A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 17

3 Mojžíšova 5:1-19
1. Clovek, který neoznámí, že byl svedkem nebo zná okolnosti nejakého sporného prípadu, se svým mlcením proviní a ponese za to zodpovednost.
2. Jestliže se nekdo treba i nevedomky dotkne zdechliny jakéhokoliv živocicha, které jsem vám zakázal jíst, proviní se a jako necistý se nebude moci úcastnit bohoslužby.
3. Stejne tak spocine vina na každém, kdo se dozví, že se neúmyslne dotkl jakékoliv necistoty z lidského tela.
4. Clovek se proviní také tím, když cokoliv bezmyšlenkovite odprísáhne a pozdeji si uvedomí, že udelal chybu.
5. 5-6 Jakmile na nekom spocine kteréhokoliv z techto provinení, musí vyznat, co ucinil, a prinese mi jako svému Hospodinu obet za provinení. Privede ovci nebo kozu a knez ji obetuje za odpuštení jeho viny.
6. ***
7. Pokud je ten clovek chudý a nemuže si dovolit privést ovci nebo kozu, predloží mi za svou nepravost dve hrdlicky nebo holoubata. Jedno jako obet za provinení a druhé jako obetní dar ke spálení na oltári.
8. 8-9 Prinese je knezi, který mi nejprve predloží ptáka obetovaného za provinení. Zlomí mu vaz tak, aby mu úplne neutrhl hlavu, a pokropí krví obeti stenu oltáre.
9. ***
10. Druhého ptáka knez podle predpisu vloží jako obetní dar do plamenu na oltári, a jakmile vykoná celý smírcí obrad, já tomu, kdo se provinil, odpustím.
11. Je-li ten clovek natolik chudý, že není schopen prinést ani dve hrdlicky nebo dve holoubata, obetuje za svuj precin dva litry mouky. Nebude ji však mísit s olejem ani s vonným kadidlem, protože je to obet za provinení.
12. Prinese mouku knezi, který z ní vezme jednu hrst a jako symbolickou cást ji pro me spálí ohni na oltári.
13. Jakmile knez takto vykoná smírcí obrad za kohokoliv, kdo se dopustil nekteré z uvedených nepravostí, já provinilci odpustím. Zbytek obetované mouky pripadne knezi jako v prípade obilné obeti."
14. Dále Hospodin Mojžíšovi rekl:
15. "Jestliže se nekdo neúmyslne proviní proti tomu, co je mi jako Hospodinu svaté, musí za to zaplatit. Privede mi ze svého stáda zdravého berana odpovídající hodnoty podle chrámových platidel a predloží mi ho jako obet smírení.
16. Navíc nahradí, co svou nedbalostí zpusobil, a pridá ješte petinu ceny. Odškodnení i berana odevzdá knezi, který vykoná príslušný obetní obrad smírení, a já pak tomu, kdo se provinil odpustím.
17. Každý, kdo se nevedomky dopustí cehokoliv, co má prikázání nedovolují, bude vinen a ponese za to zodpovednost.
18. Ze svého stáda privede knezi zdravého berana odpovídající hodnoty jako obet smírení. Jakmile knez vykoná náležitý smírcí obrad za nepravost, které se tento clovek dopustil, já provinilci odpustím.
19. Tuto obet smírení mi budete predkládat pokaždé, když se proviníte proti mne, svému Hospodinu."

