A A A A A
Error:
BookNum: 24 Chapter: 48 VerseStart: 35 VerseShouldHave: 34
Bible za jeden rok
Říjen 31

Jeremjáš 47:1-7
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.

Jeremjáš 48:1-47
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.
8. 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.
9. ***
10. Nejprve však dal babylónský král přivést do Ribly také všechny královské syny a ostatní judské dvořany a před očima krále Sidkijáše je nechal popravit.
11. Potom dal Sikdijáše oslepit a spoutaného bronzovými pouty ho nechal dopravit do Babylóna, kde ho až do konce jeho života věznil.
12. Desátého dne v pátém měsíci devatenáctého roku vlády babylónského krále Nebúkadnesara přišel do Jeruzaléma velitel královských stráží Nebúzaradán.
13. Nechal podpálit Hospodinův chrám, královský palác i veškeré ostatní domy ve městě. Všechny důležité stavby Jeruzaléma tak lehly popelem.
14. Babylónští vojáci pak na jeho rozkaz rozbořili také celé městské hradby.
15. Nakonec velitel stráží Nebúzaradán shromáždil část nejchudšího lidu, všechny zbylé obyvatele města a spolu s Izraelci, kteří přešli na stranu nepřátel, je odvlekl do vyhnanství v Babylóně.
16. Ponechal však v Judsku zbytek nejchudších obyvatel země, aby obdělávali vinice a půdu.
17. Babylóňané potom v Hospodinově chrámu zničili bronzové sloupy, podstavce i velkou bronzovou nádrž pro očistu kněží, a veškerý bronz si odnesli do Babylóna.
18. Vzali s sebou rovněž hrnce, lopatky, nůžky na knoty, kropenky a mísy a všechny ostatní bronzové předměty používané při chrámové bohoslužbě.
19. Velitel královské stráže dal rovněž odnést umývadla, kadidelnice, kropenky, hrnce, svícny, mísy a podnosy, které sloužily k přinášení obětí a byly vyrobeny z čistého zlata a stříbra.
20. Bronzu ze dvou sloupů, nádrže pro očistu kněží, dvanácti býků, na kterých nádrž stála, a podstavců, které dal král Šalamoun zhotovit pro Hospodinův chrám, bylo tolik, že se ani nedal zvážit.
21. Každý sloup byl více než osm metrů vysoký a po obvodu měřil asi pět a půl metru. Uvnitř byl dutý, ale jeho stěna měla tloušťku asi osm centimetrů.
22. Bronzová hlavice na jeho vrcholu měřila na výšku asi dva a půl metru a byla vyzdobena bronzovým vzorem ve tvaru granátových jablek na mřížovém podklaku.
23. Každá hlavice měla na sobě celkem sto granátových jablek, z nichž devadesát šest bylo po stranách.
24. Když Nebúzaradán vtrhl do chrámu, zajal hlavního kněze Serajáše, jeho zástupce, kněze Sefanjáše a tři strážce vchodu.
25. Z těch, kteří ještě zůstali ve městě, zajal velitele stojícího v čele celé armády, sedm královských rádců, velitele zodpovědného za mobilizaci armády a šedesát jiných mužů, kteří byli ve městě.
26. 26-27 Všechny je pak nechal odvést k babylónskému králi do Ribly na chamátském území, kde je král dal popravit. Ostatní obyvatelé Judska se díky králi Nebúkadnesarovi ocitli ve vyhnanství daleko od své vlasti.
27. ***
28. V sedmém roce svého panování dal totiž zajmout a odvléci tři tisíce dvacet tři Judejců;
29. v osmnáctém roce své vlády pak nechal odvést osm set třicet dva obyvatel Jeruzaléma,
30. a když už byl na královském trůnu dvacet tři let, pověřil velitele svých stráží Nebúzaradána, aby odvlekl do zajetí dalších sedm set čtyřicet pět Judejců. Celkem tedy zajal a odvedl čtyři tisíce šest set lidí.
31. Když v Babylóně nastoupil na trůn král Evíl-merodak, propustil dvacátého pátého dne v dvanáctém měsíci z žaláře na svobodu judského krále Jójakína, který tam trávil jako vězeň už třicet sedm let.
32. Zahrnul ho svou přízní a povýšil ho nad všechny ostatní krále, kteří s ním byli v Babylóně.
33. Jójakín tak konečně odložil svůj vězeňský oděv a po celý zbytek svého života každodenně jídal přímo u královského stolu.
34. Babylónský král se o něj pečlivě staral a poskytoval mu vše, co potřeboval, po celý zbytek jeho života až do smrti.
35. Nemám rád lidi „kam vítr, tam plášť“, miluji, Pane, tvá přikázání.
36. Ty, Bože, jsi pro mne bezpečnou skrýší, tvé slovo jako štít ochrání mne.
37. Odstupte ode mne pachatelé zlého! U mne vždy platí jen zákony Boží.
38. Podpírej mne, Pane, tak, jak jsi slíbil, naději na život mám jenom s tebou.
39. Staň se mou oporou a budu spasen, zachrání mne tvoje nařízení.
40. Zavrhneš všecky, kdo zavrhli Zákon, kráčejí cestami bludu a klamu.
41. Bezbožník bude jen struskou v tvé peci, ryzí kov: láska k tvým přikázáním.
42. Přesto se chvěji a děsím tvých soudů, ze strachu mého ty vysvoboď mne.
43. Zlí lidé nemají pro Zákon pochopení, ale ti, kdo hledají Hospodina, rozumí všemu.
44. Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám:
45. Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy.
46. Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům.
47. Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami.

Žalmy 119:113-120
113. Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.
114. Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem.
115. V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval.
116. Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán - ten spravedlivý Soudce - zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.
117. Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci.
118. Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie;
119. jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná.
120. (Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.)

Přísloví 28:5-5
5. Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

2 Timoteovi 4:1-22
1. O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě.
2. Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.
3. Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí!
4. Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům.
5. A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!
6. Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu.
7. Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.
8. Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.
9. Ježíš Kristus nechť je s tebou.Pavel