A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 18

Ezechiel 27:1-36
1. Po těchto slovech se Hospodin obrátil na mě a vyzval mě:
2. "Ezechieli, zazpívej smuteční píseň nad osudem Týru.
3. Jdi a mým jménem přednes Týru, tomu slavnému obchodnímu přístavu mnoha národů, toto poselství: Chvástal ses a vynášel, Týre, pyšnil ses svou dokonalostí a nádherou.
4. Zřídil sis panství na moři a tvoji stavitelé tě dokonale zbudovali.
5. Vystavěli tvé lodě ze senírských cypřišů a na stožáry použili dřevo z libanónských cedrů.
6. Vesla zhotovili z bášanských dubů a palubu z kyperského dřeva vyložili slonovinou.
7. Na plachtoví použili jemně tkaná plátna z Egypta a vlajky zhotovili z modrých látek elíšských ostrovů.
8. K tvým veslům usedali obyvatelé Sidónu a Arvadu a lodím veleli zkušení a osvědčení muži
9. Zkušení loďaři z Gebalu pak opravovali lodní trhliny a šrámy. Sjížděly se k tobě všechny lodě s posádkami, aby obchodovaly s tvým zbožím.
10. V tvé armádě sloužili zdatní bojovníci muži z Persie, Lúdu a Pútu. V honosných zbrojnicích měli uloženy své štíty a přilby a jejich věhlas tě proslavil po celé zemi.
11. Po mohutných hradbách se procházely hlídky z Arvadu a ve strážných věžích sedávali Gamáďané. Jejich štíty pověšené na hradbách jen přispívaly k tvé dokonalosti a kráse.
12. Díky nesmírné rozmanitosti tvého zboží s tebou obchodoval i Taršíš. Dával ti za tvé výrobky stříbro, železo, cín a olovo.
13. Obyvatelé Řecka, Túbalu a Mešeku směňovali za tvé zboží otroky a předměty z bronzu.
14. Obchodníci z Bét-togarmy ti zase výměnou za tvé výrobky nabízeli tažné i válečné koně a mezky.
15. Za obchodem k tobě přicházeli také Dedánci a obyvatelé mnoha dalších ostrovů, kteří ti platili slonovinou a ebenovým dřevem.
16. Také Aramejci s tebou směňovali mnoho věcí a nabízeli ti za tvé zboží malachit, fialové a vyšívané látky, jemná plátna, korály a rubíny.
17. Obchodovali s tebou i obyvatelé Judska a Izraele, kteří ti za tvé výrobky přiváželi mínitskou pšenici, med, olej a vzácné balzámy.
18. Damašek s tebou zase pro rozmanitost tvého zboží směňoval chelbónské víno a sacharskou vlnu.
19. Nakupovali u tebe také obchodníci z Danu a Jávanu a nabízeli ti za tvé věci kované železo, skořici a jiná koření.
20. Dedánci s tebou směňovali zdobená koňská sedla.
21. Tvými zákazníky se stali také Arabové a panovníci Kédaru, kteří u tebe obchodovali s jehňaty, berany a kozly.
22. Obchodníci z Šéby a Raemy ti zase za tvé zboží nabízeli to nejvybranější koření, drahokamy a zlato.
23. Stranou obchodu nezůstali ani obyvatelé Cháranu, Kané, Edenu, ale také Šéby, Asýrie a Kilmadu.
24. Přicházeli na tvá tržiště s nádhernými oděvy, modrými a vyšívanými látkami a také s pestrobarevnými koberci a pevně pletenými lany.
25. Velké zámořské lodě i karavany byly plné tvého zboží, neboť ses stal světovým centrem námořního obchodu.
26. Veslaři tě však zavezou na širý oceán, kde tě daleko od pevniny roztříští východní vítr.
27. Až ten den nastane a ty budeš zničen, pohltí vše mořské hlubiny. Tvé rozmanité zboží a výrobky, námořníci i loďaři, ale také obchodníci, vojáci a všichni ostatní na palubě - vše skončí v bezedných hloubkách oceánu.
28. Celé pobřeží se zachvěje hrůzou, když tvoji námořníci budou volat o pomoc.
29. Všichni veslaři opustí své lodě a námořníci raději zůstanou na pobřeží.
30. Hlasitě a hořce nad tebou zanaříkají a na znamení zármutku si posypou hlavu popelem.
31. Na hlavách si vyholí smuteční lysinu a oblečou se do hrubých smutečních šatů. V hlubokém zoufalství a zármutku tě pak budou hořce oplakávat.
32. Ve svém žalu nad tebou budou zpívat: Nikoho nepotkal tak strašný osud jako město Týr na pobřeží.
33. Plavil ses po mořích a čile obchodoval ke spokojenosti mnoha národů. Nasytil jsi trhy nepřeberným množstvím zboží a okolní království z toho jen těžila.
34. Nyní tě však pohltí hlubiny moře a veškeré zboží i posádka zmizí v nenávratnu.
35. Všichni obyvatelé ostrovů se zděsí a tváře jim zsinají strachem. Králové národů se budou třást strachy a jejich obličeje se zkřiví hrůzou.
36. Obchodníci ze všech národů budou nevěřícně kroutit hlavou nad krutým osudem, který tě potkal; Neboť se již nikdy nevzpamatuješ."

