A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 27

Zacharjáš 4:1-13
1. 1-2 Potom mě anděl, který se mnou hovořil, probudil ze stavu, který připomínal spánek, a zeptal se mě, co vidím. "Vidím svícen z ryzího zlata. Nahoře má zásobník na olej, který ústí sedmi kanálky do sedmi kahanů.
2. ***
3. Vedle svícnu také stojí dva olivovníky. Jeden je vpravo a druhý vlevo.
4. Nevím však pane, co tento výjev představuje," otázal jsem se anděla, který se mnou hovořil.
5. "Skutečně nevíš, co to znamená?" zeptal se anděl. "Nevím, pane," odvětil jsem.
6. Anděl začal svou odpověď Hospodinovým vzkazem pro judského správce Zerubábela: "Nespoléhej se na svou sílu a moc ale na mého ducha. Vždyť jsem všemocný Hospodin.
7. Proto i kdyby se ti do cesty postavily překážky jako hory, já je před tebou srovnám se zemí. Dokončíš opravu mého chrámu až do posledního kamene a Izraelci mi provolají slávu."
8. Vzápětí se anděl obrátil ke mně a jménem Hospodina mi řekl:
9. "Zerubábel položil nové základy tohoto chrámu a také ho dokončí. Potom všichni poznají, že tě k nim skutečně poslal všemocný Hospodin.
10. A ti, kdo na začátku celé dílo podceňovali a zatracovali, se zaradují, až uvidí, že Zerubábel stavbu dokončil. Sedm kahanů na svícnu představuje Hospodinův dokonalý zrak, kterým vidí, co se děje všude na zemi."
11. Zeptal jsem se však anděla dále: "Co představuje dvojice olivovníků vpravo a vlevo do svícnu?
12. A také nevím, co znamenají ty dvě olivové ratolesti vedle zlatých kanálků, kterými protéká zlatavý olej?"
13. "Opravdu nevíš, co to je?" otázal se anděl stejně jako předtím. "Nevím pane," odvětil jsem.

Zacharjáš 5:1-11
1. Když jsem znovu pozvedl zrak, spatřil jsem letící svitek.
2. "Co vidíš?" zeptal se mě anděl. "Vidím letící svitek," odpověděl jsem. "Je devět metrů dlouhý a čtyři a půl metru široký."
3. Nato se anděl obrátil ke mně a řekl: "Na svitku je zapsána kletba proti celé zemi. Na jedné straně se píše o zkáze všech zlodějů a na druhé straně o zničení všech lhářů.
4. Sám všemocný Hospodin prohlásil: "Pošlu prokletí z tohoto svitku do domu každého zloděje a lháře a ponechám je tam dokud jejich obydlí neskončí v troskách."
5. Potom ke mně přistoupil anděl, který se mnou mluvil a řekl: "Podívej, co se objevilo na obloze."
6. "Co je to?" zeptal jsem se. "To je koš plný provinění obyvatel celého světa," odpověděl anděl.
7. Sotva domluvil, nadzvedlo se olověné víko koše a ukázalo se, že v koši sedí nějaká žena.
8. Anděl ji zatlačil zpět do košíku, zavřel nad ní víko a řekl: "Ta žena je ztělesněná nepravost."
9. Když jsem se podíval nahoru, spatřil jsem přilétat jiné dvě ženy. Snášely se k zemi na křídlech, jaké mají čápi. Vzaly koš a vzlétly s ním vzhůru.
10. "Kam s tím košem letí?" zeptal jsem se svého nebeského průvodce.
11. On odpověděl: "Letí do Babylónie, kde vybudují té ženě chrám. Až bude hotov, koš do něj postaví."

