A A A A A
Error:
BookNum: 28 Chapter: 1 VerseStart: 10 VerseShouldHave: 9
Bible za jeden rok
Prosinec 5

Ozeáš 1:1-11
1. Zde jsou zapsána poselství, která v době vlády judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a izraelského krále, Jóašova syna Jarobeáma předal Hospodin Beérovu synu Ozeášovi.
2. Když Hospodin promluvil k Ozeášovi poprvé, řekl mu: "Jdi a ožeň se s prostitutkou. Její potomci budou plody její nevěry a cizoložství. Udělej to proto, že celá země je zachvácena smilstvím. Není jiné východisko. Nadto se tak vaše manželství stane věrným obrazem otevřené morální zvrhlosti Izraelců a jejich lhostejnosti s jakou ke mně přistupují."
3. Ozeáš tedy šel a vzal si za ženu Diblajimovu dceru Gomeru. Krátce nato Gomera otěhotněla a porodila syna.
4. 4-5 A tak Hospodin opět promluvil k Ozeášovi: "Dáš svému synu jméno Jizreel, neboť právě v údolí Jizreelu zanedlouho potrestám dynastii krále Jehúa za krvavý zločin, kterého se tam dopustil. Ukončím tak v údolí Jizreelu izraelské království a zlomím veškerou jeho moc."
5. ***
6. Když po krátkém čase Gomera opět otěhotněla a přivedla na svět dceru, řekl Hospodin Ozeášovi: "Pojmenuješ svou dceru Lórucháma, (což znamená Už žádné slitování), protože už nebudu Izraelcům nadále prokazovat svou milost a stále znovu a znovu jim odpouštět.
7. Nad Judovými potomky se však smiluji a sám je bez pomoci jejich zbraní a jakéhokoliv boje zachráním a vysvobodím z rukou jejich nepřátel."
8. Sotva Gomera přestala kojit Lóruchámu, znovu počala a porodila dalšího syna.
9. I tentokrát se Ozeášovi ozval Hospodin a řekl mu: "Dej chlapci jméno Lóami (to je Nejste můj lid), protože Izraelci již nejsou mým lidem a já jsem přestal být jejich Bohem.
10. Přijde však čas, kdy se rozkvět a sláva Izraelců opět vrátí a oni se znovu stanou velkým a nespočetným národem, kterému se nic nevyrovná. Tenkrát už jim neřeknu: 'Nejste můj lid,' ale nazvu je svými dětmi, 'Syny živého Boha.'
11. Potomci Judy i Izraele se opět sjednotí a zvolí si jediného vládce. Jak slavný bude ten den, kdy se společně navrátí z vyhnanství a budou opět žít ve své vlastní zemi.

