A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 29

Jeremjáš 43:1-13
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.
8. 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.
9. ***
10. Nejprve však dal babylónský král přivést do Ribly také všechny královské syny a ostatní judské dvořany a před očima krále Sidkijáše je nechal popravit.
11. Potom dal Sikdijáše oslepit a spoutaného bronzovými pouty ho nechal dopravit do Babylóna, kde ho až do konce jeho života věznil.
12. Desátého dne v pátém měsíci devatenáctého roku vlády babylónského krále Nebúkadnesara přišel do Jeruzaléma velitel královských stráží Nebúzaradán.
13. Nechal podpálit Hospodinův chrám, královský palác i veškeré ostatní domy ve městě. Všechny důležité stavby Jeruzaléma tak lehly popelem.

Jeremjáš 44:1-30
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.
8. 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.
9. ***
10. Nejprve však dal babylónský král přivést do Ribly také všechny královské syny a ostatní judské dvořany a před očima krále Sidkijáše je nechal popravit.
11. Potom dal Sikdijáše oslepit a spoutaného bronzovými pouty ho nechal dopravit do Babylóna, kde ho až do konce jeho života věznil.
12. Desátého dne v pátém měsíci devatenáctého roku vlády babylónského krále Nebúkadnesara přišel do Jeruzaléma velitel královských stráží Nebúzaradán.
13. Nechal podpálit Hospodinův chrám, královský palác i veškeré ostatní domy ve městě. Všechny důležité stavby Jeruzaléma tak lehly popelem.
14. Babylónští vojáci pak na jeho rozkaz rozbořili také celé městské hradby.
15. Nakonec velitel stráží Nebúzaradán shromáždil část nejchudšího lidu, všechny zbylé obyvatele města a spolu s Izraelci, kteří přešli na stranu nepřátel, je odvlekl do vyhnanství v Babylóně.
16. Ponechal však v Judsku zbytek nejchudších obyvatel země, aby obdělávali vinice a půdu.
17. Babylóňané potom v Hospodinově chrámu zničili bronzové sloupy, podstavce i velkou bronzovou nádrž pro očistu kněží, a veškerý bronz si odnesli do Babylóna.
18. Vzali s sebou rovněž hrnce, lopatky, nůžky na knoty, kropenky a mísy a všechny ostatní bronzové předměty používané při chrámové bohoslužbě.
19. Velitel královské stráže dal rovněž odnést umývadla, kadidelnice, kropenky, hrnce, svícny, mísy a podnosy, které sloužily k přinášení obětí a byly vyrobeny z čistého zlata a stříbra.
20. Bronzu ze dvou sloupů, nádrže pro očistu kněží, dvanácti býků, na kterých nádrž stála, a podstavců, které dal král Šalamoun zhotovit pro Hospodinův chrám, bylo tolik, že se ani nedal zvážit.
21. Každý sloup byl více než osm metrů vysoký a po obvodu měřil asi pět a půl metru. Uvnitř byl dutý, ale jeho stěna měla tloušťku asi osm centimetrů.
22. Bronzová hlavice na jeho vrcholu měřila na výšku asi dva a půl metru a byla vyzdobena bronzovým vzorem ve tvaru granátových jablek na mřížovém podklaku.
23. Každá hlavice měla na sobě celkem sto granátových jablek, z nichž devadesát šest bylo po stranách.
24. Když Nebúzaradán vtrhl do chrámu, zajal hlavního kněze Serajáše, jeho zástupce, kněze Sefanjáše a tři strážce vchodu.
25. Z těch, kteří ještě zůstali ve městě, zajal velitele stojícího v čele celé armády, sedm královských rádců, velitele zodpovědného za mobilizaci armády a šedesát jiných mužů, kteří byli ve městě.
26. 26-27 Všechny je pak nechal odvést k babylónskému králi do Ribly na chamátském území, kde je král dal popravit. Ostatní obyvatelé Judska se díky králi Nebúkadnesarovi ocitli ve vyhnanství daleko od své vlasti.
27. ***
28. V sedmém roce svého panování dal totiž zajmout a odvléci tři tisíce dvacet tři Judejců;
29. v osmnáctém roce své vlády pak nechal odvést osm set třicet dva obyvatel Jeruzaléma,
30. a když už byl na královském trůnu dvacet tři let, pověřil velitele svých stráží Nebúzaradána, aby odvlekl do zajetí dalších sedm set čtyřicet pět Judejců. Celkem tedy zajal a odvedl čtyři tisíce šest set lidí.

