A A A A A
Error:
BookNum: 38 Chapter: 12 VerseStart: 13 VerseShouldHave: 12
Bible za jeden rok
Prosinec 29

Zacharjáš 10:1-12
1. Chcete-li na jaře déšť, proste Hospodina. Vždyť je to on, kdo tvoří oblaka k bouřce. Sesílá vláhu lidem i rostlinám a nikoho nevynechá.
2. Nevěřte napodobeninám falešných bohů ani samozvaným prorokům a lhářům. Rozšiřují jen klamné výplody své fantazie a konejší lid marnými a bezcennými věcmi. Celý národ proto bloudí a trpí jako stádo bez pastýře.
3. 3-4 "Můj hněv," praví všemocný Hospodin, "plane právě proti vám, vůdcové národa. Sám se postarám o svůj lid a proměním je z ubohých ovcí ve stádo válečných koní. Jednoho dne z jejich středu vzejde vládce pevný jako základní kámen a nepohnutelný jako stanový kolík. Bude mocný jako zbraň a bude vládnout celé zemi.
4. ***
5. Protivníci Izraele skončí jako bláto pod nohama bojovníků. Hospodin bude bojovat po boku svého lidu a společně porazí i jízdu nepřítele.
6. Dám obyvatelům Judska i Izraele sílu a vysvobodím je. Je mi jich líto, a proto jim vrátím jejich původní velikost a slávu, jako kdybych se na ně nikdy nehněval. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh, a tak odpovím na jejich volání o pomoc.
7. Z Izraele se opět stane mocný národ a jeho obyvatelé se budou radovat jako opojeni vínem. Jejich potomci si to zapamatují a budou šťastní, že jsem jejich Hospodinem.
8. Dám jim znamení a shromáždím je. Vysvobodím je a jejich národ bude početný jako dřív.
9. Ačkoliv jsem je rozptýlil mezi mnoho národů, nezapomenou na mě, ať jsou jakkoliv vzdálení. Zůstanou naživu a jednou se i se svými dětmi vrátí.
10. Shromáždím je a přivedu zpět jako kdysi z Egypta a Asýrie. Až je usadím, nebude jim stačit ani celý Gileád a Libanón.
11. Pomohu jim překonat soužení, stejně jako jsem před nimi kdysi zkrotil vzedmuté moře a vysušil vody Nilu. Pokořím pýchu jejich asyrských protivníků a zbavím je nadvlády Egypta.
12. Já sám, Hospodin, dám Izraelcům sílu a oni mne budou následovat jako svého Boha."

