A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 24

Ezechiel 39:1-29
1. Hospodin mne znovu vyzval, abych promluvil: "Ezechieli, pozvedni svůj hlas proti Gógovi a vzkaž mu: Slyš, Gógu, nejvyšší panovníku Mešeku a Túbalu, jsem Panovník Hospodin a stojím proti tobě.
2. Dovleču tě, kam budu chtít, a přivedu tě z dalekého severu proti Izraeli.
3. Potom ti však vyrazím z ruky všechny tvé zbraně a
4. 4-5 nechám tebe i všechny tvé oddíly bojovníků z mnoha národů padnout na svazích Izraele. Vaše mrtvá těla zůstanou ležet na holé zemi a stanou se potravou dravých ptáků a divokých šelem. Jsem Panovník Hospodin a své slovo splním.
5. ***
6. Potom sešlu oheň na Magóg a na všechny, kdo s falešným pocitem bezpečí žijí na ostrovech. Tehdy poznají, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
7. Dám všem Izraelcům poznat svou pravou tvář a již nikdy nedopustím, aby mne kdokoliv znevážil. Potom i ostatní národy poznají, že jedině já, Hospodin, jsem Bohem Izraele.
8. Den, o kterém hovořím, již brzy přijde a všechno, co říkám, se zaručeně naplní.
9. Obyvatelé izraelských měst pak budou celých sedm let topit jen zbraněmi tvých padlých bojovníků. Budou přikládat do plamenů malé i velké štíty, luky a šípy, ale i hole a kopí.
10. Nebudou muset sbírat dřevo na polích ani je kácet v lese, neboť si rozdělají oheň ze zbraní. Jsem Panovník Hospodin a dovolím Izraelcům, aby oloupili ty, kdo je dříve ožebračovali.
11. Až bude po všem, Gógu, nechám všechny tvé muže pohřbít v Izraeli v Údolí nájezdníků na východ od Mrtvého moře. Bude jich tolik, že jejich hroby úplně zatarasí průchod údolím. Lidé pak toto místo nazvou Údolím Gógovy hlučící hordy.
12. Izraelci budou pohřbívat jejich těla celých sedm měsíců, aby očistili svou zemi.
13. Pohřbívání se zúčastní všichni obyvatelé země a získají si tím uznání okolních národů; tehdy i mě bude vzdána patřičná úcta.
14. 14-15 Zvlášť vybraní muži budou neustále prohledávat zemi a nechají pohřbít všechno, co z nepřátel ještě zbylo, aby tak zemi dokonale očistili. Když některý z nich na svých pochůzkách narazí na lidské ostatky, postaví vedle nich znamení, aby ji hrobníci pohřbili v Údolí Gógovy hlučící hordy. Tak bude celá země nakonec očištěna.
15. ***
16. Jako připomínka a výstraha pro budoucí pokolení se jedno z měst bude jmenovat Hamóna (to znamená Hlučení)."
17. Nakonec mi Panovník Hospodin oznámil: "Ezechieli, svolej rozmanité ptactvo a divokou zvěř. Obrať se k nim a mým jménem zvolej: Shromážděte se ze všech končin k oběti, kterou pro vás chystám v horách Izraele. Dosyta se tam najíte masa a napijete krve.
18. Budete hodovat na tělech bojovníků a opájet se krví vůdců mnoha národů země, jako kdyby to byli vykrmení berani, jehňata, kozlové a býčci z Bášanu.
19. Na této obětní hostině, kterou pro vás já sám, Panovník Hospodin, připravím, se najíte tuku do sytosti a napijete se krve, co hrdlo ráčí.
20. U mého stolu se můžete vydatně nakrmit koňmi i jejich jezdci a všemi ostatními udatnými bojovníky a vojáky.
21. Proslavím se mezi národy, neboť všichni uvidí, jak vynáším rozsudek a odplácím za nespravedlnost.
22. Od toho dne již budou Izraelci navždy vědět, že jedině já, Hospodin, jsem jejich Bůh.
23. Také ostatní národy poznají, že Izraelci se dostali do vyhnanství jen za svá provinění, neboť mi přestali věřit. Proto jsem je přestal chránit a vydal je na milost a nemilost jejich nepřátelům, kteří je pobili svými zbraněmi.
24. Odplatil jsem jim za jejich nepravosti a provinění a nechal je nést jejich důsledky.
25. Jsem však jejich Panovník Hospodin, a proto prohlašuji, že se nad všemi Izraelci slituji a opět je přivedu zpátky ze zajetí. Chci, aby lidé věděli, že jsem dobrý.
