A A A A A
Error:
BookNum: 1 Chapter: 46 VerseStart: 34 VerseShouldHave: 33
Bible za jeden rok
Leden 23

1 Mojžíšova 45:1-28
1. 1-2 Po těchto slovech se již Josef nemohl déle ovládnout, a proto poslal okamžitě všechny, kromě svých bratrů pryč. Jakmile zůstal se svými bratry o samotě, dal se jim poznat a rozplakal se tak hlasitě, že jeho nářek byl slyšet po celém paláci, a tak se o celé záležitosti dozvěděl i faraón.
2. ***
3. "Já jsem skutečně váš bratr Josef," řekl jim potom. "Říkáte tedy, že můj otec ještě žije?" Avšak odpovědi se Josef nedočkal, neboť všichni jeho bratři zůstali překvapením a úlekem jako němí.
4. Josef je proto vyzval, aby k němu přistoupili blíže a vyprávěl jim: "Opravdu jsem to já, váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta.
5. Nevyčítejte si však nyní, co jste kdysi udělali, neboť to tak záměrně zařídil Bůh, aby mým prostřednictvím zachránil mnoho lidí od smrti hladem.
6. Hladomor už sužuje zemi dva roky a ještě dalších pět let se na polích nic neurodí.
7. Avšak Bůh mne sem poslal právě proto, aby zachoval vás a vaše potomky naživu až do doby velkého vysvobození.
8. A tak jste to ve skutečnosti nebyli vy, kdo mne sem poslal, ale sám Bůh. To on mne učinil faraónovým poradcem a správcem celého Egypta.
9. Vydejte se nyní bez otálení na zpáteční cestu a přineste našemu otci tento vzkaz: "Zdraví tě tvůj syn Josef, kterého Bůh ustanovil pánem celého Egypta. Proto neváhej a přijeď ihned za mnou.
10. Budeš se všemi svými potomky, stády i veškerým svým majetkem sídlit v Gošenu, abychom si byli nablízku.
11. Budu se tam o vás starat, neboť je před námi ještě pět let hladomoru. Nikdo z tvých blízkých nebude u mě trpět nouzí."
12. Všichni včetně Benjamína vidíte na vlastní oči, že jsem to skutečně já a že nemluvím do větru.
13. Povězte tedy otci, jakou mám zde v Egyptě vážnost a autoritu a vyprávějte mu o všem, co jste tady viděli. Na nic nečekejte a přiveďte ho sem."
14. Když Josef domluvil padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a oba se rozplakali.
15. Potom se slzami v očích políbil rovněž všechny ostatní bratry a sklonil se k nim. Pak se všichni vzpamatovali a vrátila se jim řeč.
16. Zvěst o příjezdu Josefových bratrů se rychle donesla až k faraónovi. Jakmile se to dozvěděl, spolu se svými služebníky se zaradoval
17. a řekl Josefovi: "Řekni svým bratrům, ať si pospíší, osedlají svá zvířata a rychle jedou do kenaanské země.
18. Tam ať vezmou svého otce a své rodiny a všichni ať se vrátí ke mně do Egypta. Dostane se jim tady toho nejlepšího, čím jen Egypt oplývá.
19. Řekni jim, ať si z Egypta vezmou povozy, aby své ženy, malé děti a svého otce mohli přivézt.
20. Vyřiď jim, ať se nestrachují o nic ze svého majetku, neboť jim bude patřit to nejlepší z egyptské země."
21. Podle faraónova příkazu dal tedy Josef svým bratrům povozy a zásoby jídla na cestu a oni vykonali vše, co jim nařídil.
22. Každému dal po jednom svátečním šatu, ale Benjamínovi jich dal pět a přidal mu k nim tři sta šekelů stříbra.
23. Svému otci pak po bratrech poslal deset oslů s nákladem nejlepšího egyptského zboží, deset oslic s nákladem obilí a chleba a také stravu pro otce na cestu.
24. Když takto své bratry vypravil, prosil je, aby mezi sebou nevyvolávali cestou žádné hádky. Teprve pak je vyslal na cestu.
25. 25-26 Bratři tedy odjeli a zakrátko dorazili do Kenaanu ke svému otci Jákobovi. Když mu radostně oznámili, že Josef je naživu a dokonce se stal vládcem Egypta, nechtěl tomu Jákob vůbec uvěřit,
26. ***
27. a teprve když mu podrobně pověděli všechno, co je potkalo, a ukázali mu povozy, které pro něj Josef poslal, probudila se v něm opět naděje a radost ze života a zvolal:
28. "To mi stačí! Teď vidím, že můj syn Josef skutečně žije! Pojďme tedy, ať ho před svou smrtí ještě uvidím."

1 Mojžíšova 46:1-34
1. Se vším, co měl, se tedy Izrael vydal na cestu do Egypta. Zastavil se však cestou v Beer-šebě a přinesl Bohu, jemuž důvěřoval i jeho otec Izák, oběti.
2. Tenkrát k němu Bůh ve snu promluvil: "Jákobe! Jákobe!" zavolal na něj. Když mu Jákob odpověděl,
3. Bůh pokračoval: "Jsem Bůh tvého otce. Neměj strach z cesty a ze života v Egyptě, neboť právě tam z tebe a tvých potomků udělám mocný a veliký národ.
4. Půjdu do Egypta s vámi, a až přijde čas, opět vás odtamtud vyvedu. Ty sám zemřeš v klidu a pokoji a u tvého smrtelného lůžka bude tvůj milovaný syn Josef."
5. 5-6 Na druhý den naložili Izraelovi synové svého otce, ženy i děti na povozy, které pro ně farao poslal, a se všemi stády a veškerým majetkem získaným v Kenaanu odcestovali do Egypta.
6. ***
7. S Jákobem se tenkrát přestěhovala celá jeho rozsáhlá rodina a veškeré jeho potomstvo.
8. Zde je uveden seznam Jákobových synů a vnuků, kteří s ním vstoupili do Egypta: Nejstarší Jákobův syn Rúben
9. a jeho synové Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
10. Dále Šimeón a jeho synové Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Sóchar a Šaul, jehož matkou byla kenaanská žena.
11. Lévi a Jeho synové Geršón, Kehat a Merarí.
12. Dále Juda a jeho synové Er, Ónan, Šela, Peres a Zerach. (Přestože jsou v seznamu uvedeni i Er a Ónan oba zemřeli už dříve v Kenaanu.) Byli s nimi i Peresovi synové Chesrón a Chámul.
13. Rovněž Isachar a jeho synové Tóla, Púva, Jób a Šimrón.
14. Dále Zabulón a jeho synové Sered, Elón a Jachleel.
15. Tyto syny a ještě dceru Dínu porodila Jákobovi v Mezopotámii jeho žena Lea. Celkem měl tedy Jákob z Leiiny strany třiatřicet potomků.
16. Do Egypta přišel i Gád a jeho synové Sifjón, Chagí, Šúni, Esbón, Éri, Aródi a Aréli.
17. Dále Ašer a jeho synové Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach. Byli s nimi i Beríovi synové Cheber a Malkíel.
18. Těchto šestnáct potomků získal Jákob ze strany své družky Zilpy, kterou dal jeho tchán Lában své dceři Lei jako služebnou.
19. Jákobova žena Ráchel přivedla na svět Josefa a Benjamína.
20. Josefovi a jeho ženě Asenatě, dceři ónského kněze Potífery se v Egyptě narodili synové Manases a Efrajim.
21. Benjamín pak zplodil syny Belu, Bekera, Ašbela, Géru, Naamána, Échiho, Róše, Mupíma, Chupíma a Arda.
22. Celkem tedy čtrnáct Jákobových potomků ze strany jeho manželky Ráchel.
23. 23-25 Do Egypta sestoupilo i sedm Jákobových potomků, jež získal ze strany své družky Bilhy, kterou dal Lában jako služebnou své dceři Ráchel. Byli to Dan a jeho syn Chuším. Dále Neftalí a jeho synové Jachleel, Gúní, Jeser a Šilem.
24. ***
25. ***
26. Nepočítáme-li tedy manželky Jákobových synů, přišlo tenkrát s Jákobem do Egypta celkem šedesát šest jeho potomků.
27. Zahrneme-li do této skupiny i samotného Jákoba, Josefa a jeho dva egyptské syny, výsledný počet příslušníků Jákobovy rodiny v Egyptě byl rovných sedmdesát.
28. Jákob vyslal Judu napřed, aby od Josefa zjistil cestu do oblasti Gošen. Když pak podle jeho instrukcí konečně do Gošenu dorazili,
29. dal Josef zapřáhnout do vozu a vyjel svého otce přivítat. Sotva ho spatřil, padl mu kolem krku a rozplakal se.
30. Izrael pak Josefovi řekl: "Teď, když jsem tě konečně znovu viděl a vím, že jsi v pořádku, mohu v klidu a pokoji zemřít."
31. Potom Josef promluvil k celé rodině a řekl jim: "Pojedu ohlásit faraónovi, že ke mně přišli z kenaanské země moji bratři a rodina mého otce.
32. Řeknu mu, že všichni jste pastýři ovcí a chovateli stád a přišli jste do Egypta se vším, co máte.
33. Až si vás potom farao zavolá a zeptá se vás, co děláte, odpovězte mu, že od svého mládí až doposud jste všichni pastýři a chovateli stád, stejně jako všichni vaši předkové. Potom vám totiž farao dovolí usídlit se zde v Gošenu, neboť Egypťané pastýři ovcí opovrhují.
34. (Davidův žalm s doprovodem basového nástroje)