Žalmy 119:97-104
97. Jak jsem si Zákon tvůj zamiloval! Každý den přemýšlím o něm.
98. Dáváš mi moudrost, již nepřítel nemá, proto si tě stále připomínám.
99. Poznal jsem více než mí učitelé, myšlení mé plní myšlenky Boží.
100. Rozumu nabyl jsem více než starci, to všecko díky jen Zákonu tvému.
101. Před každou zlou stezkou uchránil jsi mne, držím se zábradlí Božího slova.
102. Pokyny stále tvé sleduji věrně, cestu mi zřetelně vyznačují.
103. Slova tvá jsou jako lahodný pokrm, jako med sladká jsou pro ústa má.
104. Rozumnost dává mi vše, co ty radíš, cestičky klamu já nenávidím.

Přísloví 28:3-3
3. Boháč, který utiskuje chudé, je jako prudký liják, který zničí úrodu.

2 Timoteovi 2:1-26
1. Tvou silou, můj synu, ať je Kristova moc.
2. Co jsi se naučil ode mne, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál.
3. Jako řádný bojovník Ježíše Krista ochotně snášej nepohodlí a útrapy.
4. Kdo stojí v boji, nemá čas na soukromé záležitosti, nechce-li upadnout v nelibost u velitele.
5. I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován.
6. Pracuj pilně jako rolník, který sklidí úrodu jen tehdy, když ji zaléval svým potem.
7. Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.
8. Nikdy nezapomeň, že Ježíš Kristus jako člověk pochází z královského Davidova rodu. Zároveň však svým zmrtvýchvstáním dokázal, že je Bohem.
9. 9-10 Jenom proto, že jsem tyto velké pravdy hlásal, jsem teď přikován ve vězení jako nějaký zločinec. Ale Boží slovo nikdo neuváže na řetěz jako mne. A tak to s radostí snáším pro ty, kterým chce Bůh dát záchranu a věčnou slávu v Kristu Ježíši.
10. ***
11. Utěšuje mne vědomí, že trpět a zemřít pro Krista znamená taky žít s ním na věčnosti,
12. a kdo vydrží s ním všechna utrpení zde, bude s ním jednou vládnout. Kdo se ho však tady zřekne, toho se zřekne i on.
13. Ale i když my zklameme jeho důvěru, on nám věrně stojí po boku, protože neumí být nevěrný.
14. Připomínej to vždycky znovu a v Boží autoritě umlčuj hádky o slovíčka; nepřispívají k ničemu, leda ke zmatku u posluchačů.
15. Snaž se být užitečným Božím pracovníkem, Boží pravdy hlásej čistě a jasně, abys mohl své dílo odevzdat bez obav, že propadne.
16. Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskusích a tím odvádějí od Boha.
17. Jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Patří k nim i Hymenaios a Filétos,
18. kteří řadu křesťanů pomátli učením, že vzkříšení mrtvých už nastalo.
19. Ale Boží pravda stojí pevně jako skála, kterou nic neotřese, jako základní kámen, na němž je napsáno: "Bůh zná ty, kdo mu patří" a"Kdo vyznává Boha, odvrať se od bezbožností".
20. V zámožných domácnostech bývá zlaté a stříbrné nádobí pro slavnostní příležitosti; dřevěné a hliněné se užívá jen v kuchyni nebo na odpadky.
21. Když si s těmi bludaři nezadáš, zůstaneš vzácnou nádobou, kterou bude sám Kristus moci použít pro své vznešené účely.
22. Buď na stráži před nebezpečími, která obkličují mladého člověka. Pěstuj v sobě víru a lásku ve společenství s těmi, kdo Pána milují z čistého srdce.
23. Znovu ti připomínám, nepouštěj se do takových debat, které lidi jen rozeštvávají.
24. Kristův služebník se nesmí hádat; musí být taktní a trpělivě
25. poučovat toho, kdo se mýlí. Když ti někdo odporuje, zůstaň přesto vlídný;
26. možná, že ho tím s Boží pomocí snáze přesvědčíš o jeho omylu a on unikne z ďábelské léčky.