
13. Zde je tedy výklad: Tím rolníkem, o kterém jsem mluvil, je každý, kdo lidem přináší Boží poselství, aby je zasel do jejich života jako dobrou setbu.
14. Srdce některých posluchačů je tvrdé jako ušlapaná cesta. Satan okamžitě přichází a usiluje o to, aby zapomněli, co slyšeli.
15. Mělká skalnatá půda představuje srdce nestálých lidí. Boží poselství vyslechnou a radostně přijmou,
16. jsou však povrchní a slovo u nich nepronikne do hloubky. I když si zpočátku vedou dobře, odpadají, jakmile mají pro víru trpět.
17. Půda zaplevelená bodláčím je obrazem lidí, kteří dobrou Boží zprávu sice vyslechnou a přijmou,
18. ale všední starosti, záliba v majetku a touha po blahobytu Boží poselství v srdci udusí, takže zůstane bez užitku.
19. Úrodné půdě se podobají ti, kteří bez výhrad přijímají Boží zvěst, a proto mohou přinést bohatou sklizeň - někteří dokonce mimořádnou sklizeň."