A A A A A
Error:
BookNum: 29 Chapter: 2 VerseStart: 28 VerseShouldHave: 27
Error:
BookNum: 29 Chapter: 3 VerseStart: 6 VerseShouldHave: 5
Bible za jeden rok
Prosinec 12

Jóel 1:1-20
1. Zde je poselství, které Hospodin předal Izraelcům prostřednictvím Petúelova syna Jóele:
2. "Vůdcové Izraele i všichni obyvatelé! Pozorně naslouchejte slovům, která vám nyní říkám. Prožil snad už někdo z vás nebo z vašich předků něco takového?
3. Vypravujte o té události svým potomkům a oni ať vaši zkušenost předávají dále z pokolení na pokolení.
4. Na veškerou vaši úrodu se vrhla hejna nenasytných housenek a sežrala, co se dalo. Co zbylo po housenkách, to sežraly kobylky, a co zůstalo po kobylkách, to snědli brouci. Poslední zbytky čehokoliv zeleného potom zcela zlikvidovala různá jiná havěť.
5. Tak se konečně vzbuďte vy opilci a začněte naříkat. Procitněte z opojení vínem a plačte nad tím, že všechno vaše mladé víno je pryč.
6. Nepřítel, který tentokrát napadl mou zemi, je příliš početný a mocný. Silou a ostrostí svých zubů předčí i lva.
7. Zcela zpustošil všechny mé vinice a zničil i sady fíkovníků. Serval z jejich kmenů a větví kůru až na holé dřevo.
8. Naříkejte tak hlasitě, jako pláče panna, která ztratila svého milého.
9. Není už z čeho přinášet do chrámu oběti a dary Hospodinu. Kněží tak přišli o své živobytí a bědují. Pole jsou holá a půda vyschla na kámen.
10. Všechno obilí i veškerá vinná réva a olivovníky jsou do posledního zpleněny.
11. Farmářům, vinařům i všem ostatním zůstaly jen oči pro pláč, protože celá jejich úroda pšenice i ječmene přišla nazmar.
12. Vinná réva uschla a fíkovníky vadnou. Granátovníky, palmy i jabloně a rovněž všechno ostatní stromoví suchem zahynulo a lidem s nimi vyschl také veškerý zdroj radosti a potěšení.
13. Kněží, vezměte na sebe prostý smuteční oděv a celou noc hlasitě a lítostivě plačte. Naříkejte v chrámě před Hospodinovým oltářem, neboť už není z čeho přinášet do chrámu oběti a dary.
14. Vyhlaste půst a svolejte mimořádné posvátné shromáždění. Přiveďte vůdce i všechny ostatní obyvatele od prvního až do posledního do Hospodinova chrámu. Společně pak k němu volejte a křičte.
15. Běda každému, koho zastihne den Hospodinova soudu. Přináší zkázu a soud od všemohoucího Boha.
16. Přímo před očima nám mizí poslední zbytky obživy a z Hospodinova chrámu se ztrácí všechna radost a štěstí.
17. Zaseté obilí uschlo a rozpadlo se dříve, než stačilo vůbec vyrůst. Stodoly a sýpky zejí prázdnotou a pomalu chátrají.
18. Stáda ovcí a dobytka zoufale bučí hlady a v marné snaze nalézt alespoň kousek zelené pastviny se zmateně plouží sem a tam.
19. Ach, Hospodine, volám tě! Pomoz nám! Vždyť ten strašný žár už pozřel veškeré pastviny i všechno stromoví.
20. Dokonce už i dobytek na polích k tobě volá o pomoc, neboť nemá co jíst a pít.

Jóel 2:1-32
1. Trubte na poplach! Voláním z Hospodinovy hory Sijónu varujte všechny obyvatele, neboť přichází den Hospodinova soudu.
2. Nastává den tmy a smutku. Den zahalený temnými oblaky a černotou. Stejně rychle, jako ranní úsvit zalévá úbočí hor, napadají celé izraelské území nespočetné zástupy mocných nepřátel, jaké v celé historii ještě nikdo neviděl, a dokud bude svět světem, ani neuvidí.
