A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 12

2 Mojžíšova 35:1-35
1. Když se všichni Izraelci shromáždili kolem Mojžíše, řekl jim:
2. "Hospodin vám nařizuje, abyste šest dní věnovali práci, ale sedmý den světili svatý sobotní odpočinek, oddělený pro společenství s ním. Bude-li někdo v sobotu pracovat, propadne smrti.
3. V sobotu se nezatěžujte dokonce ani sbíráním dříví na oheň či vařením."
4. 4-5 Dále Mojžíš všem Izraelcům oznámil: "Hospodin vás vyzývá, abyste ze svého majetku věnovali dary na jeho svatyni. Každý, kdo bude chtít, ať mu přinese zlato, stříbro nebo měď,
5. ***
6. modrou, fialovou a červenou látku a přízi, jemné plátno, kozí srst,
7. beraní rouna obarvená na červeno, kůže z mořských zvířat, akáciové dřevo,
8. olivový olej na svícení, vonné koření na posvátný olej a kadidlo,
9. karneoly a ostatní drahokamy k ozdobení součástí kněžského oděvu.
10. Dále budu potřebovat zručné řemeslníky, kteří zhotoví všechno, co mi Hospodin nařídil:
11. svatyni se stanem a svrchním stanovým dílcem, spony, stanovou konstrukci, spojovací tyče, sloupy a patky,
12. truhlu s víkem a tyče k jejímu přenášení, oponu, za níž bude truhla ukrytá,
13. stůl s tyčemi, na němž bude ležet předkladný chléb,
14. svícen se vším, co k němu patří, kahánky a olej ke svícení,
15. oltář k pálení kadila s příslušenstvím a tyčemi na přenášení, posvátný olej, vonné kadidlo, vstupní závěs ke vchodu,
16. obětní oltář s bronzovým roštem, tyčemi na přenášení a dalším náčiním, bronzovou nádrž na podstavci,
17. plátěné zástěny okolo nádvoří včetně kůlů s patkami, na kterých bude viset, závěs oddělující vstup na nádvoří,
18. stanové kolíky ke svatyni a k zástěnám kolem nádvoří včetně lan ke každému z nich
19. a nakonec kněžský oděv k bohoslužbám ve svatyni pro Árona i jeho syny."
20. 20-21 Když Mojžíš domluvil, Izraelci se rozešli a každý, kdo chtěl a dobrovolně se pro to rozhodl, přinesl Hospodinu některý z darů potřebných k vybudování svatyně, pořádání bohoslužeb nebo ke zhotovení posvátných kněžských oděvů.
21. ***
22. Všichni ochotní muži i ženy přicházeli a přinášeli rozličné šperky od broží a náušnic až po prsteny a jiné ozdoby. Dárci je pozvedli k nebi a se vztaženýma rukama nabídli Hospodinu.
23. Přišli také všichni, kdo měli modré, fialové nebo červené látky, jemná plátna, kozí srst, červeně obarvená beraní rouna nebo kůže z mořských zvířat a darovali je na stavbu svatyně.
24. Jiní zase přinášeli Hospodinu darem stříbro či měď a další zajistili akáciové dřevo.
25. Zručné ženy přinášely modrou, fialovou a červenou přízi a jemné plátno, které vlastníma rukama upředly a utkaly.
26. Jiné z žen se zase pustily do spřádání kozí srsti.
27. Představitelé Izraele přinesli karneoly a všechny ostatní drahokamy k ozdobení kněžského nárameníku a náprsníku.
28. Nakonec lidé přinesli také koření a olivový olej jak na svícení, tak na přípravu posvátného oleje a vonného kadila.
29. Každý z Izraelců se naprosto svobodně rozhodl, čím přispěje ke zhotovení všeho, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil.
30. Potom Mojžíš oznámil Izraelcům: "Chci vám představit Chúrova vnuka Besaleela, jehož otcem je Urí z Judova rodu.
31. Hospodin obdařil Besaleela zručností, umem a znalostmi všech druhů řemesel:
32. aby uměl umělecky pracovat se zlatem, stříbrem i mědí, věděl,
33. jak brousit a sesazovat kameny, opracovávat dřevo a dokázal se postavit k jakékoliv řemeslné práci, která vyžaduje cit a zručnost.
34. Jako pomocníka mu Hospodin vybral Achísamakova syna Oholíaba z rodu Danovců a oběma dal schopnost předávat své dovednosti a znalosti ostatním.
35. Obdařil je zručností v každé práci. Rozumí dokonale všem řemeslům, dokáží mistrovsky projektovat, zdobit barevné látky a jemná plátna a ve všem, co dělají si počínají nadmíru zručně a vynalézavě.