Zacharjáš 11:1-17
1. Otevři brány, Libanóne, ať může oheň pozřít tvé cedry.
2. A vy, borovice a bášanské duby naříkejte a plačte, vždyť z hustých lesů plných mohutných cedrů už nezůstalo vůbec nic.
3. Je slyšet, jak bědují pastýři, neboť přišli o své bohaté pastviny. Ozývá se i řev lvů, kteří měli v lesech okolo Jordánu svá doupata.
4. Jednou mi Hospodin poručil: "Necháš se najmout jako pastýř ovcí určených na porážku.
5. Jejich kupci je beztrestně vraždí a ty, kdo je prodávají, zajímá jen vlastní zisk. Dokonce ani pastýře nezajímá, co se děje s jejich vlastním stádem.
6. Ale ani mě, Hospodinu, už nebude líto obyvatel země. Obrátím jednoho proti druhému a vydám je napospas jejich vládcům. Těm pak dovolím, aby pustošili zemi, a nikoho nevysvobodím z jejich moci."
7. Uposlechl jsem," píše Zacharjáš, "a stal se pastýřem toho nejzuboženějšího stáda ovcí určených na porážku. Vzal jsem si dvě pastýřské hole a pojmenoval je. První jsem nazval "Přízeň" a druhou "Jednota" a pásl jsem s nimi své stádo.
8. Během jediného měsíce jsem vyhnal tři pastýře, kteří pásli se mnou. Stádo mě nenávidělo a také já jsem ztratil veškerou trpělivost.
9. Proto jsem řekl: "Už vás nebudu déle pást. Jestli některé ovce umírají, ať si klidně zahynou. Kusy určené na porážku, ať jsou poraženy a ostatní ať se třeba sežerou navzájem."
10. Nato jsem vzal svou první hůl pojmenovanou Přízeň a na znamení toho, že Hospodin odstupuje od smlouvy, kterou uzavřel se všemi národy, jsem ji zlomil.
11. Kupci a prodavači ovcí ihned pochopili, že to, co jsem toho dne udělal, bylo znamení od Hospodina.
12. Obrátil jsem se k nim a řekl: "Pokud myslíte, že byste mi za mou práci měli zaplatit, udělejte to. Nechcete-li, nedávejte mi nic." Ti, kdo mě najali, mi tedy vyplatili třicet stříbrných.
13. Hospodin mi však vzápětí řekl, abych tu "skvělou sumu", kterou mě ocenili, hodil k nohám hrnčíři. Uposlechl jsem a odnesl peníze hrnčíři do Hospodinova chrámu.
14. Když jsem to udělal, zlomil jsem druhou hůl nazvanou Jednota, která byla symbolem bratrství mezi Judskem a Izraelem.
15. Tehdy se ke mně opět obrátil Hospodin a řekl: "Chci, abys znovu vystupoval jako pastýř a počínal si při tom jako bezcitný pomatenec.
16. Budeš obrazem panovníka, který bude vládnout zemi jako pošetilý pastýř. Nebude hledat zbloudilé a nezkušené ovce, neošetří zraněné ani nenakrmí ostatní. Jen on sám se bude krmit masem těch nejlepších kusů a nechá jenom kosti.
17. Avšak takového pastýře, který zradí své stádo, čeká zatracení. Zbraně vykonavatelů mého soudu ho připraví o moc i moudrost. Kéž ho nepřátelé v boji zmrzačí a oslepí."

Zacharjáš 12:1-14
1. Další Hospodinovo poselství se týkalo Izraele: "Jsem Hospodin, jenž rozepjal nebesa, stvořil zemi a dal člověku život. Proto slyše, co vám oznámím:
2. Až národy nepřátel zaútočí na Judsko a Jeruzalém, učiním z Jeruzaléma pohár jedu, který se jim stane osudným.
3. Až se proti němu sešikují vojska protivníků ze všech koutů země, proměním Jeruzalém v přetěžký kámen, který rozdrtí každého, kdo se pokusí jej zvednout.
4. V ten čas splaším a oslepím koně nepřátel a jejich jezdce připravím o rozum. Obyvatele Judska však já sám, Hospodin, ochráním.
5. Potom si vůdcové všech judských rodů uvědomí, že zdrojem síly obyvatel Jeruzaléma jsem já, jejich všemocný Hospodin a Bůh.
6. Až přijde ten čas, judské rody pohltí vojska okolních národů jako oheň hromadu dříví či otep slámy. Jeruzalém však zůstane nedotčen na svém místě.
7. Nejprve zachráním zbytek judského území, aby se občané Jeruzaléma nepovyšovali nad ostatní obyvatele Judska.
8. Jako Hospodin ale ochráním také všechny, kdo žijí v Jeruzalémě. I ti neubožejší z nich budou silní jako byl král David a všichni ostatní Davidovi potomci budou jako by je vedli andělé či samotný Bůh.
9. Tehdy povstanu a rozmetám všechny národy, které napadají Jeruzalém.
10. Samotné obyvatele Jeruzaléma, potomky krále Davida, pak naplním duchem slitování a modliteb. Když pohlédnou na toho, koho probodli, hořce nad ním zanaříkají jako rodiče nad ztrátou svého prvního a jediného potomka.
11. V ten den se Jeruzalémem bude rozléhat stejně hlasitý pláč jako po smrti krále u Hadad-rimónu na planině nedaleko Megida.
12. Všechny izraelské rody postihne zármutek a podle zvyku budou muži a ženy v jednotlivých rodinách truchlit odděleně. Budou naříkat potomci královského rodu, proroci, kněží a také všechen ostatní lid.
13. Haleluja, zazpívejte Hospodinu píseň novou vzdávejte mu čest a chválu v shromáždění věrných.
14. Izraeli, raduj se a jásej Bohu, jenž tě stvořil, kdo ses zrodil na Sijónu, jásej nad svým Králem.

