Instagram
English
A A A A A
Abdiasza 1:1-21
1. Zde je zapsáno proroctví o Edómu, které Hospodin svěřil proroku Abdijášovi. Z jeho slov k nám zaznělo toto Boží poselství: "Vzkázal jsem mezi národy, aby se připravily k boji proti tobě, Edóme.
2. Staneš se nejbídnějším ze všech národů a každý tebou bude pohrdat.
3. Zabydlel ses vysoko v horách mezi hradbami skal a falešný pocit vlastního bezpečí v tobě probudil pýchu a povýšení. Sám sobě namlouváš, že není nikoho, kdo by mohl ohrozit tvé postavení.
4. Ale i když se vznášíš vysoko jako orel a usadil ses téměř mezi hvězdami, já sám, Hospodin, tě srazím k zemi, ať budeš kdekoli.
5. Tvoji nepřátelé přijdou náhle, jako zloděj v noci, když ho nečekáš. Tvé dny jsou sečteny, protivníci přijdou a vezmou si cokoliv budou chtít. Ačkoliv sběrači hroznů vždy nechávají několik plodů na keřích, tobě nezůstane nic.
6. Slyšte, potomci Ezauovi, nepřátelé proniknou i do těch nejtajnějších skrýší a vyplení všechno vaše bohatství.
7. Spojenci a přátelé, kterým jsi, Edóme, důvěřoval, tě násilím vyženou za hranice tvé vlastní země. Právě ti, které jsi sytil, ti uchystají zákeřnou léčku a lapí tě jako pomatence, který nic netuší.
8. V ten den nechám zaniknout všechnu moudrost a myslitele Edómu.
9. Strach zachvátí i nejudatnější bojovníky z edómského města Téman, protože vy všichni, potomci Ezauovi, zahynete v horách Edómu v hrozném krveprolití.
10. Dám vás pokořit a navěky vyhladit za násilí, které jste páchali proti národu Ezauova bratra Jákoba.
11. V době, kdy Izraelce sužovali nepřátelé, jste jen lhostejně přihlíželi, a když cizinci vtrhli do bran Jeruzaléma, aby vyplenili jeho bohatství, přidali jste se dokonce na jejich stranu jako další z řady nepřátel.
12. Proč jste se tak škodolibě a s pohrdáním radovali nad neštěstím a zkázou svých bratrů Judejců? Proč jste se vysmívali jejich soužení?
13. Zneužili jste jejich poroby a v době, kdy je postihlo neštěstí, jste pronikli branami do měst a okradli jejich obyvatele o to, co nestačili odnést ostatní nepřátelé.
14. Neměli jste na cestách zabíjet ty, kdo se snažili zachránit útěkem, a vydávat na smrt nešťastníky, kteří přežili nájezdy nepřátel.
15. Blíží se den, kdy jako Hospodin zúčtuji se všemi národy. Naložím s tebou, Edóme, právě tak, jako jsi ty sám nakládal s ostatními. Tvé jednání a činy obrátím proti tobě.
16. Nejprve jsem na Sijónu nechal vypít kalich rozhořčení svému lidu. Nyní však stejně naložím se všemi ostatními národy a nechám je pít tak dlouho, dokud navždy a beze stopy nezaniknou.
17. Potom přinesu Sijónu vykoupení a učiním z něj svaté místo. Jákobovi potomci tak získají zpět vše, co dostali trvale do vlastnictví.
18. Izraelský národ pohltí Edóm, jako plameny ohně stravují suché strniště. Žár odplaty mého lidu," dodal Hospodin, "nepřežije žádný z potomků Ezauova rodu.
19. Území Edómu pak osídlí Izraelci z Negebu a obyvatelé podhůří na západě si rozdělí zemi Pelištejců, sídla Efrajimovců a Samaří. A konečně Benjamínovcům připadne Gileád.
20. Izraelci, kteří se navrátí z vyhnanství, obsadí kenaanskou zemi až do Sarepty a jeruzalémští zajatci v Sefaradu osídlí města na území Negebu.
21. Vítězové na Sijónu pak ovládnou Edóm a vlády se ujmu já sám, jejich Hospodin.

Žalmy 143:7-12
7. Pospěš, Pane, odpověz, můj duch sklíčený je, neskrývej se přede mnou, cítím se jak v hrobě.
8. Zjitra promluv laskavě, vždyť já doufám v tebe, ukaž cestu, veď mne sám, úpěnlivě volám.
9. Vysvoboď mne z rukou mých protivníků silných, úkryt hledám u tebe, Hospodine, Bože.
10. Tvoji vůli plnit chci, ty jsi přece Bůh můj, dobrým duchem svým mne veď jako po rovině.
11. Pro své jméno zachovej život mi, můj Pane, spravedlivě ukonči moje utrpení!
12. Nepřátelé umlknou, když jim zavřeš ústa, skonči s nimi; vždyť jsem tvým věrným služebníkem.

Přísloví 30:5-5
5. Každé Boží slovo je jen pravda. On je štítem všem, kdo se k němu utíkají.

Zjevení Janovo 7:1-17
1. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích.
2. Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu:
3. "Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!"
4. A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:
5. 5-8 Juda, Rúben, Gád, Ašer, Neftalí, Manases, Šimeón, Lévi, Isachar, Zabulón, Josef a Benjamín.
6. ***
7. ***
8. ***
9. Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou
10. a hlasitě volali: "Sláva našemu zachránci, Bohu Králi a Beránkovi!"
11. Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:
12. "Ano. Chvála, sláva a čest našemu Bohu! Dík jemu, moudrému, silnému a mocnému na věky. Amen!"
13. Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: "Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí?"
14. Odpověděl jsem: "Nevím, pane, pověz mi to." Řekl: "To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.
15. Teď stojí před Božím trůnem a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí. On je bude chránit,
16. nebudou trpět hladem ani žízní, slunce ani jiný žár jim už neublíží.
17. Beránek je povede, nasytí a napojí z pramenů životodárné vody a Bůh sám jim setře každou slzu z očí."