26. Až budou Izraelci bezpečně žít ve své zemi a nikdo je již nebude ohrožovat, zapomenou na svou hanbu i na to, jak nevěrně se ke mně zachovali.
27. Až je přivedu zpět ze zajetí cizích národů a shromáždím je ze zemí nepřátel, všechny okolní národy na vlastní oči spatří, jaký jsem Bůh.
28. Pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem jejich pravý Bůh, neboť i když jsem Izraelce nechal odvléci do vyhnanství v zemích cizinců, shromáždím je opět do jejich vlasti a na nikoho z nich nezapomenu.
29. Zahrnu Izraelce svou přítomností a již nikdy se od nich neodvrátím. Jsem Panovník Hospodin a svá slova splním."

Ezechiel 40:1-49
1. 1-2 Čtrnáct let po dobytí Jeruzaléma, přesně desátý den v měsíci na začátku dvacátého pátého roku izraelského zajetí v Babylónii, se mne zmocnil Hospodin a ve vidění mne přenesl do Izraele. Postavil mne na vysokou horu, na jejímž jižním svahu stálo několik budov, které připomínaly město.
2. ***
3. Spatřil jsem tam také nějakého muže, který vypadal, jakoby byl celý z bronzu. Muž stál v jedné z bran a v ruce držel lněnou šňůru a měřící hůl.
4. Najednou mne ten muž oslovil a řekl: "Ezechieli, pozorně sleduj a poslouchej všechno, co ti ukážu, protože kvůli tomu tě sem Bůh přivedl. Potom jdi a oznam Izraelcům všechno, co jsi tady viděl."
5. Když jsem se rozhlédl, spatřil jsem, že celý prostor kolem chrámu obepínají hradby. Měřící hůl, kterou ten muž držel v ruce, měla délku tři a půl metru. Když ji přiložil k hradbám, jejich výška a tloušťka odpovídala délce hole.
6. Potom přešel dále a vystoupil po schodech nahoru k východní bráně. Šířka otvoru brány byla opět stejná jako délka hole.
7. Výklenky pro stráže po stranách brány měly rovněž výšku i šířku jedné hole, přičemž tloušťka zdi mezi výklenky byla téměř tři metry. Před branou stálo směrem k chrámu kryté sloupořadí a k němu vedl práh o délce jedné hole.
8. 8-9 Muž také změřil sloupořadí. Mělo délku jedné hole a bylo široké přes čtyři metry. Pilíře tohoto sloupového průčelí, jež stálo u brány směrem k chrámu, měřily jeden metr.
9. ***
10. Uvnitř východní brány byly na každé straně tři výklenky shodných rozměrů a také stěny, které je oddělovaly, byly stejné.
11. Dále muž změřil samotnou bránu. Byla pět metrů široká a šest a půl metru dlouhá.
12. Před každou z postranních místností byla asi půl metru vysoká zídka, přičemž všechny místnosti měřily tři krát tři metry.
13. Potom změřil bránu od vrcholku zadní zdi jednoho z výklenků k vrcholu zadní zdi protilehlého výklenku a naměřil vzdálenost dvanáct a půl metru.
14. 14-15 Sloupy stojící na nádvoří měřili třicet metrů. Od nich začínalo sloupořadí obklopující bránu, přičemž vzdálenost od vstupu do brány až ke konci sloupořadí činila dvacet pět metrů.
15. ***
16. Výklenky a vnitřní zdi brány byly nahoře po celé délce až k sloupořadí olemovány malými okny, jejichž otvory se dovnitř zužovaly. Stejně tomu bylo u stěn ohraničujících sloupořadí. Pilíře byly navíc zdobeny palmami.
17. Dále mě můj průvodce zavedl na vnější nádvoří. Viděl jsem, že okolo dlážděného nádvoří bylo celkem třicet místností.
18. Dlažba přiléhala až k branám, a to po celé jejich délce. Tato dlažba byla položena níže než na vnitřním nádvoří.
19. Muž přeměřil také vzdálenost od nižší brány k vnějšímu okraji vnitřního nádvoří. Vzdálenost na jižní i na severní straně byla padesát metrů.
