A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 20

Micheáš 4:1-13
1. V závěru dějin se hora, na níž stojí Hospodinův chrám, stane nejvyhledávanějším místem na světě; její význam převýší cokoliv jiného a do Jeruzaléma budou směřovat lidé mnoha národů.
2. "Pojďme," řeknou obyvatelé všech národů světa, "vydejme se na Hospodinovu horu do chrámu Boha Izraele. Tam nás Hospodin naučí vše, abychom mohli žít podle jeho představ a vůle."
3. Hospodin bude z Jeruzaléma vládnout celému světu a sjedná pořádek mezi mocnými národy země, ať jsou jakkoliv vzdáleny. Lidé pak překují své zbraně na radlice a již nikdy proti sobě nestanou ve válce. Žádný z národů se již nebude připravovat k boji.
4. Sám všemocný Hospodin slíbil, že každý spočine pod vlastními fíkovníky a keři vinné révy a již nikdo jejich pokoj nenaruší.
5. Ať si ostatní národy uctívají své falešné bohy, ale my budeme navždy ctít jen Hospodina. On jediný je náš Bůh.
6. "Přichází čas," praví Hospodin, kdy opět povolám svůj zbídačený lid a shromáždím z vyhnanství všechny, které jsem tak tvrdě pokořil.
7. Ze zbytku Izraele a všech, kdo žili v zajetí, vytvořím mocný národ, a sám mu jako Hospodin budu věčně ze Sijónu vládnout.
8. A tobě, Jeruzaléme, strážce mého stáda, opět vrátím tvou královskou moc a slávu.
9. Proč nyní tolik naříkáš, Jeruzaléme? Proč sténáš jako rodička v bolestech? Snad proto, že nemáš krále, a tvoji rádcové zahynuli?
10. Jen se dál svíjejte, obyvatelé Jeruzaléma, a křičte jako žena, co rodí, neboť budete muset své město opustit a přežívat jako štvanci na polích. Nepřátelé vás odvlečou do Babylónu, ale budu tam také já, váš Hospodin, a z rukou vašich protivníků vás vykoupím a vysvobodím.
11. Nyní se však proti tobě, Jeruzaléme, shromáždila vojska mnoha národů a volají: "Připravíme Jeruzalému potupnou porážku a budeme se kochat jeho osudem."
12. Nikdo z nich ale netuší, že já sám, Hospodin, jsem je záměrně shromáždil jako snopy obilí, které je zralé k vymlácení.
13. Tak jděte, obyvatelé Jeruzaléma, a rozdrťte své nepřátele. Dám vám sílu, abyste byli jako býk se železnými rohy a bronzovými kopyty. Rozprášíte mnoho národů a veškeré jejich bohatství pak předložíte mě, svému Hospodinu a Pánu celé země."

Micheáš 5:1-14
1. Vzchopte se Jeruzalémští," vyzývá Micheáš, opevněte město, neboť jsme obklíčeni. Nepřátelé se chystají uhodit přímo na vůdce Izraele.
2. Hospodin předpověděl: "Ačkoliv je Betlém efratský jedním z nejmenších judských měst, právě z něho mi vzejde panovník, jenž bude vládnout Izraeli. Jeho původ sahá do pradávných časů až na počátek věčnosti."
3. Avšak do té doby, než se vládce narodí," pokračuje Micheáš, "Hospodin vydá Izrael do rukou nepřátel. Teprve potom se všichni zajatci a odvlečení opět shromáždí ke svému lidu.
4. On stane v jejich čele a v Hospodinově moci a vznešenosti svého Boha je povede jako pastýř své stádo. Budou žít v bezpečí, neboť jeho velikost zastíní celou zemi.
5. Bude pro svůj lid zárukou pokoje. Až do země vtrhnou Asyřané a proniknou přes naše opevnění, postavíme se jim v čele se silnými vůdci.
6. Ti rozdrtí asyrskou zemi s taseným mečem a pod vedením panovníka nás osvobodí. Tak skončí Asyřané, až zaútočí a překročí hranice našeho území.
7. Izrael se pak stane požehnáním mnoha národům jako rosa či déšť, jež seslal Hospodin, aby svlažil zeleň na zemi. Nebudou se spoléhat na člověka ale na svého Boha.
8. Izrael se stane králem mezi národy jako lev mezi ostatní zvěří. Jako mladý lev mezi stády ovcí, který trhá a rdousí a není před ním záchrany.
9. Izrael slavně zvítězí a všichni jeho protivníci zhynou.
10. "Jednoho dne," praví sám Hospodin, "zahubím vaše koně a zničím válečné vozy.
11. Dám rozbořit města a strhnout všechny pevnosti.
12. Skoncuji s vašimi pohanskými zvyky a vymýtím z vašeho středu kouzla a čáry.
13. Zničím vyřezávané napodobeniny vašich falešných bohů i posvátné kameny, které jste jim zasvětili. Nikdo z vás již nebude uctívat nic, co vytvořili lidské ruce.
14. Nechám skácet posvátné sloupy bohyně Ašery a vaše města dám proměnit v hromady sutin.

