A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 24

Sofonjáš 1:1-18
1. V době, kdy V Judsku vládl Amónův syn Jóšijáš, oslovil Hospodin proroka Sofonjáše (potomka Kúšiho, Gedaljáše, Amarjáše a Chizkijáše) a svěřil mu následující proroctví:
2. "Hospodin prohlásil: "Zničím na zemi všechno živé.
3. Smetu lidi i zvířata, ptáky v povětří i ryby ve vodách. Všechno zlé a nečisté nechám zahynout a vyhladím z povrchu země lidskou rasu.
4. Zasáhnu také proti Judsku a všem obyvatelům Jeruzaléma. Vymýtím z jejich středu všechny falešné bohy a zbytky pohanství včetně odpadlých kněží.
5. Zahubím všechny, kdo na střechách uctívají slunce a hvězdy, i ty, kdo mi naoko přísahají věrnost, ale přitom slouží Melekovi.
6. Zahynou všichni, kdo se ke mně obrátili zády a nedbají na to, že jsem Hospodin.
7. Jsem nejvyšší vládce, a proto zmlkněte, neboť den mého soudu se blíží.
8. Jsem připraven obětovat svůj lid a pozval jsem národy, které můj rozsudek vykonají. Až přijde ten den, ztrestám knížata i královské potomky a také všechny, kdo jednají po vzoru cizích národů.
9. Zúčtuji s těmi, kdo ctí pohanské zvyky, a kdo plní chrámy svých falešných bohů kořistí získanou násilím.
10. Tehdy uslyšíte nářek od jeruzalémské Rybné brány. Budou hořekovat také obyvatelé nových částí města a z čtvrtí na kopcích se bude ozývat hlasitý rachot.
11. Všichni, kdo žijí v údolí, pak hlasitě zanaříkají, protože obchodníci a penězoměnci budou mrtví.
12. Tehdy si posvítím na celý Jeruzalém a potrestám ty, kdo si pokojně a samolibě namlouvají, že jsem Hospodin, který stejně nikdy neudělá nic dobrého ani zlého.
13. Dám zničit jejich obydlí a vyplenit jejich bohatství. Nebudou žít v domech, které si vystavěli, a nebudou pít víno z hroznů, které vypěstovali."
14. Velký den Hospodinova soudu je blízko," pokračuje Sofonjáš, "a přijde rychleji než se zdá. Bude tak strašný, že i ti nejstatečnější hořce zapláčí.
15. Bude to den hněvu, úzkosti a strachu, čas zkázy a neštěstí. Vše ztichne a potemní jako pod příkrovem černých mraků.
16. V ten den zazní polnice a povel k útoku proti opevněným městům a hradebním věžím.
17. Všechny, kdo se proti němu provinili, stihne Hospodin takovým soužením, že budou jako smyslů zbavení. Jejich krev se vylije do prachu a těla shnijí na holé zemi.
18. V den Hospodinova účtování jim nepomůže jejich bohatství, neboť plameny jeho rozhořčení pohltí celý svět. Rychle a znenadání skoncuje se všemi obyvateli země.

