A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 5

1 Mojžíšova 9:1-28
1. Bůh pak Noemu i jeho synům požehnal a řekl jim, aby zplodili množství potomků a znovu naplnili zemi. Pak dodal:
2. "Všechna zvířata na celé zemi se vás budou bát, neboť jsem vám nad nimi dal moc.
3. Tak, jako jsem vám dal za pokrm každou zelenou bylinu, budete nyní jíst i maso zvířat.
4. Nebudete je však jíst syrové, ale zbavíte ho předem krve.
5. Život člověka však nesmí nikdo zmařit. Budu za to volat k zodpovědnosti každého živočicha i člověka.
6. Kdokoliv by zmařil život člověka a prolil jeho krev, bude potrestán smrtí, neboť vzít život člověku, znamená zabít toho, kdo byl stvořen k obrazu samotného Boha.
7. Nyní se tedy množte, naplňte zemi a ovládněte ji."
8. 8-11 Potom Bůh Noeho a jeho syny ujistil: "Zavazuji se nyní vám i všem vašim potomkům, stejně jako všemu tvorstvu, které v arše přežilo, že už nikdy nezničím zemi vodou a nesešlu na ni potopu, která by smetla vše živé.
9. ***
10. ***
11. ***
12. 12-13 Na znamení tohoto trvalého slibu, který jsem dal vám i všem tvorům země, jsem na obloze, mezi nebem a zemí rozestřel barevnou duhu.
13. ***
14. 14-15 Kdykoliv ji uvidíte, vězte, že jsem nezapomněl na svůj slib, který jsem dal vám i všemu živému na zemi. Buďte si jisti, že už nikdy zemi nepostihne potopa, která by na ní zničila veškerý život,
15. ***
16. 16-17 neboť ani já nikdy nezapomenu, že jsem učinil duhu na znamení věčného slibu, který jsem dal vám i všem živým tvorům na zemi."
17. ***
18. Spolu s Noem se tedy v arše zachránili jeho tři synové Šém, Jefet a Chám, který se později stal prapředkem Kenaanců.
19. Z těchto tří synů povstalo lidstvo nyní rozptýlené na celé zemi.
20. Brzy po potopě začal Noe obdělávat půdu a mezi jinými plodinami pěstoval rovněž vinnou révu, ze které pak vyráběl víno.
21. Jednoho dne se opil a následkem toho zcela nahý usnul ve svém stanu.
22. Stalo se, že ho v tomto stavu našel jeho syn Chám, Kenaanův otec. Místo toho, aby otce přikryl, šel a pověděl to oběma svým bratřím.
23. Ti se však zachovali jinak, než jejich bratr Chám. Ihned vzali plášť a otočeni zády k otci vešli do stanu a jeho nahé tělo přikryli.
24. 24-25 Když Noe vystřízlivěl a doslechl se, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: "Nechť je proklet Kenaan a všichni jeho potomci. Ať jsou těmi nejbídnějšími otroky svých bratří!"
25. ***
26. Na adresu svých dalších dvou synů naopak řekl: "Děkuji Bohu za svého syna Šéma a za to, jak se zachoval. Ať mu Kenaan a jeho potomci slouží jako otroci.
27. Kéž Bůh žehná i Jefetovi a dopřeje mu rozkvět jako jeho bratru Šémovi. I jemu ať Kenaan slouží jako otrok!"
28. Celkem žil Noe po potopě ještě dalších tři sta padesát let a v úctyhodném věku devíti set padesáti let zemřel.