20. Potom muž přešel k severní bráně, která vedla na vnější nádvoří a změřil její délku a šířku.
21. Také v této bráně byly na každé straně tři postranní místnosti. Místnosti, jejich dělící zdi i kryté sloupořadí měly stejné rozměry, jako u první brány. Rovněž samotná brána měřila na délku dvacet pět metrů a byla široká dvanáct a půl metru.
22. Stejně tak její vnitřní prostor, kryté sloupořadí i palmy měly stejné rozměry jako brána obrácená k jihu. Na opačné straně než stálo sloupořadí, vystupovalo k bráně sedm schodů.
23. Naproti severní bráně vedla na vnitřní nádvoří ještě jedna brána a stejně tomu bylo s bránou na východě.
24. Nato mě muž odvedl k jižní straně, kde stála další brána. Když ji změřil, měla stejné rozměry jako obě předchozí brány.
25. Také tato brána i její kryté sloupořadí měly po celém obvodu malá okna jako ostatní brány a rovněž měřila na délku dvacet pět metrů a na šířku dvanáct a půl metru.
26. I k této bráně vedlo z druhé strany krytého sloupořadí sedm schodů a její pilíře byly vyzdobeny palmami; na každé straně jedna.
27. Podobně i jižní brána ústila na vnitřní nádvoří a vzdálenost, kterou muž naměřil mezi touto branou a venkovní branou, byla padesát metrů.
28. Jižní branou mne pak muž zavedl na vnitřní nádvoří. Když předtím tuto bránu změřil, získal stejné rozměry jako u všech ostatních bran.
29. Platilo to jak pro její vnitřní místnosti, tak pro sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a celkové rozměry brány byly dvacet pět krát dvanáct a půl metru.
30. Krytá sloupořadí před branami na vnitřním nádvoří měřila na šířku dvanáct a půl metru a vyčnívala dva a půl metru před brány.
31. Sloupořadí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily palmy a vedlo k němu osm schodů.
32. Potom mě muž vzal na jižní stranu vnitřního nádvoří. Brána, kterou zde změřil, měla stejné rozměry jako všechny ostatní brány.
33. Shodné byly i její vnitřní místnosti a sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a také celkové rozměry brány byly stejné jako u všech ostatních.
34. Obě řady sloupů průčelí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily palmy - po dvou na každém pilíři - a k sloupořadí vedlo osm schodů.
35. Potom mne muž zavedl k severní bráně, která opět měřila stejně jako všechny ostatní.
36. Shodné byly i její vnitřní místnosti a sloupové průčelí. Brána i sloupořadí měly kolem dokola okna a také celkové rozměry brány byly stejné jako u všech ostatních.
37. Kryté sloupořadí brány ze strany vnějšího nádvoří zdobily po obou stranách palmy a vedlo k němu osm schodů.
38. Vedle sloupořadí byla v každé bráně místnost s dveřmi, kam lidé chodili omývat oběti určené ke spálení na oltáři.
39. Na obou stranách v samotném sloupořadí stály dva stoly, na kterých se zabíjely oběti určené ke spálení a oběti za spáchané nepravosti a provinění.
40. U vnější zdi sloupového průčelí brány, vedle schodů ke vstupu do severní brány byly dva stoly a další dva stoly stály na opačné straně schodiště.
41. Na každé straně brány se nacházely čtyři stoly - dohromady tedy osm stolů, na nichž se porážela obětní zvířata.
42. Stoly byly zhotoveny z opracovaného kamene, měřily sedmdesát pět centimetrů na délku i na šířku a byly půl metru vysoké. Pokládaly se na ně nástroje k porážení zvířat určených ke spálení na oltáři i k jiným druhům obětních obřadů.
43. Na zdi všude okolo navíc visely asi osmicentimetrové háky. Stoly sloužily také k rozporcovaných kusů masa.
44. Z vnější strany vnitřní brány na vnitřním nádvoří se nacházely také dvě místnosti pro chrámové zpěváky. Jedna byla vedle severní brány a byla obrácena k jihu a druhá naopak stála u jižní brány a směřovala k severu.
45. Muž se na mě obrátil a upozornil mě: "Místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří mají na starosti chrám
46. a místnost směřující na sever slouží kněžím, kteří pečují o oltář. Kněžími jsou zde Sádokovi potomci, kteří jako jediní z lévijců mohou vykonávat bohoslužby v Hospodinově přítomnosti."
47. Nakonec muž přeměřil nádvoří. Mělo tvar čtverce o délce strany padesát metrů. Před samotným chrámem stál obětní oltář.