2 Mojžíšova 36:1-38
1. Proto se podle Hospodinova nařízení ujmou výstavby svatyně právě Besaleel, Oholíab a všichni ostatní, které Hospodin obdaroval zručností a dovednostmi všeho druhu, aby veškeré vybavení svatyně zhotovili podle Hospodinova příkazu."
2. Po těchto slovech si Mojžíš zavolal Besaleela s Oholíabem a všechny ostatní zručné a Bohem obdarované řemeslníky, kteří se ochotně připojili k práci,
3. a svěřil jim veškeré dary, které Izraelci shromáždili na výstavbu svatyně. Protože však lidé i nadále každý den ochotně přinášeli nové a nové dary,
4. řemeslníci, kteří pracovali na budování svatyně, přerušili práci
5. a řekli Mojžíšovi: "Lidé přinášejí více materiálu, než budeme potřebovat na všechno, co nám Hospodin nařídil udělat."
6. Mojžíš tedy prostřednictvím řemeslníků rozhlásil po celém táboře, aby už nikdo žádné dary na výstavbu svatyně nenosil. Zabránil tak Izraelcům, aby nosili další materiály pro stavbu,
7. protože toho, co přinesli, už bylo více než dost.
8. Všichni zruční řemeslníci se pustili do práce a z deseti pruhů jemného plátna, modré, fialové a červené látky, které dovední krejčí ozdobili výšivkami cherubů, vytvořili vlastní příbytek svatyně.
9. Všechny pruhy byly stejně velké - čtrnáct metrů dlouhé a dva metry široké.
10. 10-12 Spojili dohromady vždy pět pruhů látky za sebou a na okrajích obou vzniklých dílců našili proti sobě padesát poutek z modré látky.
11. ***
12. ***
13. K nim zhotovili padesát zlatých spon, kterými sepnuli oba vzniklé dílce dohromady tak, aby uzavřely svatyni jako jeden celek.
14. Potom svatyni přikryli houněmi utkanými z kozí srsti.
15. Zhotovili je z jedenácti pruhů stejné velikosti o délce patnáct metrů a šířce dvou metrů,
16. které spojili do dvou kusů o pěti a šesti pruzích.
17. Na okraje koncových dílů přišili naproti sobě padesát poutek,
18. navlekli do nich padesát bronzových spon a sepnuli oba stanové dílce do jednoho kusu.
19. Nakonec tento stan přikryli načerveno obarvenými beraními rouny, přes které ještě přetáhli kůže z mořských zvířat.
20. Nosnou konstrukci svatyně zhotovili z akáciového dřeva.
21. 21-22 Vyrobili z něho desky v délce pět metrů a šířce sedmdesát pět centimetrů se dvěma čepy. Desky k sobě byly vzájemně spojeny.
22. ***
23. 23-24 Tímto způsobem udělali dvacet desek na jižní stranu svatyně a každou z nich usadili pomocí čepů na dvě stříbrné patky.
24. ***
25. 25-26 Tentýž počet, dvacet desek a čtyřicet stříbrných patek, zhotovili také pro severní stranu svatyně.
26. ***
27. 27-28 Západní, tedy zadní stranu svatyně pak vytvořili ze šesti obyčejných a dvou rohových desek.
28. ***
29. V obou rozích k sobě desky po celé délce přiléhaly a byly spojené jedním kruhem. Takto byly zpevněny oba úhly.
30. Celkem tedy pro zadní stěnu použili osm desek a šestnáct stříbrných patek - dvě patky pod každou desku.
31. 31-32 Dále vyrobili z akáciového dřeva patnáct příčných trámů a umístili je po pěti na oba boky i zadní stranu svatyně.
32. ***
33. Vytvořili také středové trámy, které v polovině desek obepínaly celou svatyni od jednoho konce k druhému.
34. Hotové desky nakonec pokryli zlatem a odlili zlaté kruhy do nichž byly tyto rovněž pozlacené příčné trámy zasunuty.
35. Místo, kde měla stát truhla s deskami Zákona, oddělili oponou z modré, fialové a červené látky a jemně tkaného plátna, do níž zruční krejčí vyšili obrazy cherubů.
36. Pověsili ji zlatými háčky na čtyři sloupy z akáciového dřeva potaženého zlatem, které postavili na čtyři stříbrné patky.
37. Vchod do svatyně uzavřeli závěsem z modré, fialové a červené látky v kombinaci s jemně tkaným plátnem a rovněž ji ozdobili výšivkami.
38. Také pro tento závěs zhotovili z akáciového dřeva pět sloupů se zlatými hlavicemi na pěti bronzových patkách a na zlaté příčné tyče závěs pověsili zlatými háčky.