Ezechiel 28:1-26
1. Pro týrského krále jsem od Hospodina obdržel tento příkaz:
2. "Ezechieli, jdi k týrskému vladaři a řekni mu, co mu jako Panovník Hospodin vzkazuji: Natolik se dmeš pýchou, že se prohlašuješ za Boha a své město na pobřeží moře považuješ za Boží trůn. Jsi však jen pouhý člověk, a nikoliv Bůh, ačkoliv se za Boha vydáváš.
3. Jsi snad moudřejší než Daniel a znáš všechna tajemství?
4. Svou chytrostí a důvtipem sis vybudoval bohatství a naplnil své pokladnice stříbrem a zlatem.
5. Díky své obchodní obratnosti jsi nabyl nebývalého majetku a právě kvůli nesmírnému bohatství ses stal domýšlivým.
6. Proto dobře poslouchej, co o tobě soudím já, Panovník Hospodin: Protože se domníváš, že jsi stejně moudrý jako Bůh,
7. pošlu proti tobě vojska těch nejkrutějších národů. Tvou krásu i moudrost smetou jejich zbraně a veškerý tvůj lesk a nádheru zničí.
8. Násilím tě připraví o život a pohřbí tě na dnou oceánu.
9. Odvážíš se snad ještě, tváří v tvář svým vrahům, troufale prohlašovat, že jsi Bůh? V rukou svých ničitelů poznáš, že nejsi Bůh, ale jen obyčejný člověk.
10. Zhyneš jako lidé, kteří Boha zavrhli, tvůj život ukončí horda cizáků. Jsem Panovník Hospodin a jak jsem řekl, tak se také stane."
11. Hospodin mě dále vyzval:
12. "Ezechieli, zapěj nad týrským králem smuteční píseň a řekni, že mu jako Panovník Hospodin posílám tento vzkaz: Byl jsi vzorem dokonalosti, plný moudrosti a nedostižné krásy.
13. Přebýval jsi v Boží rajské zahradě a zdobily tě všechny drahokamy: rubín, topas, jaspis, chrysolit, karneol,onyx, safír, malachit i smaragd. Tvé bubínky i flétny byly zhotoveny ze zlata a byly pro tebe připraveny již v den tvého stvoření.
14. Já sám jsem tě ustanovil strážným cherubem a nechal tě přebývat na Boží hoře; tam ses procházel uprostřed třpytivých drahokamů.
15. Od té doby, co jsem tě stvořil, jsi byl zcela čistý a nevinný; pak se však v tobě zrodilo zlo.
16. Tvé rozsáhlé obchody tě naplnily násilím a ty ses provinil. Proto jsem tě s hanbou vyhostil ze své hory a vyhnal tě z míst mezi zářícími drahokamy.
17. Vědomí tvé krásy v tobě probudilo pýchu a tvá nádhera tě připravila o rozum. Proto tě srazím na zem jako výstrahu ostatním králům.
18. 18-19 Množstvím svých podlostí a nepoctivých obchodů jsi pošpinil a znesvětil vše svaté. Proto tvé město nechám zachvátit požárem a spálím ho na prach. Před zraky všech přihlížejících z tebe nezůstane nic než popel. Všechny národy, které tě znaly, zachvátí zděšení nad tvým strašlivým koncem, neboť zanikneš navěky."
19. ***
20. Nakonec Hospodin dodal:
21. "Ezechieli, obrať svou tvář také proti Sidónu
22. a mým jménem vyslov toto proroctví: Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji, že stojím proti tobě, Sidóne. Vynesu nad tebou svůj rozsudek a nechám na tobě projevit svou spravedlnost a slávu, aby lidé poznali, že jsem Hospodin, jediný pravý Bůh.
23. Postihnu Sidón takovým soužením, až jeho ulicemi poteče krev. Nepřátelé obklíčí město ze všech stran a povraždí svými zbraněmi všechny obyvatele. Potom snad pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem jediný skutečný Bůh.
24. Izraelci se tak navždy zbaví zákeřných nepřátel horších než pichlavé trní a bodláčí. Také oni poznají, že já, Panovník Hospodin, jsem jejich Bůh.
25. Proto nyní otevřeně prohlašuji, že před zraky ostatních národů prokážu svou spravedlnost a shromáždím Izraelce ze všech zemí, kam je protivníci odvlekli do zajetí. Budou opět žít ve své vlastní zemi, kterou jsem věnoval jejich praotci, mému příteli Jákobovi.
26. Až potrestám všechny lstivé a zákeřné sousedy Izraele, bude zde můj lid v bezpečí stavět domy a pěstovat vinice. Tehdy také poznají, že já, Hospodin, jsem jejich Bůh."