48. Potom mě můj průvodce odvedl k sloupovému průčelí před chrámem a změřil z obou stran jeho sloupy. V průměru měřil každý z nich asi dva a půl metru. Šířka zdiva vstupní brány do chrámu činila jeden a půl metru
49. Sloupořadí bylo široké deset metrů a vyčnívalo pět a půl metru před chrám. Vystupovalo se k němu po schodišti a po obou stranách pilířů navíc stály ještě sloupy.

Žalmy 132:10-18
10. Hospodine, uzavřel jsi se svým služebníkem Davidem smlouvu, neodmítej svého vyvoleného krále!
11. Hospodin přísahal Davidovi věrnost a neodvolá to: „Ustavím jednoho z tvých synů králem po tobě.
12. Budou-li tví synové věni mé smlouvě a uchovávat svědectví, jak byli vyučeni, budou i jejich synové kralovat.“
13. Hospodin si totiž zvolil a oblíbil Sijón jako své sídlo.
14. „To bude sídlo mé navěky, zde budu přebývat, protože jsem si je oblíbil.
15. Požehnám Sijónu a budou mít hojnost, i jeho chudí se dosyta najedí.
16. Jeho kněžím za oděv dám spásu a jeho věrní budou vesele prozpěvovat.
17. Z Davidova rodu vzejde potomek, pomazaný Král Hospodinův, který bude jako planoucí světlo.
18. Nepřátelé budou oblečeni v hanbu, ale na něm bude zářít královská koruna.

Přísloví 29:5-5
5. Kdo lichotí svému bližnímu, nastavuje past jeho nohám.

Jakubův 5:1-20
1. Vy, boháči, už teď plačte a naříkejte nad tím, co vás čeká.
2. 2-3 Nahromadili jste tolik potravin, že vám hnijí, vaše šatstvo žerou moli a vaše peníze ztrácejí na ceně.Chtěli jste si nashromáždit poklady, a zatím jste si navršili hranici, která při posledním soudu shoří i s vámi.
3. ***
4. Mzda, o kterou jste ošidili dělníky najaté ke sklizni vašich polí, svědčí proti vám a nářek ženců dolehl k Božímu sluchu.
5. Váš život strávený v radovánkách a hýření se podobá vykrmování zvířat na porážku.
6. Odsoudili jste a zabili nevinného, který se nebránil.
7. Bratři, čekejte trpělivě až přijde Pán. Vezměte si příklad z rolníka, který vytrvale čeká na vytouženou sklizeň, až uzraje po podzimních a jarních deštích.
8. Nedejte se zviklat a mějte jistotu v srdci, vždyť příchod Páně se blíží.
9. Bratři, nestěžujte si jeden na druhého, vždyť sami nejste lepší než ti, které odsuzujete. Nezapomeňte, že velký Soudce je již přede dveřmi a bude soudit i vás.
10. Za příklad trpělivosti si vezměte proroky, kteří trpěli proto, že vyřizovali Boží poselství.
11. Vážíme si těch, kteří vydrželi. Slyšeli jste o Jobově trpělivosti a vzpomeňte si, jak Bůh nakonec jeho utrpení obrátil k dobrému. Vidíte, jak je Pán plný soucitu a slitování.
12. Nehřešte tím, že si berete Boha za svědka svých řečí. Buďte tak pravdomluvní, aby každý mohl věřit vašemu prostému ano nebo ne.
13. Prožívá někdo z vás těžkosti? Ať se modlí! Daří se někomu z vás dobře? Ať zpěvem chválí Boha!
14. Sužuje-li někoho nemoc, ať pozve starší sboru, aby se za něho modlili a potírali ho olejem ve jménu Páně.
15. Modlitba spojená s opravdovou vírou uzdraví nemocného, Pán ho povzbudí, a tíží-li ho svědomí, odpustí mu hříchy.
16. Vyznávejte si vzájemně své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věřícího má velkou moc.
17. Vzpomínáte si na Elijáše? Byl to člověk stejně křehký jako my, ale když se opravdově modlil, aby nepršelo, jeho modlitba byla vyslyšena - nesprchlo tři a půl roku.
18. Potom se modlil znovu a tentokrát prosil za déšť. Také tato modlitba byla vyslyšena a země se po dešti opět zazelenala a dala úrodu.
19. Moji bratři, jestliže někdo zabloudí od pravdy a druhý ho přivede zpět,
20. zachrání jeho duši před zahynutím a pomůže mu získat plné odpuštění