Žalmy 22:1-8
1. (Davidova píseň pro osamělý zpěv za ranního svítání)
2. Můj Bože, Bože můj, proč jsi mne opustil? Nechceš mne zachránit a neslyšíš můj hlas?
3. Můj Bože, Bože můj, celý den volal jsem, v noci neumlkám, ale ty neslyšíš.
4. Jsi svatý, velký Bůh, chválí tě Izrael,
5. otce jsi slýchával, byl jejich nadějí.
6. Když k tobě volali, ty jsi jim pomáhal, když v tebe doufali, ty jsi je nezklamal.
7. Já červíček jsem jen, ne člověk důstojný, jen troska člověka, všemi odhozená.
8. Jsem pro smích zástupům, má bída baví je, mě napodobují, posměšně volají:

Přísloví 8:6-11
6. Poslouchejte, mám vám říci co rozumného. Má ústa nenávidí proradnost.
7. Všechno, co říkám, je jen pravda, hnusí se mi bezbožnost.
8. Má slova jsou spravedlivá; není v nich klam ani faleš.
9. Všem soudným jsou jasná a srozumitelná jsou těm, kdo je chtějí pochopit.
10. Raději než stříbro přijměte mé napomenutí a více než zlata si važte poznání.
11. Vždyť moudrost je vzácnější než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.

Matouš 26:26-50
26. Když jedli, vzal Ježíš chléb, poděkoval Bohu, rozlamoval ho a podával učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte, to je mé tělo."
27. Potom vzal kalich s vínem, vzdal díky Bohu a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni,
28. to je má krev, prolitá, aby smyla hříchy mnohých. To je nová smlouva Boha s člověkem.
29. Já s vámi piji tento nápoj naposled. Příště budeme pít spolu nové víno až v království mého Otce."
30. Potom zazpívali píseň a šli na Olivovou horu.
31. Tam Ježíš řekl: "Ještě této noci se stane něco, co vám vezme odvahu. Vždyť Písmo předpovídá: ‚Budu bít pastýře a jeho stádo se rozprchne.' -
32. Ale až povstanu k životu, sejdeme se spolu v Galileji."
33. Petr rozhorleně protestoval: "Kdyby tě všichni opustili, já tedy ne!"
34. Ale Ježíš mu odpověděl: "Říkám ti, že ještě této noci, dřív než zakokrhá kohout, mne třikrát zapřeš."
35. Petr zvolal: "To raději s tebou umřu, než bych tě zapřel!" A stejně mluvili i ostatní.
36. Potom přišli na místo zvané Getsemane a Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy se tady posaďte a já se jdu modlit."
37. Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Padl na něho smutek a tíseň.
38. Řekl jim: "Sevřela mne smrtelná úzkost. Zůstaňte tu a buďte se mnou vzhůru."
39. Poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: "Můj Otče! Jestli je tu možné, zbav mne toho hrozného údělu! Ale nechci prosazovat svoji vůli. Chci, aby se stalo, co chceš ty."
40. Pak se vrátil k těm třem a oni spali.
41. "Petře," budil ho,"to jste nemohli ani hodinu být se mnou vzhůru? Bděte a modlete se, abyste obstáli ve zkoušce. Máte dobrou vůli, ale slabé tělo."
42. Opět se vzdálil a modlil se: "Můj Otče! Není-li jiné východisko, ať se stane tvá vůle."
43. Vrátil se zase ke svým učedníkům a oni opět spali. Byli velice unaveni.
44. Nechal je spát, odešel potřetí a modlil se podobnými slovy.
45. Pak se vrátil k učedníkům a řekl: "Teď už nepotřebuji, abyste se mnou bděli. Nastává chvíle, kdy budu zrazen a vydán do rukou podlých lidí.
46. Vstaňte, půjdeme! Tam se blíží můj zrádce."
47. Ještě ani nedomluvil a už přicházel Jidáš. S ním táhl oddíl ozbrojený meči a holemi, poslaný veleradou.
48. Měli s Jidášem domluvené znamení: Chopí se toho, koho Jidáš políbí.
49. A tak přistoupil Jidáš k Ježíšovi: "Buď zdráv, Mistře!" řekl a políbil ho.
50. Ježíš mu řekl: "Příteli, co to děláš?" Tu se však Ježíše chopili a zajali ho.