Instagram
English
A A A A A
Error:
BookNum: 6 Chapter: 15 VerseStart: 21 VerseShouldHave: 20
Bible za jeden rok
Duben 13

Jozue 15:1-63
1. 1-2 Za nějakou dobu, v čase žní, se Samson rozhodl navštívit svou ženu. Jako dar vzal s sebou kozlíka a přišel do domu jejích rodičů. "Jdu za svou ženou," řekl jejímu otci. "Dovol mi vstoupit do jejího pokoje." Ale otec mu to nedovolil a namítl: "Víš, tenkrát na svatbě jsem si myslel, že moji dceru nenávidíš, a proto jsem ji provdal za jiného. Ale podívej se nyní na její mladší sestru. Není snad ještě krásnější? Chceš-li, vezmi si ji za manželku namísto ní!"
2. ***
3. Samson mu ale nato rozhněvaně odpověděl: "Jestliže se s vámi nyní spravedlivě vyrovnám za vaši podlost, budu vůči vám bez viny."
4. 4-5 Nato Samson odešel, pochytal tři sta lišek a po dvou je svázal ocasy k sobě. Mezi ně pak připevnil pochodeň, zapálil ji a lišky pustil do nepožatého obilí Pelištejců. Suché obilí se vzňalo a od něj pak chytily kupky slámy a dokonce i vinice a olivové sady.
5. ***
6. Pelištejci samozřejmě začali ihned pátrat, kdo ten požár založil. Když se dozvěděli, že to udělal Samson na oplátku za to, že mu jeho tchán provdal manželku za jiného muže, napadli Samsonova tchána i jeho dceru a oba zaživa upálili.
7. Jakmile se Samsonovi doneslo, co Pelištejci provedli s jeho ženou a tchánem, přísahal jim trpkou pomstu.
8. Rozlícen napadl pelištejský tábor a mnoho Pelištejců na místě pobil. Potom se uchýlil do jeskyně v Étamu a usadil se tam.
9. Nato Pelištejci vytáhli s ozbrojenými muži do Judska a utábořili se v Lechí.
10. "Proč jste sem přitáhli?" ptali se jich judští muži. Pelištejci jim odpověděli: "Přišli jsme zajmout Samsona, abychom s ním naložili tak, jak nakládá on s námi."
11. Nato judští občané ihned vyslali za Samsonem do jeskyně tři tisíce mužů se vzkazem: "Cos nám to jenom provedl? Neuvědomuješ si snad, že Pelištejci nad námi vládnou?" Samson jim ale odvětil: "Jenom jsem jim splatil dluh, který u mne měli. Nic víc a nic míň."
12. "Přišli jsme teď, abychom tě spoutali a předali do rukou Pelištejců," řekli mu nato judští. "Dobrá tedy, nechám se spoutat, ale slibte mi, že vy sami mi neublížíte," požádal je Samson.
13. Judští muži mu tedy přislíbili: "Neboj se, jenom tě spoutáme a předáme Pelištejcům. Nezabijeme tě, ani tě neohrozíme." Potom jej svázali dvěma novými provazy a odvedli do pelištejského ležení.
14. Sotva dorazili do Lechí, Pelištejci je uvítali válečným pokřikem. Avšak v tom okamžiku na Samsona sestoupil duch od Hospodina a obdařil jej neobyčejnou silou. Provazy, kterými byl spoután, povolily a roztrhaly se jako nitě.
15. Samson hbitě uchopil oslí čelist, která ležela na zemi, a pobil s ní tisíc mužů.
16. Když bylo po všem, Samson vítězně zvolal: "Oslí čelistí jsem přemohl hordy nepřátel, pobil jsem tisíc mužů obyčejnou kostí!"
17. Jakmile domluvil, odhodil tu čelist a od té doby se to místo nazývalo Rámat-lechí což znamená Výšina čelisti.
18. Vtom pocítil Samson nesmírnou žízeň, a proto zvolal k Hospodinu: "Panovníku, dal jsi mi dnes slavné vítězství nad Pelištejci. Mám teď snad zemřít žízní a padnout do rukou pohanů?"
19. Hospodin nechal ze skalní rozsedliny vytrysknout pramen vody. Když se Samson napil, opět se mu vrátila síla a pookřál na duchu. To místo bylo podle této události nazváno Pramen volajícího a dodnes se v Lechí nachází.
20. Samson soudil Izraelce dalších dvacet let, ale po celou dobu jeho vlády bylo izraelské území ještě obsazeno Pelištejci.
21. Jednoho dne se Samson vypravil do pelištejského města Gázy a strávil tam noc s prostitutkou.
22. Když se tamní obyvatelé doslechli, že Samson je ve městě, svolali silné muže, obklíčili celé město a postavili rovněž hlídky u městské brány, aby Samsona přepadli a zabili. Smluvili se, že brzy ráno jej chytí a zabijí.
23. Samson však zůstal u té dívky jen do půlnoci. Potom vstal, přišel k zamčené městské bráně, vytrhl ji z hradeb i s veřejemi a odnesl ji na ramenou na vrchol hory ležící naproti Chebrónu.
24. Za nějaký čas se Samson zamiloval do dívky jménem Delíla, která žila v Hroznovém údolí.
25. Jednou Delílu navštívili pelištejští vůdcové a navrhli jí: "Když se ti podaří od Samsona zjistit, v čem spočívá tajemství jeho neobyčejné síly a jak je možné jej přemoci, každý z nás ti vyplatí jedenáct set stříbrných."
26. Delíla na jejich plán přistoupila, a když k ní opět Samson přišel, zeptala se ho: "Prozraď mi, prosím, čím to je, že máš takovou sílu? Je vůbec možné, aby tě někdo spoutal a přemohl?"
