A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 8

Ozeáš 7:1-16
1. Kdykoliv se rozhodnu léčit potomky Izraele, vyjde na povrch Efrajimova nepravost a objeví se zkaženost Samaří. Nejednají jinak, než podle a hanebně. Loupí a přepadávají v domech i na ulicích.
2. Ani jeden z nich si však neuvědomuje, že já všechny jejich zločiny dobře vidím a nezapomínám na ně. Vždyť kdykoliv se na ně podívám, nevidím nic jiného než nepravosti, které je obklopují ze všech stran.
3. Jejich král a vůdcové navíc nalézají v jejich bezostyšných skutcích a lžích zvrhlé potěšení.
4. Jeden vedle druhého jsou posedlí a rozpálení chtíčem jako sálající pec, která neztrácí svůj žár, ani když pekař zadělá těsto a čeká než vykyne.
5. Když král oslavuje, klidně se opije tak, že se vůbec neliší od nejzákeřnějších pokrytců a posměvačů.
6. Jejich proradná a vínem rozpálená srdce skrytě doutnají celou noc a za jitra vzplanou jako pochodeň.
7. Všichni jako žhnoucí pece pohlcují své vůdce a vraždí své krále jednoho za druhým. A přesto ke mně nikdo nevolá o pomoc.
8. Efrajimovci se volně mísí s okolními zvrhlými národy a přejímají od nich jejich ohavné jednání. Jsou proto dnes stejně k ničemu jako nedopečený chléb.
9. Cizí národy je připravují o jejich jedinečnou sílu, ale oni si to vůbec neuvědomují. Nevidí, že slábnou jako šedivějící vlasy.
10. Jejich vlastní pýcha se obrací proti nim, a přesto ani v nejmenším nepomyslí na návrat ke svému Bohu. Nikoho z nich ani nenapadne, aby jej vůbec hledal.
11. Efrajimovci jsou jako nerozumná a naivní holubice, kterou každý snadno naláká na hrstku zrní. Jednou se obrací k Egyptu, jindy zase chodí do Asýrie.
12. Až se však znovu rozhodnou někam si zaletět, rozestřu sítě a pochytám je jako ptáky. Potrestám je tak, jak si o tom vyprávěli a slýchali v shromáždění.
13. Běda jim, neboť mne opustili. Záhuba na ně přijde, protože se vzbouřili proti mně. Vykoupil jsem je, avšak oni o mně mluví jen samé pomluvy a lži.
14. Svíjejí se pod tíhou vlastního osudu, a přesto ke mně nevolají o pomoc. Scházejí se jen kvůli vínu a obilí, ale na mě se nikdo z nich neobrátí.
15. Ačkoliv jsem je všemožnými zkouškami trestal i zocelil a posiloval, přece se stále stavějí proti mně.
16. Obracejí se ke všem, jen ke mně ne. Jsou jako vadný luk, který pokaždé mine svůj cíl. Jejich vůdcové proto kvůli své drzosti zahynou mečem nepřátel a celý Egypt se potom Izraelcům vysměje.

Ozeáš 8:1-14
1. Zvedněte polnice k ústům a trubte na poplach. Nepřítel už se snáší na Hospodinův lid jako útočící orel. Izraelci porušili mou smlouvu a vzepřeli se proti mému zákonu.
2. Volají ke mně a tvrdí, že já jsem jejich Bůh a oni jsou můj lid.
3. Avšak ve skutečnosti zanevřeli na všechno dobré, a proto je stihne pomsta nepřátel.
4. Bez mého vědomí si ustanovili krále a vůdce a nečekali, až jim k tomu dám své svolení. Ze zlata a stříbra si udělali falešné mrtvé bohy a klanějí se jim. Neví však, že je uctívají jen ke své vlastní zkáze. Proto se k nim neznám.
5. Vaše zlaté tele vás, Samařané, opustilo a nyní proti vám plane můj hněv. Jak dlouho vám ještě bude trvat, než se konečně navrátíte na stezku spravedlnosti a čistoty?
6. Kdy konečně pochopíte, že vaše zlaté tele není nic víc, než mrtvý výtvor lidských rukou. Nemá s Bohem nic společného. Nakonec ze samařského telete stejně zbude jen hromada třísek.
7. Zaseli jste vítr, a proto sklidíte bouři. Vzejdou vám jen holá stébla bez klasů a nebude z čeho namlet mouku. A kdyby se vám snad přesto podařilo něco vypěstovat, přitáhnou cizinci a nepřátelé a o všechno vás připraví.
8. Izrael je zcela zničen a leží mezi ostatními národy jako bezcenná rozbitá nádoba.
9. Je jako osamělý divoký osel. Chodili si pro pomoc do Asýrie a prodávali se jako nějaká nevěstka.
10. Ale i kdyby se spolčili a obchodovali se všemi národy země, já je opět shromáždím a dám jim pocítit tíhu břemene, které nakládá ten nejmocnější král.
11. Efrajimovci vystavěli mnoho falešných oltářů a uctívají u nich nepravé bohy. Obracejí se tak proti mně.
12. Napsal jsem jim mnoho věcí ze svého velkého zákona, ale oni je považují za něco úplně cizího.
13. Vyžívají se v obětních rituálech a sami se pak z obětí určených pouze pro mne klidně sytí. Jejich počínání je mi vskutku odporné. Rozpomenu se proto na jejich nepravosti a po zásluze je potrestám. Půjdou zpět do Egypta.
14. Izraelci si všude nastavěli mnoho chrámů a posvátných míst a Judovci si vybudovali velká opevněná města. Přitom však úplně zapomněli na svého Stvořitele, a proto na jejich města, paláce i chrámy sešlu oheň, který je úplně zničí.

Žalmy 139:7-12
7. Jak bych unikl tvé pozornosti, jak bych mohl utéct tvému zraku?
8. Když vylétnu vzhůru, tam tě potkám, v žádné propasti se neukryji.
9. Na paprscích slunce kdybych letěl na břeh vzdáleného oceánu,
10. tvoje ruka bude stále se mnou, tvoje pravice mne bude držet.
11. Kdybych se chtěl schovat třeba ve tmě, pro tebe se noc promění v světlo,
12. žádná temnota mne neukryje, tobě noc je jasná, tma je světlá.

Přísloví 29:20-20
20. Vidíš-li člověka ukvapeného v řeči, pak věz, že blázen má větší naději než on.

2 Janův 1:1-13
1. 1-2 Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům.Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně.
2. ***
3. A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.
4. 4-6 Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.
5. ***
6. ***
7. Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel.
8. Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli.
9. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu.
10. Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost.
11. Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.
12. Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.
13. Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.