Žalmy 12:1-8
1. Ty, Hospodine, přijď mi ku pomoci! Já marně hledám soucit člověka a věrní - ti už asi vymřeli.
2. Lži slyším pořád místo čisté pravdy, úlisná slova z obojakých úst.
3. Kéž učiní Bůh konec falešnosti a velkohubé řeči potrestá!
4. Jak ostrý meč kdo tasit umí jazyk, z pochvy svých úst, je mocí opojen.
5. Chudých si přece nevšímá dnes nikdo! Však Hospodin se nuzných zastane a z léček vysvobodí vězněné.
6. Když promluví Bůh, zazní čistá hudba, zvuk jako stříbra přečištěného.
7. Pán upřímným však poskytuje pomoc a ochranu před touhle sebrankou.
8. Nevydávej se na cestu bezbožných a stezkou zlých lidí se neubírej;

Přísloví 4:14-17
14. vyhni se jí, nechoď po ní, nevstupuj na ni a jdi správnou cestou.
15. Vždyť oni nemohou usnout, dokud nespáchají něco zlého. Nespí, dokud někoho nepřivedou k pádu.
16. Chléb, kterým se živí, je bezbožnost; víno, kterým se napájejí, je násilí.
17. Farizejové a učitelé zákona z Jeruzaléma přišli za Ježíšem s otázkou:

Matouš 15:1-20
1. "Proč tvoji žáci nedodržují staré židovské tradice? Vždyť ignorují i obřadní mytí rukou před jídlem!"
2. Ježíš jim na to odpověděl: "Proč vy pro své tradice porušujete Boží přikázání?
3. Například - Boží příkaz zní: ‚Cti otce i matku; a kdo potupí otce nebo matku, ať zemře.'
4. 5-6 Ale vy říkáte: ‚Jestliže odkážeš svůj majetek druhému, nesmíš už z něho podporovat své rodiče, i když mají nedostatek.' Tak jste svými ustanoveními zrušili přímý Boží příkaz.
5. ***
6. Chytráci! I na vás se vztahují slova proroka Izajáše:
7. ,Tento lid říká, že mne ctí,ale jejich srdce je ode mne daleko.
8. Jejich uctívání je bezcenné,protože vyučují svým vlastním zákonůmmísto Božím.'"
9. Pak kolem sebe shromáždil lid a řekl: "Poslouchejte, co vám říkám, a snažte se porozumět:
10. Vaše nitro nešpiní to, co vchází do úst, ale co z nich vychází."
11. Učedníci mu pak řekli: "Víš, že se farizejové urazili, když tě slyšeli?"
12. On odpověděl: "S příkazy je to jako s rostlinami. Co nezasel můj Otec, je plevel a podle toho s tím bude naloženo.
13. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když slepý povede slepého, oba spadnou do jámy."
14. Petr se Ježíše zeptal: "Jak's to myslel s tím, co nás špiní?"
15. Ježíš se podivil: "Ani vy tomu nerozumíte?
16. Nechápete, že všechno, co jíme, prochází vnitřnostmi a vychází z těla?
17. Ale zlá slova vznikají ve zlém srdci, a tak špiní člověka.
18. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky na vraždu, nevěru, necudnost, krádež, lež a pomluvy.
19. To jsou věci, které člověka zbavují vnitřní čistoty. Ale jíst nemytýma rukama, to člověka nepošpiní."