A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 13

Ámos 1:1-15
1. 1-2 Za vlády judského krále Uzijáše a izraelského krále Jarobeáma, Jóašova syna, dva roky před zemětřesením, žil v Tekóji pastýř Ámos, který dostal od Hospodina vidění o Izraeli. Zde jsou zapsána slova jeho poselství: "Až se Hospodin ozve svým mocným hlasem ze Sijónu a z Jeruzaléma, pastýři budou truchlit, neboť vyprahnou všechny pastviny a uschne i vrchol Karmelu."
2. ***
3. Hospodin říká: "Obyvatelé Damašku několikrát se zbraněmi v rukou nelítostně napadli můj lid v Gileádu. Avšak nyní už jejich zločiny nebudu dále přehlížet.
4. Zničím ohněm všechny paláce jejich králů Chazaela a Ben-hadada.
5. Prorazím bránu Damašku a všechny obyvatele toho údolí nepravosti i s jejich zlým a krutým vládcem vyhladím. Aramejský lid pak znovu uvrhnu do otroctví Kíru."
6. Hospodin říká: "Nemohu se už dále dívat ani na opakované a stále se zhoršující zločiny Gázy, a proto i tam nezvratně zakročím. Její obyvatelé napadli můj lid a po celých rodinách a vesnicích jej prodali do otroctví Edómu.
7. Sešlu proto na hradby Gázy oheň a spálím na prach celé město i s jeho paláci.
8. Všechny obyvatele Ašdódu i vládce z Aškalónu do jediného vyhladím. Obrátím se také proti Ekrónu a zahubím tam všechny zbylé Pelištejce."
9. Hospodin říká: "Nenechám bez trestu ani nenapravitelné zločiny Týru. Protože zrádně porušili mírovou smlouvu, kterou uzavřeli s Izraelci, napadli je a prodali do područí Edomitů,
10. nechám celé jejich město i s jeho hradbami a paláci lehnout popelem."
11. Hospodin říká: "Pro jejich ustavičné nepravosti neodvrátím svůj hněv ani od obyvatel Edómu. Se zbraní v ruce nelítostně a krutě utlačovali své bratry Izraelce a libovali si v násilí a hněvu.
12. Proto žárem ohně spálím Téman i paláce Bosry."
13. Hospodin říká: "Také Amónovci se mnohokrát proti mému lidu trestuhodně provinili, a proto ani jejich zločiny neujdou spravedlivé odplatě. Na svých výbojných válečných taženích proti Gileádu, podnikaných kvůli rozšíření vlastního území a vlivu, neprokazovali ani špetku soucitu a lidskosti a svými meči roztínali dokonce i těhotné ženy.
14. Roznítím proto oheň i na hradbách jejich města Raby a uprostřed válečného ryku jako v den boje, ve vichřici, která přijde jako za divoké bouře, to město dokonale zničím.
15. Jejich krále a s ním všechny jejich vůdce potom pošlu do vyhnanství."

