Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 19

Ezechiel 29:1-21
1. V desátém roce izraelského zajetí v Babylónii mi dvanáctý den v desátém měsíci Hospodin řekl:
2. "Ezechieli, vynes rozsudek nad egyptským faraónem i nad celou jeho zemí.
3. Promluv k němu a sděl mu toto mé poselství: Jsem Panovník Hospodin a stojím proti tobě, egyptský faraóne. Jsi jako obluda, která se usadila u řeky, a prohlašuješ, že ty sám jsi stvořil řeku Nil, a proto prý patří jen tobě.
4. Chytím tě však za čelisti jako rybu na hák a všechny tvé spojence z povodí Nilu, kteří se k tobě upínají, vytáhnu s tebou jako na udici. Vytáhnu s tebou z vody všechny, kdo se drží tvých šupin.
5. Pohodím vás na poušti, jako ryby na suchu. Padnete na holou zem a nikdy se již nevzmůžete. Stanete se kořistí krvelačných šelem a dravých ptáků v povětří.
6. Potom všichni obyvatelé Egypta poznají, že jedině já, Hospodin, jsem pravý Bůh. Tvá opora byla pro Izraelce jako třtinová hůl.
7. Když se tě chopili, roztřepil ses jim v dlaních a poranil jim celou paži. Když u tebe hledali oporu, rozlomil ses a těžce je zranil na zádech.
8. Proto nyní dobře poslouchej, co ti jako Panovník Hospodin říkám: Vyšlu proti tobě nepřátelská vojska, která vyvraždí tvé obyvatele i zvířata
9. 9-10 a promění Egypt v neobydlenou pustinu. Potom snad Egypťané pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem Bůh. Stal jsem se tvým protivníkem, egyptský faraóne, neboť tvrdíš, že Nil patří jen tobě a že jsi ho sám stvořil. Proto nechám Egypt zničit a zpustošit od Migdólu po Sevénu a až k hranicím na severu.
10. ***
11. Celých čtyřicet let zde lidé ani zvířata nebudou žít a dokonce sem ani nevkročí.
12. Celé území Egypta i všechna jeho města budou po čtyřicet let zpustošená a v troskách jako ostatní válkou zničené země. Rozeženu Egypťany mezi obyvatele cizích zemí a národů.
13. Teprve až uplyne čtyřicet let, potom opět já sám, Panovník Hospodin, shromáždím Egypťany z míst, kam je nepřátelé odvlekli do vyhnanství.
14. 14-15 Přivedu je zpátky ze zajetí a vrátím jim zemi, která jim odedávna patřila. Přesto však zůstanou jedním z nejslabších národů a nikdy nepřevýší žádnou jinou zemi. Natolik je oslabím, že již nikdy nezískají nadvládu nad ostatními národy.
15. ***
16. Egypt již nikdy nebude pro Izraelce symbolem jistoty a bezpečí, ale bude jim připomínat, jak se provinili, když se spoléhali na jeho pomoc. Tehdy pochopí, že jedině já, Panovník Hospodin, jsem jejich Bůh.
17. Ve dvacátém sedmém roce izraelského zajetí v Babylónii, hned první den v prvním měsíci, mě Hospodin znovu oslovil a řekl:
18. "Ezechieli, babylónský král Nebúkadnesar vyslal své vojsko do krvavé války proti Týru. Naložil svým vojákům tak těžkou výzbroj, že jim pod její tíhou vypadaly vlasy a kůže na ramenou se prodřela až do masa. Přesto si však ani král, ani nikdo z jeho vojáků neodnesl z tohoto náročného boje proti Týru žádnou kořist.
19. Proto jsem se jako Panovník Hospodin rozhodl, že babylónskému králi Nebúkadnesarovi přenechám Egypt a veškeré jeho bohatství. Vyplení jeho území a získá kořist pro celou svou armádu.
20. Já sám, Panovník Hospodin, mu dám Egypt jako odměnu za to, co pro mě se svým vojskem vykonal." Nakonec Hospodin dodal:
21. "Až se to stane, vrátím sílu také svému izraelskému národu. Tvým prostřednictvím budu s Izraelci otevřeně hovořit, aby poznali, že jedině já, Hospodin, jsem jejich Bůh."