3. Všude, kam vstoupí, šíří zkázu jako nenasytné plameny ohně. Proměňují zemi rozkvetlou jako rajskou zahradu v mrtvou a zničenou pustinu bez života a nikdo se před nimi neschová.
4. Vypadají jako koně, jako divoce cválající válečná jízda.
5. Za zvuku, který připomíná dunění válečných vozů, poskakují po svazích a vrcholcích hor. Hlučí jako praskající oheň spalující strniště. Jejich řady jsou pevně semknuty, jako šiky vojáků směle jdoucích do boje.
6. Kdokoliv je spatří, ochrne hrůzou a tvář mu zbledne úzkostí.
7. Jsou jako neúnavná cvičená armáda, které nestojí v cestě ani vysoké hradby.
8. Každý jde nepohnutě svou vlastní cestou a vzájemně si nepřekáží. Všichni jdou jedním směrem a bez újmy proniknou všemi nástrahami. Jejich zástupy neprořidnou a nic je nezastaví.
9. Přes hradby se dostávají do města a vnikají do domů. Lezou dovnitř okny jako zloději.
10. Celá země se před nimi třese a nebesa se chvějí. I slunce a měsíc před nimi skryjí svou tvář a hvězdy pohasnou.
11. Jejich nesčíselnému zástupu velí sám Hospodin a všichni vykonávají jeho rozkazy, proti kterým není odvolání. Den Hospodinova soudu je strašný! Vzbuzuje děs a hrůzu! Kdo mu odolá?
12. Avšak dnes ještě Hospodin říká: "Celým svým srdcem se navraťte ke mně, dokud je čas. Přijďte s pláčem a s lítostí nad sebou samými. Touhu po očistění charakteru potvrďte postem.
13. Namísto prázdných a pokryteckých vnějších gest se změňte uvnitř, ve svém srdci. Jenom se ale, prosím vás, vraťte k svému Bohu Hospodinu. Vždyť je tolik laskavý a soucitný. Ve své nekonečné lásce a shovívavé trpělivosti stále čeká, aby vás zachránil a nikoliv trestal.
14. Kdo ví, jestli se nad námi i tentokrát neslituje, a namísto trestu nám nepřinese požehnání. Potom opět bude z čeho přinášet obětní dary Hospodinu, vašemu Bohu.
15. Troubením na polnice na hoře Sijónu vyhlaste půst a svolejte slavnostní shromáždění.
16. Povolejte všechen lid a posvěťte jej. Sezvěte rovněž starce a přiveďte i děti. Vezměte s sebou i ty nejmenší, kteří ještě sají mateřské mléko. Ať také ženich a nevěsta opustí soukromí svých pokojů a připojí se k vám.
17. Potom ať mezi chrámovou předsíní a oltářem s lítostí naříkají kněží a těmito slovy prosí Boha: "Ušetři prosím, Hospodine, svůj lid spravedlivého trestu a nevydávej nás, kteří náležíme jen tobě, potupě a výsměchu okolním národům. Proč by se o nás mělo mluvit jako o lidech, které opustil jejich Bůh."
18. Hospodin se ale naopak za svou zemi žárlivě postaví a ukáže vlastním lidem svůj soucit.
19. Odpoví jim: "Pohleďte, posílám vám hojnost obilí, vína i čerstvého oleje, abyste měli dostatek všeho, co potřebujete. Nikdy vás už nevystavím výsměchu a opovržení okolních národů.
20. Zastavím všechny pustošitele, kteří vás ze severu napadli a vyženu je do vyprahlých a mrtvých končin země. Polovinu jich utopím v Mrtvém moři a druhou polovinu v moři Středozemním. Přes všechnu jejich sílu, neohroženost a samolibost z nich nezůstane nic víc, než odporný hnilobný zápach.
21. Ničeho se neboj, země, raduj se a jásej, neboť Hospodin pro tebe vykoná velké věci.
22. Nebojte se, zvířata, vždyť vaše pastviny se opět zazelenají. Stromy budou zase plné ovoce a fíkovníky i vinná réva opět přinesou bohatou úrodu svých plodů.
23. Jásejte a veselte se lidé ze Sijónu. Radujte se ze svého Boha Hospodina, neboť vám v pravý čas sešle hojnost raných i pozdních dešťů, aby úroda vzešla i dozrála. Dal vám učitele pro spravedlnost.
24. Sýpky budou opět plné zlatavého obilí a lisy na víno i na olej budou hojností úrody přetékat.
25. Bohatě vám vynahradím všechno, oč vás po dlouhá léta připravovaly kobylky, housenky, brouci i jiná havěť - - celá ta mocná a ničivá armáda pustošitelů, kterou jsem na vás posílal.
26. Konečně se zase nasytíte a budete chválit Hospodina, svého Boha, za vše, co pro vás udělal. A nikdy v budoucnu už vás podobná pokořující událost nepotká.
27. Sami prožijete, že já Hospodin jsem s vámi a jsem váš jediný a pravý Bůh, neboť žádný jiný Bůh neexistuje. Nikdy už se nestanete obětí něčí zvůle ani terčem posměchu nepřátel.
28. 1-2 Potom nechám svého ducha mocně působit na každého člověka, i na služebníky a otrokyně, a následkem toho se všem lidem, starým i mladým, otevřou oči a uvidí pravdu, kterou jim já sám zjevím. Starci budou mít sny, synové a dcery budou prorokovat. Působení Ducha bude přístupné všem lidem bez ohledu na jejich majetek nebo společenské postavení.
29. ***
30. Na nebi i na zemi se v té době budou dít neobvyklé věci a bude možné pozorovat zvláštní úkazy jako krev, oheň a sloupy dýmu.
31. Dojde k zatmění slunce a barva měsíce se změní na krvavě rudou. Teprve potom přijde veliký a hrozný den Hospodinova soudu.
32. Avšak každý, kdo vzývá Hospodina, nezahyne, ale zachrání se. Jak Hospodin řekl, na Sijónu a v Jeruzalémě vyváznou pouze ti, kteří odpověděli na Hospodinovo volání a spolu s ostatními zachráněnými přijali jeho ochranu.

Jóel 3:1-21
1. Osidlo mi nastražili protivníci pyšní, z provazů síť rozestřeli, abych padl.
2. Volám k tobě, Hospodine, ty jsi Bůh můj silný, modlitbám mým popřej sluchu, slyš mé prosby!
3. Panovníku, Spasiteli, buď svou mocí při mně, jako přilba kryje hlavu, ochraňuj mne.
4. Nevydej mne, Hospodine, choutkám svévolníka, byl by pyšný, kdyby vyšly jeho plány.
5. Na hlavu těch, kdo mne trápí, utrpení obrať, jejich smlouvy proti tobě ať jsou marné.
6. Trest Boží jak žhavé uhlí sesype se na ně, do ohně a vodních vírů Bůh je srazí.
7. Pomlouvač se neudrží tam, kde vládneš, Bože, násilníka stihne jistě spravedlnost.
8. Hospodin své ponížené obhájiti umí, ruka jeho zjedná právo pokořeným.
9. Kdo se dělí se zlodějem, škodí sám sobě; vyslechne jeho rozsudek, ale svědčit proti němu nemůže.
10. Představiteli efezského sboru napiš: Hovoří k vám ten, který je ve vašich sborech neustále činně přítomen a na němž jsou jejich představitelé plně závislí.