Sofonjáš 2:1-15
1. Vzchop se hanebný národe!
2. Dříve než přijde stanovený čas - rychle jako plevy hnané větrem a stihnou tě důsledky Hospodinova planoucího rozhořčení.
3. Přimkněte se k Hospodinu, všichni pokorní země, kteří zachováváte jeho přikázání. Jednejte spravedlivě a se zbožnou bázní a Hospodin vás snad v den svého soudu ochrání.
4. V Gáze nezůstane nikdo z obyvatel a z Aškalónu zbudou jen trosky. Ašdód zpustne uprostřed dne a Ekrón bude srovnán se zemí.
5. Také vás, Pelištejci, i vy, Keréťané, Hospodin odsoudil k zatracení a vyhladí všechny obyvatele Kenaanu až do posledního.
6. Na vašem území na pobřeží moře se usadí pastýři se svými stády.
7. Přímoří konečně připadne těm, kdo zůstanou z judského národa naživu. Budou tam pásat svá stáda a večer se uchýlí do opuštěných domů Aškalónu. Bude se o ně starat sám Hospodin, jejich Bůh, a vrátí jim slávu i bohatství.
8. "Slyším, jak Moábci a Amónovci uráží a hanobí můj lid a ohrožují jeho zemi.
9. Proto jako všemocný Hospodin a Bůh Izraele přísahám, Moábci i Amónovci skončí stejně jako Sodoma a Gomora, po nichž navěky zůstala jen pustá a neúrodná země plná plevele. Sami Izraelci, kteří přežijí, vás vyplení a obsadí vaši zemi."
10. Tak odmění všemocný Hospodin Moábce a Amónovce za jejich pýchu a soužení jeho lidu.
11. Hospodin nelítostně udeří a zničí všechny falešné bohy světa. Potom se všechny národy na celé zemi budou klanět jen jemu.
12. Hospodin odsoudil k smrti i obyvatele Etiopie.
13. Zničí svou mocí také Asýrii na severu a promění její hlavní město Ninive v liduprázdnou poušť.
14. Na jeho troskách bude odpočívat zvěř a na zbytcích sloupů se usadí sovy. Z opuštěných oken se bude ozývat jejich houkání a dveře budou zasypány trámy a kamením.
15. Tak skončí to lehkomyslné a pyšné město, jehož obyvatelé se mylně cítí v bezpečí a namlouvají si, že jejich město nikdo nepřekoná. Zůstane z něj pusté zbořeniště, kde se usadí jen zvěř. Každý, kdo půjde kolem, jen projeví své opovržení a zalomí rukama.

Sofonjáš 3:1-19
1. Jeruzalém se stal městem násilí, vzdoru a zločinu a spěje k zatracení.
2. Jeho obyvatelé nejsou ochotni poslouchat žádná napomenutí, nedůvěřují Hospodinu a stále více se mu vzdalují.
3. Lidé, kteří stojí v čele, si počínají jako nenasytné a zákeřné šelmy, které nezajímá, co bude zítra.
4. Jeruzalémští proroci jsou troufalí a zrádní a kněží znesvěcují chrám i zákon.
5. Jediným spravedlivým ve městě zůstal Hospodin. Den za dnem prosazuje právo a nikdy neselhává, ale bezbožníci páchají své zlo bez jakýchkoliv zábran.
6. "Jako Hospodin jsem vyhladil celé národy. Rozbořil jsem jejich pevnosti a vylidnil ulice měst. Zůstaly z nich trosky, v kterých nikdo nebydlí.
7. Řekl jsem obyvatelům Jeruzaléma, aby se z toho poučili a řídili se mými radami. Pak by nebyl důvod, abych město trestal za jeho provinění. Všichni ale stále jednali jen a jen zle.
8. Jednoho dne proto povstanu, abych soudil národy a království světa. Nechám je nést důsledky jejich vlastních provinění a sežehnu zkaženou zemi plameny svého rozhořčení.
9. Pak ale všechny národy uzdravím, aby mě společně mohly ctít jako svého Boha.
10. Tehdy mi přinesou své dary i věrní mého lidu, které jsem odvál do Etiopie.
11. Už se nebudete muset stydět za to, že jste se vůči mně provinili, protože vyhladím z Jeruzaléma všechny pyšné a domýšlivé. Nikdo z nich se již na mé svaté hoře nebude naparovat.
12. Ponechám ve městě jen mírné a pokorné, kteří mi důvěřují jako svému Hospodinu.
13. Ti, kdo přežijí, již nebudou jednat zle ani podvádět. Budou si užívat hojnosti a odpočívat s jistotou, že už je nikdo neohrozí."
14. Proto zpívejte a hlasitě jásejte, Izraelci! Radujte se, obyvatelé Jeruzaléma!
15. Vždyť Hospodin zahladí vaše nepřátele a všechno zlé vám odpustí. Hospodin, král Izraele, stojí při vás, a proto už se nebudete muset čehokoliv bát.
16. Přichází čas, Jeruzaléme, kdy ti oznámí: "Neboj se, a neochabuj!
17. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou a má moc, aby tě vysvobodil. Jsi pro něj velkým potěšením a jeho láska ti přinese pokoj. Bude nad tebou zpívat a jásat."
18. Sám Hospodin slíbil: "Odstraním veškerá soužení, jež vás trápí a brání vašemu veselí.
19. Přichází čas, kdy zúčtuji se všemi, kdo vás utlačovali a shromáždím vaše raněné i odvlečené. V každé zemi, kde je ponižovali, jim provolám čest a slávu.