Ozeáš 2:1-22
1. Nazvi tedy své bratry 'Mým lidem' a svým sestrám říkej 'Bohem milovaná'.
2. Kárejte tedy Izrael - - obviňujte svou matku a přete se s ní, neboť se stala ženou jiného a já už nejsem jejím mužem. Řekněte jí, ať zanechá své nevěry a přestane své tělo nabízet jiným.
3. Jinak všem odhalím její úplnou nahotu a vystavím ji neoděnou, jako byla v den svého narození. Vyženu ji na poušť a v nekonečné vyschlé pustině ji nechám zemřít žízní.
4. Neušetřím však ani její potomky, kteří se zrodili z její neřesti.
5. Neskrývala dokonce ani svou nevěru a hanebné okolnosti, za jakých je počala, a říkala: 'Půjdu si klidně za svými milenci a prodám se jim za jídlo, pití a za krásné šaty.'
6. Přehradím však její cestu trním a bodláčím, postavím před ni zeď a ona už svou stezku nikdy nenajde.
7. Bude se dál trmácet za svými milenci, ale nikdy je už nedostihne. Bude je hledat, ale nenajde je. Teprve potom řekne: 'Půjdu a vrátím se ke svému muži. Vždyť mi u něj bývalo mnohem lépe, než je mi teď.'
8. Nyní totiž stále nechce pochopit, že jsem to vždy byl já, kdo jí dával obilí, víno i čerstvý olej. Neuvědomuje si, že jsem to byl já, kdo ji zahrnoval vším stříbrem a zlatem, které bez uzardění skládala na oltář svému falešnému bohu Baalovi.
9. Proto si všechny své dary vezmu zpět. Nebude již sklízet dozrávající obilí ani neochutná zrající plody vinic. Svou vlnu a len, kterými jsem zakrýval její nahotu, z ní strhnu
10. a před zraky všech jejích milenců veřejně odhalím její zkaženost. Nebude nikoho, kdo by mi v tom zabránil.
11. Rázně ukončím její bezstarostné veselí. Zruším všechny ustanovené svátky, oslavy, obřady, slavnosti a soboty.
12. zničím její vinice a zpustoším její sady, které hrdě prohlašuje za odměnu od svých milenců. Proměním je v divočinu, ve které se bude pást už jen divoká zvěř.
13. Ztrestám ji za to, že pálí kadidlo baalům a zdobí se kvůli nim drahými šperky. Za to, že klidně chodí za svými milenci a na mě zapomněla, jako bych snad ani nebyl," prohlásil Hospodin.
14. "Avšak právě proto ji znovu uvedu na poušť a budu se jí opět dvořit. Něžnými slůvky a láskou oslovím její srdce.
15. Vrátím jí zpět její úrodné vinice a bránou naděje ji vyvedu z údolí trápení. Potom mi opět s radostí v hlase odpoví, jako tenkrát, když byla mladá. Jako v den, kdy jsem ji vyvedl z Egypta.
16. Až přijde ten čas," řekl Hospodin, "opět mne nazveš svým mužem a nikoliv pouze svým vlastníkem a pánem.
17. Dám ti Izraeli zapomenout na jména všech tvých falešných bohů a nikdo je už nikdy nebude připomínat.
18. Obnovím rovněž vaše ztracené přátelství se zvěří a ptactvem a každým tvorem pod sluncem. Zničím všechny zbraně a ukončím všechny konflikty a války. Pak budeš konečně bezpečně a klidně spát.
19. Na věky tě k sobě připoutám spravedlností a právem. Zahrnu tě svou láskou a slitováním
20. a zasnoubím si tě věrností. Potom skutečně poznáš a pochopíš Hospodina.
21. Pane, všichni králové se skloní, chválu vzdají ti za tvoje slovo.
22. Budou zpívat, Bože, o tvých cestách, opěvovat tvoji věčnou slávu.

Žalmy 138:4-6
4. Pán ač velký, má rád pokorného, domýšlivým zdaleka se vyhne.
5. Trestej svého syna a odmění se ti pokojem a radostí.
6. Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají.

Přísloví 29:17-17
17. Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby.

1 Janův 3:1-24
1. Každý, kdo v něj složil tuto naději, vyhýbá se všemu zlu, protože i Kristus je bez poskvrny.
2. Kdo hřeší, staví se proti Bohu, protože hřích je porušení Božího zákona.
3. Víte, že Boží Syn přišel, aby nás hříchů zbavil. U něho nemá žádný hřích místo.
4. Kdo se Krista drží, ten se hříchu vyhýbá; kdo si s hříchem zahrává, Krista nezná a nerozumí mu.
5. Děti, nedejte se nikým oklamat. Podle činů se pozná, zda se podobáme Kristu, který žil v souladu s Boží vůlí.
6. Komu se hřích neoškliví, podobá se ďáblu, který se odjakživa staví proti Bohu. Boží Syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo.
7. Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují.
8. Podle toho se pozná, ke komu kdo patří: kdo se dopouští bezpráví a nemiluje bratra, nepatří Bohu.
9. Když jste poprvé slyšeli o Kristu, slyšeli jste také: milujte se navzájem.
10. Podívejte se na Kaina. Přiklonil se k ďáblu a skončilo to bratrovraždou. Proč zabil svého bratra? Protože Ábelův příkladný život ho usvědčoval z hříchu.
11. A tak se nedivte, když vás mnozí nenávidí.
12. Víme, že už nepodléháme vládě smrti, ale vládě života, protože se navzájem milujeme.
13. Kdo nemiluje, zůstává v zajetí smrti. Kdo nenávidí, rozsévá smrt a ztrácí podíl na věčném životě.
14. Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, abychom byli ochotni nasadit za bratra i život.
15. Kdo má dostatek a nedbá, že jeho bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha.
16. Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy.
17. Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí.
18. Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.
19. Moji drazí, když zachováváme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí, svědomí nás neobviňuje
20. a smíme Bohu s důvěrou předkládat své prosby a očekávat, že je splní.
21. A co nám tedy Bůh přikazuje? Abychom věřili, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a milovali se navzájem.
22. Kdo se podle toho řídí, je s Bohem zajedno. O této jednotě s Bohem nás ujišťuje Duch svatý.