3 Mojžíšova 6:1-23
1. Jindy Hospodin Mojžíšovi rekl:
2. "Každý, kdo pošlape mé zásady cestnosti a odmítne vrátit vec, kterou si u nej uschoval jeho prítel, ci nekoho okrade nebo podvede, ponese za to vinu.
3. Proviní se i ten, kdo najde neco ztraceného, zapre to a odprísáhne, že nic nenašel.
4. 4-5 Pokud se neceho takového dopustí, musí vec, kterou odcizil, získal vydíráním, zaprel nebo nalezl, bez váhání vrátit majiteli a pridat k ní ješte petinu její ceny.
5. ***
6. Navíc mi prostrednictvím kneze predloží ze svého stáda zdravého berana odpovídající hodnoty jako svou obet smírení.
7. Jakmile pak knez vykoná náležitý smírcí obrad, já tomu cloveku jeho provinení odpustím."
8. 8-9 Potom Hospodin narídil Mojžíšovi, aby oznámil knezi Áronovi a jeho potomkum, jak mají postupovat pri predkládání obetí a daru urcených ke spálení v ohni na oltári: "Obet vložená na oltár musí zustat na ohništi celou noc až do rána a po celou dobu pod ní musí horet ohen.
9. ***
10. Jakmile obet shorí, knez si oblece odev z lneného plátna a plátené spodní prádlo a odklidí popel ze spálené obeti na hromadu vedle oltáre.
11. Potom si oblékne jiné šaty a odnese popel mimo tábor na zvláštní k tomu urcené a posvecené místo.
12. Ohen na oltári je treba neustále udržovat, aby nevyhasl. Každé ráno knez narovná na oltár dríví, položí na nej obeti urcené ke spálení a tuk z obetí prinesených na výraz prátelství a vdecnosti.
13. Budte bdelí, protože oltární ohen nesmí nikdy vyhasnout.
14. Obetování obilí bude mít svá vlastní pravidla. Také tuto obet mi k oltári budou prinášet výhradne kneží z Áronova rodu.
15. Knez nabere plnou hrst mouky smíchané s olejem a vonným kadidlem a vhodí tuto symbolickou cást obilné obeti na mou pocest do ohne na oltári. Takto spálenou obet rád prijmu.
16. Zbytek obilné obeti mohou Áron a jeho synové sníst.
17. Cokoliv ale z obilí pripraví, musí zustat nevykynuté a smí se jíst pouze v posvátném prostoru nádvorí svatyne. Tato cást obilných obetí, které mi lidé jako svému Hospodinu prinášejí na oltár, vždy bude patrit knežím a podobne jako obet za provinení a obet smírení bude pokrm z techto obetí posvátný.
18. Budou ho moci jíst jen muži z Áronova rodu. Tento podíl z obilných obetí, které se pálí na oltári, trvale prideluji všem generacím jejich potomku a vše, ceho se tento pokrm dotkne, bude posvecené."
19. 19-20 Dále Hospodin Mojžíšovi rekl, jaký obetní dar musí prinést knez z Áronova rodu v den svého vysvecení: "Obetuje mi dva litry jemné mouky jako rádnou obilnou obet. Polovinu mi predloží ráno a polovinu vecer.
20. ***
21. Smísí mouku s olejem, pripraví z ní na pánvi placku a tu mi pak rozlámanou na kousky obetuje v ohni na oltári. Takto spálenou obet rád prijmu.
22. Stejnou obet pripraví každý z Áronových potomku, který nastoupí do úradu kneze. Celá obilná obet nove vysveceného kneze bude patrit jen mne, Hospodinu.
23. Nebude se z ní nic jíst a musí beze zbytku shoret na oltári."

Žalmy 24:1-6
1. (Davidova píseň) Jen Bohu patří země, všecičko, co je na ní, rozličné krajiny i s těmi, kdo v nich žijí.
2. To přece on obklopil souši mořem řekami protkal ji a ozdobil.
3. Kdo z lidí by si troufal vystoupit k svému Tvůrci, odvážně přiblížit se jeho svatosti?
4. Musel by být skutečně prostý viny, mít čisté srdce, mysl, ústa pravdivá.
5. Kdo po tom touží, bývá Bohu milý, Pán odnímá mu viny, je mu Zachráncem.
6. Takový lid Bůh na zemi si tvoří, takový má být Boží Izrael.

Přísloví 9:7-9
7. Kdo chce napravit posměvače, sklízí hanbu kdo napomíná bezbožného, bývá potupen.
8. Posměvače nekárej, aby tě nezačal nenávidět. Napomeň moudrého a bude tě mít rád.
9. Přidej moudrému a bude ještě moudřejší, Pouč zbožného a přidáš k jeho znalostem.

Matouš 28:1-20
1. Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu.
2. Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj.
3. Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh.
4. Strážci byli tak vyděšeni, že se nemohli ani hnout.
5. Anděl promluvil k ženám: "Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
6. Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu.
7. A teď si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých a jde napřed do Galileje, kde ho uvidíte. To jsem vám měl vyřídit."
8. S bázní, a přece s velkou radostí opustily ženy rychle hrob a běžely to oznámit učedníkům.
9. Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy.
10. Ježíš jim řekl: "Nebojte se, jen jděte za mými bratry a řekněte jim, ať jdou do Galileje a tam se setkáme."
11. Po odchodu žen se někteří strážci odebrali do města, aby ohlásili velekněžím všechno, co se stalo.
12. 12-13 Ti hned svolali poradu s ostatními židovskými představiteli, aby se dohodli, co dělat. Potom štědře podplatili vojáky, aby mluvili shodně s nimi: "V noci jsme usnuli, a zatímco jsme spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli jeho tělo."
13. ***
14. Pak vojákům slíbili, že doslechne-li se o tom místodržitel, uchlácholí ho a postarají se, aby z toho vyvázli bez nepříjemností.
15. Vojáci si tedy vzali peníze a rozhlašovali, k čemu byli navedeni. Tato verze se mezi židy rozšířila, takže tomu věří dodnes.
16. Jedenáct apoštolů šlo do Galileje, na horu, kterou Ježíš určil jako místo setkání.
17. Tam ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali, že to je skutečně on.
18. Ježíš jim řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19. Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého.
20. Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa."