A A A A A
Error:
BookNum: 58 Chapter: 3 VerseStart: 19 VerseShouldHave: 18
Bible za jeden rok
Listopad 7

Ezechiel 5:1-17
1. Vezmi si, smrtelný člověče, ostrý meč a ohol si jím hlavu i bradu jako břitvou. Potom vezmi váhu a rozděl ostříhané vlasy na třetiny.
2. Až se přiblíží konec obležení, třetinu vlasů zapal uvnitř nákresu města, který jsi zhotovil. Druhou třetinu rozsekej a rozsyp okolo načrtnutých hradeb. Poslední třetinu pak rozptyl ve větru na znamení toho, že dám Izraelce pronásledovat vojsky nepřátel.
3. Několik pramínků vlasů však zastrč do záhybu svého pláště.
4. Část z nich pak ještě uber a vhoď do ohně, ať shoří. Právě tak totiž plameny ohně zachvátí celý Izrael.
5. Jsem Panovník Hospodin a obklopil jsem celý Jeruzalém jinými národy a obyvateli cizích zemí.
6. Jeruzalém se však postavil proti mému zákonu a nařízením a provinil se více než kterýkoliv z okolních národů. Postavil se k mým požadavkům zády a nerespektoval má přikázání.
7. Proto jako Panovník Hospodin prohlašuji, že Jeruzalém napáchal více zla než okolní národy, neboť se neřídil mými výnosy a pošlapal můj zákon. Počínání jeho obyvatel je dokonce horší než jednání pohanských národů.
8. Proto znovu jako Panovník Hospodin prohlašuji, že jsem se postavil proti tobě, Jeruzaléme, a před zraky národů na tebe nechám dopadnout důsledky tvých vlastních vin.
9. Kvůli všem tvým odporným falešným bohům s tebou naložím tak, jak jsem nikdy s nikým nenaložil ani již nikdy nenaložím.
10. Rodiče budou uvnitř tvých hradeb pojídat vlastní děti a děti vztáhnou ruku na své rodiče. Potrestám vás, obyvatelé Jeruzaléma, a na všechny světové strany rozeženu ty, kdo zůstanou naživu.
11. Nezastavili jste se před ničím a dokonce i můj chrám jste znesvětili svými nepravostmi a odpornými napodobeninami všemožných falešných bohů. Proto jako Panovník Hospodin přísahám, že s vámi skoncuji a neprojevím nad vámi ani náznak slitování, abych vás zachránil.
12. Třetina z vás zahyne přímo ve městě v důsledku nemocí a hladu. Třetinu pobijí svými zbraněmi nepřátelé útočící na hradby Jeruzaléma a poslední třetinu rozeženu do všech světových stran a hrozba smrti jim bude neustále v patách.
13. Teprve tehdy, až se naplní všechny pohromy, před kterými jsem je varoval, polevím ve svém rozhořčení a nechám svůj hněv odeznít. Až na Izraelce nechám dopadnout důsledky jejich vlastních nepravostí, snad konečně pochopí, že všechno, co jim jako jejich Hospodin říkám, myslím naprosto vážně.
14. 14-15 Jeruzalém zůstane ležet v troskách a budou si na něj poukazovat veškeré okolní národy i všichni, kdo půjdou okolo. Ve svém rozhorlení a hněvu podrobím Jeruzalém drtivým následkům svého soudu. Pak se toto město stane terčem hanobení a posměchu a varovnou výstrahou pro všechny okolní národy. Jsem Hospodin a vše se uskuteční tak, jak říkám.
15. ***
16. Zasáhnu vás v obklíčeném městě na nejcitlivějším místě a jako otrávený šíp na vás dopadne hladomor, který vás bude nemilosrdně kosit. Odříznu vás od všech zdrojů potravin a vystupňuji váš hlad až do krajnosti.
17. A ani tehdy se nezastavím. Spolu s hladem na vás poštvu dravou zvěř a nechám rozsápat vaše děti. Jako váš Hospodin přísahám, že vás vystavím moru a krveprolití a pošlu proti vám vojska nepřátel." Proroctví proti izraelským modlářům a horám

Ezechiel 6:1-14
1. Hospodin ke mně opět promluvil a poručil mi:
2. 2-3 "Smrtelný člověče, povstaň a mým jménem provolávej toto varovné poselství: Slyšte, izraelské hory a rokliny. Naslouchejte i vy, hluboká údolí, co vám chci jako Panovník Hospodin říci. Přivedu na vás ozbrojené armády nepřátel, kteří zničí posvátná místa na všech vašich pahorcích.
3. ***
4. Rozboří veškeré oltáře k pálení obětí i kadidla a usmrtí všechny kněze, kteří u nich slouží falešným bohům.
5. Pohodím mrtvá těla Izraelců před napodobeniny jejich falešných bohů a rozmetám jejich kosti okolo nepravých oltářů.
6. Ano, Izraelci, nepřátelé zničí vaše města, ať žijete kdekoliv. Smetou se zemského povrchu vaše posvátná místa, strhnou veškeré oltáře a rozmetají napodobeniny vašich falešných bohů. Připraví vás o všechno, na čem jste si tak sebejistě zakládali.
7. Až vás postihne nebývalé vraždění, pak vám snad dojde, že jste se protivili samotnému Hospodinovi.
8. Ty z vás, kterým se podaří uprchnout před zbraněmi nepřátel, nechám přežít a rozptýlím vás do všech zemí a národů.
9. Lidé odvlečení do vyhnanství v cizích zemích a národech, kterým se podařilo vyváznout, si pak na mě vzpomenou. Rozpomenou se, jak mne rmoutilo, když se ode mne odvraceli svým nevěrným srdcem a chtivě vzhlíželi k napodobeninám falešných bohů, které si sami vytvořili. Začnou se štítit své vlastní zrady a všeho odporného jednání.
10. Pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem Bůh a že jsem svá varování nepronesl jen tak do větru."
11. Nato mi Panovník Hospodin nařídil: "Zatleskej dlaněmi, zadupej nohama a zvolej běda nad vším odporným a zlým jednáním Izraelců, neboť je nechám padnout zbraněmi nepřátel a zahynout v důsledku nemocí a hladomoru.
12. Ty, kdo budou nejblíže, pobijí nepřátelé, všechny vzdálené postihne mor a ostatní, kteří přežijí obě tyto pohromy, zahynou hlady. Já sám jim připravím spravedlivou odplatu.
13. Jejich mrtvoly padnou k napodobeninám falešných bohů a k nepravým oltářům na všech pahorcích i pod každým posvátným stromem. Budou ležet na vrcholcích kopců i pod korunami dubů, kde pálili kadidlo pohanským bohům. Potom snad poznají, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
14. Postavím se proti nim a proměním celou jejich zemi v pustinu horší než je Diblatská poušť. Pak poznají, že jsem Hospodin." Oznámení konce Boží trpělivosti

Žalmy 119:169-176
169. Kéž slyšíš nářek můj zřetelně, Pane, dej, abych slovům tvým porozuměl.
170. Pokorná prosba má kéž dojde k tobě, tak, jak jsi slíbil mi, vysvoboď mne.
171. Radostný chvalozpěv zazní mi ze rtů, když mně dáš chápat, co přikazuješ.
172. Tvá slova proměním v oslavnou píseň, všecky tvé příkazy spravedlivé.
173. Na pomoc podej mi, Pane, svou ruku, chci plnit jenom tvá přikázání.
174. Toužím po spasení tvém, Hospodine, tvůj Zákon je pro mne potěšením.
175. Chtěl bych žít, Pane, a vždycky tě chválit, Zákon tvůj všude mne podepírej.
176. Bloudím jak ovečka ztracená v poušti, hledej mne, služebník chci zůstat tvůj, jenž na tvé příkazy nezapomněl!

Přísloví 28:14-14
14. Šťastný je ten, kdo má bázeň před Bohem, kdo však zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.

Židům 3:1-19
1. Proto se, bratři Bohem povolaní a Bohu oddaní, snažte poznávat Ježíše, který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je naším zástupcem u Boha.
2. Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid.
3. 3-4 Ale Ježíš převyšuje Mojžíše, jako tvůrce převyšuje své dílo. Vždyť on jako Bůh stvořil vše.
4. ***
5. Mojžíš byl pouze svědek toho, co pověděl Bůh. Byl věrný služebník Božího lidu.
6. Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.
7. Proto nás Duch svatý napomíná: "Když dnes zaslechnete jeho hlas,
8. nezatvrzujte se ve vzdoru proti němu jako Izraelci při zkoušce na poušti,
9. kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.
10. To pokolení se mi zošklivilo a řekl jsem: ‚Nerozumí sami sobě, ani nechápou mé cesty.
11. Proto jsem v hněvu přísahal, že nedosáhnou odpočinku, který jsem jim připravil.'"
12. Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha.
13. Zkoumejte se každý den, dokud je k tomu příhodná chvíle, aby se někdo z vás nezatvrdil zaslepující a mámivou svůdností hříchu.
14. Máme podíl na všem, co náleží Kristu, když setrváme do konce v počáteční důvěře. Ale vraťme se ke slovům:
15. "Když dnes zaslechnete Boží hlas, nezatvrzujte se vzpurně proti němu."
16. Kdo se to vlastně vzbouřil, když zaslechl Boží hlas? Ti, které Mojžíš vyvedl z Egypta.
17. A koho měl Bůh v ošklivosti po čtyřicet let? Ty neposlušné, kteří pak zahynuli na poušti.
18. Přísahal jim, že nedosáhnou odpočinku, který jim připravil. Nemohli ho dosáhnout pro nevěru.