Ámos 2:1-16
1. Hospodin říká: "Obyvatelé Moábu páchají jeden zločin za druhým, a proto je už před mým trestem nic nezachrání. Protože spálili na popel ostatky edómského krále,
2. sešlu na ně oheň a připravím tak jim i jejich městu Kerijótu stejný osud. Za ohlušujícího zvuku polnice a v divoké vřavě válečného ryku Moáb a jeho obyvatele zahubím.
3. Zničím rovněž jejich krále i se všemi jeho veliteli a vůdci."
4. Hospodin říká: "Pro své opakované nepravosti a nenapravitelně zlé jednání se mému trestu nevyhnou ani Judejci. Opovrhli mým zákonem a odmítli se jím řídit. Namísto toho se opět nechali svést nepravdivými pomluvami na mou adresu a uctívali falešné bohy, kterým se klaněli už jejich otcové.
5. Zahladím proto ohněm i Judejce a celý jejich slavný opevněný Jeruzalém."
6. Hospodin říká: "Izraelité ustavičně páchají všemožné ničemnosti a neustále se ode mne odvracejí. Já však jejich jednání nenechám jen tak bez povšimnutí, ale po zásluze je za jejich činy potrestám. Vždyť obchodují s chudými příslušníky svého vlastního národa jako se zbožím a bezostyšně je za stříbro prodávají do otroctví. Bezbranné žebráky dokonce vyměňují za pár obyčejných sandálů.
7. Nelítostně zneužívají bezmocnosti chudáků a zašlapávají veškerou jejich lidskou důstojnost do prachu země. Všem utlačovaným navíc odpírají jakékoliv nároky a práva, která jim náleží. Otec i jeho vlastní syn klidně spí se stejnou prodejnou ženou a svou neřestí znesvěcují moje svaté jméno.
8. Přestože jsem jim to důrazně zakázal, přivlastňují si oděvy, které si vzali od svých dlužníků do zástavy, a ještě se na nich troufale rozvalují při svých nadutých náboženských rituálech. Přímo v mém chrámu se navíc ještě opíjejí zabaveným vínem.
9. Ach, Izraelci! Copak jsem to nebyl já, kdo vás zbavil Emorejců. Vyhnal jsem je před vámi, přestože byli urostlí jako cedry a silní jako duby. Zničil jsem je všechny od koruny až ke kořenům.
10. To já jsem vás přece vyvedl z otroctví Egypta. Čtyřicet let jsem s vámi strávil na poušti a potom jsem vám pomohl obsadit emorejskou zemi.
11. Po celou dobu jsem vám zjevoval čistou pravdu a svou vůli prostřednictvím proroků povolaných z vašich potomků. Některé z vašich synů jsem slibem čistoty a neposkvrněnosti odděloval pro nazírskou službu. Copak vám snad, Izraelci, neříkám i nyní pravdu? Vždyť jsem to opět já, Hospodin.
12. Vy jste však nazíry nutili pít víno a porušovat tak jejich slib. Mým prorokům jste záměrně zavírali ústa a přikazovali jim, aby o tom, co dostali ode mne, mlčeli.
13. Avšak proto vás nyní donutím sténat jako vůz příliš naložený obilím.
14. Ani ti nejrychlejší z vás přede mnou neutečou. I ti nejsilnější hrdinové budou v tu chvíli úplně bezmocní a žádnému z udatných bojovníků se nepodaří ubránit.
15. Žádný z vašich skvělých střelců neobstojí a nikdo nebude dosti rychlý na to, aby přede mnou uprchl. Nezachráníte se ani útěkem na nejrychlejších koních.
16. Jakmile přijde den Hospodinova soudu, i ti nejodvážnější a nejsilnější z vojáků odhodí strachem všechny své zbraně a štíty a dají se na zběsilý útěk, aby si zachránili alespoň holý život."

Ámos 3:1-15
1. Slyšte slova odsouzení, která ke všem kmenům Izraele, jež kdysi sám vyvedl z Egypta, promluvil Hospodin:
2. "Ze všech národů celé země jsem si vyvolil a vedl jenom vás. Vaše vzpoury a nepravosti jsou však horší, a proto si zasloužíte spravedlivý trest.
3. Cožpak mohou jít dva stejnou cestou, aniž by se na tom společně nedohodli?
4. Myslíte, že se ozývám hlasitě jako lev, aniž bych měl k tomu důvod? Vždyť i malé lvíče v doupěti vrčí, když má kořist.
5. Je snad možné, aby se pták chytil, když na něj nečíhá žádná léčka? Cožpak se ale nastražená past samovolně vymrští a zavře, aniž by se do ní někdo chytil?
6. A když ve městě zatroubí polnice, není to snad proto, aby probudila a varovala jeho obyvatele? Jestliže pak na to město přijde pohroma, nepřichází snad z vůle samotného Hospodina?
7. Dobře však víte, že Hospodin nikdy nejedná bez předchozího včasného varování. Vždy nejprve odhalí svá tajemství svým služebníkům prorokům.
8. Kdo by se tedy nebál, když mocným hlasem zařve lev? A kdo by se opovážil cokoliv zamlčet, jestliže uslyší hlas samotného Hospodina?
9. Vzkažte panovníkům v Ašdódu i v palácích Egypta, ať se shromáždí na svazích Samařských hor a pohlédnou na tu otřesnou podívanou, kterou skýtají zločiny a násilnosti mého vlastního, Hospodinova lidu.
10. Izraelci už dávno zapomněli, co je to spravedlnost, čistota a čestné jednání. Namísto toho naplňují svá bohatá sídla a paláce kořistí a lupem ze svých násilnických zločinů."
11. Hospodin však praví: "Proto nechám vaši zemi obklíčit a napadnout silným nepřítelem, který rozboří všechna vaše skvělá opevnění a vaše panská sídla vyloupí a obrátí vzhůru nohama.
12. Tak, jako z ovce, kterou napadne lev, někdy pastýř najde už jen pár kostí či zbytky kůže, nezůstane mnoho ani z Izraelců, kteří si v Samaří klidně odpočívají na pohodlných lehátkách s měkkými poduškami."
13. Pozorně vyslechněte poselství všemocného Hospodina, Boha celého vesmíru a oznamte je pro výstrahu všem Izraelcům, potomkům praotce Jákoba:
14. V den, kdy spravedlivě ztrestám nevěru a nepravosti Izraelců, zničím také falešné oltáře v Bét-elu. Odstraním oltářní rohy, jež měly poskytovat ochranu a útočiště, a nechám je padnout do prachu země.
15. Srovnám se zemí veškerá jejich zimní i letní sídla. Smetu z povrchu jejich nádherné domy zdobené slonovinou i všechny ostatní paláce a panská sídla.

