A A A A A
Error:
BookNum: 3 Chapter: 1 VerseStart: 17 VerseShouldHave: 16
Bible za jeden rok
Únor 15

3 Mojžíšova 1:1-17
1. Jednoho dne si Hospodin zavolal Mojžíše do svatyne a z posvátné místnosti za oponou mu rekl:
2. "Oznámíš Izraelcum, jak mají postupovat, když mi jako svému Hospodinu prijdou obetovat býcka ze svého stáda.
3. Chcete-li zvíre obetovat spálením v ohni na oltári, musíte k tomu vybrat dokonale zdravého samce. Privedete jej ke vchodu do svatyne, protože jedine tam vaši obet prijmu.
4. Clovek, který zvíre privede, vloží ruce na jeho hlavu a symbolicky na ne prenese svá provinení. Tak budu moci zástupnou smrtí zvírete odpustit jeho viny.
5. Potom toto zvíre sám v mé prítomnosti usmrtí a kneží, potomci z Áronova rodu, ze všech stran pokropí krví obeti oltár, který stojí pred vchodem do svatyne.
6. Viník nakonec stáhne zvíre z kuže a rozseká jeho telo na kusy.
7. Kneží z Áronova rodu soucasne nanosí dríví na oltár a zažehnou ohen.
8. 8-9 Mezitím clovek, který zvíre obetoval, omyje jeho vnitrnosti a koncetiny a jakmile se ohen rozhorí, kneží je vloží do plamenu spolecne s rozsekanými kusy zvírete vcetne hlavy a veškerého tuku. Když spálíte zvíre v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
9. ***
10. Vyberete-li pro tento druh obeti ovci nebo kozu, opet to vždy musí být samec bez jakékoliv telesné vady.
11. V mé prítomnosti jej usmrtíte na severní strane oltáre a kneží z Áronova rodu pokropí krví obeti oltár ze všech stran.
12. 12-13 Clovek, který zvíre obetoval, omyje vnitrnosti a koncetiny obeti a spolecne s rozsekanými kusy jeho tela vcetne hlavy a tuku je vloží do ohne na oltár. Když spálíte zvíre v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
13. ***
14. Pokud mi nekdo jako svému Hospodinu pripraví ptací obet, at prinese hrdlicku nebo mladého holuba.
15. Knez vezme ptáka k oltári, kde mu zlomí vaz, aby z nej vytekla krev.
16. 3001017 Potom potre jeho krví oltár, natrhne mu krídla a nakonec ho vloží do plamenu a spálí. Ješte predtím však odstraní vole i s jeho obsahem a odhodí je na hromadu popela u východní strany oltáre. Když spálíte ptáka v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
17. 1-2 Kdykoliv mi nekdo jako svému Hospodinu prijde obetovat obilí, musí je prinést rozemleté na jemnou mouku. Tu pak smísí s olejem, pridá trochu vonného kadidla a odnese knezi z Áronova rodu. Knez nabere hrst mouky s olejem a kadidlem a tuto symbolickou cást obeti na mou pocest vhodí do ohne na oltári. Takto spálenou obet rád prijmu.

3 Mojžíšova 2:1-16
1. ***
2. Zbytek obilné obeti pripadne knežím z Áronova rodu. Protože je ale soucástí obeti spálené na mou pocest, bude jejich podíl posvátný.
3. Jestliže obilná obet, kterou mi prinesete bude upecená, opet ji pripravte z mouky smíchané s olejem. Upecte z ní nekynutý chléb nebo oplatky potrené olejem.
4. Obilnou obet mužete pripravit také na pánvi jako nekynutou placku z mouky a oleje.
5. Pri obetování mi ji pak prinesete rozlámanou a potrenou olejem.
6. Obilnou obet z mouky a oleje lze také uvarit v hrnci.
7. Takto pripravené obilné obeti mi jako svému Hospodinu predkládejte prostrednictvím kneží, kterí je spálí na oltári.
8. Oddelí vždy symbolickou cást, kterou na mou pocest vloží do plamenu a nechají shoret. Takto spálenou obet rád prijmu.
9. Zbytek obilné obeti pripadne knežím z Áronova rodu. Jako soucást obeti spálené na mou pocest ale bude jejich podíl posvátný.
10. Všechny obilné obeti, které mi budete prinášet, musí být z nekynutého testa, protože do ohne na mém oltári se nikdy nesmí s obetí dostat žádný kvas ani med.
11. Kvas a med mi mužete prinášet s dary z první úrody, ale ne jako soucást obetí pálených na mou pocest na oltári.
12. Všechny obilné obeti musí být ochuceny solí. Nenechávejte své obilné obeti neosolené, protože sul je pripomínkou smlouvy, kterou jsem s vámi jako váš Buh uzavrel.
13. Jestliže mi budete obetovat obilí z první úrody, rozdrtte jeho zrna a opecte je na ohni.
14. Pridejte k nim olej a vonné kadidlo, které jsou pro obilnou obet nezbytné.
15. Symbolickou cást drceného obilí s olejem a vonným kadidlem potom kneží spálí na oltári jako obilnou obet na mou pocest.
16. ať ostré býčí rohy neprobodnou mne.

