A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 6

Ozeáš 3:1-5
1. Když ke mně Hospodin opět promluvil, nařídil mi: "Jdi znovu za svou pochybnou ženou a řekni jí, že ji i přes její nevěru stále miluješ. Stejnou láskou Hospodin miluje Izraelce, přestože se od něj tak často odvrací a vybranými dary uctívají své falešné bohy."
2. Svou ženu jsem tedy vyhledal a vykoupil jsem ji z rukou kuplíře za patnáct kousků stříbra a více než tři sta litrů pšenice.
3. Doma jsem jí řekl: "Po určitou dobu musíš nyní žít (pro) mne. Nesmíš znovu podlehnout nevěře a stát se opět prostitutkou. Já budu žít jen pro tebe."
4. (Právě tak totiž) budou Izraelci dlouho žít bez krále či knížete. Nebudou už moci ani přinášet oběti svým falešným bohům ani uctívat posvátná místa či rituální předměty.
5. Potom se vrátí, aby opět začali hledat Hospodina, svého Boha a v něm svého jediného vládce a vykupitele. Na konci časů pak budou s bázní přicházet k Hospodinu a vyhledávat jeho dobrotu.

Ozeáš 4:1-19
1. Poslouchejte Izraelci, co vám Hospodin oznamuje: "Celou vaši zemi i každého z vás viním z nevěry a nelásky, neboť všichni jste mne opustili a nikdo mne už nezná.
2. Všude se rozmohla sprostá lež a přetvářka. Vraždy, krádeže a cizoložství naplnily celou zemi a brutalita násilí roste den za dnem.
3. Díky vašim nepravostem pomalu umírá celá země a strádají všichni její obyvatelé. Zkáza zasahuje zvěř na zemi i ptáky v oblacích a nevyhýbá se ani rybám žijícím pod vodou.
4. Ať se nikdo nesnaží svalovat vinu na někoho jiného, nebo někomu domlouvat a poučovat ho! Duchovní stav národa a zcestné názory lidí jednoznačně ukazují, že největší podíl na tom máte právě vy, kněží.
5. Proto znejistím vaše kroky a nechám vás ve dne i v noci tápat. Nechám padnout vás i vaše falešné proroky. Umlčím celé vaše prolhané pokolení.
6. Můj lid kvůli vám odmítá pravé poznání, a proto zahyne. Protože pohrdáte poznáním, neodvolatelně vás zbavím vašeho kněžského úřadu. Zapomněli jste na zákony svého Boha, a já teď proto zapomenu na vaše potomky a následovníky.
7. Čím více jich je, tím více se proti mně proviňují. Zbavím je jejich postavení a váženosti a nahradím je hanbou a posměchem.
8. Bohatnou a tloustnou z obětí, které Izraelci přinášejí na odpuštění svých přestupků, a ve své nenasytné touze po majetku je dokonce k nepravostem navádějí.
9. Proto ztrestám jak lid, tak kněží. Oběma se za jejich skutky dostane spravedlivé odměny.
10. Ačkoliv budou jíst, nikdy se nenasytí. Přestože se budou dále ukájet nevěrou a neřestí, postihne je neplodnost a bude jich ubývat.
11. To všechno je postihne proto, že namísto k Hospodinu se obrátili k jiným bohům, poskvrnili se neřestí a otupili své smysly vínem a mokem.
12. Chodí se radit ke svým mrtvým dřevěným výtvorům a bezmyšlenkovitě se jejich falešnými radami nechají navádět k nepravostem a nevázaným orgiím.
13. Úplně se od svého pravého Boha odvracejí a na vrcholcích hor přinášejí oběti jiným. Uctívají je a své rituály pořádají v příjemném stínu posvátného stromu. Není proto divu, že všechny vaše dcery a snachy se oddávají nevěře a prostituci.
14. Nebudu je však za to trestat, neboť příčinou jejich hanebného jednání jsou muži - a dokonce sami kněží. Namísto konání posvátných obřadů se spolčují s lehkými ženami a zavádějí kultickou prostituci. Lidi s takto zatemněným rozumem však nečeká nic jiného než zkáza.
15. Ačkoliv Izraelův kmen sešel na scestí, vy, potomci Judovi, se na jejich nepravostech nijak nepodílejte. Nespolčujte se s těmi, kdo mě falešně uctívají v Gilgálu a Bét-ávenu. Nepřísahejte!
16. Izrael se chová jako tvrdohlavý beran, který odmítá následovat svého pastýře - Hospodina - na zelenou pastvu.
17. Nevšímej si ani Efrajimovců, neboť také oni se dali do spolku s falešnými stvůrami.
18. Oddávají se nezřízeným pitkám a bezuzdné prostituci. Zamilovali si zlo a obrnili se nepravostmi.
19. Avšak jejich falešné oběti se jim stanou léčkou a oni zaniknou, jako kdyby je odvál vítr. Budou se stydět a sevře je duch.

Žalmy 138:7-8
7. I když musím projít utrpením, zachováš mi život proti hněvu nepřátel mých, ruka tvá mne spasí.
8. Hospodin můj zápas dobojuje. Tvoje milosrdenství je věčné, Hospodine, neopouštěj dílo, Které jsi vytvořil vlastní rukou!

Přísloví 29:18-18
18. Nenaslouchá-li národ Božímu slovu, národ upadá! Dobře se daří tam, kde zachovávají Hospodinův zákon.

1 Janův 4:1-21
1. Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno, co zní zbožně, ale napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů.
2. Zkušebním kamenem ať vám je, zda vyznávají, že se v Ježíši Kristu Bůh stal člověkem.
3. Kdo tuto skutečnost odmítá, nemluví v Božím jménu. Je na straně Kristova nepřítele, který už ve světě působí.
4. Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich.
5. Oni jsou pravými dětmi své doby, proto říkají, co lidem vyhovuje a co lidé rádi slyší.
6. My jsme však děti Boží, a kdo to myslí s Bohem vážně, naslouchá nám. Naše svědectví vám pomůže spolehlivě odlišit pravdu od lži.
7. Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem.
8. Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.
9. Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem života.
10. Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu.
11. Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce.
12. Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti.
13. Jenom Duch svatý nás může ujistit, že máme k Bohu pravý vztah.
14. Viděli jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svět.
15. Kdo vyznává, že Ježíš je Boží Syn, otevřel se Božímu působení a je s ním zajedno.
16. Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení.
17. Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku.
18. Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky.
19. Naše láska pramení z Boží lásky.
20. Kdo staví na odiv svou lásku k Bohu a nenávidí bratra, klame druhé i sebe. Když nemiluje bratra, kterého má před očima, jak může milovat Boha, kterého nevidí?
21. Kristus nám řekl jednoznačně: Miluješ-li Boha, miluj bratra.