Ezechiel 30:1-26
1. V dalším poselství o osudu Egypta mi Hospodin oznámil:
2. "Ezechieli, jdi a předej lidem toto proroctví. Seznam je s tím, co jsem ti jako Panovník Hospodin odhalil." Uposlechl jsem tedy a provolával: "Naříkejte a bědujte nad tím, co přichází.
3. Vždyť den Hospodinova soudu je tak blízko a bouřlivý den prokletí všech národů nastává.
4. Proti Egyptu se postaví ozbrojení nepřátelé a na obyvatele Kúše dolehne strach. Egypťané budou povražděni a nájezdníci odnesou jejich bohatství jako kořist. Nepřátelská vojska srovnají celý Egypt se zemí."
5. Spolu s Egypťany však v boji zahynou také najatí vojáci z Kúše, Pútu a Lúdu, ale také z Kúbu a dokonce i někteří Izraelci.
6. Jen si poslechněte, co prohlásil Hospodin: "Spojenci Egypta padnou a Egypt přijde o moc, kterou se tolik pyšnil. Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji, že od Migdólu až po Sevénu budou všichni povražděni.
7. Egypt a všechna jeho města zůstanou ležet v troskách jako ostatní země a města zpustošená válkou.
8. Až roztavím Egypt i jeho spojence ve výhni války, konečně vyjde najevo, že já, Hospodin, jsem skutečný Bůh.
9. Ještě téhož dne, kdy zničím Egypt, vypravím na lodích své posly do Kúše a připravím její obyvatele o klidný spánek. Zachvátí je hrůza, neboť den jejich zkázy se blíží.
10. Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji: Dovolím babylónskému Nebúkadnesarovi, aby Egypt dobyl a skoncoval s jeho lidem.
11. Přivedu s ním mohutnou armádu, jejíž krutosti se žádné vojsko nevyrovná. Vojáci vytáhnou proti Egypťanům dobře vyzbrojeni a celá zem bude pokryta těly zabitých.
12. Vysuším přítoky Nilu a zemi přenechám ničemníkům. Jsem Hospodin, a proto dovolím, aby cizinci celou zemi nadobro zničili.
13. Poslouchejte, co vám jako váš Panovník říkám: Zničím falešné bohy Memfidy i jejich napodobeniny. Do čela Egypta se již nepostaví žádný Egypťan a celou zemi ochromí nebývalý strach.
14. Nechám zničit celý Horní Egypt, podpálit Sóan a také podrobit Théby.
15. Srovnám se zemí rovněž Sín, oporu Egypta, a obyvatele Théb budou povražděni.
16. Nepřátelé celý Egypt nakonec zapálí a připraví palčivá muka také Sínu. Thébami se přežene ničivá smršť a obyvatele Memfidy sevře úzkost.
17. Mladíci z Ávenu a Pí-besetu budou povražděni a ten, kdo přežije, půjde do zajetí.
18. Tachpanchésu skončí jeho zlaté časy, neboť moc pyšného Egypta bude zlomena. Na Egypt se jako mračna stáhnou nepřátelé a jeho obyvatelé půjdou do zajetí.
19. Odplatím Egyptu, jak si zaslouží, aby poznal, že jedině já, Hospodin, jsem pravý Bůh."
20. Další poselství od Hospodina jsem dostal v jedenáctém roce izraelského zajetí v Babylónii. Sedmý den v prvním měsíci mi Hospodin obrazně řekl:
21. "Ezechieli, zlomil jsem mocnou paži egyptského faraóna. Nikdo mu ji neováže ani nezpevní dlahou, aby opět nabyla dostatek síly a dokázala uchopit meč."
22. Po těchto slovech Panovník Hospodin pokračoval: "Postavil jsem se proti egyptskému faraónovi a zcela ho připravím o veškerou moc, kterou kdy měl a která mu ještě zbývá. Rozpráším jeho ozbrojené síly
23. a rozeženu všechny Egypťany mezi obyvatele cizích zemí a národů.
24. Sám podpořím babylónského krále a vybavím ho mimořádnou vojenskou silou. Egyptský faraón, kterého naopak o veškerou moc připravím, pak před ním bude sténat jako smrtelně raněný muž.
25. Jakmile upevním vládu babylónského krále, moc egyptského faraóna zcela zanikne. Až babylónský král zamává nad Egyptem mečem mého soudu, všichni poznají, že skutečný Bůh jsem já, Hospodin.
26. Egypťany nechám rozehnat mezi obyvatele cizích zemí a národů, aby pochopili, že jen já, Hospodin, jsem skutečný Bůh.

Žalmy 129:5-8
5. Pokořeni a odehnáni budou všichni, kdo nenávidí Sijón.
6. Budou jak tráva na střechách, která uschne dříve, než doroste.
7. Nikdo ji nepožne a nesklidí jako obilí.
8. Nikdo, kdo je bude míjet, neřekne: Ať vám Bůh žehná, nebo: dobrořečíme vám ve jménu Božím.

Přísloví 28:27-27
27. Kdo se rozdělí s chudobným, nebude mít nedostatek, Kdo se od něho odvrací, sklidí jen jeho kletbu.

Židům 13:1-25
1. 1-2 Jste bratři. Nepřestávejte se mít rádi. Nezapomínejte na pohostinnost. Byli už takoví, kteří, aniž si toho byli vědomi, přijali za hosty anděly.
2. ***
3. Pamatujte na vězně, jako byste byli spolu s nimi uvězněni, a na trýzněné jako ti, které to může postihnout také.
4. Manželství mějte všichni v úctě. Manželé, buďte si věrni. Cizoložné a nestoudné bude soudit Bůh.
5. Ať se vás nezmocní láska k penězům. Spokojte se s tím, co máte. Neboť Bůh řekl: "Nezřeknu se tě, ani tě neopustím."
6. Proto smíte směle prohlásit: "Pán je můj pomocník. Nebojím se ničeho, co by mi mohl udělat člověk."
7. Nezapomínejte na své vůdce, kteří vám vyřizovali Boží poselství. Sledujte cíl jejich života a důvěřujte Bohu jako oni.
8. Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky.
9. Nenechte se proto strhávat různými cizími naukami. Svou duchovní sílu čerpáme pouze jako dar od Boha. Nezískáme ji tím, že budeme dodržovat určité předpisy o požívání potravy. Pouhým dodržováním takových předpisů nikdo nic nezíská.
10. Máme nový způsob služby Bohu, na kterém nemají podíl ti, kteří lpí na původních izraelských obřadech. Ve staré obětní praxi je však i pro nás něco poučného.
11. Těla zvířat obětovaných za hřích, jejichž krev vnášel velekněz do svatyně, byla spalována za městem.
12. To je předobraz Ježíše, který trpěl za branami Jeruzaléma.
13. Vykročme tedy za ním, opusťme náš starý způsob života a nebojme se pro něho snášet potupu. Vezměme na sebe jeho potupu.
14. Vždyť zde na zemi přece nemáme trvalý domov, ale naším cílem je město, které jistě přijde.
15. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
16. Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, protože takové oběti se Bohu velice líbí.
17. Důvěřujte těm, kteří vás vedou, a podřizujte se jim. Oni nad vámi bdí a budou voláni k odpovědnosti. Dbejte, ať mohou podat zprávu s radostí a ne s lítostí, aby vám to nebylo ke škodě.
18. Modlete se za nás. Jsme přesvědčeni o svém čistém svědomí, neboť se chceme ve všem správně zachovat.
19. Snažně prosím: Modlete se, abych se zase mohl mezi vás brzy vrátit.
20. Bůh je dárce pokoje. Vzkřísil našeho Pána Ježíše z mrtvých. Učinil jej pro jeho oběť naším nejvyšším pastýřem.
21. Ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Kristovou mocí ať ve vás tvoří všechno, co se mu líbí. Jemu buď navždycky sláva. Amen.
22. Prosím vás, bratři, přijměte tato napomenutí.
23. Sděluji vám, že byl náš bratr Timoteus propuštěn z vězení. Přijde-li brzo, navštívím vás s ním.
24. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, a všechny, kteří jsou Bohu oddáni. Pozdravují vás všichni italští bratři.
25. Milost s vámi se všemi.