Žalmy 129:1-4
1. (Poutní píseň) Jak často mě od mládí sužovali, vyznávej Izraeli:
2. Jak často mě od mládí sužovali, ale nepřemohli!
3. Na záda mi zasazovali hluboké rány, jak brázdy na zoraném poli.
4. Spravedlivý Bůh však přeťal pouta.

Přísloví 28:26-26
26. Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, ten se zachrání.

Židům 12:1-29
1. To je ten velký zástup těch, kteří osvědčili svou víru. Odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, a vytrvale pospíchejme k cíli.
2. Dívejme se přitom na Ježíše, který je zdrojem i obsahem naší víry, který se nebál hanby, opustil nebeskou radost, byl popraven a ujal se s Bohem vlády.
3. Uvažte, s jakým odporem ze strany hříšníků se setkal a jak trpělivě jej nesl. Neochabujte tedy a neklesejte na mysli.
4. Zatím jste v zápase proti hříchu neprolili svou krev.
5. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny?"Neber, můj synu, na lehkou váhu, když tě Pán kárá. Neklesej na mysli, když tě napomíná.
6. Koho Pán miluje, toho kárá. A trestá každého, koho přijímá za syna."
7. Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8. Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
9. 9-10 Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme tedy být mnohem více poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
10. ***
11. Přísná výchova nám nikdy nebývá po chuti a vyvolává v nás odpor. Později však přináší ovoce pokoje a dokonalost těm, kdo jí prošli.
12. Posilněte proto své zemdlené ruce a podlomená kolena
13. a vykročte jistým krokem, aby to, co kulhá, nezchromlo docela, ale naopak se uzdravilo.
14. Snažte se žít se všemi v míru a zasvěcujte se Pánu - jinak nevejdete v jeho slávu.
15. Nevymykejte se svým otálením působení Boží milosti, aby se mezi vámi nezakořenila nějaká hořkost, která by se pro ostatní stala zdrojem nákazy a nesnází.
16. 16-17 Ať nikdo není nevěrný nebo lehkomyslný jako Ezau, který se vzdal práv prvorozeného za trochu jídla. Pak by byl rád dosáhl zvratu, ale na věci se už ani slzami nedalo nic změnit.
17. ***
18. Izraelci přistoupili k hmatatelné hoře Sínaji, obklopené plameny, mračny, temnotou a vichřicí,
19. kde se za zvukem polnice ozýval Boží hlas.
20. Bůh požadoval usmrcení i každého zvířete, které by se přiblížilo k hoře.
21. Účinek tohoto projevu byl tak mocný, že sami Izraelci prosili o ukončení Boží řeči. Dokonce Mojžíš prohlásil: "Třesu se hrůzou a děsem."
22. Vy jste však přistoupili k duchovní hoře - Sijónu, k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k nesčetným zástupům andělů,
23. k církvi těch, kteří jsou zapsáni v nebi, k Bohu - Soudci všech a všeho, k zesnulým věřícím, kteří již dosáhli cíle dokonalosti,
24. k Ježíši - prostředníku nové smlouvy a k jeho krvi, která naši vinu smazává, místo aby volala o pomstu jako krev Ábelova.
25. Hleďte, ať neodmítáte toho, kdo mluví. Jestliže Izraelci neunikli trestu, když vypověděli poslušnost pozemskému poslu Mojžíšovi, jakému nebezpečí bychom se vystavovali my, kdybychom se odvraceli od posla nebeského.
26. Jeho hlas kdysi otřásl zemí a nyní ohlašuje: "Ještě jednou zatřesu nejen zemí, ale i nebem."
27. Výrazem"ještě jednou", dává najevo, že prověří všechno, co nemá pevné základy, takže zůstane jen to, co je neochvějné.
28. Obdrželi jsme nezničitelné království. Projevujme proto vděčnost tím, že budeme Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a uctivostí.
29. Neboť náš Bůh je"oheň stravující".