Zacharjáš 6:1-15
1. Nakonec jsem spatřil, jak z údolí mezi dvěma bronzovými horami vyjíždějí čtyři vozy. Do všech vozů byli zapřaženi statní koně.
2. 2-3 První byli ryšaví, druzí černí, třetí bílí a čtvrtý vůz táhli grošovaní koně.
3. ***
4. Stejně jako předtím jsem se zeptal anděla, který se mnou hovořil, co to všechno znamená.
5. Anděl odpověděl: "To přicházejí čtyři nebeští duchové, kteří přebývají v přítomnosti Hospodina celého světa.
6. Vůz tažený černými koni směřuje na sever, vůz s bělouši míří na západ a vůz s grošáky jede k jihu."
7. Koně byli plní energie a netrpělivě chtěli vyrazit na cestu. Proto když anděl přikázal: "Projeďte a propátrejte celou zemi," bez váhání vyjeli.
8. Nato se anděl obrátil ke mně a řekl: "Koně, kteří odjeli do země na severu vykonali rozsudek a utišili Hospodinovo rozhořčení."
9. 9-10 Poté ke mně promluvil sám Hospodin a řekl: "Vyprav se do domu Sefanjášova syna Jóšijáše, kde nalezneš Cheldaje, Tóbijáše a Jedajáše, kteří se právě vrátili z babylónského zajetí a přivezli dary.
10. ***
11. Převezmi od nich stříbro a zlato a dej z nich zhotovit královskou korunu. Tu potom vsaď na hlavu Jósadakovu synu, veleknězi Jóšuovi.
12. 12-13 Jakmile to uděláš, řekni mu: "Všemocný Hospodin řekl, že se objeví muž, který jako výhonek vyraší vzhůru a vybuduje Hospodinu chrám. Získá vznešenost a vážnost a usedne na trůn jako panovník. Současně se však stane také veleknězem a spojí oba úřady v dokonalém souladu.
13. ***
14. Jeho koruna zůstane v Hospodinově chrámu jako upomínka na Cheldaje, Tóbijáše, Jedajáše a také na Sefanjášova syna Jóšijáše.
15. Z daleka se budou scházet lidé, aby pomohli při výstavbě Hospodinova chrámu. Tehdy poznáte, že k vám skrze proroka skutečně hovořil všemocný Hospodin. Budete-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, všechno se takto naplní.""

Žalmy 148:1-6
1. Haleluja, chvalte Boha, vy stvoření nebeská, zpívejte mu z nebes výše!
2. Chvalte Boha andělé a všechny nebe zástupy, zpívejte mu z nebes výše!
3. Chval ho slunce, chval ho měsíc, chvalte hvězdy zářivé, zpívejte mu z nebes výše!
4. Chvalte ho nebesa nebes, nad oblohou oceán, zpívejte mu z nebes výše!
5. Chvalte jméno Hospodina, Stvořitele mocného, přikázal a všecko vzniklo.
6. Utvrdil na věčné věky slovo své, jímž stvořil vše, stvoření pak určil cíle.

Přísloví 30:24-28
24. Čtyři tvorové patří mezi nejmenší na zemi, a přece patří mezi nejmoudřejší:
25. mravenci — nejslabší národ, a přece si v létě zajišťují pokrm na zimu;
26. jezevci — národ bez síly, a přece si budují obydlí ve skalách;
27. kobylky — nemají krále, a přece táhnou v semknutých hejnech;
28. ještěrky — které chytneš pouhou rukou, a přece je i v královských palácích.

Zjevení Janovo 17:1-18
1. Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: "Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami,
2. se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti."
3. Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu.
4. Seděla na šarlatově zbarvené šelmě se sedmi hlavami, desíti rohy a mající mnoho jmen, jimiž se rouhala proti Bohu. Žena sama byla oděna jako královna do purpuru a šarlatu, nazdobena šperky ze zlata, drahokamů a perel. Pozvedala bujně zlatou číši plnou neřesti.
5. Na čele měla napsáno jinotajné jméno"Velké město Babylón - matka modloslužebnic a všech ohavností země".
6. S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše.
7. Anděl mi řekl: "Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.
8. Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude.
9. Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní.
10. Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce.
11. Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.
12. Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou.
13. Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví
14. a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku."
15. Dále mi anděl řekl: "Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny.
16. Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu.
17. To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry.
18. A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda."