A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 21

Jeremjáš 27:1-22
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.
8. 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.
9. ***
10. Nejprve však dal babylónský král přivést do Ribly také všechny královské syny a ostatní judské dvořany a před očima krále Sidkijáše je nechal popravit.
11. Potom dal Sikdijáše oslepit a spoutaného bronzovými pouty ho nechal dopravit do Babylóna, kde ho až do konce jeho života věznil.
12. Desátého dne v pátém měsíci devatenáctého roku vlády babylónského krále Nebúkadnesara přišel do Jeruzaléma velitel královských stráží Nebúzaradán.
13. Nechal podpálit Hospodinův chrám, královský palác i veškeré ostatní domy ve městě. Všechny důležité stavby Jeruzaléma tak lehly popelem.
14. Babylónští vojáci pak na jeho rozkaz rozbořili také celé městské hradby.
15. Nakonec velitel stráží Nebúzaradán shromáždil část nejchudšího lidu, všechny zbylé obyvatele města a spolu s Izraelci, kteří přešli na stranu nepřátel, je odvlekl do vyhnanství v Babylóně.
16. Ponechal však v Judsku zbytek nejchudších obyvatel země, aby obdělávali vinice a půdu.
17. Babylóňané potom v Hospodinově chrámu zničili bronzové sloupy, podstavce i velkou bronzovou nádrž pro očistu kněží, a veškerý bronz si odnesli do Babylóna.
18. Vzali s sebou rovněž hrnce, lopatky, nůžky na knoty, kropenky a mísy a všechny ostatní bronzové předměty používané při chrámové bohoslužbě.
19. Velitel královské stráže dal rovněž odnést umývadla, kadidelnice, kropenky, hrnce, svícny, mísy a podnosy, které sloužily k přinášení obětí a byly vyrobeny z čistého zlata a stříbra.
20. Bronzu ze dvou sloupů, nádrže pro očistu kněží, dvanácti býků, na kterých nádrž stála, a podstavců, které dal král Šalamoun zhotovit pro Hospodinův chrám, bylo tolik, že se ani nedal zvážit.
21. Každý sloup byl více než osm metrů vysoký a po obvodu měřil asi pět a půl metru. Uvnitř byl dutý, ale jeho stěna měla tloušťku asi osm centimetrů.
22. Bronzová hlavice na jeho vrcholu měřila na výšku asi dva a půl metru a byla vyzdobena bronzovým vzorem ve tvaru granátových jablek na mřížovém podklaku.

Jeremjáš 28:1-17
1. Král Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruza- lémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše a pocházela z Libny.
2. Stejně jako jeho předchůdce Jójakím však také král Sidkijáš svým jednáním porušoval příkazy, které stanovil Hospodin.
3. Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel a jejich obyvatele dal odvléci do vyhnanství.
4. Král Sidkijáš si totiž znepřátelil babylónského krále Nebúkadnesara, a ten proto s celou svou armádou přitáhl desátého dne v desátém měsíci devátého roku Sidkijášovy vlády k Jeruzalému. Když dorazili k městu, obklíčili je a vybudovali okolo hradeb obléhací val.
5. Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.
6. Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.
7. V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.
8. 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.
9. ***
10. Nejprve však dal babylónský král přivést do Ribly také všechny královské syny a ostatní judské dvořany a před očima krále Sidkijáše je nechal popravit.
11. Potom dal Sikdijáše oslepit a spoutaného bronzovými pouty ho nechal dopravit do Babylóna, kde ho až do konce jeho života věznil.
12. Desátého dne v pátém měsíci devatenáctého roku vlády babylónského krále Nebúkadnesara přišel do Jeruzaléma velitel královských stráží Nebúzaradán.
13. Nechal podpálit Hospodinův chrám, královský palác i veškeré ostatní domy ve městě. Všechny důležité stavby Jeruzaléma tak lehly popelem.
14. Babylónští vojáci pak na jeho rozkaz rozbořili také celé městské hradby.
15. Nakonec velitel stráží Nebúzaradán shromáždil část nejchudšího lidu, všechny zbylé obyvatele města a spolu s Izraelci, kteří přešli na stranu nepřátel, je odvlekl do vyhnanství v Babylóně.
16. Ponechal však v Judsku zbytek nejchudších obyvatel země, aby obdělávali vinice a půdu.
17. Babylóňané potom v Hospodinově chrámu zničili bronzové sloupy, podstavce i velkou bronzovou nádrž pro očistu kněží, a veškerý bronz si odnesli do Babylóna.

Žalmy 119:33-40
33. Cestu své vůle mně ukazuj, Pane, chci se jí držet a zachovat všecko.
34. Dej, abych rozuměl Zákonu tvému, abych ho poslouchal celičkým srdcem.
35. Cestou svých příkazů ty veď mne stále, oblíbil jsem si ji nad všecky jiné.
36. Ke slovům svým moji přitahuj mysl, odnauč počítat, kolik co nese,
37. nechci už sledovat vidiny klamné, potěší mne jenom cíle tvé cesty.
38. Sloužím ti, smlouvu svou znovu mi potvrď, úcta má tobě jen, Pane můj, patří.
39. Nenech mne potupit, toho se bojím, tvé soudy přece jsou dobrotivé.
40. Toužím znát všechny tvé přikazy, Bože, prožít svůj život, tak jak si to přeješ.

Přísloví 27:18-18
18. Kdo pečuje o fíkovník, bude sklízet jeho plody, kdo je svědomitý ke svému pánu, získá si vážnost.

2 Tesalonickým 3:1-18
1. Závěrem, bratři, prosíme o vaše přímluvné modlitby, aby se Boží poselství rychle šířilo a všude vítězilo jako u vás
2. a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně,
3. ale Pán je věrný. On vás posilní a ochrání od zlého.
4. My patříme Pánu stejně jako vy, a proto spoléháme, že se našimi slovy řídíte a budete řídit i dál.
5. Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.
6. Dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou.
7. Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít; nikdy jste nás neviděli zahálet
8. a přiživovat se u jiných. - Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali.
9. Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování.
10. Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11. A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní.
12. Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali.
13. Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.
14. Kdyby se někdo zdráhal podřídit tomu, co píšeme, dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří; snad se pak zastydí.
15. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem; spíš ho varujte jako bratra, na němž vám záleží.
16. Ať vám Pán pokoje dá svůj pokoj vždycky a všude a zůstává s vámi.
17. Tento pozdrav připisuji ve všech dopisech vlastní rukou na důkaz, že jsou skutečně ode mne.
18. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, ať vás provází.Váš Pavel