Žalmy 22:22-31
22. Pak budu o tom vyprávět svým bratřím, jak jsi mne vysvobodil, každý dozví se.
23. Kdo máte Boha v úctě, teď ho chvalte, potomci Izraele s úctou vzdejte čest!
24. On přece poníženým nepohrdl, neodvrátil se od něj v trápení, když k němu volal v nouzi, vyslyšel ho.
25. Chválím tě za to, Bože, mezi lidmi, před tvými věrnými ti splním sliby své.
26. Hladový u mne dosyta se nají, kdo mlčel, chválí Boha hlasitě, kdo hledá Boha, najde život věčný.
27. Vzpomenou na Pána a přijdou k němu, celého světa lidé k němu vrátí se, národy všecky budou se mu klanět.
28. Bůh pánem je a vladařem všech lidí,
29. prostírá stůl a zve nás všecky k němu: slyšte to lidé bohatí a sytí, ale i vy, kdo umíráte hladem.
30. Potomci vaši budou Bohu sloužit, patří mu totiž všecky generace.
31. Nyní mne, synové, poslouchejte: Šťastní jsou ti, kdo se drží na mých cestách.

Přísloví 8:32-36
32. Dbejte na mé rady a buďte moudří; nepohrdejte tím, co vám říkám.
33. Blaze je tomu, kdo mě poslouchá, kdo ostražitě bdí každý den u mých dveří a kdo hlídá, kudy vcházím.
34. Vždyť život nalézá ten, kdo nalezne mne; ten nachází i Hospodinovu přízeň.
35. Kdo hřeší proti mně, škodí sám sobě, kdo mnou pohrdá, miluje smrt.
36. Římští vojáci jej nejprve odvedli do vládní budovy a svolali k němu celou četu.

Matouš 27:27-54
27. Svlékli ho a přes ramena mu přehodili rudý plášť.
28. Z trní upletli korunu, narazili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali prut místo žezla. Pak před ním klekali a posměšně volali: "Ať žije židovský král!"
29. Plivali na něj a tím prutem ho bili po hlavě.
30. Když se dost pobavili, vyměnili mu zase plášť za jeho šaty a vedli ho na popraviště.
31. Cestou popadli jednoho muže a přinutili ho, aby nesl Ježíšův kříž. Byl to Šimon z Kyrény.
32. Došli až na pahorek zvaný Golgota - Lebka.
33. Tam mu nabídli zkyslé víno s hořkou přísadou. Když ochutnal, odmítl.
34. Ukřižovali ho a pak mezi sebou losovali o jeho šaty. Tím se splnilo jedno z proroctví: "Rozebrali si můj oděv, o mé šaty losovali."
35. Pak se posadili a drželi stráž.
36. Nad hlavou mu připevnili nápis s označením viny: "Ježíš, král Židů."
37. Současně s ním byli po obou stranách ukřižováni dva zločinci.
38. Kolemjdoucí se Ježíšovi pošklebovali
39. a vysmívali: "Tak chrám jsi chtěl zbořit a za tři dny znovu postavit. Teď ukaž svou moc a zachraň sám sebe. Když jsi Boží Syn, sestup z kříže!"
40. 41-42 K nim se přidali i členové velerady: "Podívejte se na zachránce! Sám se zachránit neumí. Židovský král - visí na kříži! Sestup dolů a uvěříme ti.
41. ***
42. Dovolával se Boha, říkal, že je Boží Syn. Ať ho tedy Bůh vysvobodí!"
43. Podobná slova se ozvala i z vedlejších křížů.
44. V poledne se nad celým krajem setmělo a tma trvala až do tří hodin.
45. Pak Ježíš hlasitě zvolal: "Eli, Eli, lema sabachtani?," což znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"
46. Někteří z těch, co stáli poblíž, se domnívali, že volá proroka Elijáše.
47. Jeden z nich běžel pro houbu, namočil ji v tom kyselém nápoji, nastrčil na prut a podával Ježíšovi k ústům.
48. Ostatní ho okřikovali: "Jen ho nech, ať vidíme, jestli mu přijde Elijáš na pomoc!"
49. Potom Ježíš znovu vykřikl a zemřel.
50. V tom okamžiku se v chrámu roztrhla opona, zakrývající vstup do svatyně. Tak bylo naznačeno, že úloha bohoslužeb je Kristovou obětí naplněna a končí. Země se chvěla, skály pukaly
51. 52-53 a hroby se otvíraly. Když pak Ježíš vstal z mrtvých, mnozí v Jeruzalémě dosvědčovali, že viděli vzkříšené z těch hrobů. Byli předzvěstí toho, že Ježíš zvítězil nad smrtí a jednou vzkřísí všechny své věrné.
52. ***
53. Když velitel s popravčí četou viděli zemětřesení a všechno, co se dělo, padla na ně hrůza a říkali: "On to byl opravdu Boží Syn!"