Žalmy 141:1-4
1. (Davidův žalm) Hospodine, volám k tobě, pospěš ke mně, dopřej sluchu hlasu mému.
2. Jako vůně kadidla ať k tobě stoupá modlitba má, obětní dým.
3. Hospodine, postav, prosím, stráž mým ústům, ke rtům mým svou postav hlídku!
4. Raději mé srdce hlídej proti zlému, nechci mít nic s ničemníky, i když mluví sladké řeči.

Přísloví 29:25-25
25. Kdo je někomu zavázán a má z něho strach, je jako by se ocitl ve vlastní pasti; důvěra v Hospodina přináší jistotu a bezpečí.

Zjevení Janovo 3:1-22
1. Představiteli sardského sboru napiš: Hovoří k vám ten, kdo dává plnost Ducha Božího a kdo opatruje ty hvězdy sedmi sborů. Znám vaše činy: vypadáte jako živá církev, ale jste už téměř mrtví.
2. Probuďte se a vstaňte vy, ve kterých zbylo trochu života!
3. Mnohý váš skutek před Bohem neobstojí. Vraťte se ke svým počátkům, kdy jste všechno brali opravdově. Vezměte mne vážně, čiňte pokání! Jestliže se neprobudíte, překvapím vás jako zloděj spáče.
4. Někteří z vás přece zůstali ryzí. Ti si zaslouží, aby mne provázeli v bílém oděvu,
5. protože vítězům obléknu běloskvoucí šat své bezúhonnosti. Jejich jména nevyškrtnu z Knihy života, ale přiznám se k nim před svým Otcem a před jeho anděly.
6. Slyšte, to vám říká Bůh.
7. Představiteli filadelfského sboru napiš: Hovoří k vám Svatý a Pravdivý, který má klíč od Božího království. Komu on je otevře, tomu nikdo nezabrání vejít, a před kým on zavře, ten nevejde.
8. Znám vaše činy. Otevřel jsem před vámi dveře, které nikdo nemůže zavřít. Není vás mnoho, ale zachováváte mé slovo a nezapíráte mé jméno.
9. Některé z té satanovy bandy, která se neprávem prohlašuje za dědice Božích zaslíbení, přivedu k tomu, aby pokorně přijali vaši zvěst. Poznají totiž, že vás miluji.
10. Protože jste zachovali mé slovo a vytrvali, zachovám vás i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
11. Přijdu brzo. Držte pevně, čemu jste uvěřili, aby vás nikdo nepřipravil o věnec vítězů.
12. Toho, kdo zvítězí, postavím jako nepohnutelný sloup do Božího chrámu. Ponese jméno Boha, Krista a nového města - nebeského Jeruzaléma.
13. Slyšte, to vám říká Bůh.
14. Představiteli laodicejského sboru napiš: Hovoří k vám ten, který má jméno Amen - pravý a věrný svědek, původce a vládce všeho.
15. Znám vaše činy a to, že nejste ani studení ani vřelí. Kéž byste byli to nebo ono,
16. ale vy jste odporně vlažní, a tak vás vyplivnu z úst.
17. Říkáte: "Jsme bohatí, přičinili jsme se a nikoho nepotřebujeme." A nevíte, že ve skutečnosti jste ubozí, politováníhodní chudáci a nazí slepci.
18. Jenom u mne můžete získat ryzí zlato víry, které vás skutečně obohatí, a bílé roucho bezúhonnosti, které je s to zakrýt hanbu vašeho hříchu. Nabízím vám také Ducha svatého - léčivou mast na oči, abyste prohlédli.
19. Ty, které miluji, napomínám a trestám. Pohněte se konečně a čiňte pokání!
20. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem.
21. Já jsem Vítěz a sedím na trůnu po boku svého Otce. Toho, kdo zvítězí, učiním svým spoluvládcem.
22. Slyšte, to vám říká Bůh.