Žalmy 149:1-4
1. Radujte se všichni spolu, chvalte jméno Hospodina, zpívejte mu žalmy zvučně s kytarou a bubnem.
2. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, miluje ho, pokorné on obdaroval záchranou a slávou.
3. Jsi hlupák, když se vyvyšuješ; jestli si to uvědomíš, zastyď se a dej si ruku na ústa.
4. Stloukáním smetany, vznikne máslo, ranami do nosu se spustí krev, dráždění k hněvu vyvolá hádku.

Přísloví 30:32-33
32. Potom jsem slyšel jednohlasý sbor mohutného zástupu v nebi: "Haleluja, chvalte Boha!Jeho vítězství, sláva i moc,
33. jeho soudyjsou jedině správné a spravedlivé.On vykonal rozsudek nad tou nevěstkou,která vínem svých neřestí přivedla do záhuby celou zemi,on pomstil své služebníky,jejich krev ulpěla na jejích rukou."

Zjevení Janovo 19:1-21
1. A pak ještě: "Haleluja chvalte Boha.To město chtělo vládnout na věkya věčně ho bude připomínat jenom oblak dýmu."
2. Čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli na kolena, hluboce se klaněli Bohu sedícímu na trůnu a volali: "Je to tak, chvála Bohu!"
3. Od trůnu zazněl hlas: "Chvalte Boha všichni, kteří mu sloužíte a ctíte ho, malí i velcí!"
4. Pak se ozvalo mocné volání připomínající hukot vodopádu nebo hřmění bouře: "Haleluja, chvalme Boha.Náš všemocný Bůh a Pán se ujal své vlády.
5. Radujme se, jásejme, vzdejme mu čest!Nadešel den Beránkovy svatby.Jeho nevěsta církev je už připravena.
6. Dostala běloskvoucí svatební šaty z nejjemnější látky,utkané ze svatého života vykoupených."
7. Anděl mi dal pokyn: "Piš! Dobře bude těm, kdo jsou pozváni na Beránkovu svatbu. To jsou slova samotného Boha."
8. Přemohla mne vděčnost, padl jsem před andělem na kolena, ale on mne zvedl a řekl mi: "To nesmíš! Jsem přece pouhý služebník jako ty a tvoji bratři, kterým je svěřeno Ježíšovo poselství. Jenom Bohu se klaněj!"
9. Pak jsem uviděl otevřené nebe a hle, bílý kůň; a jezdec, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. To je ten, který vynáší spravedlivé rozsudky a vede spravedlivý boj.
10. Jeho oči jsou jako naskrz propalující plamen, jeho hlavu zdobí mnohonásobná královská koruna. Na čele má napsané jméno, které nikdo nezná než on sám. Je ztělesněné Boží Slovo.
11. 13-14 Oděv má zbrocený krví. Následuje ho družina jezdců na bílých koních, v pláštích z bělostného plátna.
12. ***
13. Z jeho úst vychází ostrý meč, kterým přemáhá národy. Nastolí novou vládu své spravedlnosti a jako vinař tlačí hrozny v lisu, tak ve spravedlivém hněvu vykoná soud nad bezbožnými.
14. Na boku svého pláště má napsáno: Král králů, Pán pánů.
15. 17-18 Dále jsem viděl anděla, stojícího v plném slunci. Svolával mrchožravé ptáky, kteří létali nad ním: "Poleťte sem, budete hodovat na Božích nepřátelích, králích, vojevůdcích, bojovnících, koních i jezdcích, svobodných i otrocích, slabých i mocných!"
16. ***
17. Tu jsem viděl, jak se pozemští vládcové a jejich armády střetli s jezdcem a jeho vojskem.
18. Šelma a lživý prorok, (který jí přisluhoval a svými zázraky mnohé svedl, aby přijali znak té šelmy a klaněli se její soše) skončili v moři plamenů.
19. Jejich armády byly pobity mečem jezdce na bílém koni a ptáci se vrhli na těla mrtvých.