Žalmy 147:1-6
1. Haleluja! Jak je dobré zpívat žalmy Hospodinu, překrásná a příjemná je chvála.
2. Bůh náš znovu staví město Jeruzelém, rozehnaným Izraelcům domov.
3. Uzdravuje, obvazuje rány lidí, srdce jejich unavená těší.
4. Všecky hvězdy stvořil, určil jméno každé, jednotlivě si je vyvolává.
5. Veliký je Hospodin a velmi mocný, mysl jeho obsáhnouti nelze.
6. Přesto tichých ujímá se, prostých lidí, svévolníky snižuje až k zemi.

Přísloví 30:18-19
18. Tři věci jsou pro mne záhadou a čtyři nemohu pochopit:
19. Cestu orla po obloze, cestu hada po skále, cestu lodi na širém moři a cestu muže k dívce.

Zjevení Janovo 14:1-20
1. A tu jsem spatřil Beránka, jak stojí na hoře Sijónu, a kolem něho sto čtyřicet čtyři tisíce těch, jejichž čela jsou označena jménem Beránka a jeho Otce.
2. Z nebe se ke mně donesl zvuk nejprve jako mohutného vodopádu nebo burácení hromu, potom jako hra na mnohé harfy.
3. Těch sto čtyřiačtyřicet tisíc začalo zpívat před Božím trůnem, před čtyřmi bytostmi a čtyřiadvaceti starci docela novou píseň. Nikdo jiný se k ní nemohl připojit, uměli ji jen tito vykoupení.
4. To jsou ti, kteří nejsou poskvrněni modloslužbou a následují Beránka všude. Byli jako první sklizeň vykoupeni pro Boha a pro Beránka.
5. Jsou čistí a mají čistá ústa - nepropůjčili je nikdy lži.
6. Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností.
7. Volal silným hlasem: "Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává. Poklekněte před Stvořitelem nebe i země, moře i pramenů vod!"
8. Následoval ho druhý anděl a ten volal: "Padl, padl mocný Babylón, který opájel národy, aby zrazovaly Boha. Jeho číše se teď změnila v pohár Božího hněvu."
9. Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: "Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak,
10. ten okusí víno Božího rozhořčení; už se nalévá nezředěné do poháru Božího hněvu. Ctitelé šelmy, její sochy a nositelé jejího znaku propadnou před svatými anděly a před Beránkem soudu.
11. V jejich utrpení nebude pro ně úleva ve dne ani v noci.
12. Vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovali Boží přikázání a věrnost Kristu!"
13. K tomu se připojil hlas z nebe: "Piš! Ti, kdo umírají s Kristem a zůstávají mu věrní, mohou se od této chvíle radovat. Boží Duch jim dává odpočinek i zadostiučinění."
14. Tu vidím sněhobílý oblak a na něm muže - ano, je to sám Kristus! Na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp.
15. Z chrámu vyšel anděl a volá na něj hlasitě: "Začni svou žeň, chvíle pro ni nastala, úroda země už dozrála!"
16. Pán z oblaku mávl srpem po zemi a země byla rázem požnutá.
17. Z chrámu vyšel jiný anděl s ostrým vinařským nožem v ruce.
18. Od oltáře vyšel další anděl, ten který měl moc nad ohněm. Hlasitě zavolal na anděla se srpem a vybídl ho: "Sklízej hrozny, vinice země dozrály k soudu!"
19. Anděl odřezával hrozny pozemské révy a házel je do obrovského lisu Božího hněvu za hradbami města.
20. Tam byly hrozny tlačeny, až víno rudé jako krev se rozlévalo do nedohledna.