11. 2-3 Vím o tom, co jste už vykonali a také o vaší usilovné práci. Jste vytrvalí, stateční a trpěliví, snášíte pro mne mnoho a neochabujete. Cením si toho, že jste se nenechali svést falešnými apoštoly, ale vyzkoušeli jste je a odhalili jejich lži. Dobře děláte, že jste ostře vystoupili proti zastáncům nevázaného života, který já také odsuzuji.
12. ***
13. Musím vám však vytknout, že jste polevili v lásce; není už tak vřelá jako na počátku.
14. 5-6 Vzpomeňte si, jak to s vámi bylo, jděte do sebe a navraťte se k činorodé lásce. Nebudete-li činit pokání, hrozí vašemu sboru zánik.
15. ***
16. Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, okusí ovoce stromu věčného života, který je v Božím ráji.
17. Představiteli smyrenského sboru napiš: Hovoří k vám První a Poslední, ten, který zemřel a ožil.
18. Znám vaše činy, těžkosti a chudobu - ale přesto jste bohatí! Vím, jak vás lživě obviňují ti, kteří se pyšní svou pravověrností, ale pracují vlastně pro satana.
19. Nebojte se utrpení, které ještě přijde. Ďábel dostane některé z vás i do vězení a bude zkoušet vaši věrnost po deset dnů. Buďte věrní až do smrti a dám vám věčný život - cenu vítězů.
20. Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, nepodlehne věčné smrti.
21. Představiteli pergamského sboru napiš: Hovoří k vám ten, jehož slovo platí.

Žalmy 140:6-13
6. Vím, na jak nebezpečném místě působíte. Hlásíte se k mému jménu přímo v satanově sídelním městě, ve stínu jeho trůnu. Nezapřeli jste víru ve mne ani tehdy, když byl umučen můj věrný svědek Antipas.
7. 14-15 Jednu věc vám však přece musím vytknout: klidně ponecháváte mezi sebou ty, kteří se pod rouškou křesťanské svobody účastní nestydatých orgií, a to já nenávidím.
8. ***
9. Dejte tu záležitost rychle do pořádku, nebo přijdu a vynesu nad nimi spravedlivý rozsudek.
10. Slyšte, co vám říká Bůh: Toho, kdo zvítězí, dokonale nasytím. Vtisknu mu nový charakter a poctím ho svým osobním přátelstvím.
11. Představiteli tyatirského sboru napiš: Hovoří k vám Boží Syn, jehož oči září jako oheň a nohy žhnou jako rozpálená mosaz.
12. Znám vaše činy lásky, víry, trpělivé naděje a vím, že v tom všem rostete.
13. Avšak to vám musím vytknout, že mezi sebou trpíte tu ženu, která se vydává za prorokyni, ale svádí moje věrné k sexuálním zvrácenostem a modlářským hostinám.

Přísloví 29:24-24
24. Dal jsem jí lhůtu k nápravě, ale ona provádí své nečisté rejdy dál.

Zjevení Janovo 2:1-29
1. 22-23 Dopustím těžkou nemoc na ni i na ty, které svedla, pokud nebudou činit pokání z toho, co páchali; nezůstane po ní ani památka. Tak bude jasné všem sborům, že každému vidím do svědomí a každého budu soudit podle jeho činů.
2. ***
3. Vám, kteří odmítáte její učení a nejste zvědavi na to, čemu pyšně říká"satanova nejhlubší tajemství", vám, věrní Tyatirští, slibuji: víc už na vás nenaložím.
4. Musíte se však pevně držet toho, čemu jste uvěřili, dokud nepřijdu.
5. Tomu, kdo zvítězí a splní mou vůli, dám mocné poslání ke všem lidem.
6. Bude mít mezi nimi takovou autoritu, jakou dal Otec mně, a to, na čem si zakládají, rozbije jako hliněné hrnce.
7. Vítězům vyjdu vstříc jako jitřní hvězda, která ohlašuje den.
8. Slyšte, to vám říká Bůh.