1 Mojžíšova 10:1-32
1. Zde je uveden seznam potomků, kteří se narodili po potopě třem synům Noeho - Šémovi, Chámovi a Jefetovi:
2. Jefetovi snové: Gomer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.
3. Gomerovi synové: Aškenaz, Rífat a Togarma.
4. Jávanovi synové: Elíša, Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5. Z těchto potomků časem vznikly ostrovní národy obývající různé oblasti a lišící se vzájemně svým jazykem.
6. Chámovi synové: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan.
7. Kúšovi synové: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Raemovi synové: Šeba a Dedán
8. Jedním z Kúšových potomků byl rovněž Nimrod, hrdinský bojovník a vůdce, který si začal podrobovat rozsáhlá území.
9. Nimrod byl rovněž neohroženým a úspěšným lovcem a díky tomu se jeho jméno až dodnes zachovalo jako označení náruživých lovců.
10. Zpočátku byl centrem jeho království Babylón, Erek, Akad a Kalné v Šineárské zemi.
11. 11-12 Odsud pak ale rozšířil svou vládu ještě dále - do Asýrie, kde vystavěl města Ninive, Rechobót-ír, Kelach, a hlavní město Resen (ležící mezi Ninive a Kelachem).
12. ***
13. 13-14 Jeho bratr Misrajim se stal prapředkem těchto národů: Lúďanů, Anámců, Lehábanů, Naftúchanů, Patrúsanů, Kaftórců a Kaslúchanů, kteří byli předky Pelištejců.
14. ***
15. Kenaan zplodil Sidóna a Chéta a stal se rovněž předkem těchto národů:
16. 16-19 Jebúsejců, Emorejců, Girgašejců, Chivejce, Arkejců, Síňanů, Arváďanů, Semárců a Chamáťanů. Všichni tito Kenaanovi potomci se brzy rozptýlili a jednotlivé národy osídlily území od Sidónu přes Gerar až ke Gáze a přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
17. ***
18. ***
19. ***
20. Všichi dosud vyjmenovaní, byli tedy potomky Noemova syna Cháma, usadili se na různých územích a žili jako oddělené národy s odlišnými jazyky.
21. Jefetův starší bratr Šém, se pak stal praotcem všech Heberovců. Zde jsou jeho další synové:
22. Šémovi synové: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram.
23. Aramovi synové: Ús, Chúl, Geter a Maš.
24. Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach pak zplodil Hebera.
25. Heberovi se narodili dva synové: Peleg (což znamená Rozčlenění, neboť za jeho života se národy rozdělily a rozptýlily po zemi) a jeho bratr Joktán.
26. 26-29 Joktán se stal otcem Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, Hadórama, Úzala, Dikly, Óbala, Abímaela, Šeby, Ofíra, Chavílu a Jóbaba.
27. ***
28. ***
29. ***
30. Všichni tito Joktánovi synové se usadili na území od Méši až k východním vrcholkům Sefáru.
31. Tito všichni tedy byli Šémovi potomci, rozdělení podle národů, jazyků a území, která obývali.
32. Všichni výše uvedení lidé dohromady byli tedy potomky tří synů Noeho a stali se prapředky všech národů a obyvatel země po potopě.

Žalmy 3:5-8
5. Já modlil se, volal jsem nahlas, a tys mne, Pane, vyslyšel, ze svého vysokého sídla.
6. Jsem na tom dosud zle, jak nikdy dříve, a přesto jsem si v noci lehl, klidně se vyspal, zase procitl; jak dítě spal jsem v Boží náruči.
7. Proti mně jde jich deset tisíc a další ukryli se v zálohách, já však se té přesily nebojím.
8. Vždyť ty jsi už tolikrát, Pane nad nepřáteli mými zvítězil, ranami umlčel jsi bezbožníky - přijď znovu, zachraň mne i dnes!

Přísloví 1:23-27
23. Obraťte se, když vás napomínám! Já, moudrost, vás chci ovlivnit svým duchem a ochotně vám svěřím svá slova!
24. Volala jsem, ale jako bych křičela do větru, vztahovala jsem k vám ruku, ale vy jste mne odmítli,
25. každou moji radu jste zavrhli a všechna pokárání jste hodili za hlavu.
26. Proto se budu smát, až budete v úzkých, ano, budu se vám posmívat, až ve strachu nebudete vědět kudy kam,
27. až se vás jako náhlá bouře zmocní hrůza, až se jako vichr přižene svízel a přijde na vás bída a strádání.

Matouš 5:1-26
1. Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu
2. a učil je:
3. "Kteří lidé jsou skutečně šťastni?Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,vždyť těm patří Boží království.
4. Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,vždyť Bůh je potěší.
5. Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,vždyť jim Bůh dá celou zemi.
6. Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,jako žízniví po vodě,vždyť jejich žízeň bude utišena.
7. Šťastni jsou milosrdní,vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.
8. Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život,vždyť oni uvidí Boha.
9. Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.
10. Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,že poslouchají Boha;jim se otevírá Boží svět.
11. Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy.
12. Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.
13. Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.
14. Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět.
15. Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě.
16. Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.
17. Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil.
18. Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní.
19. A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království.
20. Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.
21. V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud.
22. Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.
23. Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost,
24. 24-26 odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.
25. ***
26. ***