27. Samson jí odpověděl: "Kdyby mě někdo spoutal sedmi syrovými koženými řemeny, které ještě nevyschly, ztratil bych veškerou svou sílu a stal se slabým, jako všichni ostatní."
28. 8-9 Delíla ihned vše oznámila Pelištejcům a ti jí přinesli sedm syrových kožených řemenů. Když k ní opět přišel Samson a usnul, Delíla jej ve spánku svázala řemeny a dala Pelištejcům, kteří se ukryli ve vedlejším pokoji, znamení. Vykřikla: "Pozor, Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Samson procitl, zpřetrhal kožené řemeny, jako kdyby to byly obyčejné nitky, a tajemství jeho síly tak zůstalo i nadále skryto.
29. ***
30. Delíla na něj pak ale znovu naléhala: "Děláš si ze mne jenom legraci! Obelhal jsi mě! Proč mi neřekneš pravdu, jak překonat tvoji moc?"
31. (Píseň o lásce, zpívaná vybraným pěvcem při předávání svatebních lilií)
32. Mé srdce překypuje dobrým slovem, o králi svém chci píseň zpívat, jako bych jazykem ji zapsal.
33. Jsi krásný, krásnější než všichni lidé, tvá ústa hovoří o velké lásce, tvůj Bůh navěky s tebou bude.
34. Ozdob se zbrojí, slavný bojovníku, chvála a úcta právem tobě patří.
35. Sláva však bývá ke štěstí jen tehdy, když nese pravdu, tichost, spravedlnost; pak zmůžeš věci neuvěřitelné.
36. Prázdné jsou žlaby, kde není starost o dobytek, kde je však v péči, bývá i hojná úroda.
37. Věrný svědek mluví pravdu, zatímco křivý svědek roznáší lži.
38. Lidé se scházeli u Ježíše a on k nim začal mluvit: "Jak jsou dnešní lidé zaslepení! Domáhají se na Bohu nějakého důkazu, ale nedostanou ho.
39. Ninivští neviděli od Jonáše žádné zázraky, ale uvěřili, že jeho ústy mluví Bůh. Tak i já mám být pro vás dostatečným důkazem.
40. Královna ze Sáby neváhala podniknout dalekou cestu, aby poznala Šalomounovu moudrost. A proto ona bude jednou soudit tuto generaci pro lhostejnost, se kterou se staví k moudrosti, jež převyšuje moudrost Šalomounovu.
41. A tak v den posledního soudu obyvatele Ninive obviní lidi dnešní doby, protože oni tenkrát litovali svých zlých činů, když jim Jonáš kázal, a tady je přece kdosi větší, než byl Jonáš.
42. Žádný nerozsvítí lampu proto, aby ji strčil do kouta anebo pod kbelík, ale postaví ji tak, aby všem, kdo chtějí vejít, svítila.
43. Světlo vstupuje do člověka okem. Je-li oko zdravé a čisté, pronikne světlo do celé bytosti; je-li zalepené špínou, je celý člověk ve tmě.
44. Dej tedy pozor, aby to světlo, které jsi už obdržel, nebylo zastíněno.
45. Budeš-li naplněn vnitřním světlem a nebude-li v tobě žádného tmavého koutu, pak celý tvůj život bude svítit, jako bys stál v plné záři lampy."
46. 37-38 Když Ježíš domluvil, pozval ho jeden farizej k sobě na oběd. Ježíš přišel a posadil se za stůl. Vynechal obřadné omytí rukou a to nemile překvapilo hostitele.
47. ***
48. Ježíš mu řekl: "Vy, farizejové, omýváte nádobí jen zvenku a vnitřku si nehledíte. A právě tak přes všechno obřadné mytí je vaše nitro plné hrabivosti a špatnosti.
49. Vy zaslepenci! Bohu Stvořiteli patříme se vším, co jsme i co máme.
50. Chudým dejte všechno, co máte v mísách, a pak i na vás bude všechno čisté.
51. Běda vám, farizejové! Pečlivě odvádíte desátý díl ze všeho, i z máty, heřmánku a každého koření, ale nejednáte spravedlivě a podle lásky k Bohu. Je pěkné, že odvádíte desátky, ale to hlavní byste neměli zanedbávat.
52. Běda vám, farizejové! Vyhledáváte čestná místa v synagogách a vyžadujete, aby vás lidé na ulicích uctivě zdravili.
53. Jste jako místo, kde je tajně zakopaná mrtvola. Lidé tam klidně chodí a nevědí, jak nakažlivá hniloba se tam skrývá."
54. Ozval se jeden z učitelů zákona: "Mistře, to, co tu říkáš, uráží i nás."
55. Ježíš odpověděl: "Však ani s vámi zákoníky to není lepší. Nakládáte lidem víc, než mohou unést, ale sami s tím nehnete ani prstem.
56. 47-49 Běda vám! Stavíte sice pomníky prorokům, které zabili vaši otcové, ale od svých předků se nijak nelišíte. Bůh ve své prozřetelnosti věděl, že budete pronásledovat a zabíjet jeho proroky a posly.
57. ***
58. ***
59. 50-51 Na hlavu této generace padne vina za prolitou krev všech Božích mužů od Ábela až po posledního mučedníka pro Boží věc. Říkám vám, že vaše generace na sebe svolá trest.
60. ***
61. Běda vám, učitelům zákona! Skryli jste klíč, kterým lze otevřít dveře pravého poznání. Sami jste nevešli a překážíte těm, kdo by vejít chtěli."
62. Když domluvil, začali na něj farizejové a učitelé zákona zle dotírat a kladli mu záludné otázky,
63. aby ho pro nějaký výrok mohli obžalovat.

Jozue 16:1-10
Žalmy 45:1-5
Přísloví 14:4-5
Lukáš 11:29-54