Žalmy 145:1-9
1. (Davidův chvalozpěv) Chci tě Bože vyvyšovat, Hospodine, tvoje dobré jméno chválit navěky.
2. Každý den chci písní hlásat tvoji slávu, tvoje dobré jméno chválit navěky.
3. Hospodin je velký, každé chvály hodný, jeho velikost, tu nelze prozkoumat.
4. Rodina rodině zpívá o tvých činech, hlásá tvoje skutky velké, odvážné.
5. Tvoje vznešenost je důstojná a slavná, o tvých skvělých dílech stále přemýšlím.
6. Všichni rozhlašují mocné Boží činy, já chci také stále o nich vyprávět.
7. Lidé mluví o tom, jak jsi dobrotivý, radují se ze tvé spravedlnosti.
8. Pán je milostivý, plný slitování, shovívavý, milosrdný nesmírně.
9. Pro každého Hospodin je dobrým Pánem, slituje se nade vším, co učinil.

Přísloví 30:11-14
11. Co je to za pokolení, které proklíná své otce a nežehná svým matkám?
12. Co je to za pokolení, které se považuje za čisté, ale od své špíny očištěno není?
13. Co je to za pokolení, které má pyšné oči a povýšeně zvedá svá víčka?
14. Co je to za pokolení, které má zuby jako meče a chrup jako ostré nože, a požírá ze země chudé a ubožáky ze společnosti?

Zjevení Janovo 10:1-11
1. Pak jsem spatřil jiného mocného anděla, jak sestupuje z nebe zahalen oblakem. Nad hlavou se mu klenula duha, tvář mu zářila jako slunce a jeho nohy se podobaly ohnivým sloupům.
2. V ruce držel právě otevřenou knihu. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu.
3. Zařval a odpovědělo mu sedminásobné hřmění hromů.
4. Rozuměl jsem tomu a chtěl jsem to zaznamenat, ale hlas z nebe mi to zakázal: "Co jsi teď slyšel, nezapisuj, nech si to zatím pro sebe!"
5. Pak ten anděl stojící na moři i na zemi pozdvihl pravici k nebi
6. a přísahal při tom, který žije věčně a stvořil nebe i zemi se vším, co je na ní, i moře a všechny jeho obyvatele. Přísahal: "Čas je dovršen. Bůh už nebude odkládat svůj konečný soud;
7. až zatroubí sedmý anděl, cele se naplní Boží tajemný plán, který však už dávno vyhlašoval Bůh ústy svých proroků."
8. Hlas, který už před tím ke mně mluvil z nebe, se ozval znovu: "Jdi a vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla stojícího na moři i na zemi!"
9. Šel jsem tedy k tomu andělovi a požádal jsem ho, aby mi tu knihu dal."Vezmi si ji," řekl anděl,"a sněz ji. V ústech bude sladká jako med, v žaludku ti však zhořkne."
10. Vzal jsem tedy tu knihu a poslušně jsem ji snědl; skutečně chutnala sladce, ale když jsem ji spolkl, byla opravdu hořká.
11. Pak mi bylo řečeno: "Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům."